dnes je 5.8.2020

Input:

Zákon č. 307/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce od 30. júla 2020 /vysielanie zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb/

28.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.07.1.6 Zákon č. 307/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce od 30. júla 2020 /vysielanie zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb/

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Týmto zákonom sa mení a dopĺňa z. č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách a zákon č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb. Zmena Zákonníka práce sa týka vysielania zamestnancov v rámci cezhraničného poskytovania služieb § 5 ZP.

Cieľom novely bolo vykonať transpozíciu smernice 957/2018/EÚ, ktorou sa mení smernica 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb. Podľa dôvodovej správy novela ZP nemení podmienky pre vstup zahraničných zamestnancov na slovenský trh práce. Zmeny sa týkajú najmä doplnenia ustanovení, ktoré sa vzťahujú na pracovnoprávny vzťah zamestnanca vyslaného na územie SR. Osoby, ktoré sú vyslané na územie Slovenskej republiky, sú naďalej zamestnancami zamestnávateľa usadeného v inom členkom štáte Európskej únie a na Slovensko prídu iba dočasne vykonávať službu v rámci kontraktu, ktorý má ich zamestnávateľ uzatvorený v rámci cezhraničného poskytovania služieb. Zmena mzdy vyplýva z čl. 3 ods. 1 písm. c) smernice 957/2018/EÚ, kde sa rozširuje pôvodný rozsah tvrdého jadra smernice z tzv. minimálnych mzdových taríf (v SR minimálna mzda a minimálne mzdové nároky) na koncept „odmeňovania“. Tento zákon nadobudol účinnosť 30. júla 2020.

Pracovnoprávne vzťahy s cudzím prvkom § 5 ods. 2 ZP

Pracovnoprávne vzťahy zamestnancov vyslaných na výkon prác pri poskytovaní služieb hosťujúcim zamestnávateľom z územia iného členského štátu EÚ alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore na územie SR, sa spravujú ZP, osobitnými predpismi alebo príslušnou KZ, ktoré upravujú:

  • minimálnu mzdu, minimálne mzdové nároky, mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas, mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu, mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu, mzdovú kompenzáciu za sťažený výkon práce, iné povinné zložky mzdy a náhradu mzdy za dovolenku; pri posudzovaní, či plnenie, ktoré poskytuje hosťujúci zamestnávateľ, je mzdou, sa použije § 118 ZP, v prípade osobitných predpisov a prípadnej všeobecne uplatniteľnej kolektívnej zmluvy (reprezentatívna KZVS podľa § 7 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní) ponecháva všeobecné vyjadrenie „iné povinné zložky mzdy“, keďže ZP nemôže vymenúvať zložky mzdy vyplývajúce z iných predpisov, ako ani nevie predvídať, aké povinné zložky mzdy sa dohodnú v príslušnej všeobecne uplatniteľnej kolektívnej zmluve,

  • bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,

  • pracovné podmienky tehotných žien, matiek do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiacich žien a mladistvých zamestnancov,

  • rovnaké zaobchádzanie s mužmi a so ženami a zákaz diskriminácie,

  • podmienky, za ktorých možno zamestnanca dočasne prideliť, pracovné podmienky vrátane mzdových podmienok a podmienky zamestnávania dočasne prideleného zamestnanca, ak ide o vyslanie podľa odseku 6 písm. c) ZP /do podmienok prenájmu patrí napr. dodržanie maximálnej doby dočasného pridelenia, zákaz dočasného pridelenia na rizikovú prácu štvrtej kategórie/,

  • podmienky ubytovania, ktoré zamestnávateľ poskytuje zamestnancom,

  • náhradu cestovných výdavkov, náhradu výdavkov za ubytovanie a stravné pri pracovnej ceste alebo pri ceste do obvyklého miesta výkonu práce na území SR, na účely uplatnenia osobitného predpisu alebo príslušnej KZ možno započítať aj náhradu cestovných výdavkov, náhradu výdavkov za ubytovanie a stravné alebo iné porovnateľné plnenie poskytnuté hosťujúcim zamestnávateľom podľa práva štátu, z ktorého je zamestnanec vyslaný na výkon prác pri poskytovaní služieb.

Reprezentatívna KZVS je záväzná pre ostatných zamestnávateľov a ich zamestnancov v odvetví alebo v časti odvetvia, pre ktoré je uzatvorená:

  • od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo v Z. z. SR zverejnené oznámenie o uzatvorení reprezentatívnej KZVS, ak bolo toto oznámenie zverejnené do pätnásteho dňa kalendárneho mesiaca,

  • od prvého dňa druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo zverejnené oznámenie, ak bolo toto oznámenie zverejnené po pätnástom dni kalendárneho mesiaca.

Znenia reprezentatívnych KZVS, ako aj všetkých KZVS a ich dodatkov sa nachádzajú na web stránke MPSVaR SR. KZVS – sa uzatvára pre odvetvie (SK NACE na úrovni divízie), alebo pre časť odvetvia, ak sa tak dohodli zmluvné strany (SK NACE na úrovni skupiny). KZVS obsahuje označenie odvetvia alebo časti odvetvia, pre ktoré je uzatvorená, pričom sa vychádza zo zoznamu zamestnávateľov, kde pôsobí odborová organizácia. Štatistická klasifikácia ekonomických činností SK NACE Rev 2 platí v krajinách Európskej únie.

Pracovnoprávne vzťahy s cudzím prvkom § 5 ods. 3 ZP

Pracovnoprávne vzťahy zamestnancov vyslaných na výkon prác pri poskytovaní služieb hosťujúcim zamestnávateľom z územia iného členského štátu EÚ na územie SR, ktorých trvanie vyslania presiahlo 12 mesiacov, alebo ak predĺženie tejto doby pred jej uplynutím hosťujúci zamestnávateľ oznámil spolu s odôvodnením Národnému inšpektorátu práce, presiahlo 18 mesiacov, sa spravujú ZP, osobitnými predpismi alebo príslušnou KZ, to sa nevzťahuje na založenie, vznik, skončenie a zánik pracovnoprávneho vzťahu, výkon inej zárobkovej činnosti a obmedzenie zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru.

Rozdelilo sa vyslanie na