dnes je 14.6.2021

Najnovšie

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien v roku 2021 (triedy 33, 34, 36, 92)Garancia

10.6.2021, doc. Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... STN 33 2312/Z1: 2021-01 (33 2312) Elektrické zariadenia malého a nízkeho napätia v tuhých horľavých materiáloch a na nich. STN EN 55016-1-5/AC: 2021-01 (33 4216) Špecifikácia metód a meracích prístrojov na meranie rádiového rušenia a odolnosti proti nemu. Časť 1-5: Meracie ...

Finančný príspevok na stravovanie ako daňový výdavok od 1. 3. 2021Garancia

8.6.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Finančná správa zverejnila na svojej webovej stránke  „Metodický pokyn k zdaniteľnosti príspevku na stravovanie zamestnanca, k zahrnutiu príspevku na stravovanie zamestnanca do daňových výdavkov zamestnávateľa a k zahrnutiu výdavkov (nákladov) na vlastné stravovanie daňovníka s príjmami ...

Prístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Účtovanie poskytnutia a vrátenia pôžičky medzi spoločníkmi v roku 2021Garancia

8.6.2021, Zuzana Sidorová, daňový poradca, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Všeobecná právna úprava pôžičky/úveru Ak spoločnosť potrebuje finančné prostriedky pre svoju obchodnú činnosť, jedným z okamžitých spôsobov ich získania môže byť pôžička od spoločníka - fyzickej alebo právnickej osoby. Na takúto transakciu sa v praxi najčastejšie používa ...

Prístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Zákon o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonovGarancia

8.6.2021, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Zákon upravuje poskytovanie podpory Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny alebo úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na čiastočnú úhradu nákladov zamestnávateľa na náhradu mzdy zamestnanca. Podpora sa bude poskytovať v čase skrátenej práce, v čase trvania vonkajšieho faktora ...

Prístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Ako efektívne viesť hodnotiace rozhovory?Garancia

8.6.2021, PaedDr. Elena Moravčíková, ACC, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Zo skúsenosti môžem povedať, že obdobie, kedy sa vo firmách realizujú hodnotiace rozhovory, čo zvyčajne býva raz, možno dvakrát do roka, nemajú zamestnanci veľmi v láske. Berú to ako nutné zlo, niečo, čo sa musí urobiť, aby dostali zamestnanci svoju odmenu. Veľakrát tam ...

Prístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Príklad vyúčtovania zahraničnej pracovnej cesty v roku 2021Garancia

8.6.2021, Ing. Roman Juráš, www.jurasconsult.sk, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Zamestnanec vyslaný na zahraničnú pracovnú cestu má nárok na cestovné náhrady v zmysle zákona o cestovných náhradách č.  283/2002 Z. z. Jednotlivé zložky preukázateľných cestovných náhrad závisia od samotnej dĺžky pracovnej cesty, spôsobu dopravy a ubytovania, ako ...

Prístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Manká a škody - ich pozícia v účtovníctve firmyGarancia

8.6.2021, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Škoda je, z hľadiska súkromného práva, vnímaná ako jeden z jeho základných pojmov. Škodu je možné zadefinovať z právneho, účtovného a daňového hľadiska. Každé hľadisko má svoj špecifický význam.  Z právneho hľadiska je za škodu považovaná majetková strata, ktorá je kvantifikovaná ...

Prístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro
viac článkov
Najčítanejšie

Malé napätie SELV a PELVArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhD. PRINCÍP Pri tomto ochrannom opatrení sa používajú také malé napätia, že telový prúd je aj pri priamom dotyku živých častí pod prahom vnímania. Napätia sú v obvodoch SELV a PELV obmedzené po hornú medzi napäťového pásma I, t.j. do 50 V AC resp. 120 V DC. Rozlišujeme celkom ...

Prístupné pre: Elektro | Revízie a elektro

Vodiče PEN, PEL a PEMArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhD. Vodič PEN sa môže použiť iba v pevnej elektrickej inštalácii a z mechanických dôvodov nesmie mať prierez menší ako 10 mm2 Cu resp. 16 mm² Al. Vodiče PEN PEL alebo PEM sa musia izolovať na menovité napätie krajného vodiča. Ako vodič PEN, PEL alebo PEM nesmú byť použité ...

Prístupné pre: Elektro | Revízie a elektro

Písmenové a grafické značenie v schémach elektroinštaláciíArchív

26.7.2019, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Označovanie funkčných jednotiek v schémach, elektrických inštaláciách a v rozvodných zariadeniach riešila norma STN 01 3306:1982 „Výkresy v elektrotechnike. Elektrotechnické schémy. Písmenno-číslicové označovanie”, ktorá je však od roku 2005 bez náhrady zrušená. Tvorbu technickej ...

Prístupné pre: Elektro | Revízie a elektro

UzemňovačeArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhD. V závislosti od pôdnych podmienok a vyžadovanej impedancie proti zemi sa v rámci uzemňovacej sústavy inštaluje jeden alebo viac uzemňovačov. Účinnosť každého uzemňovača závisí predovšetkým od miestnych pôdnych podmienok. Definícia Uzemňovač Vodivá časť, ktorá sa môže ...

Prístupné pre: Elektro | Revízie a elektro

STN 27 0143 - Zdvíhacie zariadenia. Prevádzka, údržba a opravyArchív

25.7.2018, Ing. Jaroslav Niskáč, Zdroj: Verlag Dashöfer

...     Popis zisteného nedostatku     Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená     K zaisteniu spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky zdvíhacích zariadení, osôb a majetku je nutné predovšetkým: - organizačne zaistiť a písomne určiť osoby zodpovedné za prevádzku a technický stav používaných ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: Revízie | Revízie a elektro
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2021

23.6.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie – ako sa pripraviť a ako zvládnuť daňovú kontrolu

29.6.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Závislé osoby, či už tuzemské alebo zahraničné, musia skúmať svoje ceny realizované v kontrolovaných transakciách, aby mohli vykonať úpravu základu dane v prípade, ak v dôsledku uplatňovania týchto cien mohlo dôjsť k zníženiu základu dane alebo k zvýšeniu daňovej straty. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2021

7.7.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese – zmeny od 21.7.2020

12.7.2021, Bratislava alebo ONLINE, Mgr. Eva Braxatorisová

Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií vo svetle aktuálnych zmien platných od 21.7.2020, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zužitkujú v praxi. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2021

14.7.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2021. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti

8.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, Štefan Pilar

Cieľom seminára je podrobne predstaviť existujúcu právnu úpravu v oblasti kybernetickej bezpečnosti a spôsoby identifikácie prevádzkovateľov základných služieb a poskytovateľov digitálnych služieb, prediskutovať aplikačné problémy vo vzťahu k príslušným povinnostiam a lehotám na ich plnenie, ako aj poskytnúť prehľad a konzultáciu ku kontrolným mechanizmom a príslušným sankciám. Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách v praktických príkladoch

9.9.2021, Bratislava, Ing. Martin Ťažký

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom.  Prihláška tu!

Výklad stavebného zákona (líniové stavby)

13.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Michal Kán

Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb. Prihláška tu!

Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2021

22.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Komplexný prierez problematikou zákonníka práce. Počas dvoch dní seminára máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií a diskutovať o Vašich konkrétnych problémoch z praxe. Kurz rieši témy vzniku a skončenia pracovného pomeru,  dovolenky i mzdové nároky i dohody mimo pracovného pomeru. Prihláška tu!

Odber e-mailových novín zdarma

Bezplatný odber e-mailových novín

Input:
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Momentálne nie je k dispozícii žiadny webinár otázok a odpovedí, čoskoro však budú vypísané nové.

Revízie, skúšky a prehliadky
Revízie, skúšky a prehliadky
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

Grafické značky v dwg. formáte pre:
- elektroinštalácie budov,
- systémy uloženia káblov,
- káblové distribučné systémy.

Program pre:
- prezeranie súborov formátu dwg,
- návrh osvetlenia,
- preklad elektrotechnických pojmov.

Prehľad platných noriem:
- bezpečnosť strojov,
- dopravné zariadenia,
- elektrické zariadenia.

V tejto sekcii sa nachádzajú ostatné praktické informácie, ktoré sú určené pre uľahčenie Vašej práce.

VESTNÍKY MINISTERSTIEV
Katalóg firiem
Katalóg firiem
PREDPOVEĎ POČASIA