Revízie, skúšky a prehliadky
Revízie, skúšky a prehliadky

 

Darček mesiaca
Prehľad vydaných elektrotechnických noriem STN v roku 2018 (triedy 33, 34, 36, 92)

 

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

Grafické značky v dwg. formáte pre:
- elektroinštalácie budov,
- systémy uloženia káblov,
- káblové distribučné systémy.

Program pre:
- prezeranie súborov formátu dwg,
- návrh osvetlenia,
- preklad elektrotechnických pojmov.

Prehľad platných noriem:
- bezpečnosť strojov,
- dopravné zariadenia,
- elektrické zariadenia.

V tejto sekcii sa nachádzajú ostatné praktické informácie, ktoré sú určené pre uľahčenie Vašej práce.

Katalóg firiem
Katalóg firiem

 

OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

Last Minute Semináre

 

Najnovšie

Otázky a odpovede na skúšku ABTGarancia

20.6.2018, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
1. Zamestnávateľ je povinný registrovať pracovný úraz, ktorým bola spôsobená: 1.pracovná neschopnosť zamestnanca trvajúca viac ako 3 dni, alebo smrť zamestnanca, ku ktorej došlo následkom pracovného úrazu 2.pracovná neschopnosť trvajúca ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Požiadavky na ekodizajn počítačov a počítačových serverov od roku 2018

28.5.2018, Ing. Dušan Medveď PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Od apríla 2018 začalo platiť nová norma STN EN 50672: 2018-04 (36 9082) Požiadavky na ekodizajn počítačov a počítačových serverov. Táto norma bola vydaná v anglickom jazyku. Od apríla 2018 začalo platiť nová norma STN EN 50672: 2018- ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Otázky a odpovede na skúšku ABTGarancia

23.5.2018, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
1. Zamestnancovi, ktorý vykonáva rizikové práce:   1. nemožno nariadiť prácu nadčas. Prácu nadčas možno s týmto zamestnancom dohodnúť výnimočne pri prácach podľa odseku 8 a na zabezpečenie bezpečného a plynulého výrobného procesu,   2. ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Zmeny v EMC pri metódach skúšania a merania v roku 2018 - skúška odolnosti rázovým impulzom

21.5.2018, Ing. Dušan Medveď PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Od apríla 2018 začalo platiť aktualizované vydanie normy STN EN 61000-4-5/A1: 2018-04 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 4-5: Metódy skúšania a merania. Skúška odolnosti rázovým impulzom. Táto norma bola vydaná v ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

BOZP v podniku z hľadiska zamestnávateľaGarancia

17.5.2018, Ing. Vladimír Švec, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnávateľ je v zmysle zák. 124/2006 Z. z. povinný uplatňovať všeobecné zásady prevencie pri vykonávaní opatrení nevyhnutných na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane zabezpečovania informácií, vzdelávania a organizácie ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Požiadavky na systémy nabíjania elektrických vozidiel od roku 2018

14.5.2018, Ing. Dušan Medveď PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Od apríla 2018 začalo platiť nové vydanie normy STN EN 61851-21-1: 2018-04 (34 1590) Systémy nabíjania elektrických vozidiel vodivým prepojením. Časť 21-1: Požiadavky na EMC vozidlových nabíjacích zariadení pre elektrické vozidlá určených ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Krátenie doplatku výrobcom z OZE a zvýšenie ceny za elektrinu

11.5.2018, Ing. Dušan Medveď PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) plánuje zmenu pri vyplácaní výkupnej ceny pre zariadenia výrobcov energie z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a energie získanej z vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla (VÚ KVET) ...
viac

Prevádzkové požiadavky pre svetelné zdroje LED s integrovanými predradníkmi na všeobecné osvetlenie s napájacím napätím nad 50 V

9.5.2018, Ing. Dušan Medveď PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Od marca 2018 začalo platiť aktualizované vydanie normy STN EN 62612/A11/AC2: 2018-03 (36 0292) Svetelné zdroje LED s integrovanými predradníkmi na všeobecné osvetlenie s napájacím napätím > 50 V. Prevádzkové požiadavky. Táto norma bola ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

STN 33 2000-5-51/A12: 2018-03 (33 2000) Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá

9.5.2018, Ing. Dušan Medveď PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Požiadavky na elektrické inštalácie budov sú predmetov viacerých technických noriem, európskych aj pôvodných národných STN. V prvom rade je potrebné sa zamerať na požiadavky na spoločné pravidlá pre výber a stavbu elektrických zariadení. ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

STN 33 2000-4-41/A11: 2018-03 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom

7.5.2018, Ing. Dušan Medveď PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Od februára 2018 začala platiť pozmenené a upravené vydanie normy STN 33 2000-4-41/A11: 2018-03 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom. Táto norma bola ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro
Najčítanejšie

STN 27 0143 - Zdvíhacie zariadenia. Prevádzka, údržba a opravyArchív

30.9.2017, Ing. Jaroslav Niskáč, Zdroj: Verlag Dashöfer
    Popis zisteného nedostatku     Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená     K zaisteniu spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky zdvíhacích zariadení, osôb a majetku je nutné predovšetkým: - organizačne zaistiť a písomne určiť osoby ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015

TPP 704 01 - Odberné plynové zariadenia na zemný plyn v budováchArchív

30.9.2017, Ing.Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer
    Popis zisteného nedostatku     Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená     Odberné plynové zariadenie nie je chránené proti nebezpečnému dotykovému napätiu     čl. 3.6 TPP 704 01     Odberné plynové zariadenie nie je vodivo prepojené     ...
viac
ZámokPrístupné pre: Revízie | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015

Napäťové pásma elektrických inštaláciíArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Súvisiace normy STN 33 0110:2000 (33 2000) Napäťové pásma pre elektrické inštalácie budov STN EN 61140:2004 (33 2010) Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom. Spoločné hľadiská pre inštaláciu a zariadenia Pravidlá pre ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2015

Komentár k Vyhláške č. 398/2013 Z. z. - novela vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., účinnosť od 1. 1. 2014 - 2.časťArchív

30.9.2017, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vyhláška č. 398/2013 Z. z. z 19. novembra 2013, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany ...
viac
ZámokPrístupné pre: Revízie | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015

STN 07 0703 - Plynové kotolneArchív

30.9.2017, Ing.Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer
    Popis zisteného nedostatku     Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená     Vetranie plynovej kotolne nezaručuje trojnásobnú výmenu vzduchu v priestore kotolne za hodinu     čl. 29 STN 07 0703     V kotolni s prirodzeným odťahom spalín je ...
viac
ZámokPrístupné pre: Revízie | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015
Najnovšie Právne predpisy
  • 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (vyšlo dňa: 30.1.2018 v čiastke č. 11)
  • 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 7.3.2018 v čiastke č. 29)
  • 63/2018 Z.z. novela zák. č. 311/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 8.3.2018 v čiastke č. 30)
  • 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch (vyšlo dňa: 14.4.2018 v čiastke č. 41)
  • 158/2018 Z.z. o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov (vyšlo dňa: 7.6.2018 v čiastke č. 57)
  • 162/2018 Z.z. novela zák. č. 251/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 14.6.2018 v čiastke č. 59)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
1.10.2018, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Získajte maximum informácií o základnej legislatíve o BOZP, o povinnostiach zamestnávateľov a zamestnancov pri vzniku pracovného úrazu, školského, aj iného úrazu, či choroby z povolania, ako aj o postupe pri hlásení a riešení pracovného úrazu. Prihláška tu!
26.7.2018, Košice
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2018. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: