dnes je 29.11.2023

Najnovšie

ÚRSO: Výzva dodávateľom energií ako pristupovať k odberateľom, ktorí sa ocitnú v núdzi v nastávajúcom obdobíGarancia

24.11.2023, Zdroj: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

... Stav núdze by nemal tlačiť sociálne najslabších členov spoločnosti hlbšie do energetickej chudoby a nemal by automaticky viesť k odpájaniu od dodávok energií pri problémoch s platením faktúr. Dodávatelia by mali poskytovať zákazníkom riešenia šité na mieru na základe ich individuálnych špecifík a potrieb ...

Školenie vodiča osobného auta v roku 2024Garancia

23.11.2023, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lukáš Židík Otázka: Má vodič z povolania povinnosť vzhľadom k práci absolvovať aktualizačnú prípravu každých 5 rokov, ako aj zdravotnú prehliadku do 5 rokov od poslednej zdravotnej prehliadky? Odpoveď: Legislatívna úprava: Zákon č. 280/2006 Z. z. , Zákon č. 8/2009 Z. z.   Pohľad autora na problematiku ...

Prístupné pre: Revízie a elektro

Miesto na fajčenie na verejne prístupných miestach v roku 2024Garancia

22.11.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Otázka: Chcem sa opýtať, či môže zamestnávateľ vyhradiť miesto na fajčenie na školskom pozemku, kde fajčiari neprichádzajú ku kontaktu s nefajčiarmi. Vyhradené miesto sa nenachádza v objekte školy. Odpoveď: Legislatívna úprava: Zákon č. 377/2004 Z. z. , zákon č. 124/2006 ...

Prístupné pre: Revízie a elektro

Skrátený pracovný týždeň a pracovný čas v roku 2024Garancia

22.11.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Otázka: Ako sa rieši skrátený pracovný týždeň, ak zamestnanec chce pracovať len 4 dni v týždni od pondelka do štvrtka a má 38 hodinový týždenný úväzok? Dostal sa mi dodatok k PZ kde má zamestnanec upravený úväzok tak, že pracuje od 09:00 do 19:00 + 30 minútová prestávka ...

Prístupné pre: Revízie a elektro

Príspevok na rekreáciu zamestnancov v roku 2024Garancia

21.11.2023, Ing. Mikuláš Hamuľák, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Mikuláš Hamuľák Otázka: Má nárok na príspevok na rekreáciu štatutár – konateľ so Zmluvou o výkone funkcie konateľa, kde je ustanovená pravidelná mesačná odmena? Všade sa píše o nároku konateľa bez pracovnej zmluvy ale nie o zmluve o výkone funkcie konateľa. Odpoveď: Legislatívna úprava: Zákon č. ...

Prístupné pre: Revízie a elektro

BOZP pri duálnom vzdelávaní žiakov (mladistvých)Garancia

21.11.2023, Ing. Lenka Pénzešová Švecová, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lenka Pénzešová Švecová, MBA Zlúčenie teórie a praxe vo vzdelávacom procese mladých ľudí predstavuje rozhodujúci krok smerujúci k ich úspechu v profesionálnom živote. Duálne vzdelávanie, často označované ako most medzi školou a pracovným životom, prináša inovatívny prístup k formovaniu budúcnosti ...

Prístupné pre: Revízie a elektro

BOZP v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok pri prácach vo výškach a nad voľnou hĺbkouGarancia

20.11.2023, Ing. Lenka Pénzešová Švecová, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lenka Pénzešová Švecová, MBA Práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou sú neoddeliteľnou súčasťou takmer všetkých stavebných, údržbových a iných profesionálnych činností. Napriek svojej dôležitosti si však stále nesú prvenstvo v počte smrteľných úrazov. Tieto práce sú často spájané s rôznymi rizikami ...

Prístupné pre: Revízie a elektro

Druhy platenej dovolenkyGarancia

20.11.2023, JUDr. Andrej Poruban, PhD, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Andrej Poruban, PhD Podľa  § 100 ZP  zamestnancovi vzniká za podmienok ustanovených týmto zákonom nárok na i/ dovolenku za kalendárny rok alebo jej pomernú časť, ii/ dovolenku za odpracované dni, iii/ dodatkovú dovolenku. Uvedené ustanovenie nemá normatívny charakter a sú v ňom iba pre prehľadnosť ...

Prístupné pre: Revízie a elektro

Cestovné náhrady z pohľadu viacerých miest výkonu práce, hlavného miesta výkonu práce podľa Zákonníka práce a pravidelného pracoviska podľa zákona o cestovných náhradáchGarancia

16.11.2023, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Zdeňka Dvoranová V pracovnej zmluve je zamestnávateľ povinný podľa  § 43 ZP  so zamestnancom dohodnúť podstatné náležitosti, ktorými okrem iných sú druh práce a jeho stručná charakteristika, ktorá musí zodpovedať skutočne vykonávanej práci. Ďalej je to miesto výkonu práce (obec, časť obce alebo ...

Prístupné pre: Revízie a elektro

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) a dopravné systémyGarancia

16.11.2023, Ing. Lenka Pénzešová Švecová, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Lenka Pénzešová Švecová, MBA V dnešnej dobe, keď rýchlosť a efektivita zohrávajú dôležitú úlohu v priemyselných a logistických odvetviach, sa dopravné systémy čoraz častejšie stávajú súčasťou každodenných operácií. Tieto inovatívne a automatizované systémy na prepravu materiálu nielen zvyšujú produktivitu ...

Prístupné pre: Revízie a elektro
viac článkov
Najčítanejšie

Malé napätie SELV a PELVArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

... doc. Ing. Dionýz Gašparovský PhD. PRINCÍP Pri tomto ochrannom opatrení sa používajú také malé napätia, že telový prúd je aj pri priamom dotyku živých častí pod prahom vnímania. Napätia sú v obvodoch SELV a PELV obmedzené po hornú medzi napäťového pásma I, t.j. do 50 V AC resp. 120 V DC. Rozlišujeme celkom ...

Prístupné pre: Revízie a elektro

STN 07 0703 - Plynové kotolneArchív

25.7.2018, Ing.Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing.Tibor Dobšony     Popis zisteného nedostatku     Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená     Vetranie plynovej kotolne nezaručuje trojnásobnú výmenu vzduchu v priestore kotolne za hodinu     čl. 29 STN 07 0703     V kotolni s prirodzeným odťahom spalín je inštalované nútené vetranie kotolne     ...

Prístupné pre: Revízie a elektro

Vodiče PEN, PEL a PEMArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

... doc. Ing. Dionýz Gašparovský PhD. Vodič PEN sa môže použiť iba v pevnej elektrickej inštalácii a z mechanických dôvodov nesmie mať prierez menší ako 10 mm2 Cu resp. 16 mm² Al. Vodiče PEN PEL alebo PEM sa musia izolovať na menovité napätie krajného vodiča. Ako vodič PEN, PEL alebo PEM nesmú byť použité ...

Prístupné pre: Revízie a elektro

Písmenové a grafické značenie v schémach elektroinštaláciíArchív

26.7.2019, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

... doc. Ing. Dionýz Gašparovský Označovanie funkčných jednotiek v schémach, elektrických inštaláciách a v rozvodných zariadeniach riešila norma STN 01 3306:1982 „Výkresy v elektrotechnike. Elektrotechnické schémy. Písmenno-číslicové označovanie”, ktorá je však od roku 2005 bez náhrady zrušená. Tvorbu technickej ...

Prístupné pre: Revízie a elektro

TPP 704 01 - Odberné plynové zariadenia na zemný plyn v budováchArchív

25.7.2018, Ing.Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing.Tibor Dobšony     Popis zisteného nedostatku     Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená     Odberné plynové zariadenie nie je chránené proti nebezpečnému dotykovému napätiu     čl. 3.6 TPP 704 01     Odberné plynové zariadenie nie je vodivo prepojené     čl. 3.6 TPP 704 01     Odberné plynové zariadenie ...

Prístupné pre: Revízie a elektro
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Spoločenské, environmentálne a sociálne riadenie firiem (ESG)

18.12.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ján Maxim, Ing. Peter Škyrta

Cieľom školenia je predstaviť a vysvetliť účastníkov kurzu platné štandardy, prístupy a postupy v oblasti ESG, čo účastníkom kurzu môže napomôcť v pochopení problematiky udržateľnosti. Prihláška tu!

Vodný zákon a súvisiace predpisy

18.12.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Tatiana Herchlová

Na školení získate komplexný prehľad o právach a povinnostiach týkajúcich sa vodného zákona (zákon č. 364/2004 Z.z.). Okrem iného sa dozviete, aké sú práva a povinnosti subjektov v procese povoľovania investícií, či ako prakticky riešiť problémové situácie a konfliktné stanoviská medzi investormi a dotknutými orgánmi. Lektorka má dlhoročnú prax v oblasti a počas seminára bude klásť dôraz na novelizované časti vodného zákona​, ktoré platia od 1.1.2022​ a súvisiace predpisy. Poskytne vám praktické príklady a prípadové štúdie. Prihláška tu!

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti za rok 2023 + aktuálny stav mzdovej agendy

19.12.2023, Bratislava alebo ONLINE, Júlia Pšenková

Seminár ponúka začiatkom roka komplexný pohľad na zmeny v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň zo závislej činnosti za rok 2023 a zároveň poskytne informácie o najdôležitejších zmenách v mzdovej agende. Prihláška tu!

Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Fotovoltika - skúsenosti a poznatky v roku 2023

Vojnový konflikt na Ukrajine, inflácia a súvisiaca nestabilita cien energií opätovne nastolili otázku ako ďalej. Je cieľom úplná náhrada kon...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Verejné osvetlenie

Lektor: Prof. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.

Dátum: 23.1.2024

Čas konania: 13:00 - 15:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Novinky a trendy v osvetlení v roku 2024

Lektor: Prof. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.

Dátum: 19.3.2024

Čas konania: 13:00 - 14:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Revízie, skúšky a prehliadky
Revízie, skúšky a prehliadky
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA