Revízie, skúšky a prehliadky
Revízie, skúšky a prehliadky

 

Darček mesiaca
Prehľad vydaných elektrotechnických noriem STN v roku 2018 (triedy 33, 34, 36, 92)

 

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

Grafické značky v dwg. formáte pre:
- elektroinštalácie budov,
- systémy uloženia káblov,
- káblové distribučné systémy.

Program pre:
- prezeranie súborov formátu dwg,
- návrh osvetlenia,
- preklad elektrotechnických pojmov.

Prehľad platných noriem:
- bezpečnosť strojov,
- dopravné zariadenia,
- elektrické zariadenia.

V tejto sekcii sa nachádzajú ostatné praktické informácie, ktoré sú určené pre uľahčenie Vašej práce.

Katalóg firiem
Katalóg firiem

 

OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

Last Minute Semináre

 

Najnovšie

Účtovanie preplatku ročného zúčtovania poistného a účtovanie predplatného časopisu v jednoduchom účtovníctve v roku 2018Garancia

30.5.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ako účtovať v jednoduchom účtovníctve preplatok z ročného zúčtovania poistného zo zdravotnej poisťovne poukázaný bankovým prevodom na podnikový účet v banke? Ako účtovať predplatné na časopis alebo knihu? Ak je výsledkom ročného zúčtovania ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Účtovný program a jeho účtovanie v jednoduchom účtovníctve v roku 2018Garancia

29.5.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ako účtovať ,,Program na účtovníctvo” v jednoduchom účtovníctve, platiteľ DPH? Spôsob účtovania závisí od obstarávacej ceny programu. V prípade, že obstarávacia cena programu je vyššia ako 2400 EUR, ide o tzv. dlhodobý nehmotný majetok, ktorý ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Účtovanie poistného plnenia v jednoduchom účtovníctveGarancia

28.5.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Hlavným dôvodom prečo si spoločnosti poisťujú svoj majetok je aby boli schopné predísť zbytočným problémom pri obnove svojho majetku po poistnej udalosti. Poistné riziko je nebezpečenstvo, ktoré môže viesť k vzniku poistnej udalosti - pri ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Podmienky SZČO na vedenie účtovníctva a daňovej evidencie v roku 2018Garancia

28.5.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Aké podmienky musí spĺňať SZČO, aby pri uplatňovaní výdavkov mohol viesť daňovú evidenciu a nebol teda účtovnou jednotkou? SZČO má príjmy podľa § 6 ods. 1 , nie je platiteľom DPH. A aké podmienky musí spĺňať, aby už musel viesť účtovníctvo. ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Požiadavky na ekodizajn počítačov a počítačových serverov od roku 2018

28.5.2018, Ing. Dušan Medveď PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Od apríla 2018 začalo platiť nová norma STN EN 50672: 2018-04 (36 9082) Požiadavky na ekodizajn počítačov a počítačových serverov. Táto norma bola vydaná v anglickom jazyku. Od apríla 2018 začalo platiť nová norma STN EN 50672: 2018- ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Otázky a odpovede na skúšku ABTGarancia

23.5.2018, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
1. Zamestnancovi, ktorý vykonáva rizikové práce:   1. nemožno nariadiť prácu nadčas. Prácu nadčas možno s týmto zamestnancom dohodnúť výnimočne pri prácach podľa odseku 8 a na zabezpečenie bezpečného a plynulého výrobného procesu,   2. ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Preddavky na daň z príjmov fyzickej osobyGarancia

23.5.2018, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Platenie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby je upravené v § 34, § 51c a v prechodných ustanoveniach zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ ZDP ”). Podľa § 51c ZDP sa preddavok na daň ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Zmeny v EMC pri metódach skúšania a merania v roku 2018 - skúška odolnosti rázovým impulzom

21.5.2018, Ing. Dušan Medveď PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Od apríla 2018 začalo platiť aktualizované vydanie normy STN EN 61000-4-5/A1: 2018-04 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 4-5: Metódy skúšania a merania. Skúška odolnosti rázovým impulzom. Táto norma bola vydaná v ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

BOZP v podniku z hľadiska zamestnávateľaGarancia

17.5.2018, Ing. Vladimír Švec, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnávateľ je v zmysle zák. 124/2006 Z. z. povinný uplatňovať všeobecné zásady prevencie pri vykonávaní opatrení nevyhnutných na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane zabezpečovania informácií, vzdelávania a organizácie ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Dary poskytnuté zo strany zamestnávateľa svojim zamestnancomGarancia

14.5.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
V súčasnosti zamestnávatelia poskytujú svojim zamestnancom popri mzde rôzne iné výhody alebo zvýhodnenia, ktoré v podstate zvyšujú mzdu zamestnanca. Ide o peňažné alebo nepeňažné plnenia, ktoré sú poskytované z titulu výkonu prevádzky ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro
Najčítanejšie

STN 27 0143 - Zdvíhacie zariadenia. Prevádzka, údržba a opravyArchív

30.9.2017, Ing. Jaroslav Niskáč, Zdroj: Verlag Dashöfer
    Popis zisteného nedostatku     Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená     K zaisteniu spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky zdvíhacích zariadení, osôb a majetku je nutné predovšetkým: - organizačne zaistiť a písomne určiť osoby ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015

Malé napätie SELV a PELVArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. PRINCÍP Pri tomto ochrannom opatrení sa používajú také malé napätia, že telový prúd je aj pri priamom dotyku živých častí pod prahom vnímania. Napätia sú v obvodoch SELV a PELV obmedzené po hornú medzi napäťového pásma I, t.j. ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2015

Napäťové pásma elektrických inštaláciíArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Súvisiace normy STN 33 0110:2000 (33 2000) Napäťové pásma pre elektrické inštalácie budov STN EN 61140:2004 (33 2010) Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom. Spoločné hľadiská pre inštaláciu a zariadenia Pravidlá pre ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2015

Komentár k Vyhláške č. 398/2013 Z. z. - novela vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., účinnosť od 1. 1. 2014 - 2.časťArchív

30.9.2017, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vyhláška č. 398/2013 Z. z. z 19. novembra 2013, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany ...
viac
ZámokPrístupné pre: Revízie | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015

STN 07 0703 - Plynové kotolneArchív

30.9.2017, Ing.Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer
    Popis zisteného nedostatku     Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená     Vetranie plynovej kotolne nezaručuje trojnásobnú výmenu vzduchu v priestore kotolne za hodinu     čl. 29 STN 07 0703     V kotolni s prirodzeným odťahom spalín je ...
viac
ZámokPrístupné pre: Revízie | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015
Najnovšie Právne predpisy
  • 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (vyšlo dňa: 30.1.2018 v čiastke č. 11)
  • 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 7.3.2018 v čiastke č. 29)
  • 63/2018 Z.z. novela zák. č. 311/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 8.3.2018 v čiastke č. 30)
  • 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch (vyšlo dňa: 14.4.2018 v čiastke č. 41)
  • 158/2018 Z.z. o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov (vyšlo dňa: 7.6.2018 v čiastke č. 57)
  • 162/2018 Z.z. novela zák. č. 251/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 14.6.2018 v čiastke č. 59)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
1.10.2018, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Získajte maximum informácií o základnej legislatíve o BOZP, o povinnostiach zamestnávateľov a zamestnancov pri vzniku pracovného úrazu, školského, aj iného úrazu, či choroby z povolania, ako aj o postupe pri hlásení a riešení pracovného úrazu. Prihláška tu!
26.7.2018, Košice
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2018. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: