dnes je 23.2.2020
Input:

Zákon č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru

30.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.5.7 Zákon č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru

Ing. Tamara Paceková

Zákon č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru

Nový zákon s účinnosťou od 01. 04. 2018

Cieľom zákona je ustanoviť samostatný a komplexný legislatívny rámec plne pokrývajúci oblasť poskytovania informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru, vychádzajúci z požiadaviek harmonizovanej európskej legislatívy a z požiadaviek aplikačnej praxe.

Nový zákon zabezpečuje transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 241, 17. 09. 2015) (ďalej len „smernica (EÚ) č. 2015/1535 ”), ktorá je kodifikovaným znením pôvodnej smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Ú. v. ES L 204, 21. 07. 1998). Samotné kodifikované znenie smernice nezavádza nové povinnosti, iba precizuje niektoré ustanovenia. Cieľom predloženia návrhu zákona je sprehľadnenie celého postupu vnútrokomunitárneho pripomienkového konania prostredníctvom definovania pojmov, práv a povinností úradu a zodpovedného orgánu pri vnútrokomunitárnom pripomienkovom konaní návrhu technického predpisu, ktoré vyplývajú z transpozície smernice (EÚ) č. 2015/1535.

V ďalších častiach zákona sú upravené práva a povinnosti úradu a zodpovedného orgánu pri oznamovaní návrhu technického predpisu na medzinárodnej úrovni podľa Dohody o technických prekážkach obchodu a Dohody o uplatňovaní sanitárnych a fytosanitárnych opatrení (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 152/2000 Z. z.), práva a povinností úradu a ministerstva alebo ostatného ústredného orgánu štátnej správy pri poskytovaní informácií o technickom pravidle podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa ustanovujú postupy týkajúce sa uplatňovania určitých vnútroštátnych technických pravidiel na výrobky, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi uvedené na trh v inom členskom štáte a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 3052/95/ES (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008) a práva a povinností úradu a orgánu samosprávy pri poskytovaní informácií o prekážke voľného pohybu tovaru podľa nariadenia Rady (ES) č. 2679/98 zo 7. decembra 1998 o fungovaní vnútorného trhu vo vzťahu k voľnému