Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Vyhláška č. 59/1982 Zb. v znení vyhlášky č. 484/1990 Zb, - nedostatky na plynových zariadeniach

30.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhláška č. 59/1982 Zb. v znení vyhlášky č. 484/1990 Zb, - nedostatky na plynových zariadeniach

Ing.Tibor Dobšony


 

 

Popis zisteného nedostatku

 

 

Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená

 

 

Technické zariadenie bolo uvedené do prevádzky bez vykonania predpísaných kontrol

 

 

§ 6 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

V priestoroch so zvýšeným nebezpečenstvom výbuchu a havárií nie sú určené konkrétne opatrenia na likvidáciu následkov výbuchu havárie

 

 

§ 8 odsek 2 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Podlaha v miestnosti manipulácie s nebezpečnými látkami nie je vyhotovená z nehorľavého materiálu, nie je nepriepustné a nie je vyhotovená z ľahko omývateľného materiálu a bez škár

 

 

§ 11 odsek 5 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Podlaha v miestnosti , kde sa nachádzajú horľavé plyny nie je vyhotovená z neiskrivého materiálu

 

 

§ 11 odsek 6 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Prevádzka s výskytom výbušného plynu nemá výfukovú plochu (ľahko vybúrateľná stena)

 

 

§ 12 odsek 2 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Pred výfukovou stenou, ktorá nesmeruje do voľného priestoru nie je postavená ochranná stena resp. ochranný val

 

 

§ 12 odsek 3 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Strecha priestorov s nebezpečenstvom výbuchu nie je konštruovaná tak, aby kládla tlakovej vlne čo najmenší odpor

 

 

§ 13 odsek 2 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Pri zariadení nie je dostatočný pracovný a manipulačný priestor umožňujúci bezpečne vykonávať obvyklé pracovné operácie

 

 

§ 25 odsek 1 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Nie je dodržaná šírka revíznej a kontrolnej lávky okolo zariadenia

 

 

§ 25 odsek 2 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Potrubia nie sú označené bezpečnostným označením podľa druhu dopravovanej látky

 

 

§ 27 odsek 2 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Plynové potrubia pod komunikáciou a pri prechode dutými priestormi nie sú uložené v ochranných rúrkach

 

 

§ 27 odsek 5 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

V kanáloch, kde sú vedené plynové potrubia nie je zabezpečený dostatok miesta na prácu a priestory nie sú vetrané

 

 

§ 27 odsek 6 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

V prevádzkach s nebezpečenstvom výbuchu nie je vybudované náhradné osvetlenie

 

 

§ 29 odsek 4 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Vzduchotechnické zariadenia v miestach s nebezpečenstvom výbuchu nie sú zhotovené z nehorľavých látok a v neiskrivej úprave

 

 

§ 30 odsek 1 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Na pracovisku, kde v prípade havárie poruchy technického zariadenia hrozí nebezpečenstvo úniku látok ohrozujúcich bezpečnosť osôb nie je zabezpečené havarijné vetranie

 

 

§ 30 odsek 4 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Vetranie kompresorovej stanice nie je ovládateľné z miesta obsluhy aj zvonka

 

 

§ 175 odsek 2 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Kompresorová stanica nie je vybavená zariadením oznamujúcim zmeny vlastností pracovného prostredia

 

 

§ 175 odsek 2 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Medzi kompresorom a prvým uzatváracím zariadením nie je inštalovaný poistný ventil

 

 

§ 175 odsek 4 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Medzi tlakovými stupňami kompresora je inštalované uzatváracie zaradenie

 

 

§ 175 odsek 5 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Kompresor nie je vybavený zariadením zabezpečujúcim neprekročenie najvyššieho tlaku na výtlačnej strane

 

 

§ 175 odsek 7 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Kompresor nie je vybavený zariadením zabezpečujúcim dodržanie najnižšieho tlaku na vstupnej strane

 

 

§ 175 odsek 7 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Elektromotor plynového kompresora nemá diaľkové ovládanie

 

 

§ 175 odsek 8 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Potrubie chladiaceho zariadenia je vedené chodbami a schodišťami

 

 

§ 176 odsek 1 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Prielezný kanál potrubia s chladivom nemá zaistené vetranie zabezpečujúce dostatočnú výmenu vzduchu

 

 

§ 176 odsek 2 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Aparáty chladiaceho zariadenia nie sú vybavené ventilmi umožňujúcimi ich uzavretie z oboch strán

 

 

§ 176 odsek 4 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Chladiace zariadenie nie je vybavené predpísaným výstrojom (uzatváracia armatúra, poistné zariadenie, tlakomer, stavoznak, štítok so základnými technickými údajmi

 

 

§ 176 odsek 5 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Výfukové rúrky poistných ventilov a membránových poistiek nie sú vyvedené do priestoru, kde nemôže byť nikto ohrozený

 

 

§ 176 odsek 7 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Dvere strojovne chladiaceho zariadenia majú dvere z horľavého materiálu

 

 

§ 177 odsek 1 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Únikové dvere zo strojovne chladiaceho zariadenia majú prah a neotvárajú sa v smere úniku

 

 

§ 177 odsek 2 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Núdzový vypínač na vyradenie chladiaceho zariadenia z prevádzky nie je umiestnený blízko únikového východu mimo strojovne

 

 

§ 177 odsek 3 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Potrubia chladiva prechádzajúce stenami, stropom a podlahou strojovne nie sú v priechodoch utesnené

 

 

§ 177 odsek 4 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Strojovňa chladiaceho zariadenia nie je vybavená havarijným vetraním

 

 

§ 177 odsek 5 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

V chladených miestnostiach s teplotou nižšou ak nie je umiestnený vypínač elektrického prúdu, ktorého rozsvietenie musí byť signalizované mimo miestnosti

 

 

§ 178 odsek 1 bod b) vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Únikové cesty a cesty k hlásičom prevádzkových nehôd a porúch nie sú voľné

 

 

§ 178 odsek 2 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Únikové cesty a cesty k hlásičom prevádzkových nehôd a porúch nie sú vybavené núdzovým osvetlením

 

 

§ 178 odsek 2 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Jednotlivé časti plynového zariadenia nie sú vodivo spojené

 

 

§ 179 odsek 3 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Pre prevádzku plynového zariadenia nie je vypracovaný miestny prevádzkový poriadok

 

 

§ 179 odsek 6 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Pri zariadeniach pracujúcich s nebezpečnými plynmi nie je pre pracovníkov zabezpečená dýchacia a oživovacia technika

 

 

§ 179 odsek 7 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Zariadenie na skladovanie plynu nie je vybavené meradlami tlaku a množstva plynu

 

 

§ 181 odsek 1 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Zariadenie na skladovanie plynu nie je spoľahlivo zabezpečené proti prekročeniu technických hodnôt

 

 

§ 181 odsek 2 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Zariadenie na skladovanie plynu nie je spoľahlivo zabezpečené proti účinkom atmosférickej elektriny

 

 

§ 181 odsek 3 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Ochranné pásmo pri zariadení na skladovanie plynu nie je zreteľne označené

 

 

§ 181 odsek 4 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

V ochrannom pásme pri zariadení na skladovanie plynu ťažšieho ako vzduch sú vstupy do podzemných priestorov

 

 

§ 181 odsek 5 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Kompresná stanica pre nebezpečný plyn nie je oddelená od plniarne

 

 

§ 182 odsek 2 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Plniace zariadenie nie je vybavené zariadením na odvzdušnenie a na vypúšťanie zvyškového pretlaku

 

 

§ 182 odsek 3 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Pri plnení nádob nebezpečnými plynmi a pri manipulácii s týmito nádobami nie sú trvale k dispozícii dva izolačné dýchacie prístroje

 

 

§ 182 odsek 5 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

V plniacich potrubiach za kompresormi nie sú inštalované spätné ventily

 

 

§ 182 odsek 6 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Nádoby na plyn nie sú pri plnení bezpečne zaistené proti prevrhnutiu

 

 

§ 182 odsek 7 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Vysokotlakové zberné potrubie tlakovej stanice nie je vybavené predpísanými zariadeniami (uzatváracie, redukčné a poisťovacie armatúry; meracie a kontrolné prístroje)

 

 

§ 182 odsek 8 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Odfuk plynov z poistných armatúr nie je vyústený mimo objektu

 

 

§ 182 odsek 10 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Na potrubí na vypúšťanie skvapalnených plynov do ovzdušia nie sú inštalované zdvojené armatúry

 

 

§ 183 odsek 2 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Jednotlivé stupne zariadenia na zvyšovanie tlaku plynu nie sú zabezpečené proti nedovolenému stúpnutiu a poklesu tlaku

 

 

§ 184 odsek 2 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Jednotlivé stupne zariadenia na znižovanie tlaku plynu nie sú zabezpečené proti nedovolenému stúpnutiu a poklesu tlaku

 

 

§ 184 odsek 2 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Zariadenie na zvyšovanie tlaku plynu nie je od vstupného a výstupného plynovodu oddelené izolačnými spojmi

 

 

§ 184 odsek 3 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Zariadenie na znižovanie tlaku plynu nie je od vstupného a výstupného plynovodu oddelené izolačnými spojmi

 

 

§ 184 odsek 3 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Hlavný uzáver na prívode plynu do zariadenia na znižovanie tlaku plynu nie je umiestnený pred objektom

 

 

§ 184 odsek 4 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Hlavný uzáver na prívode plynu do zariadenia na zvyšovanie tlaku plynu nie je umiestnený pred objektom

 

 

§ 184 odsek 4 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Jednotlivé úseky rozvodov plynu nemajú možnosť odvzdušnenia a odplynenia

 

 

§ 185 odsek 1 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Rozvody plynov vedené nad zemou nie sú chránené proti korózii

 

 

§ 185 odsek 2 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Rozvody plynov vedené nad zemou nie sú chránené proti účinkom atmosférickej elektriny

 

 

§ 185 odsek 2 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Rozvody plynu križujúce komunikácie nie sú uložené do ochrannej rúry

 

 

§ 185 odsek 3 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Rozvody plynu uložené v zemi sú kladené ako priechodzie pod objekt

 

 

§ 185 odsek 4 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Zariadenie na spaľovanie plynu nie je vybavené hlavným uzáverom

 

 

§ 186 odsek 1 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Zariadenie na spaľovanie plynu nie je vybavené regulačným, meracím a zabezpečovacím zariadením

 

 

§ 186 odsek 2 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Zariadenie na spaľovanie plynu nie je umiestnené v priestore s dostatočnou výmenou vzduchu na zabezpečenie dokonalého spaľovania

 

 

§ 186 odsek 4 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Nádrže a prevádzkové zariadenia obsahujúce nebezpečné látky nie sú uzemnené

 

 

§ 237 odsek 2 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Pracovníci prichádzajúci do styku s nebezpečnými látkami nie sú oboznamovaní s účinkami týchto látok

 

 

§ 237 odsek 5 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Nebezpečné látky sú v organizácii skladované v spoločných priestoroch

 

 

§ 238 odsek 1 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Armatúry cisterien a nádrží nebezpečných látok nemajú pri skladovaní spoľahlivo uzamykateľné kryty

 

 

§ 238 odsek 3 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Jednotlivé stupne zariadenia na zvyšovanie tlaku plynu nie sú zabezpečené proti nedovolenému stúpnutiu a poklesu tlaku

 

 

§ 184 odsek 2 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Jednotlivé stupne zariadenia na znižovanie tlaku plynu nie sú zabezpečené proti nedovolenému stúpnutiu a poklesu tlaku

 

 

§ 184 odsek 2 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Zariadenie na zvyšovanie tlaku plynu nie je od vstupného a výstupného plynovodu oddelené izolačnými spojmi

 

 

§ 184 odsek 3 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Zariadenie na znižovanie tlaku plynu nie je od vstupného a výstupného plynovodu oddelené izolačnými spojmi

 

 

§ 184 odsek 3 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Hlavný uzáver na prívode plynu do zariadenia na znižovanie tlaku plynu nie je umiestnený pred objektom

 

 

§ 184 odsek 4 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Hlavný uzáver na prívode plynu do zariadenia na zvyšovanie tlaku plynu nie je umiestnený pred objektom

 

 

§ 184 odsek 4 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Jednotlivé úseky rozvodov plynu nemajú možnosť odvzdušnenia a odplynenia

 

 

§ 185 odsek 1 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Rozvody plynov vedené nad zemou nie sú chránené proti korózii

 

 

§ 185 odsek 2 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Rozvody plynov vedené nad zemou nie sú chránené proti účinkom atmosférickej elektriny

 

 

§ 185 odsek 2 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Rozvody plynu križujúce komunikácie nie sú uložené do ochrannej rúry

 

 

§ 185 odsek 3 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Rozvody plynu uložené v zemi sú kladené ako priechodzie pod objekt

 

 

§ 185 odsek 4 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Zariadenie na spaľovanie plynu nie je vybavené hlavným uzáverom

 

 

§ 186 odsek 1 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Zariadenie na spaľovanie plynu nie je vybavené regulačným, meracím a zabezpečovacím zariadením

 

 

§ 186 odsek 2 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Zariadenie na spaľovanie plynu nie je umiestnené v priestore s dostatočnou výmenou vzduchu na zabezpečenie dokonalého spaľovania

 

 

§ 186 odsek 4 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Nádrže a prevádzkové zariadenia obsahujúce nebezpečné látky nie sú uzemnené

 

 

§ 237 odsek 2 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Pracovníci prichádzajúci do styku s nebezpečnými látkami nie sú oboznamovaní s účinkami týchto látok

 

 

§ 237 odsek 5 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Nebezpečné látky sú v organizácii skladované v spoločných priestoroch

 

 

§ 238 odsek 1 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Armatúry cisterien a nádrží nebezpečných látok nemajú pri skladovaní spoľahlivo uzamykateľné kryty

 

 

§ 238 odsek 3 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Jednotlivé stupne zariadenia na zvyšovanie tlaku plynu nie sú zabezpečené proti nedovolenému stúpnutiu a poklesu tlaku

 

 

§ 184 odsek 2 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Jednotlivé stupne zariadenia na znižovanie tlaku plynu nie sú zabezpečené proti nedovolenému stúpnutiu a poklesu tlaku

 

 

§ 184 odsek 2 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Zariadenie na zvyšovanie tlaku plynu nie je od vstupného a výstupného plynovodu oddelené izolačnými spojmi

 

 

§ 184 odsek 3 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Zariadenie na znižovanie tlaku plynu nie je od vstupného a výstupného plynovodu oddelené izolačnými spojmi

 

 

§ 184 odsek 3 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Hlavný uzáver na prívode plynu do zariadenia na znižovanie tlaku plynu nie je umiestnený pred objektom

 

 

§ 184 odsek 4 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Hlavný uzáver na prívode plynu do zariadenia na zvyšovanie tlaku plynu nie je umiestnený pred objektom

 

 

§ 184 odsek 4 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Jednotlivé úseky rozvodov plynu nemajú možnosť odvzdušnenia a odplynenia

 

 

§ 185 odsek 1 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Rozvody plynov vedené nad zemou nie sú chránené proti korózii

 

 

§ 185 odsek 2 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Rozvody plynov vedené nad zemou nie sú chránené proti účinkom atmosférickej elektriny

 

 

§ 185 odsek 2 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Rozvody plynu križujúce komunikácie nie sú uložené do ochrannej rúry

 

 

§ 185 odsek 3 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Rozvody plynu uložené v zemi sú kladené ako priechodzie pod objekt

 

 

§ 185 odsek 4 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Zariadenie na spaľovanie plynu nie je vybavené hlavným uzáverom

 

 

§ 186 odsek 1 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Zariadenie na spaľovanie plynu nie je vybavené regulačným, meracím a zabezpečovacím zariadením

 

 

§ 186 odsek 2 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Zariadenie na spaľovanie plynu nie je umiestnené v priestore s dostatočnou výmenou vzduchu na zabezpečenie dokonalého spaľovania

 

 

§ 186 odsek 4 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Nádrže a prevádzkové zariadenia obsahujúce nebezpečné látky nie sú uzemnené

 

 

§ 237 odsek 2 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Pracovníci prichádzajúci do styku s nebezpečnými látkami nie sú oboznamovaní s účinkami týchto látok

 

 

§ 237 odsek 5 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Nebezpečné látky sú v organizácii skladované v spoločných priestoroch

 

 

§ 238 odsek 1 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Armatúry cisterien a nádrží nebezpečných látok nemajú pri skladovaní spoľahlivo uzamykateľné kryty

 

 

§ 238 odsek 3 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Jednotlivé stupne zariadenia na zvyšovanie tlaku plynu nie sú zabezpečené proti nedovolenému stúpnutiu a poklesu tlaku

 

 

§ 184 odsek 2 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Jednotlivé stupne zariadenia na znižovanie tlaku plynu nie sú zabezpečené proti nedovolenému stúpnutiu a poklesu tlaku

 

 

§ 184 odsek 2 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Zariadenie na zvyšovanie tlaku plynu nie je od vstupného a výstupného plynovodu oddelené izolačnými spojmi

 

 

§ 184 odsek 3 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Zariadenie na znižovanie tlaku plynu nie je od vstupného a výstupného plynovodu oddelené izolačnými spojmi

 

 

§ 184 odsek 3 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Hlavný uzáver na prívode plynu do zariadenia na znižovanie tlaku plynu nie je umiestnený pred objektom

 

 

§ 184 odsek 4 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Hlavný uzáver na prívode plynu do zariadenia na zvyšovanie tlaku plynu nie je umiestnený pred objektom

 

 

§ 184 odsek 4 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Jednotlivé úseky rozvodov plynu nemajú možnosť odvzdušnenia a odplynenia

 

 

§ 185 odsek 1 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Rozvody plynov vedené nad zemou nie sú chránené proti korózii

 

 

§ 185 odsek 2 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Rozvody plynov vedené nad zemou nie sú chránené proti účinkom atmosférickej elektriny

 

 

§ 185 odsek 2 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Rozvody plynu križujúce komunikácie nie sú uložené do ochrannej rúry

 

 

§ 185 odsek 3 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Rozvody plynu uložené v zemi sú kladené ako priechodzie pod objekt

 

 

§ 185 odsek 4 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Zariadenie na spaľovanie plynu nie je vybavené hlavným uzáverom

 

 

§ 186 odsek 1 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Zariadenie na spaľovanie plynu nie je vybavené regulačným, meracím a zabezpečovacím zariadením

 

 

§ 186 odsek 2 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Zariadenie na spaľovanie plynu nie je umiestnené v priestore s dostatočnou výmenou vzduchu na zabezpečenie dokonalého spaľovania

 

 

§ 186 odsek 4 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Nádrže a prevádzkové zariadenia obsahujúce nebezpečné látky nie sú uzemnené

 

 

§ 237 odsek 2 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Pracovníci prichádzajúci do styku s nebezpečnými látkami nie sú oboznamovaní s účinkami týchto látok

 

 

§ 237 odsek 5 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 

Nebezpečné látky sú v organizácii skladované v spoločných priestoroch

 

 

§ 238 odsek 1 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

 

 
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: