dnes je 25.9.2020

Input:

Dimenzovanie ochranných vodičov

30.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.2.1 Dimenzovanie ochranných vodičov

doc. Ing. Dionýz Gašparovský

PhD.

Prierez ochranných vodičov musí vyhovovať predovšetkým požiadavkám na samočinné odpojenie napájania v zmysle STN 33 2000-4- musí byť schopný vydržať predpokladaný poruchový prúd do času odpojenia ochranného prístroja. Prierez ochranného vodiča sa stanovuje výpočtom alebo sa vyberie z tabuľky 4.3.2.1.1.

Minimálny prierez ochranného vodiča S (mm2) sa pri čase odpojenia neprevyšujúcom 5 s dá určiť pomocou vzťahu

Vzor 4.3.2.1.1

Minimálny prierez ochranného vodiča (v mm2)

Tab 4.3.2.1.1

SL – prierez krajného vodiča (mm2)

SPE – prierez ochranného vodiča zodpovedajúci danému prierezu krajného vodiča (mm2)

k1 – hodnota koeficienta k pre krajný vodič v závislosti od materiálu vodiča a izolácie

k2 – hodnota koeficienta k pre ochranný vodič

1) – pri vodiči PEN sa dovoľuje zníženie prierezu oproti krajnému vodiču iba v súlade s pravidlami na dimenzovanie neutrálneho vodiča (pozri STN 33 2000-5-52)

Pri výpočte sa musí brať do úvahy vplyv impedancie obvodu obmedzujúceho prúd a jouleov integrál ochranného prístroja I2t. Na základe prierezu vypočítaného podľa vzťahu (4.3.2.1.1) sa vyberie najbližší vyšší prierez z radu menovitých prierezov.

Kovové plášte káblov s minerálnou izoláciou sú schopné prenášať väčší zemný poruchový prúd ako krajné vodiče, preto nie je potrebné vypočítavať prierez kovových plášťov používaných ako ochranné vodiče.

Minimálny prierez ochranného vodiča, ktorý nie je časťou kábla alebo ktorý nie je v spoločnom kryte s krajným vodičom:

  • ak je chránený pred mechanickým poškodením: 2,5 mm2 Cu alebo 16 mm2 Al,

  • ak nie je chránený pred mechanickým poškodením: 4 mm2 Cu alebo 16 mm2 Al.

Poznámka

Použitie ocele pre ochranný vodič nie je vylúčené.

Ochranný vodič, ktorý nie je súčasťou kábla, sa pokladá za chránený pred mechanickým poškodením, ak je inštalovaný v elektroinštalačnej rúrke, v úložnom kanáli alebo ak je chránený podobným spôsobom.

Ak je ochranný vodič spoločný pre dva alebo niekoľko obvodov, jeho prierez musí byť dimenzovaný nasledovne:

  • musí sa vypočítať pomocou vzťahu (4.3.2.1.1) pre najnepriaznivejší predpokladaný poruchový prúd a vypínací čas vyskytujúci sa v týchto obvodoch,

  • musí sa vybrať podľa tabuľky 4.3.2.1.1 tak, aby zodpovedal prierezu najväčšieho krajného vodiča predmetných obvodov.

Ak sú v sústave TT uzemňovače napájacej siete a neživých častí elektricky nezávislé, prierez ochranného vodiča môže byť obmedzený nasledovne:

  • meď: 25 mm2

  • hliník: 35 mm2

VÝPOČET KOEFICIENTA k

Koeficient k sa vypočíta pomocou vzťahu

Vzor 4.3.2.2

Niektoré potrebné fyzikálne a elektrické parametre rôznych materiálov s v tab. 4.3.2.2. Koeficient k sa dá určiť aj z tab. 4.3.2.3 až 4.3.2.7.

Fyzikálne a elektrické vlastnosti rôznych materiálov

Tab 4.3.2.2

Hodnoty koeficienta k pre izolované ochranné vodiče, ktoré nie sú

súčasťou káblov ani nie sú v káblovom zväzku s inými káblami

Tab 4.3.2.3

Poznámka

1) Nižšia hodnota platí pre vodiče s PVC izoláciou a s prierezom vyšším ako 300 mm2.

Hodnoty koeficienta k pre holé ochranné vodiče dotýkajúce sa plášťa

kábla, ktoré však nie sú v káblovom zväzku s inými káblami

Tab 4.3.2.4

Plášť kábla

 

Teplota (°C)

 

Hodnoty pre koeficient k

 

Začia-točná

 

Koneč-ná

 

Meď

 

Hliník

 

Oceľ

 

PVC (polyvinylchlorid)

 

30

 

200

 

159

 

105

 

58

 

PE (polyetylén)

 

30

 

150

 

138

 

91

 

50

 

CSP (chlórsulfónový polyetylén)

 

30

 

220

 

166

 

110

 

60

 

Hodnoty koeficienta k pre ochranné vodiče s jadrom začleneným do

kábla alebo káblového zväzku s inými káblami alebo izolovanými vodičmi

Tab 4.3.2.5

Poznámka

1) Nižšia hodnota platí pre vodiče s PVC izoláciou a s prierezom vyšším ako 300 mm2.

Hodnoty koeficienta k pre ochranné vodiče tvorené kovovou vrstvou

kábla (napr. pancierový plášť, kovový plášť,