Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

309/2009 Z.z., Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.1.2020

309/2009 Z.z.
Zákon
z 19. júna 2009
o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
492/2010 Z.z.
1. 1. 2011
mení a dopĺňa 12 novelizačných bodov
558/2010 Z.z.
1. 2. 2011
mení a dopĺňa 5 novelizačné body
558/2010 Z.z.
1. 4. 2011
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
136/2011 Z.z.
1. 5. 2011
mení a dopĺňa 57 novelizačných bodov
136/2011 Z.z.
1. 1. 2012
dopĺňa § 14a
189/2012 Z.z.
1. 8. 2012
mení a dopĺňa 11 novelizačných bodov
250/2012 Z.z.
1. 9. 2012
Ruší Čl. II
251/2012 Z.z.
1. 9. 2012
Ruší Čl. III
373/2012 Z.z.
1. 1. 2013
mení a dopĺňa § 14a
30/2013 Z.z.
1. 3. 2013
mení a dopĺňa 24 novelizačných bodov
30/2013 Z.z.
1. 7. 2013
mení a dopĺňa § 3
218/2013 Z.z.
1. 8. 2013
mení a dopĺňa § 14a a poznámku pod čiarou
382/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa 31 novelizačných bodov
321/2014 Z.z.
1. 12. 2014
mení a dopĺňa 14 novelizačných bodov
173/2015 Z.z.
1. 8. 2015
mení prílohu č. 1
181/2017 Z.z.
1. 8. 2017
mení a dopĺňa 37 novelizačných bodov
268/2017 Z.z.
1. 2. 2018
mení a dopĺňa 13 novelizačných bodov
309/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺńa 74 novelizačných bodov
309/2018 Z.z.
1. 1. 2020
mení § 7a a § 8a, dopĺňa § 8b a § 18j
377/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení § 2
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon ustanovuje
a) spôsob podpory a podmienky podpory výroby
1. elektriny z obnoviteľných zdrojov energie,
2. elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou,
3. biometánu,
b) práva a povinnosti výrobcov
1. elektriny z obnoviteľných zdrojov energie,
2. elektriny kombinovanou výrobou,
3. elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou,
4. biometánu,
c) práva a povinnosti ďalších účastníkov trhu s elektrinou a plynom,
d) práva a povinosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá uvádza na trh pohonné látky a iné energetické produkty používané na dopravné účely.
§ 2
Základné pojmy
(1) Pri podpore obnoviteľných zdrojov energie sa na účely tohto zákona rozumie
a) obnoviteľným zdrojom energie nefosílny zdroj energie, ktorého energetický potenciál sa trvalo obnovuje prírodnými procesmi alebo činnosťou ľudí, a ide o tieto zdroje:
1. vodná energia,
2. slnečná energia,
3. veterná energia,
4. geotermálna energia,
5. biomasa vrátane všetkých produktov jej spracovania, okrem dreva, ktoré nepochádza z energetických porastov a okrem dreva, ktoré nie je odpadom z drevospracujúceho priemyslu,
6. bioplyn, skládkový plyn, plyn z čističiek odpadových vôd,
7. biometán,
8. aerotermálna energia,
9. hydrotermálna energia.
b) elektrinou z obnoviteľných zdrojov energie elektrina vyrobená v zariadení na výrobu elektriny1) využívajúcom iba obnoviteľné zdroje energie alebo elektrina, ktorá zodpovedá podielu obnoviteľných zdrojov energie v zariadení na výrobu elektriny; za elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie sa nepovažuje elektrina vyrobená v prečerpávacej vodnej elektrárni,
c) výrobcom elektriny z obnoviteľných zdrojov energie výrobca elektriny,2
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: