dnes je 30.5.2020

Input:

Zahraničná pracovná cesta v roku 2019

21.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.06.1.4 Zahraničná pracovná cesta v roku 2019

Mgr. Michaela Hinnerová

Pri vyslaní zamestnanca na zahraničnú pracovnú cestu je zamestnávateľ v zmysle § 3 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov povinný písomne určiť:

 • miesto nástupu na zahraničnú pracovnú cestu,

 • miesto výkonu práce v zahraničí,

 • čas trvania zahraničnej pracovnej cesty,

 • spôsob dopravy na zahraničnú pracovnú cestu,

 • miesto skončenia zahraničnej pracovnej cesty,

 • môže dohodnúť prerušenie zahraničnej pracovnej cesty z dôvodov na strane zamestnanca pred alebo po skončení výkonu práce,

 • môže určiť aj ďalšie podmienky zahraničnej pracovnej cesty.

Podmienky zahraničnej pracovnej cesty môže zamestnávateľ v prípade potreby určiť:

 • samostatne pre každú zahraničnú pracovnú cestu,

 • jedným rozhodnutím pre viacero zamestnancov,

 • jedným rozhodnutím na viacero zahraničných pracovných ciest zamestnanca.

NAHRADY ZAMESTNANCA VYSLANÉHO NA PRACOVNÚ CESTU:

Zamestnanec vyslaný na zahraničnú pracovnú cestu má podobne ako zamestnanec vyslaný na tuzemskú pracovnú cestu nárok:

 • náhradu preukázaných cestovných výdavkov,

 • náhradu preukázaných výdavkov za ubytovanie,

 • stravné,

 • náhradu preukázaných potrebných vedľajších výdavkov,

 • náhradu preukázaných cestovných výdavkov za cesty na návštevu jeho rodiny.

Okrem týchto náhrad má zamestnanec vyslaný na zahraničnú pracovnú cestu nárok:

 • na komerčné poistenie,

 • náhrada výdavkov za povinné a odporúčané očkovanie,

 • náhrada výdavkov za cesty na návštevu rodiny.

KOMERČNÉ POISTENIE

Ak zamestnávateľ nepoistil zamestnanca sám, tak zamestnancovi pri zahraničnej pracovnej ceste patrí náhrada preukázaných výdavkov za poistenie nevyhnutných liečebných nákladov v zahraničí (nevyhnutné ošetrenie, vyšetrenie, lieky, pobyt v nemocnici, preprava chorého alebo telesných pozostatkov na územie Slovenskej republiky).

Táto náhrada sa vzťahuje aj na iné druhy poistenia (poistenie batožiny, strata dokladov, spôsobená škoda, storno poplatky), kde zamestnávateľ môže tiež poskytnúť náhradu. Poskytnutie takejto náhrady je pre zamestnávateľa dobrovoľné (§ 11 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov).

NÁHRADA VÝDAVKOV ZA POVINNÉ OČKOVANIE A ODPORÚČANÉ OČKOVANIE

Zamestnanec vyslaný na zahraničnú pracovnú cestu do tropických alebo inak zdravotne problematických oblastí má nárok na preukázané výdavky na povinné a odporúčané očkovanie Svetovou zdravotníckou organizáciou alebo Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (§ 11a zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov).

NÁHRADA VÝDAVKOV ZA CESTY NA NÁVŠTEVU RODINY

Ak sa zamestnanec so zamestnávateľom písomne dohodnú na návšteve rodiny zamestnanca v mieste jeho pobytu alebo inom dohodnutom mieste pobytu rodiny na území Slovenskej republiky, patrí zamestnancovi náhrada písomne dohodnutých výdavkov, najviac v rozsahu, výške a za podmienok ako pri zahraničnej pracovnej ceste (§ 12 zákona č. 283/2002 Z. z.o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov).

STRAVNÉ

Za zahraničnú pracovnú cestu sa považuje čas strávený mimo územia Slovenskej republiky, začiatok a koniec cesty počítaný podľa spôsobu opustenia republiky:

 • čas prechodu slovenskej štátnej hranice v prípade presunu autom, vlakom, pešo, autobusom,

 • čas odletu a príletu lietadla z a do Slovenskej republiky,

 • čas príchod a odchod lode z prístavu, v ktorom sa vykonáva vstupná a výstupná hraničná kontrola.

Tento čas trvania zahraničnej pracovnej cesty mimo územia Slovenskej republiky je rozdelený na časové pásma:

 • do 6 hodín vrátane,

 • nad 6 hodín až 12 hodín,

 • nad 12 hodín.

Základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydáva Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

V prípade, že pracovná cesta netrvá celý deň, tak sa stravné kráti. V prípade pracovnej cesty trvajúcej:

 • do 6 hodín vrátane, patrí zamestnancovi stravné vo výške 25% zo základnej sadzby stravného,

 • nad 6 hodín až 12 hodín, patrí zamestnancovi stravné vo výške 50% zo základnej sadzby stravného,

 • nad 12 hodín, patrí zamestnancovi stravné v sume základnej sadzby stravného.

Ak zamestnanec má zabezpečené bezplatné stravovanie, napríklad raňajky v rámci hotelových služieb, pracovný obed poskytnutý obchodným partnerom, tak sa stravné kráti :

 • za poskytnuté raňajky o 25%,

 • za poskytnutý obed o 40%,

 • za poskytnutú večeru o 35%.

Stravné pri prechode viacerými krajinami sa poskytuje podľa krajiny, v ktorej strávi zamestnanec najviac hodín.

Ak zamestnanec strávi vo viacerých krajinách rovnaký čas, tak sa mu poskytne stravné krajiny výhodnejšej pre zamestnanca (§ 13 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov).

VRECKOVÉ

Zamestnávateľ môže zamestnancovi poskytnúť vreckové v eurách alebo cudzej mene vo výške 40% stravného. Táto náhrada je pre zamestnávateľa dobrovoľná (§ 14 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov).

NÁHRADA VÝDAVKOV ZA POHONNÉ LÁTKY

Ak sa zamestnanec písomne dohodne so zamestnávateľom, že pri pracovnej ceste použije cestné motorové vozidlo okrem cestného motorového vozidla poskytnutého zamestnávateľom, patrí mu základná náhrada za každý 1km a náhrada za spotrebované pohonné látky.

 • Ak sa zahraničná pracovná cesta uskutočňuje v krajinách eurozóny alebo krajinách, kde je zavedená mena EURO, patrí mu náhrada v EURO.

 • Ak sa zahraničná pracovná cesta uskutočňuje v krajine, kde nie je zavedená mena EUR, patrí mu náhrada v cudzej mene krajiny, kde sa zahraničná pracovná cesta koná.

Hodnota náhrady sa určí :

 • na základe preukázanej ceny pohonnej látky dokladom o kúpe mimo územia Slovenskej republiky, ak sa