dnes je 13.7.2020

Input:

Vstupná prehliadka do práce v roku 2019

23.8.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.08.4.2 Vstupná prehliadka do práce v roku 2019

Ing. Jozef Mikula, PhD.

Na čo je potrebná vstupná lekárska prehliadka do zamestnania?

Predovšetkým slúži na posúdenie zdravotnej spôsobilosti na danú prácu. Tiež by ju mal poskytovať zamestnávateľ v práci, kde sa často vyskytuje napríklad choroba z povolania. Pomáha predísť mnohým zdravotným problémom a sledovať zmeny, ktoré počas práce môžu nastať. Zamestnávateľ nemá povinnosť požadovať vstupnú prehliadku u všetkých profesií.

Vstupnou prehliadkou prejdete ešte pred nástupom do zamestnania. Ide jednoducho len o posúdenie vášho zdravotného stavu. A zamestnávateľ by jej výsledky mal rešpektovať.

Vstupná lekárska prehliadka je určená predovšetkým tým pracovníkom, ktorých práca je zaradená do 3. alebo 4. kategórie. Tiež ak sa v danej profesii často vyskytuje choroba z povolania, ak vykonávate prácu, ktorá sa radí do 2., 3. a 4. kategórie v prípade, že ste ju kvôli zdravotným dôvodom nevykonávali viac ako 6 mesiacov. A tiež v práci, kde sa vyžaduje zdravotná spôsobilosť podľa osobitných predpisov.

Na vstupnú prehliadku pracovníka do práce majú dosah nasledovné právne predpisy:

  1. Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZP“),
  2. Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, (ďalej len „zákon o BOZP“),
  3. Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPRVZ“)

Uvedené právne predpisy upravujú vzťahy medzi zamestnancom a zamestnávateľom a zákon o BOZP sa vzťahuje na zamestnávateľov a zamestnancov vo všetkých odvetviach výrobnej sféry a nevýrobnej sféry.

Zamestnávateľ je podľa § 6 ods. 1 písm. o) zákona o BOZP povinný: „zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu,6aa) schopnosti, na ich vek, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a nedovoliť, aby vykonávali práce, ktoré nezodpovedajú ich zdravotnému stavu, najmä výsledku posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnostiam, na ktoré nemajú vek, kvalifikačné predpoklady a doklad o odbornej spôsobilosti podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci”.

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu sa vykonáva podľa § 30e zákona o OPRVZ na základe hodnotenia zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a výsledkov lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci u:

a) zamestnanca:

  1. ktorý vykonáva prácu zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie,
  2. pri opakovanom výskyte choroby z povolania u rovnakej profesie na tom istom pracovisku,
  3. ktorého zdravotnú spôsobilosť na prácu vyžaduje osobitný predpis, (napr. zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov, zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov a pod.)
  4. ktorý vykonáva prácu zaradenú do druhej kategórie, tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, ak túto prácu nevykonával viac ako šesť mesiacov zo zdravotných dôvodov,

Ak ide o práce zaradené do prvej kategórie alebo druhej kategórie, lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci môžu okrem lekárov pracovnej zdravotnej služby so špecializáciou v špecializačných odboroch podľa § 30e ods. 3 a 4 zákona o OPRVZ vykonávať aj lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo a lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria poskytujúci všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre deti a dorast, ktorí nie sú lekármi pracovnej zdravotnej služby. Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci sa vykonávajú na základe zamestnávateľom poskytnutých podkladov o vykonávanej práci a pracovných podmienkach zamestnanca a výsledkov hodnotenia zdravotných rizík.

b) fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby:

  1. ktorá vykonáva prácu zaradenú do tretej kategórie