Revízie, skúšky a prehliadky
Revízie, skúšky a prehliadky

 

Darček mesiaca
Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien v septembri roku 2018 (triedy 33, 34, 36, 92)

 

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

Grafické značky v dwg. formáte pre:
- elektroinštalácie budov,
- systémy uloženia káblov,
- káblové distribučné systémy.

Program pre:
- prezeranie súborov formátu dwg,
- návrh osvetlenia,
- preklad elektrotechnických pojmov.

Prehľad platných noriem:
- bezpečnosť strojov,
- dopravné zariadenia,
- elektrické zariadenia.

V tejto sekcii sa nachádzajú ostatné praktické informácie, ktoré sú určené pre uľahčenie Vašej práce.

Katalóg firiem
Katalóg firiem

 

OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Vzor pracovného poriadkuGarancia

7.12.2018, Ing. Martina Švaňová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor PRACOVNÝ PORIADOK Zamestnávateľ XY podľa  § 84 zákona č. 311/2001 Z. z.  Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákonník práce) - po predchádzajúcom súhlase zamestnaneckej rady / základnej odborovej ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Povinné poistenieGarancia

7.12.2018, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V prípade zákonného, resp. povinného poistenia sa v podnikateľskej praxi možno najčastejšie stretnúť  s povinným poistením motorových vozidiel a poistením podnikateľských rizík  pri výkone niektorých prác. Vznik zákonného poistenia ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Kedy nemá materská účtovná jednotka povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku v roku 2019Garancia

6.12.2018, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu nemá materská účtovná jednotka, ak zostavením len individuálnej účtovnej závierky materskej účtovnej jednotky sa významne neovplyvní úsudok o finančnej ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Účtovanie kurzových rozdielov pri fakturácii z Číny v jednoduchom účtovníctve v roku 2018Garancia

6.12.2018, Ing. Ailina Hanková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Fyzická osoba podnikateľ (FO podnikateľ) účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva. Na bezhotovostné platby a príjmy využíva svoj podnikateľský účet zriadený v slovenskej banke. Okrem tohto účtu má aj svoj vlastný osobný devízový účet ako ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Splatnosť faktúr a účtovanie úrokov z omeškania v roku 2019Garancia

5.12.2018, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Faktúra v zmysle zákona o účtovníctve Zákon o účtovníctve  ustanovuje náležitosti účtovného dokladu. Aby faktúra bola považovaná za účtovný doklad, musí obsahovať: slovné a číselné označenie účtovného dokladu, obsah účtovného prípadu a ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Významné udalosti v elektrotechnike (2018)Garancia

5.12.2018, Ing. Dusan Medved, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Je skutočne vnútorný trh s elektrinou viac orientovaný na spotrebiteľa (alebo čistá energia = drahá energia pre Európanov)? Rada Európskej únie dospela 18. decembra minulého roka k všeobecnému smerovaniu (rokovacej pozícii) o smernici, ...
viac

Zmluvné vzťahy v s.r.o. v roku 2019Garancia

4.12.2018, JUDr. Mgr. Marián Kropaj, Zdroj: Verlag Dashöfer
Spoločnosť s ručením obmedzeným sa počas svojej existencie stáva často účastníkom záväzkových vzťahov.  Záväzky vznikajú z právnych úkonov, najmä zo zmlúv, ako aj zo spôsobenej škody, z bezdôvodného obohatenia alebo z iných skutočností ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Miesto založenia živnosti v roku 2019Garancia

4.12.2018, JUDr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Rada by som sa na Vás obrátila s otázkou o mieste založenia živnosti. Momentálne som nezamestnaná a uvažujem o založení živnosti. Dá sa založiť aj v mieste inom ako je moje trvalé bydlisko? Mám potom nárok na príspevok z fondu rozvoja ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

ÚvodGarancia

3.12.2018, Ing. Lucia Žarnócaiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vážení čitatelia, decembrové vydanie online časopisu Spravodaj pre obchodné spoločnosti prináša opäť aktuálne odborné príspevky, ktoré Vám pomôžu pri Vašom podnikaní. Od 1. januára 2019 sa do platnosti dostanú viaceré legislatívne zmeny z ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

ČlánkyGarancia

3.12.2018, Ing. Lucia Žarnócaiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro
Najčítanejšie

Živnostenský registerArchív

19.7.2017, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Každá právnická osoba, ktoré sa rozhodla podnikať formou prevádzkovania živnosti, je zapísaná v Živnostenskom registri Slovenskej republiky (ďalej len „register”). Jeho právnym základom je zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní a o  ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Malé napätie SELV a PELVArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. PRINCÍP Pri tomto ochrannom opatrení sa používajú také malé napätia, že telový prúd je aj pri priamom dotyku živých častí pod prahom vnímania. Napätia sú v obvodoch SELV a PELV obmedzené po hornú medzi napäťového pásma I, t.j. ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2015

Elektronické oznamovanie kategórie práce 2 od 1.1.2019Garancia

19.10.2018, Ing. Alexander Sicher, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňom 1.7.2018 nadobudol účinnosť § 30 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z.z. , ktorý ustanovuje povinnosť zamestnávateľa oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Napäťové pásma elektrických inštaláciíArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Súvisiace normy STN 33 0110:2000 (33 2000) Napäťové pásma pre elektrické inštalácie budov STN EN 61140:2004 (33 2010) Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom. Spoločné hľadiská pre inštaláciu a zariadenia Pravidlá pre ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2015

STN 27 0143 - Zdvíhacie zariadenia. Prevádzka, údržba a opravyArchív

25.7.2018, Ing. Jaroslav Niskáč, Zdroj: Verlag Dashöfer
    Popis zisteného nedostatku     Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená     K zaisteniu spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky zdvíhacích zariadení, osôb a majetku je nutné predovšetkým: - organizačne zaistiť a písomne určiť osoby ...
viac
ZámokPrístupné pre: Revízie | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Najnovšie Právne predpisy
  • 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) (vyšlo dňa: 22.6.2018 v čiastke č. 63)
  • 199/2018 Z.z. novela vyhl. č. 465/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 4.7.2018 v čiastke č. 69)
  • 204/2018 Z.z. novela vyhl. č. 21/2017 Z. z. (vyšlo dňa: 12.7.2018 v čiastke č. 72)
  • 205/2018 Z.z. novela vyhl. č. 248/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 12.7.2018 v čiastke č. 72)
  • 206/2018 Z.z. novela vyhl. č. 223/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 12.7.2018 v čiastke č. 72)
  • 207/2018 Z.z. novela vyhl. č. 18/2017 Z. z. (vyšlo dňa: 12.7.2018 v čiastke č. 72)
  • 220/2018 Z.z. novela zák. č. 58/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 20.7.2018 v čiastke č. 75)
  • 309/2018 Z.z. novela zák. č. 309/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 13.11.2018 v čiastke č. 113)
  • 334/2018 Z.z. novela vyhl. č. 94/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 28.11.2018 v čiastke č. 120)
  • 347/2018 Z.z. novela zák. č. 91/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 10.12.2018 v čiastke č. 126)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
10.1.2019, Žilina
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2019. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
12.3.2019, Žilina
Lektor: Ľubica Kuševová
Získajte maximum informácií o základnej legislatíve o BOZP, o povinnostiach zamestnávateľov a zamestnancov pri vzniku pracovného úrazu, školského, aj iného úrazu, či choroby z povolania, ako aj o postupe pri hlásení a riešení pracovného úrazu. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: