dnes je 25.9.2020

Input:

Výpočet zisku pre spracovanie rozpočtu firmy

3.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.12.1.5 Výpočet zisku pre spracovanie rozpočtu firmy

Ing. Dušan Preisinger

Pri hodnotení efektívnosti prevádzkového cyklu firmy sa všeobecne analyzuje úroveň a vývoj základných parametrov rentability (ROA – rentabilita aktív, ROS – rentabilita tržieb a ROE – rentabilita vlastného kapitálu). V čitateli týchto ukazovateľov je bilančný zisk. Pre firmu však významnú informáciu poskytuje aj výpočet zisku podľa kalkulácie úplných nákladov (KÚN) a kalkulácie neúplných nákladov (KNN). Ich význam je v tom, že firma vie, koľko priamych a režijných nákladov má viazaných v zásobách hotovej výroby (ZHV) a tým aj viazanej masy disponibilného zisku. Ide o potenciálne budúce vlastné zdroje, ktoré sú však ovplyvnené vývojom ukazovateľov „pohľadávky/ZHV” a „tržby/pohľadávky”. Hodnota zisku vypočítaná podľa KÚN a KNN je významným indikátorom schopnosti splácať krátkodobé záväzky (čím je vyšší rozdiel medzi vypočítanou hodnotou zisku podľa týchto metód a hodnotou bilančného zisku, tým je vyššie riziko vyplývajúce z úrovne likvidity III. stupňa).

Rast ZHV zvyšuje mieru finančnej závislosti. Viazaný zisk v zásobách nie je zdrojom samofinancovania. Významnou informáciou nie je len výpočet zisku podľa týchto metód, ale aj vplyv vývoja hodnoty podľa nich vypočítaného tzv. „manažérskeho zisku” na základe ukazovateľa „počet vyrobených výrobkov/počet predaných výrobkov” a z nich vyplývajúceho ukazovateľa „náklady na vyrobené výrobky ↔ náklady na predané výrobky”. Je preto dôležité, pri analýze ziskovosti, sledovať aj medziročný vývoj zisku vypočítaný podľa KÚN a KNN. Pre firmu je to informácia o udržateľnosti bilančnej hodnoty ZHV. Ide o analýzu vzťahu „ZHV ↔ tržby ↔ krátkodobé záväzky”. Pokiaľ sa miera krátkodobej finančnej závislosti (vrátane úverovej) nezvyšuje, hodnota ZHV je udržateľná. Rentabilita obežných aktív zabezpečuje požadovanú, tržbami vyprodukovanú masu vlastných disponibilných zdrojov, ZHV sú zdrojom budúcich výnosov. Významným faktorom finančnej stability firmy je, aby sa rozdiel medzi ziskom vypočítaným podľa KÚN a KNN znižoval. Ide, v prípade relatívne stabilných variabilných nákladoch na jednicu výroby, o zhodnotenie fixných nákladov. Odpisy sú súčasťou budúceho cash flow viazaného v ZHV. Ide o firmy, ktoré majú relatívne vysokú hodnotu ukazovateľov „fixné aktíva/obežné aktíva” a „odpisy/cash flow”. Úroveň týchto ukazovateľov je pre firmu individuálna. Dôležitý je ich vývoj. Hodnota ukazovateľov, pri stabilnej štruktúre likvidity, by mala klesať. Pri prvom ukazovateli je vhodné použiť obstarávaciu hodnotu fixných aktív (odpisy skresľujú efektívnosť prevádzkového cyklu). Ide o previazanosť týchto ukazovateľov. Ovplyvňujú hodnotu manažérskeho zisku. Koľko zdrojov má firma viazaných v ZHV. Ide o časovú previazanosť aktív a pasív firmy. Aká dlhá môže byť, z hľadiska bonity doba obratu ZHV, doba obratu pohľadávok a doba splácania krátkodobých záväzkov.

Metódy pre výpočet určenia zisku firmy (predpokladaného, odloženého a rizikového – ide o vývoj ZHV) je vhodné doplniť o spracovanie výsledovky, ktorá poskytuje informácie o reálnosti rozpočtu firmy. Tento prístup v podstate kompletizuje informácie o rentabilite aktív firmy, ktoré sú dôležité pri spracovaní finančného plánu. Ide o analýzu miery odchýliek reálnych bilančných položiek a finančných tokov od predpokladaného rozpočtu.

Jednotlivé metódy výpočtu zisku sú prepojené. Porovnanie jednotlivých prepočtov dosiahnutých ziskov poskytuje významnú informáciu o finančnej stabilite firmy v budúcnosti. Bilančný zisk je účtovný. Hodnota výpočtu zisku podľa KÚN a KNN poskytuje informáciu o budúcich disponibilných zdrojoch, ktoré sú ovplyvnené vývojom zásob hotovej výroby. Firma sa musí rozhodnúť, na základe situácie na trhu, či je efektívne vyrábať na sklad. Ide o porovnanie nákladov na vyrobené výrobky a nákladov na predané výrobky. Z tohto pohľadu poskytuje významnú informáciu rozpočtová výsledovka. Zvyšuje mieru komplexnosti analýzy ziskovosti firmy.

Základom metódy výpočtu zisku pre potreby spracovania reálneho rozpočtu, je spomínané monitorovanie odchýliek medzi finančným plánom a reálnymi peňažnými tokmi. Ide o modelový príklad, ktorý vysvetľuje princíp výpočtu zisku vhodný pre nastavenie a priebežné monitorovanie rozpočtu firmy (aj na mesačnej báze). Jeho východiskom je sledovanie odchýlky variabilných nákladov (nakoľko ide o analýzu odchýlok medzi plánom a realitou, logicky nie sú súčasťou výpočtu fixné náklady). Výpočet je vyjadrený vzťahom:

počet vyrobených ks x skutočné variabilné náklady/ks – rozpočtované