dnes je 13.7.2020

Input:

Základné prístupy k riadeniu zásob firmy

10.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.10.1.5 Základné prístupy k riadeniu zásob firmy

Ing. Dušan Preisinger

Vývoj zásob nefinančnej korporácie, ich bilančná hodnota, štruktúra a parametre obrátkovosti vo významnej miere ovplyvňujú finančnú stabilitu firmy. Optimalizácia zásob je pomerne zložitý proces, ktorý musí zohľadňovať udržateľnosť viacerých významných faktorov. V rámci reprodukcie prevádzkového cyklu ide o fázu nákupu výrobných (materiálových) zásob, fázu výroby, skladovania jednotlivých stupňov (materiálové, zásoby nedokončenej výroby, zásoby hotovej výroby) a fázu odbytu. Optimalizácia všetkých týchto fáz v rozhodujúcej miere ovplyvňuje udržateľnosť likvidity firmy a stabilitu cash flow. V zásobách (ide najmä o zásoby hotovej výroby) sú viazané všetky prevádzkové náklady. Je preto možné konštatovať, že riadenie zásob je zložitejšie ako riadenie pohľadávok (efektívnosť zásob ovplyvňuje tiež zosúladenie jednotlivých útvarov firmy, ktoré zabezpečujú štruktúru prevádzkového cyklu; všeobecne vyskytujúci sa príklad: významnou prioritou odbytového úseku je mať k dispozícii tzv. pohotovostné zásoby hotovej výroby s cieľom schopnosti operatívne reagovať na situáciu na relevantnom trhu; prioritou finančného úseku je minimalizovať zásoby na nevyhnutnú udržateľnú úroveň s cieľom minimalizovať viazanosť disponibilného pracovného kapitálu v zásobách; ide v podstate o minimalizáciu rozdielu medzi likviditou II. a III. stupňa; dlhodobo vyšší rast podielu zásob v štruktúre obežných aktív v porovnaní s rastom podielu pohľadávok v lehote splatnosti je rizikovým faktorom likvidity firmy; v tejto súvislosti je preto dôležité analyzovať vývoj hodnoty dubióznych zásob a súčasne hodnoty pohľadávok po lehote splatnosti a ich vplyv na štruktúru likvidity).

Významnou súčasťou analýzy zásob by mal byť vývoj ich podielu v štruktúre pracovného kapitálu. Ide o konštrukciu pracovného kapitálu, ktorá charakterizuje krátkodobé finančné toky firmy. Je vyjadrená vzťahom „obežné aktíva – krátkodobé záväzky”. Pozícia zásob v tomto ukazovateli poskytuje informáciu o ich vplyve na solventnosť. Údaje sú spracované z účtovných výkazov konkrétnej firmy.

Uvedené ukazovatele sú vzájomne prepojené. Cieľom ich výberu je stručne charakterizovať jeden z možných prístupov pri analýze pozície zásob v štruktúre krátkodobých finančných tokov firmy. Obežné aktíva sú zdrojom splácania krátkodobých záväzkov. Rast obežných aktív je v analyzovanom období rýchlejší ako rast krátkodobých záväzkov (ukazovateľ 1). Na prvý pohľad je možné vývoj tohto ukazovateľa hodnotiť pozitívne. Pre firmu je však dôležité hodnotiť štruktúru obežných aktív z hľadiska operatívnej likvidity. Výrazne sa v nej zvyšuje podiel zásob (ukazovateľ 2). Významným rizikovým faktorom je rast zásob hotovej výroby (ZHV), ktoré v sebe viažu všetky prevádzkové náklady. Za analyzované obdobie (2018/2016) sa bilančná hodnota ZHV zvýšila indexom 279,26 %. Toto riziko je zvýšené tým, že v štruktúre celkových zásob (vrátane materiálových) sa podiel ZHV zvýšil za uvedené obdobie z úrovne 61,45 % na úroveň 66,92 %.

Vývoj týchto ukazovateľov zhoršuje štruktúru pracovného kapitálu. Výsledkom je výrazný rast ukazovateľa 3. Zásoby hotovej výroby nie sú zdrojom zabezpečujúcim reprodukciu prevádzkového cyklu. Zvyšuje sa likvidita III. stupňa. Rast hodnoty obežných aktív k hodnote krátkodobých záväzkov nie je potenciálom udržateľného rastu. Hodnota pracovného kapitálu sa zvyšuje rastom zásob. Je potrebné zdôrazniť, že najmä rast ZHV sa prejavuje s časovým odstupom. Potvrdzuje to index vývoja prevádzkového zisku (2018/2017) ktorý bol na úrovni 83,15 %. Súčasne firma vykázala zníženie hodnoty tržieb indexom 96,26 %, pri raste výrobnej spotreby indexom 111,14 % a súčasne raste ukazovateľa „odpisy/tržby” z hodnoty (koeficient) 0,109 v roku 2017 na úroveň 0,118. Ide o faktory, ktoré potvrdzujú riziko vyplývajúce z rastu ZHV. Odpisy, ako významná súčasť cash flow sú viazané v zásobách. Finančné krytie ZHV a splácanie KZ firma zabezpečovala nerozdeleným ziskom z minulých rokov.

Výsledkom vývoja týchto ukazovateľov je parameter,