Revízie, skúšky a prehliadky
Revízie, skúšky a prehliadky

 

Darček k Vášmu predplatnému
Priestory s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu výbušnín

 

TÉMA MESIACA

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

Grafické značky v dwg. formáte pre:
- elektroinštalácie budov,
- systémy uloženia káblov,
- káblové distribučné systémy.

Program pre:
- prezeranie súborov formátu dwg,
- návrh osvetlenia,
- preklad elektrotechnických pojmov.

Prehľad platných noriem:
- bezpečnosť strojov,
- dopravné zariadenia,
- elektrické zariadenia.

V tejto sekcii sa nachádzajú ostatné praktické informácie, ktoré sú určené pre uľahčenie Vašej práce.

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

Katalóg firiem
Katalóg firiem

 

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Neplatené voľno zamestnanca v roku 2019Garancia

10.10.2019, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Počas pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca so zamestnávateľom môže vzniknúť situácia, pri ktorej nemá zamestnanec nárok na mzdu ani na náhradu mzdy. Zamestnanec zostáva naďalej zamestnancom, len z rôznych dôvodov čerpá voľno bez náhrady ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Vkladová povinnosť spoločníkov vs. kontrolná činnosť konateľovGarancia

10.10.2019, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc, Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Zuzana Bartová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc Základnou povinnosťou spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným je splatiť vklad za podmienok a v lehote ustanovenej zákonom, prípadne určenej v spoločenskej zmluve,  najneskôr však do piatich rokov  od ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Účtovanie zálohových faktúr v príkladoch v roku 2019Garancia

10.10.2019, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Príklad: S naším obchodným partnerom sme sa 3. júna 2019 dohodli na dodaní služieb za celkovú sumu 840 eur. Dodávateľ požadoval po podpise zmluvy úhradu zálohy na túto službu v sume 600 eur, ktorú 4. júna 2019 aj prijal. Dodanie služieb bolo ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Krátenie dovolenky z dôvodu práceneschopnosti zamestnanca v roku 2019Garancia

10.10.2019, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnávateľ môže krátiť zamestnancovi dovolenku, na ktorú mu vznikol nárok, len v zákonom ustanovenom rozsahu podľa  § 109  Zákonníka práce. Zamestnancovi, ktorý splnil podmienku odpracovania aspoň 60 dní v kalendárnom roku, za ktorý sa ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Základné prístupy k riadeniu zásob firmyGarancia

10.10.2019, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vývoj zásob nefinančnej korporácie, ich bilančná hodnota, štruktúra a parametre obrátkovosti vo významnej miere ovplyvňujú finančnú stabilitu firmy. Optimalizácia zásob je pomerne zložitý proces, ktorý musí zohľadňovať udržateľnosť ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Zmeny v zákone o dani z príjmov fyzických osôb s účinnosťou od roku 2020, 2021 a 2022Garancia

10.10.2019, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon č.  595/2003 Z. z.  o dani z príjmov v zn. n. p. ( ZDP ) je v roku 2019 viackrát novelizovaný. V príspevku sa budeme venovať jeho posledným v NR SR schváleným novelám. 1. Príspevok za zásluhy v športovej oblasti - účinnosť v 2020 Nový ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Na Slovensku sa vlani vyťažilo 86 miliónov kubíkov plynu, spotrebovalo sa však 4,9 miliardyGarancia

2.10.2019, Zdroj: SITA
Slovensko zostane naďalej závislé na dovoze zemného plynu zo zahraničia. V minulom roku sa u nás vyťažilo 86 miliónov metrov kubických plynu, čo je približne také množstvo ako v predchádzajúcich rokoch. Slováci však vlani spotrebovali 4,9 miliardy kubíkov. ...
viac

Parametre pre výpočet ceny tepla na rok 2020Garancia

26.9.2019, Zdroj: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Úrad zverejnil hodnoty korekčných koeficientov, ktoré vstupujú do vzorcov na výpočet maximálnych cien palív používaných na výrobu tepla podľa príslušnej vyhlášky. Pri stanovení korekčných koeficientov pre dendromasu, pelety, poľnohospodársku biomasu, skládkový ...
viac

Hlásenie pracovných úrazovGarancia

24.9.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Hlásenie pracovných úrazov sa uskutočňuje podľa § 17 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zamestnanec je povinný bezodkladne oznámiť ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Vstupné školenia zamestnancovGarancia

24.9.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
S čím všetkým je potrebné oboznámiť nového zamestnanca? Zamestnávateľ v zmysle  § 7 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z.  o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sústavne pravidelne, ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro
Najčítanejšie

STN 27 0143 - Zdvíhacie zariadenia. Prevádzka, údržba a opravyArchív

25.7.2018, Ing. Jaroslav Niskáč, Zdroj: Verlag Dashöfer
    Popis zisteného nedostatku     Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená     K zaisteniu spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky zdvíhacích zariadení, osôb a majetku je nutné predovšetkým: - organizačne zaistiť a písomne určiť osoby ...
viac
ZámokPrístupné pre: Revízie | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016

Napäťové pásma elektrických inštaláciíArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Súvisiace normy STN 33 0110:2000 (33 2000) Napäťové pásma pre elektrické inštalácie budov STN EN 61140:2004 (33 2010) Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom. Spoločné hľadiská pre inštaláciu a zariadenia Pravidlá pre ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2017

Malé napätie SELV a PELVArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. PRINCÍP Pri tomto ochrannom opatrení sa používajú také malé napätia, že telový prúd je aj pri priamom dotyku živých častí pod prahom vnímania. Napätia sú v obvodoch SELV a PELV obmedzené po hornú medzi napäťového pásma I, t.j. ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2017

TPP 704 01 - Odberné plynové zariadenia na zemný plyn v budováchArchív

25.7.2018, Ing.Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer
    Popis zisteného nedostatku     Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená     Odberné plynové zariadenie nie je chránené proti nebezpečnému dotykovému napätiu     čl. 3.6 TPP 704 01     Odberné plynové zariadenie nie je vodivo prepojené     ...
viac
ZámokPrístupné pre: Revízie | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016

Miestny prevádzkový poriadok pre technické zariadenia plynovéArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer
Obsah miestneho prevádzkového poriadku pre plynové zariadenia je stanovený v článku 18 STN 38 6405. Nižšie je uvedený príklad miestneho prevádzkového poriadku plynovej teplovodnej kotolne (obsahuje aj prevádzkové predpisy pre tlakové nádoby ...
viac
ZámokPrístupné pre: Revízie | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016
Najnovšie Právne predpisy
  • 203/2019 Z.z. novela vyhl. č. 465/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 10.7.2019 v čiastke č. 75)
  • 221/2019 Z.z. novela zák. č. 177/2018 Z. z. (vyšlo dňa: 22.7.2019 v čiastke č. 81)
  • 279/2019 Z.z. novela zák. č. 541/2004 Z. z. a č. 50/1976 Zb. (vyšlo dňa: 26.9.2019 v čiastke č. 101)
  • 291/2019 Z.z. novela vyhl. č. 490/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 1.10.2019 v čiastke č. 103)
  • 297/2019 Z.z. novela zák. č. 250/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 9.10.2019 v čiastke č. 108)
  • 307/2019 Z.z. novela zák. č. 311/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 14.10.2019 v čiastke č. 109)
  • 309/2019 Z.z. novela vyhl. č. 18/2017 Z. z. (vyšlo dňa: 14.10.2019 v čiastke č. 109)
  • 319/2019 Z.z. novela zák. č. 311/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 16.10.2019 v čiastke č. 111)
  • 325/2019 Z.z. novela nar. vl. č. 148/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 16.10.2019 v čiastke č. 111)
  • 331/2019 Z.z. novela nar. vl. č. 127/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 16.10.2019 v čiastke č. 111)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
18.11.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2019. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
9.12.2019, Žilina
Lektor: Ing. Milan Luciak
Oboznámte sa na našom seminári s novelou zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ako kľúčového zákona v oblasti životného prostredia. Ide o Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a s ním súvisiace zákony a Smernice EÚ. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: