dnes je 5.8.2020

Input:

Zmeny vo faktoroch práce a pracovného prostredia od 1. augusta 2019

23.8.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.08.9.3 Zmeny vo faktoroch práce a pracovného prostredia od 1. augusta 2019

Ing. Alexander Sicher

Dňom 1. augusta 2019 nadobudla účinnosť vyhláška MZ SR č. 220/2019 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MZ SR č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií v znení neskorších predpisov.

Dôvodom novely vyhlášky MZ SR sú zmeny v ustanoveniach, ktoré upravujú kritériá kategorizácie prác vo faktoroch:

 • - fyzická záťaž,
 • - lasery,
 • - intenzívne pulzné svetlo (nového faktora, ktorý doteraz nebol kategorizovaný ako samostatný faktor práce a pracovného prostredia).

Aké zmeny priniesla novela oproti pôvodnému zneniu vyhlášky MZ SR:

Lasery:

 • - medzi kritériá kategórie 1 sa dopĺňa trieda 1C, čím sa zosúlaďuje klasifikácia tried laserov s STN EN 60825-1 Bezpečnosť laserových zariadení. Časť 1: Klasifikácia zariadení a požiadavky,
 • - do triedy 1C patria laserové zariadenia, určené na priamy kontakt s kožou alebo iným tkanivom (to znamená, že sú aktívne len pri priamom kontakte s kožou). Technické ochranné opatrenia musia zabezpečiť, že pri práci so zariadením nedôjde k žiadnym emisiám žiarenia, ktoré by prevyšovali úroveň laserovej triedy 1. Laserové zariadenia triedy 1C majú špeciálne kontaktné snímače, ktoré prerušia činnosť zariadenia, ak sa nepoužíva predpísaným bezpečným spôsobom. Ak laserové zariadenie nemá takéto zabezpečenie alebo toto zabezpečenie je nefunkčné, zariadenie sa nesmie používať (príklad: prístroje na odstraňovanie ochlpenia, redukciu vrások a liečbu akné),
 • - novela vyhlášky MZ SR rozlišuje pojmy „laser” (zdroj laserového žiarenia) a „laserové zariadenie” (zariadenie, ktorého súčasťou je laser ako zdroj laserového žiarenia). Znenie vyhlášky MZ SR zohľadňuje skutočnosť, že pri kategorizácii prác sa vychádza z výrobcom stanovenej triedy laserového zariadenia, ktorá zohľadňuje aj bezpečnostné opatrenia pri prevádzkovaní lasera. Kategorizuje sa práca s laserovým zariadením.

Intenzívne pulzné svetlo:

 • - ustanovuje sa nový faktor intenzívne pulzné svetlo (IPL) ako súčasť umelého optického žiarenia, ktorý doteraz nebol v Slovenskej republike kategorizovaný z hľadiska zdravotného rizika,
 • - vzostup používania nových technológií využívajúcich optické žiarenie, najmä IPL a potenciálne zdravotné riziká z týchto technológií odôvodňujú nutnosť kategorizovať práce, pri ktorých sa tieto zariadenia používajú,
 • - mnohé štáty (napr. Veľká Británia, Nemecko) dávajú IPL na úroveň laserov triedy 3B a 4 a zdôrazňujú (v legislatíve, v odbornej literatúre aj v odporúčaniach pre zamestnávateľov), že je k IPL potrebné pristupovať z hľadiska ochrany zdravia, rovnako ako k laserom vzhľadom na obdobné biologické účinky a zdravotno-kozmetické indikácie,
 • - dostupné informácie o možných biologických účinkoch IPL, ako aj vzostup jeho používania v SR, oprávňujú k zaradeniu tohto faktora medzi významné faktory práce a pracovného prostredia a k jeho osobitnej evidencii,
 • - do kategórie 2 sa zaraďujú práce so zariadeniami s IPL s dávkou ožiarenia do 10 J · cm-2 a práce so zariadeniami s IPL, pri ktorých nie sú prekročené limitné hodnoty expozície nekoherentnému žiareniu podľa prílohy č. 1 tabuľky č. 1.1 NV SR č. 410/2007 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou umelému optickému žiareniu,
 • - do kategórie 3 sa zaraďujú práce so zariadeniami s IPL s dávkou ožiarenia 10 J · cm-2 alebo viac a práce so zariadeniami s IPL, pri ktorých sú prekročené limitné hodnoty expozície nekoherentnému žiareniu podľa prílohy č. 1 tabuľky č. 1.1 NV SR č. 410/2007 Z. z.,
 • - zariadenia s IPL sa