dnes je 11.6.2023

Najnovšie

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien v roku 2023 (triedy 33, 34, 36, 92)Garancia

8.6.2023, Doc. Ing. Dusan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Doc. Ing. Dusan Medveď, PhD. STN EN 50134-5: 2023-01 (33 4594) Poplachové systémy. Systémy privolania pomoci. Časť 5: Prepojenia a prenos správ. STN EN IEC 61000-4-11/AC2: 2023-01 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 4-11: Metódy skúšania a merania. Skúšky odolnosti proti krátkodobým ...

Ochranná dobaGarancia

31.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Otázka: Dali sme zamestnankyni výpoveď a dva týždne pred uplynutím výpovednej doby oznámila, že je tehotná. Výpovedná doba padá, ale čo s ňou? Máme právo dať jej vykonávať inú vhodnú prácu, keďže jej miesto bolo zrušené, alebo ako vyriešiť dobu tehotenstva, keď nie je uznaná ...

Prístupné pre: Revízie a elektro

Paušálne výdavky pri automobile podnikateľaGarancia

30.5.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Otázka: Podnikateľ používa na podnikanie automobil zaradený do obchodného majetku obstaraný za 18 500 eur. Tento využíva aj na súkromné účely. Môže si aj v prípade, že automobil používa na podnikanie iba v rozsahu 60 % uplatniť paušálne výdavky na tento majetok vo výške 80 % z celkových ...

Prístupné pre: Revízie a elektro

DPH v peňažnom denníku podnikateľaGarancia

29.5.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál V zásade platí, že v účtovnej jednotke, ktorá je platiteľom DPH, sa daň z pridanej hodnoty účtuje v knihe pohľadávok, knihe záväzkov a v pomocnej knihe dane z pridanej hodnoty. Podľa jednotlivých účtovných prípadov sa účtuje o práve na odpočítanie dane z pridanej hodnoty alebo o povinnosti ...

Prístupné pre: Revízie a elektro

Hlavné procesy v akciovej spoločnosti úloha predstavenstva pri obchodnom vedení spoločnostiGarancia

26.5.2023, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Pojem hlavné procesy v akciovej spoločnosti sa rozoberá najmä v ekonomickej literatúre a sú charakterizované ako výroba a poskytovanie služieb, procesy súvisiace so zákazníkom, riadenie výroby manažmentom. Z hľadiska zabezpečenia chodu spoločnosti a jej obchodného vedenia ...

Prístupné pre: Revízie a elektro

Charakter pracovného poriadku vydaného zamestnávateľomGarancia

25.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Pracovný poriadok disponuje normatívnym charakterom, čo znamená, že je záväzný pre zamestnancov za predpokladu, že bol vydaný v súlade s právnymi predpismi. Aj keď má pracovný poriadok normatívny charakter, na rozdiel od všeobecne záväzných právnych predpisov sa pri ňom ...

Prístupné pre: Revízie a elektro

ÚRSO pokračuje v preverovaní cenníkov na trhu dodávky elektriny a plynu pre regulovaných aj neregulovaných odberateľovGarancia

23.5.2023, Zdroj: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

... Úrad oslovil dodávateľov elektriny a plynu s požiadavkou na predloženie podrobných údajov o objemoch, nákladoch a aplikovaných cenníkoch dodávky elektriny a plynu pre jednotlivé skupiny koncových odberateľov. Po vyhodnotení predložených údajov úrad zváži ďalšie kroky, či už v oblasti cenovej regulácie ...

viac článkov
Najčítanejšie

Malé napätie SELV a PELVArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

... doc. Ing. Dionýz Gašparovský PhD. PRINCÍP Pri tomto ochrannom opatrení sa používajú také malé napätia, že telový prúd je aj pri priamom dotyku živých častí pod prahom vnímania. Napätia sú v obvodoch SELV a PELV obmedzené po hornú medzi napäťového pásma I, t.j. do 50 V AC resp. 120 V DC. Rozlišujeme celkom ...

Prístupné pre: Revízie a elektro

STN 07 0703 - Plynové kotolneArchív

25.7.2018, Ing.Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing.Tibor Dobšony     Popis zisteného nedostatku     Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená     Vetranie plynovej kotolne nezaručuje trojnásobnú výmenu vzduchu v priestore kotolne za hodinu     čl. 29 STN 07 0703     V kotolni s prirodzeným odťahom spalín je inštalované nútené vetranie kotolne     ...

Prístupné pre: Revízie a elektro

Vodiče PEN, PEL a PEMArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

... doc. Ing. Dionýz Gašparovský PhD. Vodič PEN sa môže použiť iba v pevnej elektrickej inštalácii a z mechanických dôvodov nesmie mať prierez menší ako 10 mm2 Cu resp. 16 mm² Al. Vodiče PEN PEL alebo PEM sa musia izolovať na menovité napätie krajného vodiča. Ako vodič PEN, PEL alebo PEM nesmú byť použité ...

Prístupné pre: Revízie a elektro

Písmenové a grafické značenie v schémach elektroinštaláciíArchív

26.7.2019, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

... doc. Ing. Dionýz Gašparovský Označovanie funkčných jednotiek v schémach, elektrických inštaláciách a v rozvodných zariadeniach riešila norma STN 01 3306:1982 „Výkresy v elektrotechnike. Elektrotechnické schémy. Písmenno-číslicové označovanie”, ktorá je však od roku 2005 bez náhrady zrušená. Tvorbu technickej ...

Prístupné pre: Revízie a elektro

TPP 704 01 - Odberné plynové zariadenia na zemný plyn v budováchArchív

25.7.2018, Ing.Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing.Tibor Dobšony     Popis zisteného nedostatku     Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená     Odberné plynové zariadenie nie je chránené proti nebezpečnému dotykovému napätiu     čl. 3.6 TPP 704 01     Odberné plynové zariadenie nie je vodivo prepojené     čl. 3.6 TPP 704 01     Odberné plynové zariadenie ...

Prístupné pre: Revízie a elektro
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania v roku 2023

19.6.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2023

7.7.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - aktuálne pre rok 2023

10.7.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2023. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Fotovoltické inštalácie II.

Lektor: Doc. Ing. Peter Janiga, PhD.

Dátum: 29.6.2023

Čas konania: 9:00 - 11:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Osvetlenie v čase energetickej krízy

Lektor: Prof. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.

Dátum: 21.9.2023

Čas konania: 9:00 - 11:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Revízie, skúšky a prehliadky
Revízie, skúšky a prehliadky
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA