dnes je 10.7.2020

Input:

Účtovanie príspevku na rekreáciu zamestnancov v roku 2019

15.8.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.08.1.4 Účtovanie príspevku na rekreáciu zamestnancov v roku 2019

Ing. Jozef Pohlod

Národná rada Slovenskej republiky schválila s účinnosťou od 1. 1. 2019 novelizáciu zákonov:

 • č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu,

 • č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce, č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov policajného zboru, SIS, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície, č. 200/1998 o štátnej službe colníkov v znení neskorších predpisov, č. zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov, č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov v znení neskorších predpisov, č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov,

 • č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Predmetné novelizácie sa dotýkajú zavedenia nového inštitútu, tzv. príspevku na rekreáciu zamestnancov, pričom vyššie uvedené zákony upravujú tak povinnosti zamestnávateľov z pohľadu zvyšovania motivácie zamestnancov a ich rodinných príslušníkov stráviť dovolenku v Slovenskej republike ako aj zamestnávateľov – daňovníkov pri postupe zdaňovania takéhoto poskytnutého príspevku zamestnancovi.

Podmienky poskytnutia príspevku na rekreáciu a prístup k zdaňovaniu týchto príspevkov

V súlade s § 152 ods. 1 Zákonníka práce zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, poskytne zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, na jeho žiadosť príspevok na rekreáciu v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 € za kalendárny rok.

Pre zamestnávateľa s počtom zamestnancov 49 a menej platia tie isté podmienky na poskytnutie príspevku na rekreáciu ako pre zamestnávateľa, zamestnávajúceho 50 a viac zamestnancov. Ak takýto zamestnanec požiada zamestnávateľa o príspevok na rekreáciu, ku dňu začatia rekreácie musí spĺňať podmienku nepretržitého trvania pracovného pomeru pre tohto zamestnávateľa najmenej 24 mesiacov, a zamestnávateľ mu môže vyhovieť, pričom takúto povinnosť zo zákona nemá. Aj napriek tomu, že zamestnávateľ s počtom zamestnancov 49 a menej poskytuje príspevok na rekreáciu zamestnanca na báze dobrovoľnosti, výdavky preukázateľne vynaložené na príspevok na rekreáciu si môže uplatniť do daňových výdavkov takisto v sume 55 % oprávnených výdavkov, max. 275 € za kalendárny rok.

Nárok na príspevok na rekreáciu za splnenia ustanovených podmienok majú aj zamestnanci, ktorí sú na materskej dovolenke, rodičovskej dovolenke.

Zamestnanci, ktorí sú napr. dlhodobo uvoľnení na výkon verejnej funkcie (napr. starosta, primátor), nárok na príspevok na rekreáciu nemajú. Rovnako nárok na príspevok na rekreáciu nemá zamestnanec vykonávajúci prácu na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Na účely zisťovania, či zamestnávateľ má alebo nemá povinnosť svojim zamestnancom poskytovať príspevok na rekreáciu, je rozhodujúci počet jeho zamestnancov. Preto je veľmi dôležitým aj spôsob zisťovania počtu zamestnancov zamestnávateľa. Podľa Zákonníka práce sa na účely poskytovania príspevku na rekreáciu počtom zamestnávaných zamestnancov rozumie priemerný evidenčný počet zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok.

V súlade s ustanovením § 5 ods. 7 písm. b) zákona o dani z príjmov od dane oslobodené aj príjmy poskytnuté ako suma príspevku na rekreáciu poskytnutého zamestnávateľom zamestnancovi podľa ustanovenia § 152a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov a zároveň sú daňovým výdavkom zamestnávateľa v zmysle § 19 ods. 2 písm. c) bod 5 zákona o dani z príjmov.

V prípade, že zamestnanec pracuje pri dvoch zamestnávateľoch súčasne a pri obidvoch spĺňa ustanovené podmienky na poskytnutie príspevku na rekreáciu, môže si tento príspevok uplatniť len pri jednom zamestnávateľovi. Pokiaľ by zamestnancovi bol príspevok na rekreáciu poskytnutý od obidvoch zamestnávateľov, potom jeden príspevok je uplatnený v rozpore s ustanovením § 152a ZP, a preto naň nemožno uplatniť oslobodenie od dane podľa § 5 ods. 7 písm. b) zákona o dani z príjmov, teda takýto príspevok poskytnutý zamestnancovi by musel byť zdanený.

U zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, sa najvyššia suma príspevku na rekreáciu za kalendárny rok, t. j. 275 €, zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času. Ak má teda zamestnanec dohodnutý pracovný pomer na „polovičný úväzok“, zamestnávateľ je povinný mu prispieť na rekreáciu maximálne sumou 137,50 € za kalendárny rok (polovica z 275-eurového príspevku na rekreáciu pre zamestnanca s „plným úväzkom“).

Oprávnenými výdavkami na rekreáciu, na ktoré je zamestnávateľ povinný zamestnancovi prispievať, sú preukázané výdavky zamestnanca na:

 • služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky,

 • pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na dve prenocovania a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na území Slovenskej republiky,

 • ubytovanie najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky, ktorého súčasťou môžu byť stravovacie služby,

 • organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území Slovenskej republiky pre dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom.

Oprávnené výdavky preplácané zamestnávateľom môžu v sebe zahŕňať rôznu formu rekreácie. Môžu to byť služby cestovného ruchu, môžu to byť pobytové balíky alebo to môže byť ubytovanie, prípadne ubytovanie spojené so zabezpečením stravy. Pokiaľ ide o služby cestovného ruchu, problémom môže byť to, že Zákonník práce nedefinuje, čo všetko sa má rozumieť pod pojmom „služby cestovného ruchu“. Okrem toho Zákonník práce pri tomto pojme ani neodkazuje na žiadny iný predpis, ktorý ho definuje. Zamestnávateľ zamestnancovi preplatí ubytovanie, stravovanie alebo pobytový balík, pokiaľ bude spĺňať potrebné náležitosti a zákonné podmienky.

Pobytové balíky obsahujúce ubytovanie a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciu mnohí poznajú predovšetkým vo forme víkendových alebo viacdenných pobytov predávaných na zľavových portáloch. Ak sú spojené s dvoma prenocovaniami na Slovensku, zamestnávateľ je povinný ich zamestnancovi preplatiť. Treťou možnosťou rekreácie preplácanej zamestnávateľom je ubytovanie najmenej na dve noci na Slovensku, ktorého súčasťou môžu byť stravovacie služby. Špecifickým typom rekreácie preplácanej zamestnávateľom podľa Zákonníka práce sú organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území Slovenskej republiky pre dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov osemročného gymnázia. Pod týmto je potrebné si predstaviť predovšetkým takzvané „letné tábory pre deti“. Aj na tie je zamestnávateľ povinný zamestnancovi prispievať.

Za dieťa zamestnanca sa považuje aj dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení, alebo iné dieťa žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti.

Oprávnenými výdavkami sú aj preukázané výdavky zamestnanca za vyššie uvedené služby na:

 • manžela,

 • vlastné dieťa,

 • dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo

 • dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení,

 • inú osobu žijúcu so zamestnancom v spoločnej domácnosti, ktorí sa so zamestnancom zúčastňujú na rekreácii (napr. rodičia, partner, atď.).

Spôsob poskytnutia príspevku na rekreáciu

Zamestnávateľ môže svoje rozhodnutie realizovať tak, že na základe žiadosti zamestnanca poskytne príspevok na rekreáciu formou:

 • rekreačného poukazu, čo je v súlade s ustanovením § 27a zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu, alebo

 • zamestnanec preukáže zamestnávateľovi oprávnené výdavky najneskôr do 30 dní odo dňa skončenia rekreácie predložením účtovných dokladov, ktorých súčasťou musí byť označenie zamestnanca.

Podľa ustanovenia § 27a zákona č. 91/2010 Z. z. je rekreačný poukaz jednou z foriem financovania cestovného ruchu, pričom ide o osobitný platobný prostriedok alebo obdobný technický prostriedok uchovávajúci majetkovú hodnotu elektronicky, vydávaný limitovaným poskytovateľom. Tento rekreačný poukaz je možné použiť výlučne v Slovenskej republike, vydáva sa pre fyzickú osobu a je neprenosný. V praxi to bude zrejme fungovať tak, že zamestnávateľ na základe žiadosti zamestnanca zakúpi od konkrétneho emitenta rekreačných poukazov, s ktorým uzatvorí zmluvu o spolupráci za odplatu, ktorou je hodnota poukazu ako aj provízia emitenta. Tento poukaz zaplatí a odovzdá zamestnancovi, ktorý ho má možnosť využiť do konca príslušného kalendárneho roku. Zamestnávateľ, ktorý poskytne zamestnancom rekreačné poukazy, je povinný preveriť splnenie ustanovených podmienok podľa § 152a ZP, a to z dôvodu, aby mohol poskytnutý príspevok na rekreáciu podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov oslobodiť od dane a považovať za daňový výdavok. Pokiaľ zamestnávateľ nemá k dispozícii informácie o splnení všetkých podmienok ustanovených v § 152a ZP, zamestnanec ich poskytne zamestnávateľovi, napr. predložením preukazných dokladov (napr. účtovné doklady, ktorých súčasťou je označenie zamestnanca a oprávnených osôb). Daňovým výdavkom (nákladom) zamestnávateľa nie je odovzdanie rekreačného poukazu, nakoľko zamestnávateľ splnenie podmienok na poskytnutie príspevku na rekreáciu posudzuje až ku dňu začatia rekreácie. Z uvedeného vyplýva, že príspevok na rekreáciu môže byť pre zamestnávateľa daňovým výdavkom (nákladom) podľa § 19 ods. 2 písm. c) bod 5 zákona o dani z príjmov, až po posúdení splnenia ustanovených podmienok.


Príklad:

Rekreačný poukaz

Zamestnávateľ sa rozhodne pre elektronické rekreačné poukazy, a preto uzatvoril zmluvu so spoločnosťou AAA. Zamestnancom, ktorí požiadali o príspevok na rekreáciu a splňujú podmienky na plnú sumu príspevku, v mesiaci apríl 2019 vydá 50 rekreačných poukazov v hodnote nabitej karty na sumu 275 €. Podľa zmluvne dohodnutých podmienok spoločnosť AAA bude zamestnávateľovi fakturovať sumu 13 750 € a províziu v sume 412 €.


Účtovný prípad  Zamestnávateľ  
Suma v €  MD   
Faktúra za nákup rekreačných poukazov 50 x 275 € od emitenta    13 750 €    527    321    
Provízia emitenta    412 €    518    321    

V tomto prípade má zamestnávateľ povinnosť preveriť ku dňu nástupu na rekreáciu splnenie ustanovených podmienok podľa § 152a ZP u zamestnancov, ktorým poskytol elektronický preukaz, aby mohol poskytnutý príspevok na rekreáciu podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov oslobodiť od dane a považovať za daňový výdavok (náklad). V prípade, že podmienky nebudú u niektorého zamestnanca splnené, je potrebné príslušným spôsobom vykonať zdanenie ako aj úpravu účtovania.


Príklad:

Rekreačný poukaz

Zamestnávateľ sa rozhodne využiť elektronické rekreačné poukazy, a preto uzatvoril zmluvu so spoločnosťou AAA, ktorá prevádzkuje rekreačné zariadenie. Zamestnancom, ktorí požiadali o príspevok na rekreáciu a ktorí splnili podmienky na nárok v plnej výške, v mesiaci apríl 2019 vydá rekreačné poukazy formou nabitej karty na sumu 500 €. Podľa zmluvne dohodnutých podmienok spoločnosť AAA bude zamestnávateľovi fakturovať tie sumy, ktoré budú z rekreačných poukazov jednotlivými zamestnancami čerpané. Zamestnávateľ zamestnancovi prispeje na rekreáciu za splnenia ustanovených podmienok podľa 55 % z celkovej úhrady, max. 275 € a zostávajúcu sumu zamestnancovi zrazí zo mzdy v najbližšom výplatnom termíne po ukončení rekreácie.

Zamestnanec v mesiaci jún čerpal z rekreačného poukazu sumu 300 € a v mesiaci júl sumu 200 €.


Účtovný prípad  Zamestnávateľ  
Suma v €  MD   
Faktúra spoločnosti AAA za mesiac jún za zamestnanca    165 €    527    321    
Pohľadávka voči zamestnancovi za mesiac jún    135 €    335    321    
Zrážka zo mzdy za mesiac jún    135 €    331    335    
Faktúra spoločnosti AAA za mesiac júl za zamestnanca    110 €    527    321    
Pohľadávka voči zamestnancovi za mesiac júl    135 €    335    321    
Zrážka zo mzdy za mesiac júl    90 €    331    335    

V uvedenom prípade má zamestnávateľ povinnosť preveriť splnenie ustanovených podmienok podľa § 152a ZP, aby mohol poskytnutý príspevok na rekreáciu podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov oslobodiť od dane a považovať za daňový výdavok (náklad). Zamestnanec predloží zamestnávateľovi podklady za mesiac jún a mesiac júl, ktoré budú preverené. Ak nebudú splnené podmienky, potom musí zamestnávateľ upraviť tak spôsob zdanenia príspevku ako aj účtovania príspevku.


Príklad:

Rekreačný poukaz

Zamestnávateľ sa