dnes je 25.9.2020

Input:

Vstupné školenia zamestnancov

24.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.09.4.2 Vstupné školenia zamestnancov

Ing. Jozef Mikula, PhD.

S čím všetkým je potrebné oboznámiť nového zamestnanca?

Zamestnávateľ v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sústavne pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne (písomne) musí oboznamovať každého zamestnanca s:

právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, (§ 39 Zákonník práce:

„(1) Právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú predpisy na ochranu života a predpisy na ochranu zdravia, hygienické a protiepidemické

predpisy, technické predpisy, technické normy, dopravné predpisy, predpisy o požiarnej ochrane a

predpisy o manipulácii s horľavinami, výbušninami, zbraňami, rádioaktívnymi látkami, jedmi a

inými látkami škodlivými zdraviu, ak upravujú otázky týkajúce sa ochrany života a zdravia.

(2) Predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú aj pravidlá o bezpečnosti

a ochrane zdravia pri práci vydané zamestnávateľmi po dohode so zástupcami zamestnancov; ak k

dohode nedôjde do 15 dní od predloženia návrhu, rozhodne príslušný inšpektorát práce podľa osobitného predpisu”),

 • so zásadami bezpečnej práce,

 • zásadami ochrany zdravia pri práci,

 • zásadami bezpečného správania na pracovisku a s bezpečnými pracovnými postupmi a preukázateľne overovať ich znalosť,

 • s existujúcim a predvídateľným rizikom (§ 6 ods. 1, písm. c) zákon č. 124/2006 Z. z. o BOZP), nebezpečenstvom a ohrozením,

 • s dopadmi, ktoré môžu ohroziť zdravie,

 • s ochranou pred nimi,

 • so zákazom vstupovať do priestoru,

 • zdržiavať sa v priestore a vykonávať činnosti, ktoré by mohli bezprostredne ohroziť život alebo zdravie zamestnanca.

Zamestnávateľ (§ 7 ods. 4 zákon č. 124/2006 Z. z. o BOZP) oboznamuje zamestnancov osobne alebo prostredníctvom vlastných zamestnancov, alebo fyzickej osoby, alebo právnickej osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce.

Obsah a spôsob oboznámenia (§ 7 ods. 5 zákon č. 124/2006 Z. z. o BOZP) a pravidelnosť opakovaného oboznámenia musia byť prispôsobené charakteru práce vykonávanej zamestnancom, jeho pracovisku a iným okolnostiam, ktoré sa týkajú výkonu práce, najmä pracovným prostriedkom, pracovným postupom, novým alebo zmeneným nebezpečenstvám a ohrozeniam. Zamestnávateľ je povinný upraviť vnútorným predpisom spôsob oboznamovania, vymedziť požiadavky na odbornú spôsobilosť vlastných zamestnancov na oboznamovanie.

Vstupné oboznamovanie a informovanie zamestnancov je preukázateľné a zrozumiteľné oboznámenie nového zamestnanca v prvý deň nástupu do práce ešte pred samotným vykonávaním pracovných úloh s príslušnou problematikou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vzhľadom na charakter a podmienky práce, ktorú zamestnanec bude vykonávať a musí sa vykonávať v pracovnom čase.

Členenie vstupného školenia

Zamestnávateľ poskytuje novým pracovníkom ešte pred nástupom do práce vstupné školenie. Obsahom školenia sú všeobecné požiadavky (predpisy) BOZP, viažuce sa k danej práci, pracovné postupy, vystrojenie na prácu, poskytovanie prvej pomoci a postup pri vzniku pracovného úrazu a ďalšie.

Pri nástupe nového zamestnanca je potrebné vykonať vstupné oboznámenie - školenie BOZP v dvoch častiach:

 • - vstupné školenie BOZP - všeobecná časť,
 • - vstupné školenie BOZP - na pracovisku.

Vstupné školenie BOZP - všeobecná časť

Zamestnávateľ poskytuje novým pracovníkom ešte pred nástupom do práce vstupné školenie. Obsahom školenia je oboznámenie zamestnanca s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci viažuce sa k danej práci a preukázateľné overovanie ich znalostí. Školenie sa musí vykonávať v pracovnej dobe a v deň nástupu do zamestnania.

Rámcový obsah školenia:

 • - oboznámenia musia byť prispôsobené charakteru práce vykonávanej zamestnancom, jeho pracovisku a iným okolnostiam, ktoré sa týkajú výkonu práce, najmä pracovným prostriedkom, pracovným postupom, novým alebo zmeneným nebezpečenstvám a ohrozeniam,
 • - vnútorné predpisy zamestnávateľa,
 • - informácie o opatreniach, ktoré boli zamestnávateľom urobené na ochranu pred pôsobením zdrojov rizík,
 • - zásady bezpečného správania sa na pracovisku,
 • - zásady prevencie pracovných úrazov a chorôb z povolania,
 • - pracovná zdravotná služba,
 • - lekárske preventívne prehliadky súvisiace s výkonom práce,
 • - pracovné podmienky žien a mladistvých,
 • - zásady bezpečnej manipulácie s bremenami,
 • - osobné ochranné pracovné prostriedky,
 • - poskytovanie prvej pomoci pri úraze,
 • - zákaz výkonu práce bez príslušného osvedčenia (ak je potreba), napr. zváranie, obsluha žeriavu, viazač bremien, obsluha kotolne.

Vstupné školenie BOZP - na pracovisku

Cieľom školenia je odovzdať odborné vedomosti vzťahujúce sa k dohodnutej činnosti uvedenej v pracovnej zmluve pre spoľahlivý, bezpečný a zdravotne nezávadný pracovný výkon; prípadne pre vstup a pobyt na pracovisku - pracovnom mieste. Toto poučenie vykonáva bezprostredne nadriadený zamestnanec (majster, vedúci pracovnej skupiny).

Školenie sa vykonáva v pracovnej dobe po vstupnom všeobecnom školení, v deň zaradenia na pracovisko.

Účastníci školenia:

a) zamestnanci pri nástupe do pracovného pomeru,

b) zamestnanci v súbežnom pracovnom pomere (mimo dohodnutú pracovnú dobu),

c) zamestnanci vykonávajúci vedľajšiu činnosť dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru:

 • - dohody o vykonaní práce,
 • - dohody o pracovnej činnosti a i.

Rámcový obsah školenia:

 • - bezpečnostné predpisy a pokyny, technologické a pracovné postupy, ktoré musí zamestnanec dodržiavať,
 • - pracovné stroje a zariadenia, nástroje a pomôcky, používané suroviny a materiály,
 • - návody pre obsluhu strojov a zariadení,
 • - STN 20 0700, obrábacie stroje na kovy, bezpečnostné požiadavky pre obrábacie stroje na kovy (v prípade, že zamestnanec bude obsluhovať kovoobrábacie stroje, MUSÍ byť preškolený zo STN!),
 • - predvídateľné riziká vykonávanej práce a opatrenia na ochranu pred ich pôsobením,
 • - najčastejšie úrazy, ku ktorým došlo v dôsledku porušenia pracovných postupov, predpisov a pokynov BOZP,
 • - vykonávaná práca,
 • - používanie a údržba OOPP,
 • - bezpečnostné zariadenia (bezpečnostné brzdy, ochranné kryty a pod.) zákaz odstraňovania,
 • - obsluha stroja,
 • - len osoba poverená,
 • - poriadok a čistota na pracovisku,
 • - zaistenie stroja proti náhodnému spusteniu inou osobou,
 • - najčastejšie úrazy na pracovisku v dôsledku porušenia pracovných postupov, predpisov a pokynov BOZP,
 • - poučenie o správnom oblečení, obutí,
 • - zákaz nosenia prsteňov, náramkových hodiniek, viazanky a pod.
 • - môžu byť príčinou úrazu,
 • - zákaz fajčenia,
 • - poruchu hlásiť svojmu vedúcemu, neopravovať sám, pokiaľ k tomu nie je určený a oprávnený,
 • - nezdržiavať sa na pracovisku, na ktoré nebol pridelený,
 • - nosenie a konzumácia alkoholických nápojov alebo iných návykových látok je prísne zakázané,
 • - hlásiť každú náhlu nevoľnosť alebo zhoršenie zdravotného stavu,
 • - správanie na pracovisku v prípade havárie, poruchy alebo nehody,
 • - umiestnenie vypínača elektrického prúdu, uzávery plynu, vody,
 • - únikové východy,
 • - umiestnenia lekárničky, kniha úrazov,
 • - poskytovanie prvej pomoci,
 • - spôsob privolania lekárskej pomoci.

Zácvik nového zamestnanca

Súčasťou vstupnej inštruktáže je aj preukázateľný zácvik nového zamestnanca (kto robil zácvik, dĺžka zácviku, podpisy) a záznam o pridelení pracovného prostriedku a poučenie z § 20 vyhlášky č. 508/2009 Z. z., ktorou