Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

29.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

Ing. Tamara Paceková

Zákonník práce (ZP) je základnou právnou normou upravujúcou individuálne a kolektívne pracovnoprávne vzťahy. V preambule zákon upravuje základné zásady pracovnoprávnych vzťahov medzi zamestnávateľmi a zamestnancami.

Vo vzťahu k BOZP sú to najmä:

  1. právo na spravodlivé a uspokojivé pracovné podmienky,

  2. právo na zabezpečenie pracovných podmienok, ktoré umožňujú ženám účasť na práci s ohľadom na ich fyziologické predpoklady a spoločenskú funkciu v materstve, mladistvým rozvoj ich telesných a duševných schopností a zamestnancom so zdravotným postihnutím uplatnenie a rozvoj schopnosti na prácu s ohľadom na ich zdravotný stav,

  3. právo zamestnancov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

  4. povinnosť zamestnávateľa robiť opatrenia v záujme ochrany života a zdravia zamestnancov pri práci,

  5. zodpovednosť zamestnávateľa za škody spôsobené zamestnancom pracovným úrazom alebo chorobou z povolania (ak je to v súlade s ustanoveniami ZP).

Zákon vyžaduje rešpektovanie požiadaviek BOZP zo strany zamestnávateľa už v rámci predzmluvných vzťahov.

Pri nástupe do zamestnania je zamestnávateľ povinný zamestnanca oboznámiť s pracovným poriadkom, s kolektívnou zmluvou a s právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na prácu ním vykonávanú, s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré musí zamestnanec pri svojej práci dodržiavať, a s ustanoveniami o zásade rovnakého zaobchádzania.

Podľa zákona pod pojem právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci spadajú predpisy na ochranu života a predpisy na ochranu

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: