dnes je 24.10.2021

Najnovšie

Vydanie dokladu o vyúčtovaní mzdyGarancia

7.10.2021, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Podľa § 130 ods. 5 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce ( ZP ) je zamestnávateľ pri vyúčtovaní mzdy povinný zamestnancovi vydať doklad obsahujúci najmä i/ údaje o jednotlivých zložkách mzdy (napr. o tarifnej mzde, mzdových zvýhodneniach), ii/ o jednotlivých plneniach poskytovaných ...

Prístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Výdavky na stravovanie podnikateľa - účtovanie a zdaňovanieGarancia

7.10.2021, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Výdavky vynaložené na stravovanie podnikateľského subjektu (fyzickej osoby) nie sú upravené žiadnym právnym predpisom a ustanovenia súvisiace so stravovaním neobsahuje ani Zákonník práce.  Daňovo akceptovateľné výdavky na stravovanie podnikateľa sú viazané na zdanené príjmy,  ktoré ...

Prístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Účtovanie zálohových faktúr v roku 2022Garancia

7.10.2021, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Faktúra predstavuje daňový doklad, ktorý je predmetom  § 71 až § 76 zákona č. 222/2004 Z. z.  o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH”). Za faktúru sa považuje doklad alebo oznámenie, ktoré je vyhotovené v listinnej alebo elektronickej podobe a obsahuje údaje podľa ...

Prístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Rekreácie zamestnancov z pohľadu dane z príjmov zo závislej činnosti v roku 2021 a 2022Garancia

7.10.2021, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Od roku 2019 zamestnávatelia poskytujú zamestnancom v súlade s § 152a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v zn. n. p. ( ZP ) príspevok na rekreáciu vo výške 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275,00 € za kalendárny rok (ak má zamestnanec dohodnutý pracovný pomer na ...

Prístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Reklama a propagácia - pravidlá účtovania a zdaňovaniaGarancia

7.10.2021, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Reklama je považovaná za prostriedok, ktorého cieľom je osloviť potenciálneho príjemcu, aby prejavil záujem o kúpenie propagovaného produktu ( tovar alebo služba ).  Pojem „reklama“ definuje zákon č.  147/2001 Z. z.  o reklame  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  § 2 ods. ...

Prístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Ust. § 104 ods. 2 vo vzťahu k zrážkam zo mzdyGarancia

7.10.2021, JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Paragraf 104 sa v Exekučnom poriadku koncepčne nachádza v rámci exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke. Napriek tomu veľmi úzko súvisí práve s exekúciou, ktorá sa vykonáva zrážkami zo mzdy. Ust. § 104 ods. 2 hovorí jasne: „Ak má povinný zasielanú mzdu alebo iné príjmy na ...

Prístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Uzatvárania pracovných zmlúv s členmi štatutárnych orgánov a kolízia záujmovGarancia

7.10.2021, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... V prípade uzatvárania pracovných zmlúv môže nastať otázka konfliktu záujmov, ak na oboch stranách stojí tá istá osoba - člen štatutárneho orgánu - a podpisuje tú istú zmluvu za obchodnú spoločnosť i za seba. Zákonník práce č. 311/2001 Z. z. takéto konanie člena štatutárneho ...

Prístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien v roku 2021 (triedy 33, 34, 36, 92)Garancia

4.10.2021, doc. Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... STN 33 2312/Z1: 2021-01 (33 2312) Elektrické zariadenia malého a nízkeho napätia v tuhých horľavých materiáloch a na nich. STN EN 55016-1-5/AC: 2021-01 (33 4216) Špecifikácia metód a meracích prístrojov na meranie rádiového rušenia a odolnosti proti nemu. Časť 1-5: Meracie ...

viac článkov
Najčítanejšie

Malé napätie SELV a PELVArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhD. PRINCÍP Pri tomto ochrannom opatrení sa používajú také malé napätia, že telový prúd je aj pri priamom dotyku živých častí pod prahom vnímania. Napätia sú v obvodoch SELV a PELV obmedzené po hornú medzi napäťového pásma I, t.j. do 50 V AC resp. 120 V DC. Rozlišujeme celkom ...

Prístupné pre: Elektro | Revízie a elektro

Vodiče PEN, PEL a PEMArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhD. Vodič PEN sa môže použiť iba v pevnej elektrickej inštalácii a z mechanických dôvodov nesmie mať prierez menší ako 10 mm2 Cu resp. 16 mm² Al. Vodiče PEN PEL alebo PEM sa musia izolovať na menovité napätie krajného vodiča. Ako vodič PEN, PEL alebo PEM nesmú byť použité ...

Prístupné pre: Elektro | Revízie a elektro

Písmenové a grafické značenie v schémach elektroinštaláciíArchív

26.7.2019, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Označovanie funkčných jednotiek v schémach, elektrických inštaláciách a v rozvodných zariadeniach riešila norma STN 01 3306:1982 „Výkresy v elektrotechnike. Elektrotechnické schémy. Písmenno-číslicové označovanie”, ktorá je však od roku 2005 bez náhrady zrušená. Tvorbu technickej ...

Prístupné pre: Elektro | Revízie a elektro

UzemňovačeArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhD. V závislosti od pôdnych podmienok a vyžadovanej impedancie proti zemi sa v rámci uzemňovacej sústavy inštaluje jeden alebo viac uzemňovačov. Účinnosť každého uzemňovača závisí predovšetkým od miestnych pôdnych podmienok. Definícia Uzemňovač Vodivá časť, ktorá sa môže ...

Prístupné pre: Elektro | Revízie a elektro

STN 27 0143 - Zdvíhacie zariadenia. Prevádzka, údržba a opravyArchív

25.7.2018, Ing. Jaroslav Niskáč, Zdroj: Verlag Dashöfer

...     Popis zisteného nedostatku     Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená     K zaisteniu spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky zdvíhacích zariadení, osôb a majetku je nutné predovšetkým: - organizačne zaistiť a písomne určiť osoby zodpovedné za prevádzku a technický stav používaných ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: Revízie | Revízie a elektro
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2021

26.10.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2021

9.11.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2021

25.11.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2021. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Ochrana osobných údajov v roku 2022

Lektor: JUDr. Jakub Uhrinčať LL.M.

Dátum: 8.12.2021

Čas konania: 14:00 - 15:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Revízie, skúšky a prehliadky
Revízie, skúšky a prehliadky
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

Grafické značky v dwg. formáte pre:
- elektroinštalácie budov,
- systémy uloženia káblov,
- káblové distribučné systémy.

Program pre:
- prezeranie súborov formátu dwg,
- návrh osvetlenia,
- preklad elektrotechnických pojmov.

Prehľad platných noriem:
- bezpečnosť strojov,
- dopravné zariadenia,
- elektrické zariadenia.

V tejto sekcii sa nachádzajú ostatné praktické informácie, ktoré sú určené pre uľahčenie Vašej práce.

VESTNÍKY MINISTERSTIEV
Katalóg firiem
Katalóg firiem
PREDPOVEĎ POČASIA