Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Technologický postup pri stavebných prácach

30.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.5.13 Technologický postup pri stavebných prácach

Ing. Tamara Paceková

Problematika vypracovania technologických postupov pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich je upravená vo vyhláške Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Citovaná vyhláška sa vzťahuje aj na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri iných prácach vykonávaných pomocou pracovných postupov a pracovných prostriedkov používaných pri stavebných prácach.

Podľa § 4 ods. 1 uvedenej vyhlášky technologický postup stavebných prác vo vzťahu k zaisteniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa vypracováva v prípadoch ustanovených:

v prílohe č. 1

bod 6.14. – Upínanie a odopínanie dielcov pri použití rebríkov. (Dielce, materiály a predmety sa musia upínať a odopínať zo zeme alebo z bezpečných plošín alebo podláh tak, aby sa neupínali alebo neodopínali vo väčšej pracovnej výške ako 1,5 m.).

v prílohe č. 2

bod 7.1. – Vykonávanie podzemných prác.

bod 7.2.Podzemné práce sa musia vykonávať podľa projektovej dokumentácie, ktorá zahŕňa technológiu razenia, vystuženie, dopravu hmôt a materiálov, vetranie, odvodňovanie, prípadne osvetlenie a ochranu pred povrchovými vodami, podmienky určené pri povoľovaní týchto prác, a podľa technologického postupu.

bod 7.10. Na bezpečné zaistenie pracovísk v prípade mimoriadnych udalostí, najmä prievalov zvodnených hornín a posunutia okolitých hornín, musí byť k dispozícii potrebné množstvo materiálu. V technologickom postupe sa určuje aj druh, množstvo a miesto uskladnenia tohto materiálu.

bod 8.1. Na vrt alebo skupinu podobných vrtov, ktorý musí obsahovať aj vlastnú technológiu, bezpečnostné, protipožiarne, hygienické a ďalšie potrebné opatrenia.

v prílohe č. 3

bod 1. Na výkon betonárskych prác a prác s nimi súvisiacich.

bod 3.1. Posuvné debnenie na betonáž sa musí montovať, prevádzkovať, kontrolovať a demontovať podľa technickej dokumentácie, pokynov výrobcu a technologického postupu.

bod 4.1. Na montáž zdvíhaných stropov.

bod 6.7. Ak sa tuhnutie a tvrdnutie betónu urýchľuje osobitnými metódami, najmä pretepľovaním, elektroohrevom alebo chemickými prísadami, zhotoviteľ pre túto technológiu vypracuje technologický postup, ktorý zabezpečí požadované vlastnosti betónu a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

v prílohe č. 4

bod 2.6. Komíny, piliere, stĺpy a iné konštrukcie sa musia murovať podľa technologického postupu po častiach tak, aby nebola ohrozená nosnosť a stabilita spodnej časti muriva.

bod 3.4. Na zakotvenie alebo pripevnenie konzol zdvíhacích zariadení sa musia použiť len také nosné prvky, ktoré bezpečne prenesú ich zaťaženie a zaťaženie vzniknuté ich prevádzkou. Spôsob a miesto zakotvenia alebo pripevnenia sa určuje v technologickom postupe.

v prílohe č. 5

bod 1.1. Na výkon montážnych prác musí byť vypracovaný technologický postup, ktorého súčasťou je postup montáže montovaných stavebných a technologických konštrukcií obsahujúci napr. podmienky použitia strojov a zariadení vrátane ich pohybu.

v prílohe č. 6

bod 5.7.Osobný ochranný pracovný prostriedok proti pádu a miesto jeho ukotvenia určuje zhotoviteľ v technologickom postupe. Miesto ukotvenia musí odolať silám pôsobiacim pri páde. Statická sila v smere pádu, ktorej má odolať miesto ukotvenia, je najmenej 15 kN, ak na základe statického výpočtu vykonaného v rámci posúdenia rizika nebola určená nižšia hodnota tejto sily. Súčasťou technologického postupu musí byť určenie spôsobu evakuácie osoby po zachytení pádu z výšky alebo do hĺbky a prostriedkov potrebných na jej evakuáciu. V blízkosti pracoviska, kde sa vykonávajú práce vo výške a nad voľnou hĺbkou, musia byť k dispozícii prostriedky na evakuáciu osoby zachytenej po páde z výšky alebo do hĺbky.

bod 9.1. Práce nad sebou sa môžu vykonávať len výnimočne, ak ich nemožno vykonať inak. Technologický postup musí obsahovať spôsob zaistenia bezpečnosti osôb vykonávajúcich stavebné práce na nižších pracovných úrovniach.

v prílohe č. 7

bod 1.2. Na základe prieskumu stavu búranej alebo rekonštruovanej stavby alebo jej časti a jej statického posúdenia sa pre búracie práce alebo rekonštrukčné práce musí vypracovať technologický postup tak, aby počas prác nedošlo k neriadenému porušeniu stability stavby alebo jej časti.

v prílohe č. 8

bod 2.1.2. Stroj na zemné práce sa môže pohybovať alebo pracovať

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: