dnes je 29.9.2022

Input:

Vzor vyhlásenia správcu vkladov

12.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.01.1.3 Vzor vyhlásenia správcu vkladov

JUDr. Zuzana Bartová; JUDr. Zuzana Nevolná; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Stiahnuť vzor

VYHLÁSENIE SPRÁVCU VKLADOV

V súlade s ustanovením § 60 ods. 4 ObchZ

Dolupodpísaná, Mgr. Jozefína Mrkvičková, narodená xxxxxxxxxxxxxx, r. č. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytom SR, PSČ xxxxxxxxx Obec xxxxxxxxxxxx Ulica xxxxxxxxxxxx, ako správca vkladov založenej spoločnosti s ručením obmedzeným IUSTITIA, s. r. o., so sídlom Slovenská republika, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

vyhlasujem na svoju česť,

že som dňa xxxxxxxxxxxx prevzala od spoločníka Ing. Petra Vykydala vyhlásenie o splatení nepeňažného vkladu, ktorým vložil do spoločnosti nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v obci ... v k. ú. ....evidovanej na Liste vlastníctva číslo ... vydaného Okresným úradom, katastrálnym odborom .... súpisné číslo... popisné číslo.. na pozemku parcelného