dnes je 6.10.2022

Najnovšie

Podrobnosti k vyhláške 312/2022 Z. z. - vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetikeGarancia

29.9.2022, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Táto vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike, bola vypracovaná ako iniciatívny materiál v súlade so splnomocnením podľa § 40 ods. 1 písm. a) až i), l) a m) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach ...

Prístupné pre: Revízie a elektro

ČlánkyGarancia

28.9.2022, Dominika Holubová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... 2022.09.1.1 Kontrolná činnosť zamestnávateľa v roku 2022 Ing. Lukáš Židík Neodmysliteľnou súčasťou povinností zamestnávateľa je kontrolná činnosť. Zamestnávateľ je povinný sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia ...

ÚvodníkGarancia

28.9.2022, Dominika Holubová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Vážené čitateľky, vážení čitatelia, v novom čísle online mesačníka Bezpečnosť práce Vám prinášame článok s informáciami týkajúcich sa povinností zamestnávateľa, medzi ktoré neodmysliteľne patrí Kontrolná činnosť zamestnávateľa v roku 2022 , keďže je povinný neustále zabezpečovať kontrolu ...

Kontrola osobných ochranných pracovných prostriedkov v roku 2022Garancia

28.9.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lukáš Židík Na začiatok si povedzme čo je to stavenisko - je priestor, ktorý je počas uskutočňovania stavby určený na vykonávanie stavebných prác na stavbe, na uskladňovanie stavebných výrobkov a dopravných a iných zariadení potrebných na uskutočňovanie stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska ...

Novela zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1.9.2022Garancia

28.9.2022, Mgr. Alexandra Mišinová LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová LL.M. Novela zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov nadobúda účinnosť dňa 1. septembra 2022. Novelizovaná právna úprava eliminuje niektoré zo zákonných nedostatkov, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe orgánov ...

Hromadné prepúšťanie - spôsoby rozviazania pracovného pomeru v roku 2022Garancia

28.9.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Otázka: Čo je považované pri hromadnom prepúšťaní ako “iný spôsob z dôvodu, ktorý nespočíva v osobe zamestnanca“. Môže sa považovať za takýto spôsob aj dôvod uvedený v § 63 ods. 1 písm. c) ZP ? Odpoveď: Legislatívna úprava: § 63 ods. 1 písm. c) , § 73 ZP Pohľad autora na ...

Fotovoltaické panely - účtovanie v roku 2022Garancia

28.9.2022, Ing. Monika Žiškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Monika Žiškayová Otázka: Firma si prenajíma budovu, kde má svoju výrobnú prevádzku. V rámci úspory energií budú na budove prenajímateľa namontované fotovoltaické panely. Má nájomca účtovať o fotovoltaike ako technické zhodnotenie budovy prenajímateľa alebo ako o samostatnom DHM? Odpoveď: Legislatívna ...

Cestovné náhrady poskytované konateľovi spoločnosti v roku 2022Garancia

28.9.2022, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ľuboslava Minková Na konateľa spoločnosti sa  ZCN  vzťahuje na základe ustanovenia  § 1 ods. 2 písm. b) , ktoré zakladá priamo nárok na cestovné náhrady osobám, ktoré sú zvolené alebo vymenované do orgánov právnickej osoby a nie sú k tejto právnickej osobe v pracovnoprávnom vzťahu a neposkytujú ...

Cestovné náhrady poskytované spoločníkovi s. r. o. v roku 2022Garancia

28.9.2022, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ľuboslava Minková Spoločník nie je priamo zahrnutý v osobnom rozsahu zákona č.  283/2002 Z.z.  o cestovných náhradách v zn.n.p. ( ZCN ). Tiež výdavky na pracovné cesty spoločníka je potrebné posudzovať aj podľa zákona č.  595/2003 Z.z.  o dani z príjmov zn.n.p. ( ZDP ). Cestovné náhrady spoločníka ...

Pomôcka k odosielaniu všeobecného podania pre finančnú správu cez Ústredný portál verejnej správy v roku 2022Garancia

28.9.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ivana Glazelová Finančná správa zverejnila na svojej webovej stránke „Pomôcku k odosielaniu všeobecného podania pre finančnú správu cez Ústredný portál verejnej správy (www.slovensko.sk).“ V zmysle zákona č.  563/2009 Z. z.  o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

viac článkov
Najčítanejšie

Bezpečnostné požiadavky a pokyny pre manipuláciu s fľašami na plyny - 2.časť

24.3.2014, Ing. Jozef Mikula, PhD, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Jozef Mikula, PhD V prvej časti seriálu sme si predstavili základné povinnosti zamestnancov. V druhej časti seriálu charakterizujeme všeobecné povinnosti zamestnancov pri umiestnení, doprave a používaní fliaš. V prvej časti seriálu sme si predstavili základné povinnosti zamestnancov. V druhej časti ...

Vzor evidenčnej karty pridelených osobných ochranných pracovných pomôcok

2.4.2018, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Tamara Paceková Viete, ako má vyzerať správne evidenčná karta osobných ochranných pracovných pomôcok? Pripravili sme pre vás jej vzor pre rok 2018. Vzor evidenčnej karty pridelených osobných ochranných pracovných pomôcok Pridelené OOPP, v súlade s nariadením vlády SR č. 395/2006 Z. z., zabezpečujú ...

Výpočet skratových prúdov v trojfázových striedavých sústavách

11.12.2017, Ing. Dušan Medveď PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Dušan Medveď PhD. Výpočet skratových prúdov pri projektovaní elektrickej inštalácie je neustále aktuálna téma, nakoľko dochádza k vysokému nárastu elektrických záťaží/spotrebičov, ako aj rozptýlených zdrojov energie. Výpočet skratových prúdov pri projektovaní elektrickej inštalácie je neustále ...

Osobné ochranné pracovné pomôcky v elektrotechnike

18.12.2013, Ing. Marián Schlarmann, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Marián Schlarmann Pri činnostiach vykonávaných na technických zariadeniach elektrických je v prevažnej väčšine prípadov nutné používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov. Všeobecné zásady ich použitia a vhodnosti na konkrétne druhy činností upravujú viaceré všeobecne záväzné právne predpisy ...

Revízie, skúšky a prehliadky

1.1.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Táto časť vzorov je zameraná na revízie skúšky a prehliadky vyhradených technických zariadení podľa vyhlášky MPSVaR č. 508/2009. Ide o elektrické, plynové tlakové a zdvíhacie zariadenia. Elektrické zariadenia - Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia pracovného stroja ...

viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2022

20.10.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2022

21.10.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2022

24.11.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2022. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Momentálne nie je k dispozícii žiadny webinár otázok a odpovedí, čoskoro však budú vypísané nové.

Revízie, skúšky a prehliadky
Revízie, skúšky a prehliadky
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

Grafické značky v dwg. formáte pre:
- elektroinštalácie budov,
- systémy uloženia káblov,
- káblové distribučné systémy.

Program pre:
- prezeranie súborov formátu dwg,
- návrh osvetlenia,
- preklad elektrotechnických pojmov.

Prehľad platných noriem:
- bezpečnosť strojov,
- dopravné zariadenia,
- elektrické zariadenia.

V tejto sekcii sa nachádzajú ostatné praktické informácie, ktoré sú určené pre uľahčenie Vašej práce.

VESTNÍKY MINISTERSTIEV
Katalóg firiem
Katalóg firiem
PREDPOVEĎ POČASIA