dnes je 22.9.2021

Najnovšie

Preventívna kontrola pracovískGarancia

10.9.2021, Mgr. Jozef Rajzinger, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Jozef Rajzinger; Ing. Jozef Mikula, PhD. Je právnická osoba, ktorá má zamestnancov zaradených len do I. a II. kategórie prác, povinná vykonávať ročnú preventívnu kontrolu (previerku) pracovísk v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou? Naša spoločnosť má podpísanú zmluvu s PZS a vykonáva ostatné ...

Prístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Zoznam osobných ochranných pracovných prostriedkov podľa nariadenia vlády č. 395/2006 Z. z.Garancia

10.9.2021, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Podľa prílohy č.1 k nariadenia vlády č. 395/2006 Z. z. osobné ochranné pracovné prostriedky sú najmä: NA OCHRANU HLAVY Každému z nás pri ochrane hlavy prvé napadne prilba. No môžu to byť aj ochranné pokrývky hlavy, čiapky so štítom a bez štítu, vystužené čiapky proti udretiu. Primárnou ...

Prístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Treba zabezpečiť CE strojov vyrobených v minulosti, ktoré CE nemajú?Garancia

10.9.2021, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Pokiaľ v dnešnej dobe kúpim stroj, tak je normálna vec, že má CE. Ak bol však nejaký stroj vyrobený napr. v roku 1990, žiadne CE nemá. Ako postupovať v tomto prípade, resp. čo nahrádza CE? Viacero ľudí mi povedalo, že pokiaľ má stroj potrebné revízie (elektro), tak je spôsobilý ...

Prístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Osobné ochranné pracovné prostriedky - OOPPGarancia

10.9.2021, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Čo sú to osobné ochranné pracovné prostriedky? Podľa Nariadenia vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov: Osobným ochranným pracovným prostriedkom je každý prostriedok, ktorý zamestnanec pri práci nosí ...

Prístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Na Záhorí začali stavať najmodernejšiu elektrickú stanicu, zvýši energetickú bezpečnosť v regióneGarancia

10.9.2021, Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR

... Západoslovenská distribučná investuje takmer 11 miliónov eur do výstavby novej elektrickej stanice pri obci Borský Svätý Jur v okrese Senica. Nová elektrická stanica zvýši spoľahlivosť zásobovania elektrickou energiou nielen existujúcich, ale aj možných nových zákazníkov v oblasti Záhoria. Zároveň výrazne ...

Jadrová energetická spoločnosť Slovenska už môže podnikať aj s OZE a vodíkomGarancia

9.9.2021, Zdroj: SITA

... Jadrová energetická spoločnosť Slovenska (JESS), ktorá má na starosti projekt novej jadrovej elektrárne v Bohuniciach, už môže vstúpiť aj na trh s obnoviteľnými zdrojmi energií a s vodíkom. Vláda na návrh Ministerstva hospodárstva SR schválila materiál, vďaka ktorému sa rozšíri predmet podnikania spoločnosti ...

BOZP u podnikateľa - účtovanie a zdanenieGarancia

8.9.2021, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Problematika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej aj „BOZP“) je definovaná aj v čl. 36 Ústavy Slovenskej republiky a ďalej ju ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je regulovaná legislatívou, ktorá vychádza z legislatívy Európskej ...

Prístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Pozícia zásob v účtovníctve firmy v roku 2021Garancia

8.9.2021, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Zásoby predstavujú vo väčšine firiem dôležitú súčasť ich majetku a v rámci neho obežného majetku.  V zásobách je viazaná významná hodnota prevádzkových nákladov (priamych a časti režijných), ktoré sú financované prevádzkovým kapitálom firmy.  Z hľadiska postavenia zásob (materiál ...

Prístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Skúšobná doba v pracovnej zmluve 2021Garancia

8.9.2021, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... V pracovnej zmluve možno dohodnúť skúšobnú dobu, ktorá je štandardnou súčasťou pracovných zmlúv. Skúšobná doba má slúžiť na vzájomné spoznanie sa zmluvných strán, posúdenie schopností nového zamestnanca zamestnávateľom a vytvoriť priestor, aby zamestnanec zvážil, či mu vyhovujú ...

Prístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Pripravované zmeny Zákonníka práce v oblasti stravovania zamestnancov - predpokladaná účinnosť od 1. augusta 2022Garancia

8.9.2021, Mgr. Zuzana Šteflová - advokátska kancelária Hriadel§Heger, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky predložilo dňa 29. júla 2021 do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. - Zákonník práce, ako i ďalšie zákony, v súvislosti ...

Prístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro
viac článkov
Najčítanejšie

Malé napätie SELV a PELVArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhD. PRINCÍP Pri tomto ochrannom opatrení sa používajú také malé napätia, že telový prúd je aj pri priamom dotyku živých častí pod prahom vnímania. Napätia sú v obvodoch SELV a PELV obmedzené po hornú medzi napäťového pásma I, t.j. do 50 V AC resp. 120 V DC. Rozlišujeme celkom ...

Prístupné pre: Elektro | Revízie a elektro

Vodiče PEN, PEL a PEMArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhD. Vodič PEN sa môže použiť iba v pevnej elektrickej inštalácii a z mechanických dôvodov nesmie mať prierez menší ako 10 mm2 Cu resp. 16 mm² Al. Vodiče PEN PEL alebo PEM sa musia izolovať na menovité napätie krajného vodiča. Ako vodič PEN, PEL alebo PEM nesmú byť použité ...

Prístupné pre: Elektro | Revízie a elektro

Písmenové a grafické značenie v schémach elektroinštaláciíArchív

26.7.2019, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Označovanie funkčných jednotiek v schémach, elektrických inštaláciách a v rozvodných zariadeniach riešila norma STN 01 3306:1982 „Výkresy v elektrotechnike. Elektrotechnické schémy. Písmenno-číslicové označovanie”, ktorá je však od roku 2005 bez náhrady zrušená. Tvorbu technickej ...

Prístupné pre: Elektro | Revízie a elektro

UzemňovačeArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhD. V závislosti od pôdnych podmienok a vyžadovanej impedancie proti zemi sa v rámci uzemňovacej sústavy inštaluje jeden alebo viac uzemňovačov. Účinnosť každého uzemňovača závisí predovšetkým od miestnych pôdnych podmienok. Definícia Uzemňovač Vodivá časť, ktorá sa môže ...

Prístupné pre: Elektro | Revízie a elektro

STN 27 0143 - Zdvíhacie zariadenia. Prevádzka, údržba a opravyArchív

25.7.2018, Ing. Jaroslav Niskáč, Zdroj: Verlag Dashöfer

...     Popis zisteného nedostatku     Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená     K zaisteniu spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky zdvíhacích zariadení, osôb a majetku je nutné predovšetkým: - organizačne zaistiť a písomne určiť osoby zodpovedné za prevádzku a technický stav používaných ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: Revízie | Revízie a elektro
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2021

28.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2021

29.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2021

29.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2021. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Momentálne nie je k dispozícii žiadny webinár otázok a odpovedí, čoskoro však budú vypísané nové.

Revízie, skúšky a prehliadky
Revízie, skúšky a prehliadky
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

Grafické značky v dwg. formáte pre:
- elektroinštalácie budov,
- systémy uloženia káblov,
- káblové distribučné systémy.

Program pre:
- prezeranie súborov formátu dwg,
- návrh osvetlenia,
- preklad elektrotechnických pojmov.

Prehľad platných noriem:
- bezpečnosť strojov,
- dopravné zariadenia,
- elektrické zariadenia.

V tejto sekcii sa nachádzajú ostatné praktické informácie, ktoré sú určené pre uľahčenie Vašej práce.

VESTNÍKY MINISTERSTIEV
Katalóg firiem
Katalóg firiem
PREDPOVEĎ POČASIA