dnes je 27.11.2022

Najnovšie

Vývoj a udržiavanie certifikačných schém, požiadavky na certifikačné orgányGarancia

21.11.2022, Ing. Ján Vencel , Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Vencel , Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Vývoj Každý certifikačný orgán definuje metódy a mechanizmy, ktoré sa používajú pri vyhodnocovaní spôsobilosti kandidátov a stanovuje vhodnú politiku a postupy vývoja priebežného udržiavania týchto metód a mechanizmov a definuje proces vývoja a udržiavania ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: Revízie a elektro

Čo je certifikačný proces, certifikačný systém a certifikačná schéma?Garancia

21.11.2022, Ing. Ján Vencel , Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Vencel , Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Certifikačný proces Certifikačný proces sú všetky činnosti, na základe ktorých certifikačný orgán určí, že osoba spĺňa špecifikované požiadavky spôsobilosti. Certifikačný proces zahŕňa podanie žiadosti, vyhodnotenie, rozhodnutie o certifikácií, dohľad ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: Revízie a elektro

Zákon č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaruGarancia

21.11.2022, Ing. Tamara Paceková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Tamara Paceková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Nový zákon s účinnosťou od 16. 07. 2021 Cieľom zákona je ustanoviť samostatný a komplexný legislatívny rámec plne pokrývajúci oblasť poskytovania informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru, vychádzajúci z požiadaviek harmonizovanej ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: Revízie a elektro

Technické zariadenia - právna úpravaGarancia

21.11.2022, Ing. Tamara Paceková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Tamara Paceková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Vyhláška č.  435/2012 Z. z. , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č.  508/2009 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: Revízie a elektro

Komentár k Vyhláške č. 398/2013 Z. z. - novela vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., účinnosť od 1. 1. 2014 - 2.časťGarancia

21.11.2022, Ing. Tamara Paceková , Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Tamara Paceková , Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Vyhláška č. 398/2013 Z. z. z 19. novembra 2013, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: Revízie a elektro

Zoznam vybraných noriem pre technické zariadenia tlakovéGarancia

21.11.2022, Ing. Tamara Paceková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Tamara Paceková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. STN 13 0108 Potrubie. Prevádzka a údržba potrubia. Technické predpisy (15. 5. 1974) STN 07 0620 Konštrukcia a výstroj parných a horúco-vodných kotlov (1. 3. 1977, zmena od 01. 01. 2000) STN 07 0000 Názvoslovie parných a teplovodných kotlov (17. 10. ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020
Prístupné pre: Revízie a elektro

Zákon č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizáciiGarancia

21.11.2022, Ing. Tamara Paceková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Tamara Paceková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Nový zákon s účinnosťou od 01. 09. 2022 Predmetom zákona je úprava základných pojmov v súlade s nariadením (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: Revízie a elektro

Technologický postup pri stavebných prácachGarancia

21.11.2022, Ing. Tamara Paceková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Tamara Paceková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Problematika vypracovania technologických postupov pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich je upravená vo vyhláške Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č.  147/2013 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020 | 2019
Prístupné pre: Revízie a elektro

Zodpovednosť za škodu pri prevádzke výťahov - ZáveryGarancia

21.11.2022, Ing. Tamara Paceková , Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Tamara Paceková , Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Zákonník práce ( ZP ) je základnou právnou normou upravujúcou individuálne a kolektívne pracovnoprávne vzťahy. V preambule zákon upravuje základné zásady pracovnoprávnych vzťahov medzi zamestnávateľmi a zamestnancami. Vo vzťahu k BOZP sú to najmä: ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: Revízie a elektro

Obsah žiadosti o certifikáciuGarancia

21.11.2022, Ing. Ján Vencel , Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Vencel , Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Certifikačný orgán musí na vyžiadanie poskytnúť podrobný popis certifikačného procesu pre každú certifikačnú schému vrátane cien, dokumentácie obsahujúcej certifikačné požiadavky, práva žiadateľa, povinnosti certifikovanej osoby vrátane aplikovateľných ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: Revízie a elektro
viac článkov
Najčítanejšie

Malé napätie SELV a PELVArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

... doc. Ing. Dionýz Gašparovský PhD. PRINCÍP Pri tomto ochrannom opatrení sa používajú také malé napätia, že telový prúd je aj pri priamom dotyku živých častí pod prahom vnímania. Napätia sú v obvodoch SELV a PELV obmedzené po hornú medzi napäťového pásma I, t.j. do 50 V AC resp. 120 V DC. Rozlišujeme celkom ...

Prístupné pre: Revízie a elektro

Dimenzovanie ochranných vodičovArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

... doc. Ing. Dionýz Gašparovský PhD. Prierez ochranných vodičov musí vyhovovať predovšetkým požiadavkám na samočinné odpojenie napájania v zmysle STN 33 2000-4- musí byť schopný vydržať predpokladaný poruchový prúd do času odpojenia ochranného prístroja. Prierez ochranného vodiča sa stanovuje výpočtom alebo ...

Prístupné pre: Revízie a elektro

Vodiče PEN, PEL a PEMArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

... doc. Ing. Dionýz Gašparovský PhD. Vodič PEN sa môže použiť iba v pevnej elektrickej inštalácii a z mechanických dôvodov nesmie mať prierez menší ako 10 mm2 Cu resp. 16 mm² Al. Vodiče PEN PEL alebo PEM sa musia izolovať na menovité napätie krajného vodiča. Ako vodič PEN, PEL alebo PEM nesmú byť použité ...

Prístupné pre: Revízie a elektro

STN 27 0143 - Zdvíhacie zariadenia. Prevádzka, údržba a opravyArchív

25.7.2018, Ing. Jaroslav Niskáč, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Jaroslav Niskáč     Popis zisteného nedostatku     Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená     K zaisteniu spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky zdvíhacích zariadení, osôb a majetku je nutné predovšetkým: - organizačne zaistiť a písomne určiť osoby zodpovedné za prevádzku a technický stav používaných ...

Prístupné pre: Revízie a elektro

TPP 704 01 - Odberné plynové zariadenia na zemný plyn v budováchArchív

25.7.2018, Ing.Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing.Tibor Dobšony     Popis zisteného nedostatku     Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená     Odberné plynové zariadenie nie je chránené proti nebezpečnému dotykovému napätiu     čl. 3.6 TPP 704 01     Odberné plynové zariadenie nie je vodivo prepojené     čl. 3.6 TPP 704 01     Odberné plynové zariadenie ...

Prístupné pre: Revízie a elektro
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2022

5.12.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2022

6.12.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2022

6.12.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2022. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Vyhláška č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia

Lektor: Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Dátum: 5.12.2022

Čas konania: 13:00 - 14:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Revízie, skúšky a prehliadky
Revízie, skúšky a prehliadky
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

Grafické značky v dwg. formáte pre:
- elektroinštalácie budov,
- systémy uloženia káblov,
- káblové distribučné systémy.

Program pre:
- prezeranie súborov formátu dwg,
- návrh osvetlenia,
- preklad elektrotechnických pojmov.

Prehľad platných noriem:
- bezpečnosť strojov,
- dopravné zariadenia,
- elektrické zariadenia.

V tejto sekcii sa nachádzajú ostatné praktické informácie, ktoré sú určené pre uľahčenie Vašej práce.

VESTNÍKY MINISTERSTIEV
Katalóg firiem
Katalóg firiem
PREDPOVEĎ POČASIA