Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Zásady bezpečnej práce v kuchyni

27.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.05.9.1 Zásady bezpečnej práce v kuchyni

Mgr. Jozef Rajzinger PhD.

Zamestnávateľ je v rozsahu svojej pôsobnosti povinný sústavne zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci a na ten účel vykonávať potrebné opatrenia, vrátane zabezpečovania prevencie, potrebných prostriedkov a vhodného systému na riadenie ochrany práce. Zamestnávateľ je povinný zlepšovať úroveň ochrany práce vo všetkých činnostiach a prispôsobovať úroveň ochrany práce meniacim sa skutočnostiam – § 147 ods. 1) zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v z.n.p.

Správne riadenie práce v kuchyni, jej vybavenie, kvalita odborného a pomocného personálu, ako aj ich vzájomná spolupráca sú najdôležitejšími a nevyhnutnými atribútmi podmienok spoľahlivej bezpečnej a hospodárnej prevádzky. Pravidlá zodpovednosti obsluhy a prevádzky kuchyne sú zhrnuté v prevádzkovom poriadku vypracovanom pre dané zariadenie a jednotlivé časti jeho vybavenia. „Prevádzkový poriadok” určuje pracovné a technologické postupy pre správnu výrobnú prax. Zariadenia spoločného stravovania v súlade so zákonnými ustanoveniami musia predmetný prevádzkový poriadok predložiť na schválenie regionálnemu úradu verejného zdravotníctva (§ 52 ods. 1 písm. f) a § 26 ods. 4 písm. m) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Hygienické a epidemiologické zásadné požiadavky na zamestnancov:

 • - zúčastňovať sa na pravidelných a mimoriadnych lekárskych prehliadkach,
 • - mať platný zdravotný preukaz,
 • - dodržiavať osobnú čistotu a hygienu,
 • - dodržiavať čistotu pracovného odevu vrátane pokrývky hlavy,
 • - starostlivo sledovať a dodržiavať hygienu prevádzky,
 • - starostlivo kontrolovať potraviny pred vlastným spracovaním.

Prevenciou – systémom opatrení plánovaných a vykonávaných vo všetkých oblastiach činnosti zamestnávateľa, ktoré sú zamerané na vylúčenie alebo obmedzenie rizika a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce, a určenie postupu v prípade bezprostredného a vážneho ohrozenia života alebo zdravia zamestnanca, sa zaoberá zákon č.124/2006 Z.z.o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V rámci uvedeného zákona je zamestnávateľ povinný uplatňovať všeobecné zásady prevencie pri vykonávaní opatrení nevyhnutných na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane zabezpečovania informácií, vzdelávania a organizácie práce a prostriedkov

Všeobecné zásady prevencie sú:

a) vylúčenie nebezpečenstva a z neho vyplývajúceho rizika,

b) posudzovanie rizika, ktoré nemožno vylúčiť, najmä pri výbere a počas používania pracovných prostriedkov, materiálov, látok a pracovných postupov, (Posudzovanie rizík vychádza z princípu, že splnením predpisov na zaistenie BOZP nie je vždy možné dosiahnuť 100% bezpečnosť. Pri výkone konkrétnej práce je preto potrebné posúdiť všetky okolnosti, ktoré by mohli byť zamestnancom a dotknutým osobám nebezpečné, vytvárať ohrozenie a neakceptovateľné riziko.)

c) vykonávanie opatrení na odstránenie nebezpečenstiev v mieste ich vzniku,

d) uprednostňovanie kolektívnych ochranných opatrení pred individuálnymi ochrannými opatreniami,

e) nahrádzanie prác, pri ktorých je riziko poškodenia zdravia, bezpečnými prácami alebo prácami, pri ktorých je menšie riziko poškodenia zdravia,

f) prispôsobovanie práce schopnostiam zamestnanca a technickému pokroku,

g) zohľadňovanie ľudských schopností, vlastností a možností najmä pri navrhovaní pracoviska, výbere pracovného prostriedku, pracovných postupov a výrobných postupov s cieľom vylúčiť alebo zmierniť účinky škodlivých faktorov práce, namáhavej práce a jednotvárnej práce na zdravie zamestnanca,

h) plánovanie a vykonávanie politiky prevencie zavádzaním bezpečných pracovných prostriedkov, technológií a metód organizácie práce, skvalitňovaním pracovných podmienok s ohľadom na faktory pracovného prostredia a prostredníctvom sociálnych opatrení,

i) vydávanie pokynov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Zamestnávateľ je povinný vykonávať opatrenia (predpisy, usmernenia, pravidelná kontrola zariadení a ich údržba, organizáciu práce a pod.) nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci riadne a včas tak, aby sa splnil ich účel, a zabezpečovať, aby tieto opatrenia boli použiteľné a zamestnancovi prístupné.

Pri organizovaní a riadení práce v kuchyni treba brať do úvahy faktory, ktoré vo zvýšenej miere negatívne pôsobia na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci:

 • - manipulácia s bremenami a ich prenášanie,
 • - dlhé státie a statické pozície pri pracovných činnostiach,
 • - zvýšená tepelná a vlhkostná záťaž,
 • - kontakt so zákazníkmi (občas problémovými),
 • - vysoký podiel ručnej práce,
 • - vynútené tempo práce,
 • - vyššia úroveň stresu.

Pred začatím práce vedúci zmeny, v rámci zisťovania nebezpečenstiev, ohrození a zhodnotenia rizík, upresní:

 • - individuálne, spoločné (skupinové) úlohy a zodpovednosť,
 • - postupnosť jednotlivých prác,
 • - potrebu technického vybavenia a jeho dostupnosť,
 • - potrebu surovín a ich aktuálny stav,
 • - ukladanie a likvidáciu odpadu,
 • - potrebné osobné ochranné a pracovné prostriedky pre jednotlivé činnosti.

Zamestnanci sa musia dostaviť na pracovisko na určený čas a odpočinutí,

 • - pred prácou nesmú používať alkoholické nápoje a iné návykové látky, ak by mohli byť pri nástupe do práce pod ich vplyvom,
 • - podľa vnútorného predpisu sa podrobujú skúške na alkohol a návykové látky,
 • - zúčastňujú sa na oboznamovaní BOZP, hygieny práce a ďalších školení, počas pracovnej doby,
 • - dodržujú predpisy a pokyny týkajúce sa BOZP,

Zamestnanci si pred začatím práce skontrolujú správnu funkčnosť ochranných a zabezpečovacích prvkov nástrojov a zariadení, ktoré budú pri danej práci používať. V prípade zistenia nedostatkov tieto nahlásia vedúcemu zmeny.

Zásady bezpečnej práce:

 • - dbať podľa možností o vlastné zdravie a bezpečnosť, tiež o zdravie a bezpečnosť osôb, ktorých sa vykonávaná práca v kuchyni dotýka,
 • - nosiť predpísaný odev, uzavretú obuv s protišmykovou podrážkou,
 • - z pod odevu nesmú voľne vytŕčať vlajúce časti alebo šnúrky,
 • - dlhé vlasy je nutné spínať sponkou nebo gumičkou a nosiť čiapku alebo šatku,
 • - nenosiť retiazky, prstene, dlhé náušnice a náramky,
 • - dodržiavať pracovné pokyny a pravidlá bezpečnej práce,
 • - pri používaní strojov dodržiavať návod na obsluhu a bezpečnostné pravidlá,
 • - pri skladaní pokrývok z nádob s horúcim pokrmom alebo horúcou tekutinou – pokrývku treba dvíhať smerom od seba, aby sa predišlo možnému opareniu,
 • - pri práci s horúcimi nádobami používať ochranné rukavice,
 • - pri manipulácii s rozpáleným olejom postupovať opatrne, aby nedošlo k riziku popálenia zamestnancov,
 • - pri otváraní zariadení na tepelnú úpravu jedla alebo rúry je treba stáť bokom aby nedošlo k opareniu,
 • - zamestnanci musia byť oboznámení ako bezpečne manipulovať s horúcimi predmetmi,
 • - v priestoroch kuchyne je potrebné správať sa uvážlivo a byť sústredení na vykonávanú prácu,
 • - podlahy v kuchyni musia byť udržiavané čisté a suché,
 • - zvláštnu pozornosť je potrebné venovať plynovým šporákom kde by z dôvodu unikania plynu mohol vzniknúť požiar,
 • - nenechávať otvorené dvierka od rúr, umývačiek riadu a skriniek,
 • - všetky poruchy, nedostatky na strojoch, zariadení, používanom
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: