dnes je 18.1.2022

Najnovšie

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien v roku 2022 (triedy 33, 34, 36, 92)Garancia

5.1.2022, doc. Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... STN EN 50160/O1: 2022-01 (33 0121) Charakteristiky napätia elektrickej energie dodávanej z verejnej elektrickej siete. STN EN 62262/A1: 2022-01 (33 0330) Stupne ochrany elektrických zariadení proti vonkajším mechanickým nárazom krytmi (kód IK).*) STN EN 62920/A1: 2022-01 ...

Použitie sociálneho fondu na stravovanie zamestnancov nad rozsah ustanovený osobitnými predpismi v roku 2022Garancia

3.1.2022, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Finančné prostriedky sociálneho fondu (zákon č.  152/1994 Z. z.  o sociálnom fonde v zn. n. p. -  ZSF ) zamestnávatelia zhromažďujú a používajú na realizáciu svojej sociálnej politiky. Podľa  ZSF  sociálny fond (SF) podľa  § 2 ods. 2 ZSF  tvoria len zamestnávatelia, ktorými sú: - ...

Prístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

ČlánkyGarancia

3.1.2022, Ing. Lucia Žarnócaiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... ...

Prístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Dovolenka v roku 2022Garancia

3.1.2022, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Dovolenku nariaďuje zamestnávateľ tak, aby sa dosiahol účel dovolenky, aby sa čerpaním dovolenky dosiahla regenerácia zamestnanca. Preto zamestnávateľ určenie dovolenky prerokuje so zamestnancom a prihliada na oprávnené záujmy zamestnanca a nesmie dovolenku využívať na vyrovnávanie ...

Prístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Podceňované faktory pri vysielaní zamestnancov do NemeckaGarancia

3.1.2022, JUDr. Patrícia Tóthová, LL.M. - ProfiDeCon s. r. o., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Vysielanie zamestnancov do zahraničia predstavuje veľmi obľúbenú formu medzinárodnej mobility pracovnej sily, ktorá firmám bezpochyby prináša množstvo konkurenčných výhod a perspektív na novom pracovnom trhu. Predovšetkým v sektore stavebníctva sa v ...

Prístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Forma osobného spisu zamestnancaGarancia

3.1.2022, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Zamestnávateľ nie je povinný viesť osobný spis, avšak je ťažké predstaviť si, že by sa zaobišiel bez aspoň základnej evidencie údajov. Napriek svojmu významu je osobný spis spomenutý iba v štvrtej vete § 75 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce ( ZP ), podľa ktorého ...

Prístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

ÚvodGarancia

3.1.2022, Ing. Lucia Žarnócaiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Vážení čitatelia, januárové vydanie on-line časopisu Spravodaj pre obchodné spoločnosti prináša opäť aktuálne odborné príspevky, ktoré Vám pomôžu pri Vašom podnikaní. Zákon č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce   a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje poskytovanie ...

Prístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Daň z motorových vozidiel - základné princípyGarancia

3.1.2022, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Daň z motorových vozidiel upravuje zákon č.  361/2014 Z. z.  o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov („zákon o dani z motorových vozidiel“).  Špecifikuje motorové vozidlá, ktoré podliehajú tejto dani (kategórie „L“, „M“, „N“ a „O“), ktoré sa používajú ...

Prístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Zákon č. 480/2021 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce (kurzarbeit)Garancia

3.1.2022, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Účinnosť uvedeného zákona sa posúva  na 1. marca 2022. Zákon č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zákon upravuje poskytovanie podpory Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny alebo úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na čiastočnú ...

Prístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Účtovný doklad z pohľadu digitalizácie od 1. 1. 2022Garancia

3.1.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Transformáciou účtovného záznamu sa rozumie zmena podoby účtovného záznamu pri spracovaní účtovného záznamu v účtovnej jednotke, pričom neporušenosť obsahu účtovného záznamu ostáva zachovaná. Zmenou podoby účtovného záznamu je zmena  z listinnej podoby účtovného záznamu na elektronickú ...

Prístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro
viac článkov
Najčítanejšie

Malé napätie SELV a PELVArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhD. PRINCÍP Pri tomto ochrannom opatrení sa používajú také malé napätia, že telový prúd je aj pri priamom dotyku živých častí pod prahom vnímania. Napätia sú v obvodoch SELV a PELV obmedzené po hornú medzi napäťového pásma I, t.j. do 50 V AC resp. 120 V DC. Rozlišujeme celkom ...

Prístupné pre: Elektro | Revízie a elektro

Vodiče PEN, PEL a PEMArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhD. Vodič PEN sa môže použiť iba v pevnej elektrickej inštalácii a z mechanických dôvodov nesmie mať prierez menší ako 10 mm2 Cu resp. 16 mm² Al. Vodiče PEN PEL alebo PEM sa musia izolovať na menovité napätie krajného vodiča. Ako vodič PEN, PEL alebo PEM nesmú byť použité ...

Prístupné pre: Elektro | Revízie a elektro

Písmenové a grafické značenie v schémach elektroinštaláciíArchív

26.7.2019, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Označovanie funkčných jednotiek v schémach, elektrických inštaláciách a v rozvodných zariadeniach riešila norma STN 01 3306:1982 „Výkresy v elektrotechnike. Elektrotechnické schémy. Písmenno-číslicové označovanie”, ktorá je však od roku 2005 bez náhrady zrušená. Tvorbu technickej ...

Prístupné pre: Elektro | Revízie a elektro

UzemňovačeArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhD. V závislosti od pôdnych podmienok a vyžadovanej impedancie proti zemi sa v rámci uzemňovacej sústavy inštaluje jeden alebo viac uzemňovačov. Účinnosť každého uzemňovača závisí predovšetkým od miestnych pôdnych podmienok. Definícia Uzemňovač Vodivá časť, ktorá sa môže ...

Prístupné pre: Elektro | Revízie a elektro

STN 27 0143 - Zdvíhacie zariadenia. Prevádzka, údržba a opravyArchív

25.7.2018, Ing. Jaroslav Niskáč, Zdroj: Verlag Dashöfer

...     Popis zisteného nedostatku     Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená     K zaisteniu spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky zdvíhacích zariadení, osôb a majetku je nutné predovšetkým: - organizačne zaistiť a písomne určiť osoby zodpovedné za prevádzku a technický stav používaných ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019
Prístupné pre: Revízie | Revízie a elektro
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2022

28.1.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2022

31.1.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2022. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2022

17.2.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

BIM projektovanie elektrických inštalácií

Lektor: prof. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD., doc. Ing. Peter Janiga, PhD.

Dátum: 22.2.2022

Čas konania: 9:00 - 11:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Elektrické inštalácie pre nabíjacie stanice elektromobilov

Lektor: prof. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD., doc. Ing. Peter Janiga, PhD.

Dátum: 17.3.2022

Čas konania: 9:00 - 11:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Revízie, skúšky a prehliadky
Revízie, skúšky a prehliadky
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

Grafické značky v dwg. formáte pre:
- elektroinštalácie budov,
- systémy uloženia káblov,
- káblové distribučné systémy.

Program pre:
- prezeranie súborov formátu dwg,
- návrh osvetlenia,
- preklad elektrotechnických pojmov.

Prehľad platných noriem:
- bezpečnosť strojov,
- dopravné zariadenia,
- elektrické zariadenia.

V tejto sekcii sa nachádzajú ostatné praktické informácie, ktoré sú určené pre uľahčenie Vašej práce.

VESTNÍKY MINISTERSTIEV
Katalóg firiem
Katalóg firiem
PREDPOVEĎ POČASIA