Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Účtovanie u postupníka pohľadávky v jednoduchom účtovníctve v roku 2018

20.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.12.1.4 Účtovanie u postupníka pohľadávky v jednoduchom účtovníctve v roku 2018

Ing. Ján Mintál

Postupy účtovania upravujú spôsob a dopad účtovania postúpenia pohľadávok v jednoduchom účtovníctve u postupníka v zmysle ustanovenia § 14 ods.11. Podľa uvedeného ustanovenia sa v účtovníctve postupníka v účtovnom období, v ktorom mu bola pohľadávka postúpená, účtuje nasledovne:

a) k zmluvne dohodnutému dňu:

  1. vznik záväzku voči postupcovi z postúpenej pohľadávky v knihe záväzkov v obstarávacej cene,
  2. vznik pohľadávky voči dlžníkovi v knihe pohľadávok v ocenení dohodnutom s postupcom (obstarávacej cene), pričom v knihe pohľadávok sa uvedie aj jej menovitá hodnota,

b) pri úhrade postúpenej pohľadávky postupcovi

  1. sa v Peňažnom denníku zaúčtuje úhrada postúpenej pohľadávky postupcovi a to medzi výdavkami, ktoré neovplyvňujú základ dane z príjmov (pozri § 4 ods.6 písm. g) Postupov účtovania),
  2. zánik záväzku, ktorého vznik bol účtovaný podľa vyššie uvedeného písmena a) prvého bodu,

c) pri inkase pohľadávky od dlžníka alebo príjmu z ďalšieho postúpenia sa tento príjem zaúčtuje v Peňažnom denníku medzi príjmy zahrnované do základu dane z príjmov - tzv. „ostatné príjmy” (§ 4 ods.6 písm. d) Postupov účtovania) a následne v rámci uzávierkových účtovných operácií sa zaúčtuje výdavok medzi výdavkami vynaloženými na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov (§ 4 ods.6 písm. e) bod 6 postupov účtovania v JÚ – t.z. v rámci „ostatných výdavkov”), najviac však do výšky podľa vyššie uvedeného písmena b) prvého bodu (t.j. do výšky skutočne uhradenej sumy postupcovi); inkaso pohľadávky od dlžníka samozrejme znamená tiež zaúčtovanie jej zániku v knihe pohľadávok pôvodne zaúčtovanej v ocenení dohodnutom s postupcom (obstarávacej cene) so súčasným uvedením jej menovitej hodnoty (viď § 14 ods.11 písm. a) bod 2 postupov účtovania v JÚ),

V prípade, ak ku dňu zostavenia účtovnej závierky nie je pohľadávka dlžníkom zaplatená a spĺňa podmienky ustanovené v rámci § 19 ods.2 písm. h) ZDP bodu 1 až 5 zákona o dani z príjmov, postupník v rámci uzávierkových účtovných operácií zaúčtuje výdavok vo výške zaplatenej obstarávacej ceny tejto pohľadávky a to v peňažnom denníku medzi výdavkami

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: