dnes je 29.9.2022

Input:

250/2012 Z.z., Zákon o regulácii v sieťových odvetviach, v znení účinnom k 1.1.2020

250/2012 Z.z.
ZÁKON
z 31. júla 2012
o regulácii v sieťových odvetviach
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
435/2013 Z.z.
1. 1. 2014
dopĺňa § 9 a poznámku pod čiarou
321/2014 Z.z.
1. 12. 2014
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
391/2015 Z.z.
1. 2. 2016
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
164/2017 Z.z.
28. 6. 2017
mení a dopĺňa 33 novelizačných bodov
177/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa § 7 a poznámku pod čiarou
309/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa 33 novelizačných bodov
309/2018 Z.z.
1. 1. 2020
mení a dopĺňa § 9, § 13 a poznámku pod čiarou
221/2019 Z.z.
1. 9. 2019
mení § 7 ods. 8
297/2019 Z.z.
1. 11. 2019
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a) reguláciu v sieťových odvetviach,
b) postavenie a pôsobnosť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad”),
c) povinnosti osôb, ktoré vykonávajú regulovanú činnosť na základe povolenia,1) potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti2) alebo potvrdenia o registrácii (ďalej len „regulovaný subjekt”),
d) pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom (ďalej len „pravidlá trhu”),
e) konanie vo veciach podľa tohto zákona.
§ 2
Základné ustanovenia
Na účely tohto zákona sa rozumie
a) sieťovými odvetviami
1. elektroenergetika,
2. plynárenstvo,
3. tepelná energetika,
4. vodné hospodárstvo,
b) tovarom elektrina, plyn, teplo, pitná voda, odpadová voda, povrchová voda, hydroenergetický potenciál vodného toku a energetická voda,
c) regulovanými činnosťami
1. výroba, prenos, distribúcia a dodávka elektriny a s nimi súvisiace služby,
2. výkon činnosti organizátora krátkodobého trhu s elektrinou,
3. výkon činnosti výkupcu elektriny,
4. výroba, preprava, distribúcia, uskladňovanie a dodávka plynu a s nimi súvisiace služby,
5. výroba, distribúcia a dodávka tepla,
6. výroba, distribúcia a dodávka pitnej vody verejným vodovodom,3)
7. odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou,4)
8. odber povrchovej vody a energetickej vody z vodných tokov a využívanie hydroenergetického potenciálu vodných tokov,5)
d) regulačným obdobím obdobie určené regulačnou politikou, počas ktorého sa uplatňuje určený rozsah cenovej regulácie a spôsob vykonávania cenovej regulácie,
e) ekonomicky oprávnenými nákladmi náklady preukázateľne a v nevyhnutnom rozsahu vynaložené na vykonávanie regulovanej činnosti, ktorých rozsah a výšku určuje úrad,
f) primeraným ziskom zisk, ktorý vychádza z vývoja obvyklého podielu zisku na ekonomicky oprávnených nákladoch s prihliadnutím na kvalitu, obvyklé podnikateľské riziko, vývoj dopytu na trhu a na ochranu spotrebiteľa a ktorý zohľadňuje aj rozsah potrebných investícií na zabezpečenie dlhodobej prevádzkyschopnosti sústavy a siete,
g) maximálnou cenou cena, ktorú nie je možné prekročiť,
h) pevnou cenou cena, ktorú nie je možné meniť; za pevnú cenu sa považuje aj tarifa, ktorá sa viaže na technickú jednotku,
i) štandardmi kvality súbor ukazovateľov, ktoré určujú kvalitu tovaru a s ním súvisiacich regulovaných činností,
j) dodávkou elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti
1. dodávka elektriny do odberných miest odberateľov elektriny v domácnosti,
2. dodávka elektriny do odberných miest, ktoré sú miestom odberu elektriny do spoločných častí bytového domu, spoločných zariadení bytového domu a príslušenstva bytového domu;6) to neplatí pre odberné miesto, ktoré je miestom odberu elektriny do odberného zariadenia prevádzkovaného na podnikateľské účely,
k) malým podnikom koncový odberateľ elektriny s ročnou spotrebou elektriny najviac 30 000 kWh za predchádzajúci rok alebo koncový odberateľ plynu s ročnou spotrebou plynu najviac 100 000 kWh za predchádzajúci rok,
l) zraniteľným