Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Teambuilding z pohľadu mzdového účtovníctva v roku 2018

23.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.10.1.1 Teambuilding z pohľadu mzdového účtovníctva v roku 2018

Ing. Martina Švaňová

Ideálny stav, v akom by manažéri firiem najradšej videli všetkých svojich zamestnancov je, aby medzi sebou bezproblémovo komunikovali, spolupracovali a aby tak spoločne napĺňali firemné ciele. Mnoho firiem preto pre svojich zamestnancov v rámci sociálnej politiky čo raz častejšie usporadúva rôzne spoločenské aktivity, od ktorých si sľubujú, že práve tie by mohli kolegov ešte lepšie zblížiť a dopomôcť tak k dosiahnutiu vytýčených cieľov.

Výber takejto aktivity závisí od firmy, na aký druh práce sa zameriava. Ak zamestnanci vo firme pracujú v oblasti, ktorá si vyžaduje ťažkú fyzickú aktivitu, je pre nich lepšie mať od firmy výhody, ktoré by im umožňovali vykonávať psychickú aktivitu. Naopak firmy, v ktorých zamestnanci musia rozmýšľať, plánovať, kreatívne myslieť, mali by uprednostniť fyzický oddych pre svojich zamestnancov. Zameranie týchto aktivít môže byť vzdelávacie, ako aj oddychové.

Medzi také typické spoločenské aktivity patria napr.:

- usporiadanie rôznych športových podujatí, napr. športových dní,

- relaxačné pobyty,

- seminár, na ktorom sa plnia rôzne kreatívne úlohy odlišné od bežných pracovných úloh,

- rôzne firemné hry zamerané na tímovú spoluprácu,

- firemná turistika,

- spoločné raňajky,

- organizovanie kultúrnych podujatí, napr. návšteva divadla, kina a iné aktivity.

Všetky tieto aktivity sú uskutočňované počas pracovného času alebo v niektorých prípadoch aj vo voľnom čase a možno ich v súhrne označiť pod pojmom teambuilding.

Jednoznačne možno teambuilding chápať ako značne rozšírenú metódu budovania pracovných vzťahov a prehlbovania zručností zamestnancov smerujúcich k zefektívneniu pracovného procesu.

Každého zamestnanca v pracovnom pomere, ako aj zamestnávateľa pravdepodobne zaujíma, čo o pojme teambuilding hovorí zákon, konkrétne Zákonník práce. Pozná vôbec Zákonník práce tento pojem ? Čo v prípade, že sa zamestnanec odmietne tejto „pracovnej aktivity“ zúčastniť ?

Zákonník práce pojem „teambuilding“ nepozná a priama zákonná regulácia v tomto smere neexistuje. Márne by sme hľadali ustanovenia zákona, ktoré by zamestnávateľovi prikazovali uskutočňovať takýto druh starostlivosti o zamestnanca.

Zákonník práce na možnosť teambuildingu poukazuje nepriamo. V článku 3 deklaruje povinnosť zamestnávateľa vytvárať pracovné podmienky, ktoré zamestnancom umožňujú čo najlepší výkon práce podľa ich schopností a vedomostí. Rovnako sú zamestnávatelia povinní rozvíjať tvorivú iniciatívu a prehlbovať kvalifikáciu svojich zamestnancov. Nadväzujúc na podstatu teambuildingu je možné túto činnosť zamestnávateľa charakterizovať ako formu prehlbovania sociálnych zručností zamestnancov. Zamestnávateľ si tým teda plní svoje povinnosti v oblasti sociálnej politiky zamestnávateľa dané Zákonníkom práce.

Vzhľadom na uvedené je preto možné teambuilding chápať ako jednu z foriem vzdelávania zamestnancov v zmysle § 153 ZP. Zamestnávateľ si tým plní povinnosť na úseku starostlivosti o prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov, resp. zvyšovanie ich kvalifikácie.

Na druhej strane prehlbovanie kvalifikácie zamestnanca je jednou z právnych povinností zamestnanca. Zamestnanec je teda povinný sa teambuildingových aktivít organizovaných zamestnávateľom zúčastniť, pokiaľ mu to zamestnávateľ prikáže. V zmysle zákonnej úpravy (§ 154, ods. 3 ZP) je zamestnanec povinný sústavne si prehlbovať kvalifikáciu na výkon práce. Prehlbovaním kvalifikácie sa pritom rozumie aj jej udržiavanie a obnovovanie.

Účasť na teambuildingu sa v zmysle zákonnej úpravy považuje za výkon práce. Za účasť na teambuildingu preto patrí zamestnancovi mzda. Účasť na teambuildingu sa zahŕňa do pracovného času, nakoľko teambuilding predstavuje časový úsek, v ktorom zamestnanec je k dispozícii zamestnávateľovi a v zmysle zákona vykonáva prácu. V nadväznosti na uvedené by sa mal teambuilding uskutočniť počas bežnej pracovnej doby zamestnanca. Zamestnanec je aj počas teambuildingu povinný plniť si svoje povinnosti dané pracovnoprávnymi predpismi vzťahujúcimi sa na výkon jeho práce, čo znamená, že zamestnanec je aj počas teambuildingu povinný najmä plniť pokyny nadriadených, byť na pracovisku, dodržiavať predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pod.

V prípade, ak sa teambuilding uskutočňuje mimo obvodu obce pravidelného pracoviska alebo bydliska zamestnanca, tak účasť na teambuildingu sa realizuje formou pracovnej cesty zamestnanca, a teda sa môže uskutočniť iba so súhlasom zamestnanca. Rovnako je v takomto prípade potrebné, aby zamestnávateľ (resp. jeho riadiaci zamestnanec) vystavil zamestnancovi cestovný príkaz. V súvislosti s pracovnou cestou patrí potom zamestnancovi náhrada preukázaných cestovných výdavkov, výdavkov za ubytovanie, stravné, náhrada preukázaných potrebných vedľajších výdavkov a náhrada preukázaných cestovných výdavkov za cesty na návštevu jeho rodiny, pričom do úvahy prichádzajú aj nároky ako mzda za prácu nadčas či mzda a náhrada mzdy za prácu vo sviatok.

Ďalšiu otázku, ktorú si kladie podnikateľ – zamestnávateľ pri organizovaní „teambuildingovej akcie“ pre svojich zamestnancov je, či sa všetky výdavky s tým spojené považujú za daňovo uznateľné výdavky a tiež, čo tieto plnenia predstavujú pre zamestnanca z hľadiska daňového a odvodového zaťaženia.

Z pohľadu podnikateľa sú tieto výdavky vynaložené v súvislosti s výkonom jeho podnikateľskej činnosti. Slovami zákona o dani z príjmov - predmetné výdavky na zamestnancov považuje podnikateľ za daňové výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov.

Zákon o dani z príjmov však obsahuje aj osobitné ustanovenia, ktoré upravujú výdavky vynaložené v súvislosti so zamestnávaním. Zjednodušene ich možno zahrnúť takto:

mzdy a ostatné pracovnoprávne nároky zamestnanca sú považované za daňový výdavok vo vynaloženej výške a ostatné výdavky – vzdelanie a rekvalifikácia, stravovanie, cestovné náhrady, starostlivosť o zdravie budú považované za daňové výdavky, ak budú splnené podmienky stanovené v osobitných predpisoch a/alebo len v určenej výške.


Podnikateľ zorganizoval pre svojich zamestnancov dvojdňový pobyt v hoteli v Nízkych Tatrách. Prepravil ich prenajatý autobus. Zamestnanci prespali v hoteli jednu noc. Mali možnosť využiť služby maséra, cena bola zahrnutá v nocľažnom. Zamestnanci si mohli osobitne objednať pobyt v saune. Zamestnanci sa v hoteli stravovali podľa vopred pripraveného menu. Zamestnávateľ uhradil poplatok za prenájom rokovacej miestnosti a ozvučovacej a osvetľovacej techniky. Po skončení pracovného stretnutia vystúpila tanečná skupina. Na druhý deň zamestnanci absolvovali sociálny tréning, tzv. teambuilding, ktorý organizovala profesionálna firma.

Nakoľko išlo o pracovné stretnutie, výdavky na prepravu, nocľažné, prenájom miestnosti a techniky budú daňovo uznané v plnej výške a pre zamestnanca nepredstavujú príjem.

Účasť zamestnanca nebola dobrovoľná, preto sa na ňu hľadí ako na výkon pracovnej činnosti v režime pracovná cesta. Na pracovnom stretnutí sa riešili otázky týkajúce sa obchodnej činnosti

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: