Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

30.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.5.8 Zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ing. Tamara Paceková

Zákon č. 56/2018 Z. z.o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Nový zákon s účinnosťou od 01. 04. 2018

Zákon nahradil určitú oblasť problematiky zákona č. 264/1999 Z. z., aj naďalej komplexne upravuje povinnosti jednotlivých hospodárskych subjektov (výrobca, splnomocnený zástupca, dovozca a distribútor) v tejto oblasti, procesné ustanovenia týkajúce sa autorizácie orgánov posudzovania zhody a procesné ustanovenia upravujúce notifikáciu autorizovaných osôb voči Európskej komisii a členským štátom Európskej únie, ako aj čiastočne upravovať postupy orgánov dohľadu, ale výhradne len pri vymožiteľnosti práv a povinností hospodárskych subjektov ustanovených v návrhu zákona a technických predpisoch z oblasti posudzovania zhody, ktoré vyplývajú z prijatej európskej legislatívy a nie sú návrhom zákona žiadnym spôsobom rozšírené nad rámec práva Európskej únie.

Zákon zabezpečuje implementáciu článkov 22 až 43 a 45 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/424 z 9. marca 2016 o lanovkových zariadeniach a zrušení smernice 2000/9/ES (Ú. v. EÚ L 81, 31. 3. 2016), článkov 20 až 41 a 45 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 z 9. marca 2016 o osobných ochranných prostriedkoch a o zrušení smernice Rady 89/686/EHS (Ú. v. EÚ L 81, 31. 3. 2016), článkov 19 až 40, 43 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/426 z 9. marca 2016 o spotrebičoch spaľujúcich plynné palivá a o zrušení smernice 2009/142/ES (Ú. v. EÚ L 81, 31. 3. 2016), článkov 35 až 50 a 93 až 100, 113 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/745 z 5. apríla 2017 o zdravotníckych pomôckach, zmene smernice 2001/83/ES, nariadenia (ES) č. 178/2002 a nariadenia (ES) č. 1223/2009 a o zrušení smerníc Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (Ú. v. EÚ L 117, 5. 5. 2017), článkov 31 až 46 a 88 až 95, 106 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/746 z 5. apríla 2017 o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro a o zrušení smernice 98/79/ES a rozhodnutia Komisie 2010/227/EÚ (Ú. v. EÚ L 117, 5. 5. 2017), pričom sa ustanovuje, že úrad je notifikujúcim orgánom podľa osobitných predpisov, ktoré sú demonštratívne uvedené v poznámke pod čiarou a vykonáva autorizáciu a notifikáciu podľa § 11 až 19 návrhu zákona, a zároveň sa ustanovujú k uvedeným právnym predpisov orgány dohľadu.

Podstatné ustanovenia pre prevádzkovateľa

§ 5 Povinnosti hospodárskeho subjektu (povinnosti výrobcu)

(1) Výrobca je povinný

a) zabezpečiť pred uvedením určeného výrobku na trh, aby bol určený výrobok navrhnutý a vyrobený podľa základných požiadaviek,

b) vypracovať technickú dokumentáciu ustanovenú technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody,

c) zabezpečiť posudzovanie zhody podľa § 22 a podľa technického predpisu z oblasti posudzovania zhody,

d) vypracovať a vydať vyhlásenie o zhode určeného výrobku alebo EÚ vyhlásenie o zhode určeného výrobku podľa § 23 a podľa technického predpisu z oblasti posudzovania zhody,

e) označiť určený výrobok značkou podľa § 24 a ak je určený výrobok označený označením CE, umiestniť na určený výrobok označenie CE1) podľa § 25, ak tak ustanovuje technický predpis z oblasti posudzovania zhody,

l) priložiť k určenému výrobku návod na použitie a bezpečnostné pokyny v štátnom jazyku, ktoré sú jednoznačné a zrozumiteľné pre spotrebiteľa alebo pre iného koncového používateľa určeného výrobku,

§ 26 Dohľad nad trhom

Orgán dohľadu

Dohľad nad sprístupňovaním určeného výrobku na trhu podľa základných požiadaviek a požiadaviek ustanovených týmto zákonom alebo technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody, nad dodržiavaním povinností hospodárskeho subjektu ustanovených týmto zákonom alebo technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody vykonáva:

a) Slovenská obchodná inšpekcia2) nad určeným výrobkom podľa osobitných predpisov3) v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi,4)

a) Inšpektorát práce5) nad určeným výrobkom podľa osobitných predpisov6) v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi,7)

b) Dopravný úrad8) nad určeným výrobkom podľa osobitných predpisov9) v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi,10)

c) Štátny ústav pre kontrolu liečiv11) nad určeným výrobkom podľa osobitných predpisov12) v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi,13)

a) Slovenský metrologický inšpektorát14) nad určeným výrobkom podľa osobitných predpisov15) v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom,16)

b) Hlavný banský úrad a obvodné banské úrady17) nad určeným výrobkom podľa osobitných predpisov18) v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom,19)

c)

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: