dnes je 31.5.2020

Input:

Zákonné sociálne a zdravotné poistenie fyzických osôb a SZČO v roku 2019

16.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.04.1.1 Zákonné sociálne a zdravotné poistenie fyzických osôb a SZČO v roku 2019

doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD.

Verejné zdravotné poistenie a zákonné sociálne poistenie má predovšetkým charakter povinného poistenia fyzických osôb a je upravované právnymi normami SR takto:

vznik, zánik, prerušenie, vylúčenie povinnosti byť poistený, charakteristika poistených osôb, kategórie poistencov, povinnosti poistencov, vymeriavací základ, spôsob výpočtu, platenia a odvádzania preddavkov na verejné zdravotné poistenie, ako aj vyčíslenie doplatku poistenia v ročnom zúčtovaní verejného zdravotného poistenia, spôsob použitia vybraného poistenia a ďalšie súvisiace otázky v súvislosti s verejným zdravotným poistením vo vzťahu k Verejným zdravotným poisťovniam upravuje zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

Vznik, zánik, prerušenie, vylúčenie povinnosti byť poistený, charakteristika poistených osôb, kategórie poistencov, povinnosti poistencov a vznik povinného poistenia, vymeriavací základ, spôsob výpočtu, platenia a odvádzania jednotlivých druhov poistenia v súvislosti so sociálnym poistením do Sociálnej poisťovne ako aj nároky poistencov na dávky plynúce z jednotlivých druhov poistení upravuje zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v z. n. p.

K ďalším zákonom, na ktoré sa tieto zákony odvolávajú, patria napr.:

 • zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p.;

 • zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v z. n. p.;

 • zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca v z. n. p.;

 • zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.;

 • zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v z. n. p.;

 • zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p;

 • zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v z. n. p;

 • zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.;

 • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p..

Od 1. januára 2019 došlo k zmenám v limitoch vymeriavacích základov na sociálne a zdravotné poistenie, čo pre podnikateľa znamená, že sa jeho mesačné náklady spojené s odvodmi zvyšujú v prípade, ak v predchádzajúcom roku odvádzal minimálnu výšku odvodov spolu 215,00 €, v roku 2019 to už je 224,89 €. Výška odvodov do sociálnej poisťovne sa mení aj podnikateľovi, ktorý v minulom roku odvádzal sociálne poistenie z maximálneho vymeriavacieho základu v roku 2018, ale jeho skutočný vymeriavací základ bol vyšší, z dôvodu zvýšenia maximálneho vymeriavacieho základu v roku 2019. Prvý krát podnikatelia odvádzajú poistné podľa aktuálnych zmien za január 2019 do 8. februára 2019.

Povinne nemocensky aj sociálne poistenou fyzickou osobou od 1. júla 2018 alebo od 1. októbra 2018 (ak bola predĺžená lehota na podanie daňového priznania za rok 2017) sa SZČO stala, ak za kalendárny rok 2017 jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou (okrem príjmov dosiahnutých na základe zmluvy o výkone osobnej asistencie fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím) bol vyšší ako 5 472,00 €. Povinnosť platiť zákonné poistenie zaniká 30. júna 2019, ak jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou nebude vyšší ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu. Ak SZČO dosiahne príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou za rok 2018 bude vyšší ako 5 724,00 € (0,5 x 12 x 954,00 € = 5 472,00 €), bude tento znamenať povinnosť SZČO platiť zákonné poistné od 1. júla 2019, respektíve od 1. októbra 2019, ak bude predĺžená lehota na podanie daňového priznania za rok 2018. Sociálna poisťovňa oznámi vznik a zánik povinného poistenia, vymeriavací základ a výšku poistného každej SZČO. SZČO, ktorá má od 1. júla 2019 nový vymeriavací základ na platenie poistného a s tým súvisiacu novú mesačnú sumu poistného, je povinná túto sumu uhradiť do 8. augusta 2019.

V roku 2019 platí pre povinne poistenú SZČO na preddavky na zdravotné poistenie:

 • minimálny mesačný vymeriavací základ 477,00 €.

Z toho vyplývajúci minimálny preddavok na verejné zdravotné poistenie je 66,78 € (resp. 33,39 €, osoba so zdravotným postihnutím 41 % a viac – platí polovicu zo štandardnej výšky preddavku).

 • Maximálny mesačný vymeriavací základ neurčený.

Z toho vyplýva, že nie je určený ani maximálny preddavok na verejné zdravotné poistenie.

V roku 2019 platí pre povinne poistenú SZČO na sociálne poistenie:

 • minimálny mesačný vymeriavací základ 477,00 €.

Z toho vyplývajúce poistné je mesačne 158,11 € (pre SZČO, ktoré majú priznaný starobný dôchodok alebo predčasný