Revízie, skúšky a prehliadky
Revízie, skúšky a prehliadky

 

Darček k Vášmu predplatnému
BOZP študentov pri práci so zdv. zariadeniami a ochrana pred zásahom el. prúdom

 

TÉMA MESIACA

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

Grafické značky v dwg. formáte pre:
- elektroinštalácie budov,
- systémy uloženia káblov,
- káblové distribučné systémy.

Program pre:
- prezeranie súborov formátu dwg,
- návrh osvetlenia,
- preklad elektrotechnických pojmov.

Prehľad platných noriem:
- bezpečnosť strojov,
- dopravné zariadenia,
- elektrické zariadenia.

V tejto sekcii sa nachádzajú ostatné praktické informácie, ktoré sú určené pre uľahčenie Vašej práce.

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

Katalóg firiem
Katalóg firiem

 

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Manká a škody v roku 2019Garancia

21.8.2019, Ing. Zdenka Kováčová, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Zdenka Kováčová; Ing. Peter Horniaček Právna úprava problematiky mánk a škôd je obsiahnutá v: § 26 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z. z.   o účtovníctve v znení neskorších predpisov, opatrení MF SR č. 23 054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Zmeny v exekučnom konaní od 1. januára 2020Garancia

20.8.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 1  Všeobecné ustanovenia (1) Tento zákon upravuje postup ukončenia exekučných konaní začatých pred 1. aprílom 2017 a vedených podľa predpisov účinných do 31. marca 2017 (ďalej len „exekučné konanie“) a osobitosti postupu pri podaní ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu v roku 2019Garancia

19.8.2019, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa  § 6 zákona č. 124/2006 Z. z.  o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je zamestnávateľ povinný zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Povinností spoločníka v obchodnej spoločnosti v roku 2019Garancia

16.8.2019, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Zuzana Bartová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Podobne ako práva spoločníka, je možné i  povinnosti spoločníka rozdeliť na dve skupiny . Majetkové povinnosti Majetkové povinnosti  = povinnosti spoločníka, s ktorými je spojený záväzok na peňažné plnenie v ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Podmienky pracovnej cesty v roku 2019Garancia

15.8.2019, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnávateľ je povinný písomne určiť  5 základných podmienok  pracovnej cesty, pričom zákon o cestovných náhradách ( ZCN  ) nevymedzuje žiadne konkrétnejšie podmienky pre ich určenie. Určenie podmienok pracovnej cesty je jednostranným ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Účtovanie príspevku na rekreáciu zamestnancov v roku 2019Garancia

15.8.2019, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Národná rada Slovenskej republiky schválila s účinnosťou od 1. 1. 2019 novelizáciu zákonov: č.  91/2010 Z. z.  o podpore cestovného ruchu, č.  311/2001 Z. z.  Zákonníka práce, č.  73/1998 Z. z.  o štátnej službe príslušníkov policajného zboru, ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Požiadavky na elektrické zariadenia a inštalácie v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchuGarancia

31.7.2019, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer
Požiadavky na elektrické zariadenia legislatívne upravuje nariadenie vlády SR č. 149/2016 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zariadení a ochranných systémov určených na ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie a elektro

Priestory s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu výbušnínGarancia

30.7.2019, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer
Klasifikáciu priestorov s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu výbušnín rieši norma STN 33 2340, ktorá rozlišuje tieto skupiny priestorov: V1 : Prostredie, v ktorom výbušnina nepráši, neodparuje sa (nesublimuje) a kde môže dôjsť k  ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie a elektro

Elektroinštalačné zónyGarancia

29.7.2019, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer
SÚVISIACE NORMY STN 33 2130/Z3:2002 (33 2130) Elektrotechnické predpisy. Vnútorné elektrické rozvody. Celkové usporiadanie a umiestnenie rozvodu v objekte delíme na vertikálne, horizontálne a kombinované: Vertikálny systém tvoria ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie a elektro

Priestory s nebezpečenstvom výbuchu horľavých prachovGarancia

29.7.2019, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer
V prevádzkach s veľkou prašnosťou (mlyny, píly, stolárske dielne a pod.) môže dôjsť k výbuchu zmesi horľavých prachov so vzduchom, ak koncentrácia prachu v tejto zmesi dosiahne určitú hodnotu. Ak teplota prachu usadeného na povrchu ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie a elektro
Najčítanejšie

Malé napätie SELV a PELVArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. PRINCÍP Pri tomto ochrannom opatrení sa používajú také malé napätia, že telový prúd je aj pri priamom dotyku živých častí pod prahom vnímania. Napätia sú v obvodoch SELV a PELV obmedzené po hornú medzi napäťového pásma I, t.j. ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2017

Bezpečnosť pri používaní brán a vrát s mechanickým pohonom; Požiadavky na brány a vráta, obsluhu a odbornú spôsobilosťArchív

30.11.2018, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Brány a vráta podľa miery ohrozenia v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými ...
viac
ZámokPrístupné pre: Revízie | Revízie a elektro

STN 27 0143 - Zdvíhacie zariadenia. Prevádzka, údržba a opravyArchív

25.7.2018, Ing. Jaroslav Niskáč, Zdroj: Verlag Dashöfer
    Popis zisteného nedostatku     Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená     K zaisteniu spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky zdvíhacích zariadení, osôb a majetku je nutné predovšetkým: - organizačne zaistiť a písomne určiť osoby ...
viac
ZámokPrístupné pre: Revízie | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016

TPP 704 01 - Odberné plynové zariadenia na zemný plyn v budováchArchív

25.7.2018, Ing.Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer
    Popis zisteného nedostatku     Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená     Odberné plynové zariadenie nie je chránené proti nebezpečnému dotykovému napätiu     čl. 3.6 TPP 704 01     Odberné plynové zariadenie nie je vodivo prepojené     ...
viac
ZámokPrístupné pre: Revízie | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016

STN 07 0703 - Plynové kotolneArchív

25.7.2018, Ing.Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer
    Popis zisteného nedostatku     Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená     Vetranie plynovej kotolne nezaručuje trojnásobnú výmenu vzduchu v priestore kotolne za hodinu     čl. 29 STN 07 0703     V kotolni s prirodzeným odťahom spalín je ...
viac
ZámokPrístupné pre: Revízie | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016
Najnovšie Právne predpisy
  • 106/2019 Z.z. ustanovuje zoznam oprávnených priemyselných odvetví, rozsah a štruktúra správy a spôsob poskytovania kompenzácie podnikateľom (vyšlo dňa: 24.4.2019 v čiastke č. 42)
  • 107/2019 Z.z. o podrobnostiach o výške príspevkov a o náležitostiach žiadostí o poskytnutie príspevkov poskytovaných v súvislosti s energetickou hospodárnosťou rodinných domov (vyšlo dňa: 24.4.2019 v čiastke č. 42)
  • 115/2019 Z.z. vykonáva niektoré ustanovenia zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravujúce servisné poukážky (vyšlo dňa: 1.5.2019 v čiastke č. 46)
  • 145/2019 Z.z. novela zák. č. 346/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 30.5.2019 v čiastke č. 56)
  • 161/2019 Z.z. o meradlách a metrologickej kontrole (vyšlo dňa: 12.6.2019 v čiastke č. 62)
  • 178/2019 Z.z. novela vyhl. č. 18/2017 Z. z. (vyšlo dňa: 20.6.2019 v čiastke č. 67)
  • 185/2019 Z.z. zrušuje nar. vl. č. 65/2006 Z. z. (vyšlo dňa: 26.6.2019 v čiastke č. 69)
  • 202/2019 Z.z. ustanovuje podmienky účasti v aukcii na výber výkupcu elektriny a určenie výšky odmeny výkupcu elektriny (vyšlo dňa: 10.7.2019 v čiastke č. 75)
  • 203/2019 Z.z. novela vyhl. č. 465/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 10.7.2019 v čiastke č. 75)
  • 221/2019 Z.z. novela zák. č. 177/2018 Z. z. (vyšlo dňa: 22.7.2019 v čiastke č. 81)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
,
Lektor:
Získajte maximum informácií o základnej legislatíve o BOZP, o povinnostiach zamestnávateľov a zamestnancov pri vzniku pracovného úrazu, školského, aj iného úrazu, či choroby z povolania, ako aj o postupe pri hlásení a riešení pracovného úrazu. Prihláška tu!
26.9.2019, Košice
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2019. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: