Revízie, skúšky a prehliadky
Revízie, skúšky a prehliadky

 

Darček k Vášmu predplatnému
Priestory s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu výbušnín

 

TÉMA MESIACA

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

Grafické značky v dwg. formáte pre:
- elektroinštalácie budov,
- systémy uloženia káblov,
- káblové distribučné systémy.

Program pre:
- prezeranie súborov formátu dwg,
- návrh osvetlenia,
- preklad elektrotechnických pojmov.

Prehľad platných noriem:
- bezpečnosť strojov,
- dopravné zariadenia,
- elektrické zariadenia.

V tejto sekcii sa nachádzajú ostatné praktické informácie, ktoré sú určené pre uľahčenie Vašej práce.

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

Katalóg firiem
Katalóg firiem

 

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Ochrana pred bleskom veterných energetických systémovGarancia

16.1.2020, doc. Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
doc. Ing. Dušan Medveď, PhD. Výroba elektrickej energie z vetra je založená na známych fyzikálnych princípoch. Vychádza sa z fyzikálneho zákona definujúceho kinetickú energiu nachádzajúcu sa v prúdení hmoty (vzduchu) a zo zákona exaktne opisujúceho využiteľné ...
viac

Špecifikácia a overovanie spotreby energie koľajových vozidielGarancia

14.1.2020, Doc. Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Doc. Ing. Dušan Medveď, PhD. Železničné koľajové vozidlá sa prevádzkujú, alebo sú určené na prevádzku v železničnej sieti a je možné ich zaradiť do jednej z nasledovných kategórií: motorové dieselové alebo elektrické vlaky; dieselové alebo elektrické hnacie ...
viac

Požiadavky na bezpečnosť výbojkových svetelných zdrojov (okrem žiariviek)Garancia

14.1.2020, Doc. Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Doc. Ing. Dušan Medveď, PhD. Výbojové zdroje svetla pracujú na princípe elektrického výboja, ktorý je schopný v určitom danom prostredí vyvolať žiarenie. Žiarenie môže byť v ultrafialovom pásme, alebo priamo vo viditeľnom (okom vnímanom) pásme. Ultrafialové ...
viac

Obmedzenie zmien napätia, kolísania napätia a blikania vo verejných rozvodných sieťach nízkeho napätia v roku 2020Garancia

13.1.2020, doc. Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
doc. Ing. Dušan Medveď, PhD. Fliker je definovaný ako rýchla zmena napätia elektrickej siete, ktorá sa prejaví ako zmena intenzity svetla indikovaná ľudským okom. Takáto rýchla zmena napätia je väčšinou spôsobená rýchlou zmenou záťaže, ktorá vyžaduje vysoký ...
viac

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien v roku 2019 a 2020 (triedy 33, 34, 36, 92)Garancia

9.1.2020, Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
STN 33 2000-5-56: 2019-12 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-56: Výber a stavba elektrických zariadení. Bezpečnostné technické prostriedky budov. STN 33 2000-7-722: 2019-12 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho ...
viac

Dovolenka zamestnanca v roku 2020Garancia

9.1.2020, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Základná výmera dovolenky § 103 ods. 2 ZP Základná výmera dovolenky je najmenej štyri týždne. Dovolenka zamestnanca, ktorý do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku  a zamestnanca, ktorý sa trvale stará o dieťa , ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Výpoveď zo strany zamestnanca v roku 2020Garancia

9.1.2020, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Výpoveď je jednostranným právnym úkonom, musí byť  písomná a doručená  druhej strane, inak je neplatná. Z uvedeného vyplýva, že s možnosťou ukončiť pracovný pomer nemusí byť vždy prítomná aj spoločná vôľa obidvoch strán pracovného pomeru ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Účtovanie obstarania motorových vozidiel formou lízingu v roku 2020Garancia

9.1.2020, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Finančným lízingom sa rozumie obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dohodnutým právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu tohto majetku. Lízing možno definovať ako záväzkový vzťah, ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Mzdové a daňové veličiny pre rok 2020Garancia

9.1.2020, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V oblasti mzdového účtovníctva sa v roku 2020 budú uplatňovať veličiny odvodené od všeobecného vymeriavacieho základu a priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za kalendárny rok 2018 (1 013 €), veličiny odvodené od sumy životného minima ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2019Garancia

9.1.2020, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
1. Vysporiadane daňovej povinnosti Ak daňovník (fyzická osoba) dosiahol  zdaniteľné príjmy  vo výške presahujúcej ½ nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka (za rok 2019 je to suma 1968,68 €), je povinný si na konci zdaňovacieho obdobia ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro
Najčítanejšie

Malé napätie SELV a PELVArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. PRINCÍP Pri tomto ochrannom opatrení sa používajú také malé napätia, že telový prúd je aj pri priamom dotyku živých častí pod prahom vnímania. Napätia sú v obvodoch SELV a PELV obmedzené po hornú medzi napäťového pásma I, t.j. ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie a elektro

Ako by mal vyzerať protokol o určení vonkajších vplyvov?Archív

25.7.2018, Ing. Ján Vencel, Zdroj: Verlag Dashöfer
O určení vonkajších vplyvov a o opatreniach, ktoré určené vonkajšie vplyvy podmieňujú, sa musí zhotoviť písomný protokol. Protokol musí byť stručný, jednoznačný a musí z neho vyplývať zodpovednosť organizácie a osôb, ktoré vonkajšie vplyvy ...
viac
ZámokPrístupné pre: Revízie | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017

STN 27 0143 - Zdvíhacie zariadenia. Prevádzka, údržba a opravyArchív

25.7.2018, Ing. Jaroslav Niskáč, Zdroj: Verlag Dashöfer
    Popis zisteného nedostatku     Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená     K zaisteniu spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky zdvíhacích zariadení, osôb a majetku je nutné predovšetkým: - organizačne zaistiť a písomne určiť osoby ...
viac
ZámokPrístupné pre: Revízie | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017

TPP 704 01 - Odberné plynové zariadenia na zemný plyn v budováchArchív

25.7.2018, Ing.Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer
    Popis zisteného nedostatku     Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená     Odberné plynové zariadenie nie je chránené proti nebezpečnému dotykovému napätiu     čl. 3.6 TPP 704 01     Odberné plynové zariadenie nie je vodivo prepojené     ...
viac
ZámokPrístupné pre: Revízie | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017

Napäťové pásma elektrických inštaláciíArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Súvisiace normy STN 33 0110:2000 (33 2000) Napäťové pásma pre elektrické inštalácie budov STN EN 61140:2004 (33 2010) Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom. Spoločné hľadiská pre inštaláciu a zariadenia Pravidlá pre ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie a elektro
Najnovšie Právne predpisy
  SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
  28.1.2020, Bratislava
  Lektor: Ing. Milan Luciak
  Oboznámte sa na našom seminári s novelou zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ako kľúčového zákona v oblasti životného prostredia. Ide o Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a s ním súvisiace zákony a Smernice EÚ. Prihláška tu!
  3.2.2020, Banská Bystrica
  Lektor: Ing. Peter Gallovič
  Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2020. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
   Váš názor
  Čo by ste zmenili na tomto portáli?
   Úspešne odoslané
  Input: