Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Založenie obchodného podielu

14.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.02.1.2 Založenie obchodného podielu

JUDr. Zuzana Nevolná; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Na základe ustanovenia § 117a ObchZ na obchodný podiel možno zriadiť záložné právo. Na založenie obchodného podielu sa okrem ustanovenia § 117a ObchZ, subsidiárne použijú aj všeobecné ustanovenia Občianskeho zákonníka o záložnom práve (§ 151a OZ), a to v rozsahu, v ktorom všeobecné ustanovenia Občianskeho zákonníka neodporujú osobitnej úprave zakotvenej v § 117a ObchZ.

Záložné právo na obchodný podiel je možné zriadiť písomnou zmluvouosvedčenými podpismi zmluvných strán.

Na možnosť založiť obchodný podiel sa vzťahujú obdobné podmienky ako na možnosť jeho prevodu.

Pokiaľ nie je možné obchodný podiel previesť, nie je ho možné ani založiť (a to ani v prípade, ak by spoločenská zmluva možnosť zriadenia záložného práva na obchodný podiel výslovne pripúšťala); ak sa na prevod obchodného podielu vyžaduje súhlas valného zhromaždenia, bude sa vyžadovať aj na jeho založenie; ak sa podľa spoločenskej zmluvy vyžaduje na prevod obchodného podielu splnenie inej podmienky (napríklad súhlas konateľov), vyžaduje sa splnenie tejto podmienky aj na vznik záložného práva; ak spoločenská zmluva umožňuje previesť obchodný podiel bez akýchkoľvek ďalších podmienok, obchodný podiel je možné aj bez akýchkoľvek ďalších podmienok založiť.  

Zmluva o založení obchodného podielu musí obsahovať tieto podstatné časti:

  • označenie zmluvných strán – záložcazáložný veriteľ,

  • označenie zálohu, t. j., musí tu byť identifikovaný obchodný podiel, ktorý je predmetom zálohu, a to určením spoločníka, ktorému patrí, jeho výškou a označením spoločnosti, v ktorej má spoločník obchodný podiel,

  • musí byť označená zabezpečovaná pohľadávka, t. j., musí byť uvedená jej výška a právny dôvod vzniku.

Záložné právo na obchodný podiel vzniká zápisom do obchodného registra. Návrh na zápis alebo výmaz záložného práva do obchodného registra je oprávnený podať záložný veriteľ alebo záložca.

K návrhu na zápis záložného práva do obchodného registra je potrebné doložiť všetky listiny, osvedčujúce splnenie podmienok na vznik záložného práva, t. j. zmluvu o zriadení záložného práva na obchodný podiel, spoločenskú zmluvu spoločnosti nevylučujúcu prevod obchodného podielu, listinu, z ktorej je zrejmé, že valné zhromaždenie udelilo súhlas na zriadenie záložného práva, pokiaľ je tento v zmysle spoločenskej zmluvy

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: