Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

2.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

Ing. Tamara Paceková


Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

Zákonník práce (ZP) je základnou právnou normou upravujúcou individuálne a kolektívne pracovnoprávne vzťahy. V preambule zákon upravuje základné zásady pracovnoprávnych vzťahov medzi zamestnávateľmi a zamestnancami.

Vo vzťahu k BOZP sú to najmä:

  1. právo na spravodlivé a uspokojivé pracovné podmienky,
  2. právo na zabezpečenie pracovných podmienok, ktoré umožňujú ženám účasť na práci s ohľadom na ich fyziologické predpoklady a spoločenskú funkciu v materstve, mladistvým rozvoj ich telesných a duševných schopností a zamestnancom so zdravotným postihnutím uplatnenie a rozvoj schopnosti na prácu s ohľadom na ich zdravotný stav,
  3. právo zamestnancov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
  4. povinnosť zamestnávateľa robiť opatrenia v záujme ochrany života a zdravia zamestnancov pri práci,
  5. zodpovednosť zamestnávateľa za škody spôsobené zamestnancom pracovným úrazom alebo chorobou z povolania (ak je to v súlade s ustanoveniami ZP).

Zákon vyžaduje rešpektovanie požiadaviek BOZP zo strany zamestnávateľa už v rámci predzmluvných vzťahov.

Pri nástupe do zamestnania je zamestnávateľ povinný zamestnanca oboznámiť s pracovným poriadkom, s kolektívnou zmluvou a s právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na prácu ním vykonávanú, s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré musí zamestnanec pri svojej práci dodržiavať, a s ustanoveniami o zásade rovnakého zaobchádzania.

Podľa zákona pod pojem právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci spadajú predpisy na ochranu života a predpisy na ochranu zdravia, hygienické a protiepidemické predpisy, technické predpisy, technické normy, dopravné predpisy, predpisy o požiarnej ochrane a predpisy o manipulácii s horľavinami, výbušninami, zbraňami, rádioaktívnymi látkami, jedmi a inými látkami škodlivými zdraviu, ak upravujú otázky týkajúce sa ochrany života a zdravia. Predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú aj pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vydané zamestnávateľmi po dohode so zástupcami zamestnancov.

Súčasťou opatrení na ochranu zamestnanca pri práci sú ustanovenia Zákonníka práce o pracovnom čase, prestávkach v práci, práci nadčas, nočnej práci, pracovných podmienkach a životných podmienkach zamestnancov, zamestnancov so zmenenou pracovnou schopnosťou, pracovných podmienkach žien, tehotných žien a dojčiacich matiek a pracovných podmienok mladistvých zamestnancov.

Odborový orgán

U zamestnávateľa, u ktorého pôsobí odborová organizácia, má odborový orgán právo vykonávať kontrolu nad stavom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Pritom má právo najmä

a)

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: