dnes je 5.6.2020

Input:

Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške plynového zariadenia na spotrebu plynov spaľovaním plynový horák kotla

29.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške plynového zariadenia na spotrebu plynov spaľovaním plynový horák kotla

Ing. Tamara PacekováSPRÁVA O ODBORNEJ PREHLIADKE A ODBORNEJ SKÚŠKE

PLYNOVÉHO ZARIADENIA NA SPOTREBU PLYNOV SPAĽOVANÍM

PLYNOVÝ HORÁK KOTLA

(vykonanej podľa vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.)

 

 

Názov prevádzkovateľa

 

 

 

 

Adresa

 

 

 

 

IČO

 

 

 

 

Prevádzka/ Stredisko

 

 

 

 

 

 

Meno a priezvisko revízneho technika

 

 

 

 

Číslo osvedčenia revízneho technika

 

 

 

 

Názov oprávnenej firmy

 

 

 

 

Adresa

 

 

 

 

Číslo oprávnenia

 

 

 

 

IČO

 

 

 

 

 

 

Označenie zariadenia (predmet odbornej prehliadky a odbornej skúšky)

 

 

 

 

Druh zariadenia

 

 

 

 

Zaradenie do skupiny podľa vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.

 

 

A písm. h) resp. B písm. h)

 

 

Za prevádzkovateľa sa prehliadky zariadenia zúčastnil:

Celkové zhodnotenie zariadenia:

Správa obsahuje: ................... strán

..............................................................................

podpis revízneho technika

Rozdeľovník: 1x prevádzkovateľ zariadenia

1x revízny technik plynových zariadení

TECHNICKÁ SPRÁVA

A. Technické hodnoty revidovaného zariadenia

B. Údaje o meraniach a skúškach zariadenia

C. Zistené nedostatky, návrh opatrení a lehoty odstránenia nedostatkov

D. Údaje o odstránení nedostatkov z predchádzajúcej odbornej prehliadky

a odbornej skúšky a iných kontrol

E. Záznam o ostatných prehliadkach vykonaných na zariadení

Ad A.

Technické hodnoty revidovaného zariadenia:

Druh plynu:

Prevádzkový pretlak plynu:

Výkon:

Spôsob odvodu spalín:

(Ďalej je vhodné uviesť výrobcu, výrobné číslo, rok výroby, vybavenie predpísanými zabezpečovacími a regulačnými zariadeniami)

Ad B.

a) Výsledky preverenia:

 • úplnosť a správnosť technickej dokumentácie,

 • fyzická obhliadka zariadenia,

 • označenie technických údajov na zariadení (výrobný štítok),

 • vykonanie súvisiacich predpísaných kontrol, skúšok zariadenia, odborných prehliadok a odborných skúšok a úradných skúšok súvisiacich vyhradených technických zariadení (elektrických, tlakových),

 • kontrola umiestnenia zariadenia, prístupnosti, manipulačného priestoru, označenia bezpečnostnými tabuľkami, kontrola vetrania kotolne,

 • kontrola osvetlenia kotolne a umiestnenia plynových zariadení,

 • kontrola hlavného uzáveru plynu kotolne a hlavných uzáverov jednotlivých kotlov,

 • kontrola regulačného a odberného meracieho zariadenia (ROMZ) kotolne,

 • kontrola plynovodných prípojok jednotlivých kotlov,

 • kontrola technického stavu plynových horákov,

 • kontrola zabezpečovacích zariadení plynových horákov a kotlov,

 • kontrola odvzdušňovacích a vzorkovacích zariadení,

 • kontrola neporušenia elektrických zariadení, vodivého prepojenia a uzemnenia,

 • kontrola ochrany proti korózii

 • kontrola všeobecných bezpečnostných ustanovení; kontrola prevádzkovej dokumentácie

 • zaškolenie osôb na obsluhu regulačnej stanice,

 • kontrola dokladov o odbornej spôsobilosti osôb na obsluhu kotlov (platnosť kuričských preukazov),

 • kontrola úplnosti prevádzkového poriadku pre obsluhu a údržbu horákov a kotlov.

 • kontrola vykonávania prevádzkovej a preventívnej údržby a opráv horákov a kotlov

b) Výsledky vykonaných kontrol, meraní a skúšok zariadenia:

 • kontrola funkcie