dnes je 26.7.2021

Input:

STN 27 0143 - Zdvíhacie zariadenia. Prevádzka, údržba a opravy

25.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.2.1 STN 27 0143 - Zdvíhacie zariadenia. Prevádzka, údržba a opravy

Ing. Jaroslav Niskáč


 

 

Popis zisteného nedostatku

 

 

Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená

 

 

K zaisteniu spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky zdvíhacích zariadení, osôb a majetku je nutné predovšetkým:

- organizačne zaistiť a písomne určiť osoby zodpovedné za prevádzku a technický stav používaných zdvíhacích zariadení,

- určiť požiadavky na ich kvalifikáciu, zodpovednosť a povinnosť, pokiaľ ich činnosť nie je určená organizačným poriadkom či inými predpismi.

 

 

čl. 20 písm.a STN 27 0143

 

 

K zaisteniu spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky zdvíhacích zariadení, osôb a majetku je nutné predovšetkým:

- zaistiť odbornú montáž, opravy a údržbu zdvíhacích zariadení.

 

 

čl. 20 písm.b STN 27 0143

 

 

K zaisteniu spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky zdvíhacích zariadení, osôb a majetku je nutné predovšetkým:

zoznámiť prevádzkových technikov zdvíhacích zariadení v príslušnom rozsahu s predpismi na konštrukciu, skúšanie, prevádzku, montáž, údržbu a opravy zdvíhacích zariadení,

preverovať ich schopnosti, vedomosti a zdravotný stav.

 

 

čl. 20 písm.c STN 27 0143

 

 

K používaniu zdvíhacích zariadení a ich prevádzke sú nutné tieto doklady a záznamy:

1) Denník zdvíhacieho zariadenia slúži na záznamy o prevádzke a obsahuje tieto údaje:

- evidenčné alebo inventárne číslo zariadenia,

- záznamy o odovzdaní a prevzatí zariadenia (pri striedaní smien a pod.),

- záznamy o čistení, mazaní, prehliadkach a údržbe,

- záznamy o poruchách a ich odstráneniach.

2) Denník zdvíhacieho zariadenia je uložený na stanovisku obsluhy, poprípade u prevádzkového technika zdvíhacích zariadení.

Na zdvíhacích zariadeniach bez stáleho stanoviska obsluhy (napr. žeriavy a zdvíhadlá ovládané zo zeme a pod.) môže na záznamy o čistení, mazaní, prehliadkach, údržbe a poruchách slúžiť aj iný podobný doklad, ktorý musí byť uložený na vyhradenom mieste a pravidelne kontrolovaný prevádzkovým technikom zdvíhacích zariadení.

 

 

čl. 22 písm.a STN 27 0143

 

 

K používaniu zdvíhacích zariadení a ich prevádzke sú nutné tieto doklady a záznamy:

- zápisy o skúškach – obsahujú výsledky odborných skúšok zdvíhacích zariadení a zápisy o skúškach zariadení po ich opravách. V zápise musí byť uvedený rozsah skúšky, jej výsledok a rozhodnutie, či skúšané zariadenie je možné používať alebo aké opatrenia je potrebné urobiť, aby bola zaistená jeho bezpečná prevádzka, ako aj dátum skúšky a podpis osoby vykonávajúcej skúšku.

 

 

čl. 22 písm. b STN 27 0143

 

 

K používaniu zdvíhacích zariadení a ich prevádzke sú nutné tieto doklady a záznamy:

- žeriavnicky preukaz – osvedčuje spôsobilosť žeriavnika a jeho oprávnenie na samostatné ovládanie zdvíhacieho zariadenia , obsahuje aj záznamy o účasti na školení. Súčasťou preukazu je príslušný výňatok z tejto normy.

 

 

čl. 22 písm. c STN 27 0143

 

 

K používaniu zdvíhacích zariadení a ich prevádzke sú nutné tieto doklady a záznamy:

- preukaz viazača bremien – osvedčuje spôsobilosť viazača a jeho oprávnenie na samostatné viazanie, zavesovanie bremien, obsahuje aj záznamy o účasti na školení. Súčasťou preukazu je príslušný výňatok z tejto normy.

 

 

čl. 22 písm. d STN 27 0143

 

 

K používaniu zdvíhacích zariadení a ich prevádzke sú nutné tieto doklady a záznamy:

- zoznam zdvíhacích zariadení – slúži na evidenciu a obsahuje evidenčné alebo inventárne čísla zariadení, hlavné technické údaje o ich umiestnení. Zoznam vedie revízny technik alebo prevádzkových technik zdvíhacích zariadení, poprípade pri kladkostrojoch a zdvíhadlách vedúci prevádzky, v ktorej sa zdvíhadlo používa.

 

 

čl. 22 písm. e STN 27 0143

 

 

K používaniu zdvíhacích zariadení a ich prevádzke sú nutné tieto doklady a záznamy:

- zoznam žeriavnikov a viazačov – slúži na evidenciu a záznam o školení, skúškach,

- zoznamy uvedených pracovníkov s ich osobnými údajmi vedie revízny technik alebo prevádzkových technik, poprípade určený útvar (napr. odd. výchovy).

 

 

čl. 22 písm. f STN 27 0143

 

 

Zdvíhacie zariadenie je možné používať len na účel, na ktorý je konštruované, jeho nosnosť a podmienky prevádzky nesmú byť v prevádzke prekročené.

 

 

čl. 30 STN 27 0143

 

 

Zdvíhacie zariadenie, ktorého technický stav by mohol ohroziť bezpečnosť osôb a majetku, nesmie byť používané.

Cestné výložníkové žeriavy pracujúce, alebo u ktorých je predpoklad použitia v blízkosti vonkajších elektrických vedení musia byť vybavené signalizačným zariadením alebo chránené iným spôsobom (pozri STN 27 0140) proti úrazu elektrickým prúdom, pokiaľ bezpečnosť prevádzky nie je zaistená iným spôsobom (napr. vypnutím elektrického vedenia a pod.).

 

 

čl. 32 STN 27 0143

 

 

Užívateľ je zodpovedný za technický stav a prevádzku zdvíhacích zariadení jemu zverených, musí byť oboznámený v príslušnom rozsahu s predpismi pre konštrukciu, skúšanie a prevádzku zdvíhacích zariadení a s predpismi na viazanie, zavesovanie a uchopenie bremien. Je povinný predovšetkým:

a) určiť po dohode s revíznym technikom prevádzkového technika pre zdvíhacie zariadenia,

b) určiť na obsluhu zdvíhacích zariadení pracovníkov na to oprávnených, telesne aj duševne spôsobilých,

c) zaistiť odborné čistenie, mazanie, údržbu a opravy zdvíhacích zariadení v termínoch stanovených revíznym technikom, alebo prevádzkovým technikom zdvíhacích zariadení, vrátane žeriavových dráh podľa príslušných STN a a technických podmienok výrobcu,

d) zaistiť odstránenie zistených a jemu oznámených porúch zdvíhacích zariadení,

e) zaistiť správne osvetlenie zdvíhacích zariadení, žeriavových dráh, prístupov a pracovísk,

f) zaistiť vybavenie prevádzky vhodnými viazacími a závesnými prostriedkami, zaistiť ich prehliadky, opravy a skúšanie a ich riadne ukladanie na vhodnom mieste,

g) vymedziť pre viditeľné prehliadky a skúšky zdvíhacích zariadení potrebný čas, zaistiť skúšobné bremená a pomocných pracovníkov,

h) zaistiť označenie bremien, ich hmotnosť, pokiaľ ich nie je možné jednoducho určiť, alebo nie je spoľahlivo známa,

 

 

čl. 33 STN 27 0143

 

 

a) zaistiť úpravou pracovísk bezpečnú prevádzku zdvíhacích zariadení (napr. dopravné cesty, ukladanie bremien a pod.),

b) zaistiť umiestnenie výstražných tabúľ, signálnych zariadení a pod. na miestach a v rozsahu stanovených STN 24 0140, revíznym technikom, či prevádzkovým technikom zdvíhacích zariadení, alebo nadriadeným orgánom štátneho odborného dozoru.

 

 

 

 

Technický stav zdvíhacích zariadení musí byť počas ich prevádzky kontrolovaný v rozsahu stanovenom touto normou a STN 27 0142. O výsledkoch skúšok a prehliadok musia byť vedené záznamy. Pre prehliadky a kontrolu elektrických zariadení platí STN 34 1640.

 

 

čl. 34 STN 27 0143

 

 

Prevádzka zdvíhacích zariadení, t.j. ich používanie a ovládanie, viazanie, zavesovanie a premiestňovanie bremien, musí byť kontrolované priebežne, aby nedochádzalo k porušeniu zásad bezpečnosti, návodov na obsluhu zdvíhacích zariadení, predpisov platných pre pracovisko zdvíhacieho zariadenia a k zakázaným manipuláciám žeriavnikov, obsluhovateľov a viazačov.

 

 

čl. 35 STN 27 0143

 

 

Kontrolu technického stavu a prevádzky zaisťuje revízny technik zdvíhacích zariadení a prevádzkový technik zdvíhacích zariadení.

 

 

čl. 36 STN 27 0143

 

 

Preukaz musí mať žeriavnik pri výkone služby pri sebe, alebo musí byť ľahko dosiahnuteľný na overenie oprávnenia žeriavnika na ovládanie zdvíhacieho zariadenia.

 

 

čl. 52 STN 27 0143

 

 

K výstupu na stanovište obsluhy a na zostup je nutné používať iba určené cesty.

 

 

čl. 53 STN 27 0143

 

 

Pred začatím prevádzky zdvíhacích zariadení je nutné presvedčiť sa, čo je zapísané v denníku zdvíhacieho zariadenia (či podobnom doklade) z predošlej smeny, zapísať dátum a hodinu nástupu s podpisom a prekontrolovať, či nie sú na dráhe žeriava, v prejazdnom profile či dosahu zdvíhacieho zariadenia neoprávnené osoby alebo nežiaduce predmety.

 

 

čl. 54 STN 27 0143

 

 

Pri vypnutých spínačoch (žeriavový, resp. spínač za zberačmi hlavného troleja pri žeriave s kabínou na mačke) a ovládacích prístrojoch vo vypnutej polohe je nutné žeriav prehliadnuť (ak prehliadka nie je zaistená iným spôsobom) a zistiť či nie sú v kabíne (koši) horľaviny alebo predmety tam nepatriace, či nie sú na žeriave voľne ležiace predmety a či bezpečnostné zariadenia nevykazujú zjavné poruchy;

 

 

čl. 55 písm. a STN 27 0143

 

 

Pri vypnutých spínačoch (žeriavový, resp. spínač za zberačmi hlavného troleja pri žeriave s kabínou na mačke) a ovládacích prístrojoch vo vypnutej polohe je nutné žeriav prehliadnuť (ak prehliadka nie je zaistená iným spôsobom) a zistiť či strojné a elektrické zariadenia žeriava nevykazujú viditeľné poruchy, napr.:

a) olej vytekajúci z uzavretých skríň,

b) uvoľnené alebo vypadnuté skrutky, matice a iné spájacie súčiastky,

c) uvoľnené alebo spadnuté závažia bŕzd, prasknuté pružiny,

d) hrubé poškodenia lán a uchytenia ich koncov, nesprávne uložené laná v drážkach bubnov a kladiek

e) chýbajúce alebo rozbité izolátory trolejových vedení,

f) poškodené pohyblivé napájacie vedenie alebo kotviace zariadenie trolejového vedenia.

 

 

čl. 55 písm. b STN 27 0143

 

 

Pri žeriavoch s iným než elektrickým pohonom (hydraulickým, pneumatickým, dieselelektrickým, parným) je nutné ďalej prekontrolovať, prípadne doplniť stav oleja v nádrži či motore, vody v nádrži a kvapaliny v chladiacom systéme, stav elektrolytu v akumulátore, tlak vzduchu v štartovacej fľaši a pod., ďalej tesnenie a upevnenie rozvodov, pracovných, ovládacích a poistných prvkov, uzavrieť výpustné kohúty kondenzátora atď. podľa pokynov výrobcu.

 

 

čl. 55 STN 27 0143

 

 

Po prehliadke a zapnutí spínačov sa vykonajú všetky pohyby so zdvíhacím zariadením bez zaťaženia, opatrne sa nabehne do krajných polôh a vyskúšajú sa funkcie koncových vypínačov. Súčasne je nutné presvedčiť sa o správnosti pohybov podľa označení na ovládacích prístrojoch, o funkcii bŕzd, signalizácie a pod.

 

 

čl. 56 STN 27 0143

 

 

Poruchy zistené pri prehliadke a kontrole funkcie zdvíhacieho zariadenia je nutné zapísať do denníka zdvíhacieho zariadenia alebo podobného dokladu, vyžiadať si opravu a poruchu ohlásiť prevádzkovému technikovi zdvíhacích zariadení. Zdvíhacie zariadenie sa môže dať do prevádzky až po odstránení nedostatkov ohrozujúcich spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky. Drobnejšie poruchy môže odstrániť žeriavnik (obsluhovateľ) sám, ak bol na údržbu zaučený alebo je vyučený v príslušnom odbore.

 

 

čl. 57 STN 27 0143

 

 

Zdvíhacie zariadenia s bremenom možno uviesť do prevádzky iba na znamenie viazača, alebo inej na to určenej osoby, s výnimkou zdvíhacích zariadení s prostriedkami na uchopenie bremena (drapák, magnet a pod.). Bez pokynov viazača smie žeriavnik manipulovať so zaťaženým žeriavom len v prípade nebezpečenstva. Žeriavnik nesmie počúvnuť pokyn, ak ho dávajú súčasne dvaja alebo viacerí viazači, pokyn musí dávať len jeden na to určený viazač. Pri jazde žeriava a preprave bremien musí žeriavnik dávať v prípade potreby zvukové výstražné znamenie.

 

 

čl. 58 STN 27 0143

 

 

Pri prevádzke je nutné sledovať spoľahlivú funkciu bŕzd, najmä zdvihovej brzdy. Pri zdvíhaní prvého bremena, ťažšieho než je polovica nosnosti zdvíhacieho zariadenia, je nutné bez pojazdu preskúšať funkciu zdvihovej brzdy, či nepreklzuje.

 

 

čl. 59 STN 27 0143

 

 

Spúšťanie ťažšieho bremena, ktoré pri zdvíhacom zariadení s pohonom trojfázovým asynchrónnym motorom môže uviesť motor do nadasynchrónnych otáčok, sa musí urobiť rýchlym zapnutím ovládacieho prístroja na najvyšší stupeň. Pri zdvíhacích zariadeniach s rovnosmerným motorom sa musí bremeno spúšťať na stupňoch s najväčším brzdiacim účinkom, aby nenastalo nadmerné stúpnutie otáčok motora. Ak sa použije špeciálny motor, treba pri spúšťaní ťažšieho bremena postupovať podľa návodu výrobcu zariadenia.

 

 

čl. 60 STN 27 0143

 

 

Pri prerušení prívodu elektrického prúdu je nutné vrátiť ovládacie prístroje a spínače do vypnutej polohy. Pri dlhšie trvajúcej poruche a zavesenom bremene je nutné spustiť bremeno uvoľnením zdvihovej brzdy na voľné miesto. Ak sa jedna fáza preruší pri zapnutom zdvíhaní, začne bremeno samovoľne klesať; jeho pohyb je nutné okamžite zastaviť vrátením ovládacieho prístroja do vypnutej polohy. Bremeno sa spustí na voľné miesto tak, že sa ovládací prístroj zapne na prvý stupeň, čím sa nadvihne brzdový elektromagnet alebo elektrohydraulický odbrzďovač; potom sa bremeno spustí stálym zapínaním a vypínaním. Ak magnet alebo odbrzďovač nefunguje, je nutné vypnúť prúd a bremeno spustiť uvoľňovaním zdvihovej brzdy.

 

 

čl. 61 STN 27 0143

 

 

Ak počas prevádzky zlyhajú brzdy, treba v prípade brzdy zdvihu – snažiť sa pozvoľne uložiť bremeno na zvolené miesto striedavým zapínaním ovládacieho prístroja na zdvih a spúšťanie,

 

 

čl. 62 písm. a STN 27 0143

 

 

Ak počas prevádzky zlyhajú brzdy, treba v prípade brzdy jazdy – zastaviť pohyb v prípade nutnosti zapnutím protismeru.

 

 

čl. 62 písm. b STN 27 0143

 

 

Keď nie je možné ovládacím prístrojom zastaviť chod niektorého motora, je nutné vypnúť žeriavový spínač, vypínač z hlavnými zberačmi prúdu alebo použiť núdzové tlačidlo (STOP).

 

 

čl. 63 STN 27 0143

 

 

Keď vznikne na zdvíhacom zariadení požiar, je nutné okamžite vypnúť žeriavový spínač či spínač s podobnou funkciou a použiť hasiaci prístroj.

 

 

čl. 64 STN 27 0143

 

 

Pri vonkajších žeriavoch, t.j. pri prístavných a plávajúcich žeriavoch za búrky, pri stúpnutí tlaku vetra na najväčšiu dovolenú hodnotu 400 Pa (čo zodpovedá rýchlosti vetra 90 km/hod.) a pri ostatných žeriavoch pri stúpnutí tlaku vetra na 250 Pa t.j. približne za rýchlosti vetra 72 km/hod., je nutné bezpodmienečne zastaviť činnosť, urobiť opatrenia na zníženie účinkov vetra (uvoľniť výložník a pod.), opustiť stanovište a zakotviť žeriav. Z prevádzkovo-bezpečnostných dôvodov (rozhojdanie bremena a pod.) sa odporúča znížiť uvedené hodnoty podľa rozhodnutia prevádzkového technika. Žeriavnik musí byť o nutnosti zastavenia prevádzky žeriava vyrozumený prevádzkovým technikom či inou stanovenou osobou, ak na žeriave nie je zariadenie na meranie alebo signalizáciu rýchlosti vetra.

 

 

čl. 65 STN 27 0143

 

 

Keď sa vyskytne pri činnosti porucha ohrozujúca bezpečnosť, je nutné okamžite vypnúť žeriavový spínač či spínač s podobnou funkciou, vrátiť ovládacie prístroje do vypnutej polohy, zapísať poruchu do denníka zdvíhacieho zariadenia, vyžiadať si opravu a poruchu ohlásiť prevádzkovému technikovi. Zdvíhacie zariadenie sa môže dať do ďalšej prevádzky až po odstránení poruchy a po súhlase určeného pracovníka organizácie. Keď zlyhá pri parnom žeriave napájacie zariadenie a porucha nemôže byť ihneď odstránená, musí byť ihneď odstránený oheň z roštu.

 

 

čl. 66 STN 27 0143

 

 

Po ukončení činnosti je nutné:

- zapísať všetky nedostatky zistené pri činnosti, ktoré síce neohrozujú bezpečnosť, ale je ich nutné odstrániť, do denníka zdvíhacieho zariadenia alebo podobného dokladu,

- zájsť so zdvíhacím zariadením na vyhradené stanovište, s mačkou ku kraju mosta, pri lanových žeriavoch k veži,

- vyjsť s kladnicou do takej polohy, aby hák, resp. závesné prostriedky neohrozovali osoby, vozidlá a činnosť pod žeriavom,

- bremenový magnet, drapák a iné prostriedky na uchopenie spustiť na zem, haldu a pod., ponechať laná mierne napnuté,

- spustiť výložník do polohy predpísanej výrobcom

- vypnúť žeriavový spínač či spínač s obdobnou funkciou, ovládacie prístroje nastaviť do vypnutej polohy,

- odstrániť zo stanovišťa obsluhy všetky nežiaduce predmety a uložiť prípadné mazadlá, čistiace prostriedky, náradie a pod. určené na krátkodobú potrebu a údržbu do príslušnej skrinky mimo stanovišťa obsluhy a upratať stanovište,

- zabezpečiť vonkajšie zdvíhacie zariadenie proti samovoľnému pohybu tlakom vetra, spôsobom predpísaným výrobcov pre každý typ zariadenia,

- pri zdvíhacích zariadeniach prístupných zo zeme uzamknúť stanovište obsluhy a zaistiť hlavný spínač vo vypnutej polohe,

- pri parných žeriavoch, ktoré budú dlhšie mimo činnosti, alebo keď hrozí nebezpečenstvo zamrznutia, musí byť uhasený oheň, vypustená voda z kotla a nádrží a na rukoväť ohniskových dvierok zavesená tabuľka „kotol bez vody“,

- urobiť ďalšie opatrenia predpísané výrobcom zdvíhacieho zariadenia.

 

 

čl. 67 STN 27 0143

 

 

 

 

Pri preprave bremien sa musí žeriavnik riadiť pokynmi viazača, počas prepravy musí viazač (obsluhovateľ) sledovať bremeno. Bez sprievodu viazača sa smie žeriavnik pohybovať s uviazaným alebo zaveseným bremenom len v tom prípade, keď má náležitý výhľad a prehľad po pracovisku.

 

 

čl. 68 STN 27 0143

 

 

Bremeno sa smie zdvihnúť len do takej najvyššej polohy, aby medzi hornou hranou kladnice, závesu alebo bremena a miestom zdvíhacieho zariadenia, na ktoré by pri ďalšom zdvíhaní mohli naraziť, bola zachovaná približná vzdialenosť pri zdvíhacej rýchlosti:

- do 25 m/min. ..............600 mm

- do 25 m/min. ..............600 mm

- nad 40 m/min do 63 m/min...........

- nad 63 m/min ...............................

Pritom však nesmie dôjsť k nájazdu na bezpečnostný koncový vypínač. Ak je nastavený nižšie, musí sa zdvih vypnúť ovládacím prístrojom skôr, aby nedošlo k jeho vypnutiu. Keď obsluha zo svojho stanovišťa nemôže uvedenú vzdialenosť spoľahlivo odhadnúť, alebo je možné predpokladať pri malých výškach zdvihu, že vychádzanie do hornej polohy bude čiastočné, je nutné stanovenú vzdialenosť automaticky vypínať obmedzovacím koncovým vypínačom.

 

 

čl. 69 STN 27 0143

 

 

So zaveseným bremenom sa smie pohybovať tak, aby nedošlo k väčšiemu alebo nebezpečnému rozhojdaniu bremena, ktoré by spôsobilo silné nárazy v nosnej konštrukcii, alebo ohrozilo osoby a okolité zariadenia.

 

 

čl. 70 STN 27 0143

 

 

Nebezpečné bremená, ako nádoby na stlačený plyn, nádoby s nebezpečným obsahom, napr. kyseliny, lúhy, horľaviny, tekutý decht a pod., sa môžu prepravovať iba v kovových košoch, klietkach alebo závesoch špeciálne skonštruovaných na tento účel, pričom sa nádoby ukladajú do týchto zariadení vo svojich pôvodných obaloch. Tieto bremená sa musia dopravovať opatrne, aby neboli vystavené nebezpečným nárazom, tlakové nádoby musia mať uzatvorené ventily chránené príslušnými krytmi.

 

 

čl. 71 STN 27 0143

 

 

Pri obsluhe zdvíhacích zariadení a preprave bremien je prísne zakázané porušovať zákazy uvedené na výstražných tabuľkách,

 

 

čl. 72 písm. a STN 27 0143

 

 

Pri obsluhe zdvíhacích zariadení a preprave bremien je prísne zakázané používať na výstup, prechod alebo zostup zo zdvíhacieho zariadenia cesty, ktoré na to nie sú určené, alebo vystupovať na zdvíhacie zariadenie riadené zo zeme pri zapnutom hlavnom spínači.

 

 

čl. 72 písm. b STN 27 0143

 

 

Pri obsluhe zdvíhacích zariadení a preprave bremien je prísne zakázané nabiehať na koncové bezpečnostné vypínače zdvihu, s výnimkou ich funkčného preskúšania, pohybovať sa zvýšenou rýchlosťou na konci dráhy a narážať na druhý žeriav,

 

 

čl. 72 písm. c STN 27 0143

 

 

Pri obsluhe zdvíhacích zariadení a preprave bremien je prísne zakázané pohybovať sa so zdvíhacím zariadením najväčšou rýchlosťou v poliach, kde sa zdvíhacie zariadenia križujú, v oblúku a na výhybkách,

 

 

čl. 72 písm. d STN 27 0143

 

 

Pri obsluhe zdvíhacích zariadení a preprave bremien je prísne zakázané sústavne krátkodobo zapínať alebo vypínať pohyby s výnimkou poruchy,

 

 

čl. 72 písm. e STN 27 0143

 

 

Pri obsluhe zdvíhacích zariadení a preprave bremien je prísne zakázané ovládať zdvíhacie zariadenie tak, že sa spôsobí nadmerné rozhojdanie bremena,

 

 

čl. 72 písm. g STN 27 0143

 

 

Pri obsluhe zdvíhacích zariadení a preprave bremien je prísne zakázané vyrážať rôzne predmety pohybom mačky alebo zdvihovým mechanizmov ak ich konštrukcia nie je na to prispôsobená,

 

 

čl. 72 písm. h STN 27 0143

 

 

Pri obsluhe zdvíhacích zariadení a preprave bremien je prísne zakázané odtláčať žeriav žeriavom; výnimkou je odtláčanie žeriava, ktorý má poruchu, schválené prevádzkovým technikom,

 

 

čl. 72 písm. ch STN 27 0143

 

 

Pri obsluhe zdvíhacích zariadení a preprave bremien je prísne zakázané šikmým ťahom lana posunovať železničné vozy či iné vozidlá, vláčiť bremená po zemi alebo ich obracať, ak na to zdvíhacie zariadenie nie je prispôsobené,

 

 

čl. 72 písm. i STN 27 0143

 

 

Pri obsluhe zdvíhacích zariadení a preprave bremien je prísne zakázané pokračovať v činnosti zdvíhacieho zariadenia, keď sa vytvorí na lane slučka, alebo sa vyšmykne z drážok bubna či kladky,

 

 

čl. 72 písm. j STN 27 0143

 

 

Pri obsluhe zdvíhacích zariadení a preprave bremien je prísne zakázané zdvíhať alebo obracať bremeno s hmotnosťou prevyšujúcou nosnosť zdvíhacieho zariadenia, alebo používať pri žeriave s mačkou s dvoma zdvihmi oba zdvihy súčasne, ak nejde o zariadenie konštruované na tento účel. Zdvíhať bremeno striedavým zdvíhaním a jeho podkladaním je dovolené, ak je zaistené, že sa neprekročí nosnosť zdvíhacieho zariadenia,

 

 

čl. 72 písm. k STN 27 0143

 

 

Pri obsluhe zdvíhacích zariadení a preprave bremien je prísne zakázané zdvíhať a prepravovať bremená, ktoré svojimi rozmermi ohrozujú okolité zariadenia, bez náležitých bezpečnostných opatrení,

 

 

čl. 72 písm. l STN 27 0143

 

 

Pri obsluhe zdvíhacích zariadení a preprave bremien je prísne zakázané zdvíhať bremená šikmým ťahom a zbytočne vysoko

 

 

čl. 72 písm. m STN 27 0143

 

 

Pri obsluhe zdvíhacích zariadení a preprave bremien je prísne zakázané zdvíhať bremená zasypané, upevnené, primrznuté alebo priľnuté vyťahovaním a odtŕhaním, ak nie je možné bezpečne zaistiť silu na to potrebnú alebo ak zariadenie nie je vybavené poistkou proti preťaženiu,

 

 

čl. 72 písm. n STN 27 0143

 

 

Pri obsluhe zdvíhacích zariadení a preprave bremien je prísne zakázané spúšťať kladnicu tak, že hrozí uvoľnenie lán a ich vyšmyknutie z drážok bubnov alebo kladiek,

 

 

čl. 72 písm. o STN 27 0143

 

 

Pri obsluhe zdvíhacích zariadení a preprave bremien je prísne zakázané násilne vyťahovať viazacie alebo závesné prostriedky spod bremien,

 

 

čl. 72 písm. p STN 27 0143

 

 

Pri obsluhe zdvíhacích zariadení a preprave bremien je prísne zakázané prepravovať bremená nad pracujúcimi alebo v ich nebezpečnej blízkosti, pohybujúcimi sa dopravnými prostriedkami, pohybovať sa alebo nabiehať žeriavom tam, kde jazdia dva žeriavy nad sebou, alebo otáčať výložníky dvoch žeriavov v spoločnom priestore bez náležitého zaistenia,

 

 

čl. 72 písm. q STN 27 0143

 

 

Pri obsluhe zdvíhacích zariadení a preprave bremien je prísne zakázané vyraďovať z funkcie bezpečnostné zariadenie alebo ich prestavovať, s výnimkou ich funkčného preskúšania, využívať spúšťacie odpory na vykurovanie,

 

 

čl. 72 písm. r STN 27 0143

 

 

Pri obsluhe zdvíhacích zariadení a preprave bremien je prísne zakázané:

- dopravovať nebezpečné bremená (tlakové nádoby a pod.) magnetom,

- zdvíhať alebo premiestňovať osoby na háku alebo zavesenom bremene, s výnimkou závesných behúňových váh, vrhačov na obsluhu pecí v hutných prevádzkach a osôb dopravovaných v koši pri opravách.

Prepravovaná osoba musí byť vo vyňatých prípadoch zaistená proti pádu; nosnosť zariadenia musí byť najmenej 1,5 násobkom hmotnosti koša a dopravovaných osôb,

 

 

čl. 72 písm. s STN 27 0143

 

 

Pri obsluhe zdvíhacích zariadení a preprave bremien je prísne zakázané odkladať na zdvíhacom zariadení (mačke, žeriave) a jeho dráhe akékoľvek predmety (náradie, spojovací materiál a pod.) a zhadzovať ich, alebo ukladať čistiacu vlnu a iné horľavé látky mimo určeného miesta,

 

 

čl. 72 písm. t STN 27 0143

 

 

Pri obsluhe zdvíhacích zariadení a preprave bremien je prísne zakázané opustiť zdvíhacie zariadenie pri zapnutom žeriavovom spínači, bremene zavesenom na háku, zdvihnutom naplnenom drapáku alebo zaťaženom magnete a pod. po skončení pracovného času alebo v pracovnej prestávke,

 

 

čl. 72 písm. u STN 27 0143

 

 

Pri obsluhe zdvíhacích zariadení a preprave bremien je prísne zakázané:

- pracovať so zdvíhacím zariadením v blízkosti ochranného pásma elektrických vonkajších vedení bez signalizačného bezpečnostného zariadenia či náhradných opatrení,

- vstupovať do blízkosti holých vodičov alebo vykonávať akékoľvek práce na zdvíhacom zariadení pri zapnutom žeriavovom spínači.

 

 

čl. 72 písm. v STN 27 0143

 

 

Pri obsluhe zdvíhacích zariadení a preprave bremien je prísne zakázané pitie alkoholických nápojov, čítanie, ručné práce a pod., používanie koša alebo kabíny ako šatne s výnimkou vonkajších žeriavov,

 

 

čl. 72 písm. x STN 27 0143

 

 

Pri obsluhe zdvíhacích zariadení a preprave bremien je prísne zakázané robiť akékoľvek opravy alebo úpravy zdvíhacieho zariadenia, ak na tieto práce nie je žeriavnik či obsluhovateľ zaučený a ak nie je pri práci zaistený,

 

 

čl. 72 písm. y STN 27 0143

 

 

Pri obsluhe zdvíhacích zariadení a preprave bremien je prísne zakázané ovládať alebo obsluhovať zdvíhacie zariadenie v prípade náhleho zhoršenia zdravotného stavu (nevoľnosť, únava a pod.), ktoré môže mať za následok zníženie bezpečnosti práce a činnosti.

 

 

čl. 72 písm. z STN 27 0143

 

 

Pri zdvíhacom zariadení s iným než elektrickým pohonom (hydraulický, pneumatický, dieselelektrický, parný) zakázané:

- robiť akékoľvek práce na rozvode a silových alebo ovládacích zariadeniach za činnosti alebo keď sú pod tlakom,

- prestavovať, preťažovať alebo vyraďovať z činnosti poisťovacie ventily a iné bezpečnostné zariadenia,

- štartovať spaľovací motor kyslíkom,

- rozohrievať studený motor otvoreným ohňom,

- pokračovať v prevádzke pri zvýšenom alebo zníženom pracovnom tlaku, stave oleja alebo vody alebo poškodenom tesnení pracovných valcov; tlak v kotle nesmie prekročiť predpísaný tlak vyznačený na manometri červenou značkou,

- nechávať oheň pod kotlom parných žeriavov bez dozoru.

 

 

čl. 72 STN 27 0143

 

 

Samostatne viazať a zavesovať bremená na nosné orgány zdvíhacích zariadení môžu iba osoby vyškolené a prakticky zaučené majúce preukaz viazača– viazači.

 

 

čl. 80 STN 27 0143

 

 

Viazať a zavesovať možno len bremená známej hmotnosti neprevyšujúcej hmotnosť zdvíhacieho zariadenia, s výnimkou skúšobných bremien.

Keď nie je hmotnosť bremena vyznačená lebo keď nie je známa, treba ju zistiť. Za hmotnosť zavesovaného bremena, vzhľadom na nosnosť zdvíhacieho zariadenia, zodpovedá viazač.

 

 

čl. 82 STN 27 0143