dnes je 29.9.2022

Input:

Účtovanie pracovnej cesty podnikateľa v roku 2022

21.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.07.1.1 Účtovanie pracovnej cesty podnikateľa v roku 2022

Ing. Ján Mintál

Výdavky vzniknuté v súvislosti s tzv. pracovnými cestami podnikateľa musia byť zaúčtované v tom zdaňovacom období, v ktorom boli skutočne vynaložené. Výdavky daňovníka s príjmami z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti v súvislosti s výkonom jeho činnosti v inom mieste ako je miesto jeho pravidelného vykonávania činnosti nemožno stotožňovať s výdavkami na pracovné cesty zamestnancov, na ktoré im vzniká nárok podľa zákona č.283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v z.n.p., a ktoré sú poskytované v lehote splatnosti podľa zákona o cestovných náhradách.

Cestovné náhrady (stravné, náhrady za spotrebované PHL), na ktoré vznikol podnikateľovi nárok podľa zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z.n.p. a zákona o cestovných náhradách, zaúčtuje vtedy, keď si ich skutočne vyplatí. V deň výplaty