dnes je 4.12.2022

Najnovšie

Platnosť dokladu o odbornej spôsobilosti vydaného revíznym technikomGarancia

23.11.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lukáš Židík Fyzická osoba môže obsluhovať určený pracovný prostriedok a vykonávať určené pracovné činnosti ustanovené právnymi predpismi na zaistenie BOZP pri jeho prevádzke len na základe dokladu o overení odborných vedomostí vydaného revíznym technikom (v súlade s § 16 ods. 1 písm. c) zákona č ...

Prístupné pre: Revízie a elektro

Tankovacie karty pri PHMGarancia

23.11.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Palivové, resp. tankovacie, karty zjednodušujú samotné platenie na pumpách, zefektívňujú celú administratívu automobilového parku firiem a šetria tak čas aj peniaze. Hlavnou výhodou palivových kariet je, že klient nemusí mať na cestách hotovosť alebo prístup k firemným účtom. Palivové ...

Prístupné pre: Revízie a elektro

Odpisovanie elektromobiluGarancia

23.11.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Otázka: Daňovník obstaral a zaradil do majetku automobil (kód Klasifikácie produktov 29.10.2) dňa 15. mája 2022, v obstarávacej cene 42 000 eur. Automobil má v osvedčení o evidencii časť II v položke „18 P.3 Druh paliva/zdroj energie” uvedené „BEV”. Ako bude uplatňovať odpisy z tohto ...

Prístupné pre: Revízie a elektro

Oboznamovanie zamestnancov - neprofesionálnych vodičov z hľadiska BOZPGarancia

23.11.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lukáš Židík Zamestnávateľ zabezpečuje plnenie § 7 zákona č. 124/2006 Z. z. pri oboznamovaní každého zamestnanca, vrátane profesionálneho vodiča a neprofesionálneho vodiča, najmenej raz za dva roky. Obsah oboznamovania a pravidelnosť opakovaného oboznamovania musí byť prispôsobený charakteru práce ...

Prístupné pre: Revízie a elektro

Práca zamestnanca formou homeofficeu z pohľadu BOZPGarancia

23.11.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lukáš Židík Práca formou homeofficeu je práca vykonávaná príležitostne alebo za mimoriadnych okolností so súhlasom zamestnávateľa alebo po dohode s ním doma alebo na inom ako zvyčajnom mieste výkonu práce za predpokladu, že druh práce, ktorý zamestnanec vykonáva v súlade s pracovnou zmluvou a popisom ...

Prístupné pre: Revízie a elektro

Bezpečnosť a ochrana zdravia detí a žiakovGarancia

23.11.2022, Ing. Janka Vysolová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Janka Vysolová Otázka: Podľa vyhlášky č. 223/2022 Z. z. o ZŠ § 5 ods. 2 sa dozor môže vykonávať aj jeho zabezpečením iným spôsobom upraveným v školskom poriadku. Je možné to teda upraviť tak, že budeme dozor vo vestibule školy pred vyučovaním (pred vstupom do samotnej budovy školy) vykonávať prostredníctvom ...

Prístupné pre: Revízie a elektro

Daňovník dane z motorových vozidielGarancia

23.11.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Daňovníkom dane z motorových vozidiel je podľa § 3 zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá: je ako držiteľ vozidla zapísaná v osvedčení o evidencii časť I a osvedčení o evidencii časť II, ...

Prístupné pre: Revízie a elektro

Skúšky tvárniacich strojov z pohľadu BOZPGarancia

23.11.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lukáš Židík Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby pracovný prostriedok, ktorý poskytne zamestnancovi, v zmysle § 4 ods. 1 vyhlášky č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, vyhovoval minimálnym požiadavkám na pracovný prostriedok ...

Prístupné pre: Revízie a elektro

Bezpečné uskladňovanie a manipulácia s tlakovými nádobami na stlačené plynyGarancia

23.11.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lukáš Židík Horľavý plyn je plyn alebo zmes plynov (ďalej len „horľavý plyn”), ktorý spĺňa súčasne tieto podmienky : má pri teplote 50°C tlak pár vyšší ako 300 kPa alebo pri teplote 20°C a atmosférickom tlaku 101 kPa je úplne plynný, možno určiť jeho bod vznietenia alebo vytvára so vzduchom výbušnú ...

Prístupné pre: Revízie a elektro

Inventarizácia majetku a záväzkovGarancia

23.11.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Povinnosť inventarizovať majetok a záväzky ako aj rozdiel majetku a záväzkov vyplýva z § 6 ods. 3 ZoÚ . Táto povinnosť je jednoznačná a týka sa všetkých účtovných jednotiek – t. j. právnických aj fyzických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú alebo inú zárobkovú činnosť, a to bez ohľadu ...

Prístupné pre: Revízie a elektro
viac článkov
Najčítanejšie

Malé napätie SELV a PELVArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

... doc. Ing. Dionýz Gašparovský PhD. PRINCÍP Pri tomto ochrannom opatrení sa používajú také malé napätia, že telový prúd je aj pri priamom dotyku živých častí pod prahom vnímania. Napätia sú v obvodoch SELV a PELV obmedzené po hornú medzi napäťového pásma I, t.j. do 50 V AC resp. 120 V DC. Rozlišujeme celkom ...

Prístupné pre: Revízie a elektro

Dimenzovanie ochranných vodičovArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

... doc. Ing. Dionýz Gašparovský PhD. Prierez ochranných vodičov musí vyhovovať predovšetkým požiadavkám na samočinné odpojenie napájania v zmysle STN 33 2000-4- musí byť schopný vydržať predpokladaný poruchový prúd do času odpojenia ochranného prístroja. Prierez ochranného vodiča sa stanovuje výpočtom alebo ...

Prístupné pre: Revízie a elektro

Vodiče PEN, PEL a PEMArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

... doc. Ing. Dionýz Gašparovský PhD. Vodič PEN sa môže použiť iba v pevnej elektrickej inštalácii a z mechanických dôvodov nesmie mať prierez menší ako 10 mm2 Cu resp. 16 mm² Al. Vodiče PEN PEL alebo PEM sa musia izolovať na menovité napätie krajného vodiča. Ako vodič PEN, PEL alebo PEM nesmú byť použité ...

Prístupné pre: Revízie a elektro

STN 27 0143 - Zdvíhacie zariadenia. Prevádzka, údržba a opravyArchív

25.7.2018, Ing. Jaroslav Niskáč, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Jaroslav Niskáč     Popis zisteného nedostatku     Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená     K zaisteniu spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky zdvíhacích zariadení, osôb a majetku je nutné predovšetkým: - organizačne zaistiť a písomne určiť osoby zodpovedné za prevádzku a technický stav používaných ...

Prístupné pre: Revízie a elektro

TPP 704 01 - Odberné plynové zariadenia na zemný plyn v budováchArchív

25.7.2018, Ing.Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing.Tibor Dobšony     Popis zisteného nedostatku     Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená     Odberné plynové zariadenie nie je chránené proti nebezpečnému dotykovému napätiu     čl. 3.6 TPP 704 01     Odberné plynové zariadenie nie je vodivo prepojené     čl. 3.6 TPP 704 01     Odberné plynové zariadenie ...

Prístupné pre: Revízie a elektro
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2022

6.12.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2022. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2023

24.1.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2023

30.1.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Vyhláška č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia

Lektor: Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Dátum: 5.12.2022

Čas konania: 13:00 - 14:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Revízie, skúšky a prehliadky
Revízie, skúšky a prehliadky
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
Katalóg firiem
Katalóg firiem
PREDPOVEĎ POČASIA