Revízie, skúšky a prehliadky
Revízie, skúšky a prehliadky

 

Darček mesiaca
Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien v septembri roku 2018 (triedy 33, 34, 36, 92)

 

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

Grafické značky v dwg. formáte pre:
- elektroinštalácie budov,
- systémy uloženia káblov,
- káblové distribučné systémy.

Program pre:
- prezeranie súborov formátu dwg,
- návrh osvetlenia,
- preklad elektrotechnických pojmov.

Prehľad platných noriem:
- bezpečnosť strojov,
- dopravné zariadenia,
- elektrické zariadenia.

V tejto sekcii sa nachádzajú ostatné praktické informácie, ktoré sú určené pre uľahčenie Vašej práce.

Katalóg firiem
Katalóg firiem

 

OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Nevýhody daňovej evidencie v porovnaní s jednoduchým účtovníctvom v roku 2018Garancia

13.11.2018, Ing. Katarína Biňasová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Chcem sa spýtať, či viete o nejakých nevýhodách “daňovej evidencie“ v porovnaní s jednoduchým účtovníctvom. Konkrétne ma zaujíma, či je to vhodná forma pre živnosť: prekladateľ, tlmočník, ktorý zamestnáva iba seba. V súlade so znením § 6 ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Zníženie základu dane SZČO pri poberaní invalidného dôchodku v roku 2018Garancia

8.11.2018, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Živnostník má 68 rokov (dôchodkový vek), stále je poberateľom invalidného dôchodku. Nepožiadal o starobný dôchodok. Pri podaní daňového priznania si môže uplatniť zníženie základu dane podľa § 11 ods. 2 ZDP na daňovníka podľa zákona o dani z ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Účtovanie nákupu, opravy a predaja bytu v jednoduchom účtovníctve v roku 2018Garancia

6.11.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
SZČO má voľné zdroje a chce svoju činnosť rozšíriť o nakupovanie bytov, následnej oprave a potom ich predajom. Ako túto činnosť účtovať v jednoduchom účtovníctve? Je platiteľ DPH. Byty kúpi od FO - občana bez DPH, oprava bytov bude z časti ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Zmeny v živnostenskom zákone účinné od 1.1. 2019Garancia

2.11.2018, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Základným právnym predpisom z oblasti živností, ako jednej z najrozšírenejších foriem podnikania v podmienkach Slovenskej republiky, je zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) a o zmene a doplnení niektorých ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Účtovanie stravných lístkov v jednoduchom účtovníctve v roku 2018Garancia

26.10.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
V prípade, že SZČO nakupuje stravné poukážky pre vlastnú osobnú spotrebu a pre svojich zamestnancov, z hľadiska daňového je tu rozdielny prístup. Výdavky spojené s obstaraním stravných poukážok pre SZČO, ktorá dosahuje príjmy podľa § 6 ods. 1 ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Teambuilding z pohľadu mzdového účtovníctva v roku 2018Garancia

23.10.2018, Ing. Martina Švaňová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ideálny stav, v akom by manažéri firiem najradšej videli všetkých svojich zamestnancov je, aby medzi sebou bezproblémovo komunikovali, spolupracovali a aby tak spoločne napĺňali firemné ciele. Mnoho firiem preto pre svojich zamestnancov v  ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Spoločnosť s ručením obmedzeným a novela Obchodného zákonníka účinná od 1. 9. 2018Garancia

23.10.2018, JUDr. Mgr. Marián Kropaj, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vybrané ustanovenia zákona č. 264/2017 Z. z.  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov nadobudli účinnosť od 1. 9. 2018. Zmeny sa dotkli vzniku a výmazu s.r.o z obchodného registra, a  ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Novela daňového poriadku s účinnosťou od 1.9.2018 a od 1.1.2019Garancia

23.10.2018, Ing. Božena Jurčíková, Zdroj: Verlag Dashöfer
- Východiská noviel daňového poriadku v roku 2018 V priebehu roka 2018 boli  zatiaľ  schválené 2 novely zákona č.  563/2009 Z. z.  o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Nárok na dovolenku z pohľadu Zákonníka práce v roku 2018Garancia

23.10.2018, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Dovolenka na zotavenie ( § 100 - § 117 ZP ) je výlučne osobným právom zamestnanca, ktorý má ústavnoprávny charakter (čl. 36 Ústavy SR). Dovolenka slúži na regeneráciu fyzických i psychických síl zamestnanca, a preto nie je možné ju ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Model výpočtu nákladovosti prevádzkového cyklu firmy v roku 2018Garancia

23.10.2018, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Významným faktorom ovplyvňujúcim finančné zdravie firmy je produkcia takej hodnoty obežných aktív, ktorá zabezpečí stabilnú mieru inkasa tržieb, to znamená požadovanú disponibilnú masu zisku. Ide o tzv. „potrebu obežného majetku”. Táto ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro
Najčítanejšie

Živnostenský registerArchív

19.7.2017, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Každá právnická osoba, ktoré sa rozhodla podnikať formou prevádzkovania živnosti, je zapísaná v Živnostenskom registri Slovenskej republiky (ďalej len „register”). Jeho právnym základom je zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní a o  ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

TPP 704 01 - Odberné plynové zariadenia na zemný plyn v budováchArchív

25.7.2018, Ing.Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer
    Popis zisteného nedostatku     Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená     Odberné plynové zariadenie nie je chránené proti nebezpečnému dotykovému napätiu     čl. 3.6 TPP 704 01     Odberné plynové zariadenie nie je vodivo prepojené     ...
viac
ZámokPrístupné pre: Revízie | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

STN 27 0143 - Zdvíhacie zariadenia. Prevádzka, údržba a opravyArchív

25.7.2018, Ing. Jaroslav Niskáč, Zdroj: Verlag Dashöfer
    Popis zisteného nedostatku     Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená     K zaisteniu spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky zdvíhacích zariadení, osôb a majetku je nutné predovšetkým: - organizačne zaistiť a písomne určiť osoby ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Malé napätie SELV a PELVArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. PRINCÍP Pri tomto ochrannom opatrení sa používajú také malé napätia, že telový prúd je aj pri priamom dotyku živých častí pod prahom vnímania. Napätia sú v obvodoch SELV a PELV obmedzené po hornú medzi napäťového pásma I, t.j. ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2015

Elektronické oznamovanie kategórie práce 2 od 1.1.2019Garancia

19.10.2018, Ing. Alexander Sicher, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňom 1.7.2018 nadobudol účinnosť § 30 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z.z. , ktorý ustanovuje povinnosť zamestnávateľa oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro
Najnovšie Právne predpisy
  • 158/2018 Z.z. o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov (vyšlo dňa: 7.6.2018 v čiastke č. 57)
  • 162/2018 Z.z. novela zák. č. 251/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 14.6.2018 v čiastke č. 59)
  • 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) (vyšlo dňa: 22.6.2018 v čiastke č. 63)
  • 199/2018 Z.z. novela vyhl. č. 465/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 4.7.2018 v čiastke č. 69)
  • 204/2018 Z.z. novela vyhl. č. 21/2017 Z. z. (vyšlo dňa: 12.7.2018 v čiastke č. 72)
  • 205/2018 Z.z. novela vyhl. č. 248/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 12.7.2018 v čiastke č. 72)
  • 206/2018 Z.z. novela vyhl. č. 223/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 12.7.2018 v čiastke č. 72)
  • 207/2018 Z.z. novela vyhl. č. 18/2017 Z. z. (vyšlo dňa: 12.7.2018 v čiastke č. 72)
  • 220/2018 Z.z. novela zák. č. 58/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 20.7.2018 v čiastke č. 75)
  • 309/2018 Z.z. novela zák. č. 309/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 13.11.2018 v čiastke č. 113)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
28.11.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2019. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
12.3.2019, Žilina
Lektor: Ľubica Kuševová
Získajte maximum informácií o základnej legislatíve o BOZP, o povinnostiach zamestnávateľov a zamestnancov pri vzniku pracovného úrazu, školského, aj iného úrazu, či choroby z povolania, ako aj o postupe pri hlásení a riešení pracovného úrazu. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: