Revízie, skúšky a prehliadky
Revízie, skúšky a prehliadky

 

Darček k Vášmu predplatnému
Priestory s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu výbušnín

 

TÉMA MESIACA

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

Grafické značky v dwg. formáte pre:
- elektroinštalácie budov,
- systémy uloženia káblov,
- káblové distribučné systémy.

Program pre:
- prezeranie súborov formátu dwg,
- návrh osvetlenia,
- preklad elektrotechnických pojmov.

Prehľad platných noriem:
- bezpečnosť strojov,
- dopravné zariadenia,
- elektrické zariadenia.

V tejto sekcii sa nachádzajú ostatné praktické informácie, ktoré sú určené pre uľahčenie Vašej práce.

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

Katalóg firiem
Katalóg firiem

 

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Ministerstvo hospodárstva bude historicky prvýkrát vyberať výkupcov zelenej elektrinyGarancia

29.8.2019, Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR
Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu na predkladanie ponúk do aukcie na výber výkupcu zelenej elektriny. Výkupca elektriny bude vykupovať elektrinu od výrobcov a zároveň preberie zodpovednosť za odchýlku za menších výrobcov, ktorí majú právo na uvedenú ...
viac

Očkovanie osôb so zvýšeným profesionálnym rizikom vybraných nákazGarancia

23.8.2019, Ing. Alexander Sicher, Zdroj: Verlag Dashöfer
Očkovanie u nás upravuje Vyhláška MZ SR č. 585/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení I. Povinné očkovanie Niektorí zamestnanci sú viac náchylní na určité ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Zmeny v ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci od 1. augusta 2019Garancia

23.8.2019, Ing. Alexander Sicher, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňom 1. augusta 2019 nadobudla účinnosť vyhláška MZ SR č. 227/2019 Z. z. , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MZ SR SR č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci, ktorá pre zamestnávateľov - ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Zmeny vo faktoroch práce a pracovného prostredia od 1. augusta 2019Garancia

23.8.2019, Ing. Alexander Sicher, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňom 1. augusta 2019 nadobudla účinnosť vyhláška MZ SR č. 220/2019 Z. z. , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MZ SR č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Vstupná prehliadka do práce v roku 2019Garancia

23.8.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Na čo je potrebná vstupná lekárska prehliadka do zamestnania? Predovšetkým slúži na  posúdenie  zdravotnej spôsobilosti na danú prácu. Tiež by ju mal poskytovať zamestnávateľ v práci, kde sa často vyskytuje napríklad choroba z povolania. ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Práca vo výškach v roku 2019Garancia

23.8.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou môžeme najjednoduchšie definovať ako pohyb, prácu či inú činnosť osoby, pri ktorej je daná osoba ohrozená pádom, prepadnutím alebo zosunutím z výšky alebo do hĺbky. Pri takýchto prácach akákoľvek malá ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Manká a škody v roku 2019Garancia

21.8.2019, Ing. Zdenka Kováčová, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Zdenka Kováčová; Ing. Peter Horniaček Právna úprava problematiky mánk a škôd je obsiahnutá v: § 26 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z. z.   o účtovníctve v znení neskorších predpisov, opatrení MF SR č. 23 054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Zmeny v exekučnom konaní od 1. januára 2020Garancia

20.8.2019, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 1  Všeobecné ustanovenia (1) Tento zákon upravuje postup ukončenia exekučných konaní začatých pred 1. aprílom 2017 a vedených podľa predpisov účinných do 31. marca 2017 (ďalej len „exekučné konanie“) a osobitosti postupu pri podaní ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu v roku 2019Garancia

19.8.2019, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa  § 6 zákona č. 124/2006 Z. z.  o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je zamestnávateľ povinný zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Povinností spoločníka v obchodnej spoločnosti v roku 2019Garancia

16.8.2019, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Zuzana Bartová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Podobne ako práva spoločníka, je možné i  povinnosti spoločníka rozdeliť na dve skupiny . Majetkové povinnosti Majetkové povinnosti  = povinnosti spoločníka, s ktorými je spojený záväzok na peňažné plnenie v ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro
Najčítanejšie

Malé napätie SELV a PELVArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. PRINCÍP Pri tomto ochrannom opatrení sa používajú také malé napätia, že telový prúd je aj pri priamom dotyku živých častí pod prahom vnímania. Napätia sú v obvodoch SELV a PELV obmedzené po hornú medzi napäťového pásma I, t.j. ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2017

Bezpečnosť pri používaní brán a vrát s mechanickým pohonom; Požiadavky na brány a vráta, obsluhu a odbornú spôsobilosťArchív

30.11.2018, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Brány a vráta podľa miery ohrozenia v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými ...
viac
ZámokPrístupné pre: Revízie | Revízie a elektro

STN 27 0143 - Zdvíhacie zariadenia. Prevádzka, údržba a opravyArchív

25.7.2018, Ing. Jaroslav Niskáč, Zdroj: Verlag Dashöfer
    Popis zisteného nedostatku     Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená     K zaisteniu spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky zdvíhacích zariadení, osôb a majetku je nutné predovšetkým: - organizačne zaistiť a písomne určiť osoby ...
viac
ZámokPrístupné pre: Revízie | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016

TPP 704 01 - Odberné plynové zariadenia na zemný plyn v budováchArchív

25.7.2018, Ing.Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer
    Popis zisteného nedostatku     Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená     Odberné plynové zariadenie nie je chránené proti nebezpečnému dotykovému napätiu     čl. 3.6 TPP 704 01     Odberné plynové zariadenie nie je vodivo prepojené     ...
viac
ZámokPrístupné pre: Revízie | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016

STN 07 0703 - Plynové kotolneArchív

25.7.2018, Ing.Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer
    Popis zisteného nedostatku     Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená     Vetranie plynovej kotolne nezaručuje trojnásobnú výmenu vzduchu v priestore kotolne za hodinu     čl. 29 STN 07 0703     V kotolni s prirodzeným odťahom spalín je ...
viac
ZámokPrístupné pre: Revízie | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016
Najnovšie Právne predpisy
  • 106/2019 Z.z. ustanovuje zoznam oprávnených priemyselných odvetví, rozsah a štruktúra správy a spôsob poskytovania kompenzácie podnikateľom (vyšlo dňa: 24.4.2019 v čiastke č. 42)
  • 107/2019 Z.z. o podrobnostiach o výške príspevkov a o náležitostiach žiadostí o poskytnutie príspevkov poskytovaných v súvislosti s energetickou hospodárnosťou rodinných domov (vyšlo dňa: 24.4.2019 v čiastke č. 42)
  • 115/2019 Z.z. vykonáva niektoré ustanovenia zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravujúce servisné poukážky (vyšlo dňa: 1.5.2019 v čiastke č. 46)
  • 145/2019 Z.z. novela zák. č. 346/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 30.5.2019 v čiastke č. 56)
  • 161/2019 Z.z. o meradlách a metrologickej kontrole (vyšlo dňa: 12.6.2019 v čiastke č. 62)
  • 178/2019 Z.z. novela vyhl. č. 18/2017 Z. z. (vyšlo dňa: 20.6.2019 v čiastke č. 67)
  • 185/2019 Z.z. zrušuje nar. vl. č. 65/2006 Z. z. (vyšlo dňa: 26.6.2019 v čiastke č. 69)
  • 202/2019 Z.z. ustanovuje podmienky účasti v aukcii na výber výkupcu elektriny a určenie výšky odmeny výkupcu elektriny (vyšlo dňa: 10.7.2019 v čiastke č. 75)
  • 203/2019 Z.z. novela vyhl. č. 465/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 10.7.2019 v čiastke č. 75)
  • 221/2019 Z.z. novela zák. č. 177/2018 Z. z. (vyšlo dňa: 22.7.2019 v čiastke č. 81)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
26.9.2019, Košice
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2019. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
9.10.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Luciak
Oboznámte sa na našom seminári s novelou zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ako kľúčového zákona v oblasti životného prostredia. Ide o Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a s ním súvisiace zákony a Smernice EÚ. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: