Revízie, skúšky a prehliadky
Revízie, skúšky a prehliadky

 

Darček mesiaca
BOZP študentov pri práci so zdvíhacími zariadeniami a ochrana pred zásahom elektrickým prúdom

 

TÉMA MESIACA

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

Grafické značky v dwg. formáte pre:
- elektroinštalácie budov,
- systémy uloženia káblov,
- káblové distribučné systémy.

Program pre:
- prezeranie súborov formátu dwg,
- návrh osvetlenia,
- preklad elektrotechnických pojmov.

Prehľad platných noriem:
- bezpečnosť strojov,
- dopravné zariadenia,
- elektrické zariadenia.

V tejto sekcii sa nachádzajú ostatné praktické informácie, ktoré sú určené pre uľahčenie Vašej práce.

Katalóg firiem
Katalóg firiem

 

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

Najnovšie

Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov využívajúca údaje zo skúšok reakcie na oheň v roku 2019Garancia

10.5.2019, Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Reakcia na oheň je odozva výrobku na oheň, ktorému je vystavený. Reakcia na oheň je základnou požiarnou charakteristikou európskeho hodnotiaceho a klasifikačného systému stavebných výrobkov a materiálov na ich zaradenie do tried, ktoré ...
viac

Zachovanie funkčnej odolnosti káblových systémov pri požiari v roku 2019Garancia

6.5.2019, Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Skúšanie stavebných výrobkov z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti možno v súčasnosti rozdeliť do troch oblastí: požiarna odolnosť; reakcia na oheň; zaťaženie vonkajším ohňom. Výrobky sa hodnotia podľa jednej zo štyroch skúšobných metód ( ...
viac

Elektrická požiarna signalizáciaGarancia

29.4.2019, Mgr. Kristína Kmety, Zdroj: Verlag Dashöfer
Všeobecný popis Elektrická požiarna signalizácia (ďalej iba ”EPS“) je požiarnotechnické zariadenie, ktoré, v zmysle vyhlášky č. 726/2002 o ustanovení vlastností a podmienok EPS, musí obsahovať ústredňu, hlásiče požiaru, zariadenie ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Občianske združenie a oslobodenie od dane pri vyplatení sumy fyzickej osobe bez zmluvy v roku 2019Garancia

29.4.2019, Ing. Katarína Biňasová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prosím Vás, ako je to s oslobodenými prímami do 500 eur z príležitostnej činnosti, ak by sme vyplatili ako občianske združenie v športe niekoho bez zmluvy iba na výdavkový doklad. Dá sa tento príjem považovať za oslobodený podľa § 8 ods. ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Metódy merania magnetických vlastností magneticky mäkkých kovových a práškových materiálov použitím vzoriek kruhového tvaruGarancia

25.4.2019, Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Z fyziky vieme, že magneticky mäkké materiály musia mať veľmi úzku hysteréznu slučku s odpovedajúcou hodnotou koercitivity H C  
viac

SZČO a vypracovanie skrátenej transferovej dokumentácie v nadväznosti na DP v roku 2019Garancia

25.4.2019, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer
SZČO predáva tovar jednoosobovej  s.r.o. , ktorá je mikro účtovnou jednotkou a v ktorej je podnikateľ konateľom: 1. Podnikateľ SZČO vypracuje  skrátenú transferovú dokumentáciu ? 2. V ktorom riadku DP k DzPFO typ B uvedie zvýšenie základu ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Bezpečnosť pri práci s materiálom a skladovanieGarancia

24.4.2019, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ako materiál sú označované hmotné prostriedky: suroviny, základný a pomocný materiál, náhradné dielce, nedokončené a hotové výrobky, odpad a podobne, ktoré sú predmetom montáže, manipulácie, prepravy a skladovania. Pre určenie ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Metódy merania magnetických vlastností amorfných pásov na báze železa pomocou jednoduchej skúšky plechuGarancia

23.4.2019, Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Štandardné magnetické materiály, používané v elektrotechnike, je možné zadeliť do 2 veľkých skupín a to: magneticky mäkké materiály (koercitivita 1 000 A/m). V rámci týchto hlavných skupín klasifikácie, pokiaľ je to vhodné, sa rozlišujú ...
viac

Školenie osôb pri obsluhe motorových vozíkovGarancia

23.4.2019, Ing. Vladimír Švec, Zdroj: Verlag Dashöfer
Motorové vozíky môže obsluhovať iba osoba, ktorá má na túto činnosť odbornú kvalifikáciu získanú absolvovaním základnej odbornej prípravy, úspešným vykonaním skúšky a je držiteľom platného Preukazu obsluhy motorového vozíka, vydaného osobou ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Náklady na rekonštrukciu nehnuteľnosti živnostníkom a uplatnenie odpisov ako daňového výdavku v roku 2019Garancia

23.4.2019, Ing. Ailina Hanková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Živnostník zrekonštruoval vlastnú nehnuteľnosť, v ktorej bude prevádzkovať obchod. Rekonštrukciu realizoval svojpomocne, teda na materiál má doklady, na prácu nie, keďže rekonštrukcia bola realizovaná ním samým a rodinným príslušníkom. Môže ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro
Najčítanejšie

Napäťové pásma elektrických inštaláciíArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Súvisiace normy STN 33 0110:2000 (33 2000) Napäťové pásma pre elektrické inštalácie budov STN EN 61140:2004 (33 2010) Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom. Spoločné hľadiská pre inštaláciu a zariadenia Pravidlá pre ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2017

Malé napätie SELV a PELVArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. PRINCÍP Pri tomto ochrannom opatrení sa používajú také malé napätia, že telový prúd je aj pri priamom dotyku živých častí pod prahom vnímania. Napätia sú v obvodoch SELV a PELV obmedzené po hornú medzi napäťového pásma I, t.j. ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2017

Elektronické oznamovanie kategórie práce 2 od 1.1.2019Garancia

19.10.2018, Ing. Alexander Sicher, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňom 1.7.2018 nadobudol účinnosť § 30 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z.z. , ktorý ustanovuje povinnosť zamestnávateľa oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro
Najnovšie Právne predpisy
  • 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti (vyšlo dňa: 26.2.2019 v čiastke č. 23)
  • 76/2019 Z.z. o výške úhrady za poskytovanie technickej normy (vyšlo dňa: 11.3.2019 v čiastke č. 29)
  • 80/2019 Z.z. novela vyhl. č. 416/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 20.3.2019 v čiastke č. 31)
  • 96/2019 Z.z. novela zák. č. 555/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 18.4.2019 v čiastke č. 41)
  • 104/2019 Z.z. novela vyhl. č. 465/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 24.4.2019 v čiastke č. 42)
  • 106/2019 Z.z. ustanovuje zoznam oprávnených priemyselných odvetví, rozsah a štruktúra správy a spôsob poskytovania kompenzácie podnikateľom (vyšlo dňa: 24.4.2019 v čiastke č. 42)
  • 107/2019 Z.z. o podrobnostiach o výške príspevkov a o náležitostiach žiadostí o poskytnutie príspevkov poskytovaných v súvislosti s energetickou hospodárnosťou rodinných domov (vyšlo dňa: 24.4.2019 v čiastke č. 42)
  • 115/2019 Z.z. vykonáva niektoré ustanovenia zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravujúce servisné poukážky (vyšlo dňa: 1.5.2019 v čiastke č. 46)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
13.6.2019, Žilina
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2019. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
30.9.2019, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Získajte maximum informácií o základnej legislatíve o BOZP, o povinnostiach zamestnávateľov a zamestnancov pri vzniku pracovného úrazu, školského, aj iného úrazu, či choroby z povolania, ako aj o postupe pri hlásení a riešení pracovného úrazu. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: