dnes je 13.6.2021

Input:

Napäťové pásma elektrických inštalácií

30.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.1 Napäťové pásma elektrických inštalácií

doc. Ing. Dionýz Gašparovský

PhD.

Súvisiace normy

STN 33 0110:2000 (33 2000) Napäťové pásma pre elektrické inštalácie budov

STN EN 61140:2004 (33 2010) Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom. Spoločné hľadiská pre inštaláciu a zariadenia

Pravidlá pre elektrické inštalácie, najmä opatrenia na ochranu pred zásahom elektrickým prúdom, závisia od hodnoty použitého napätia. Nie je však možné ani nutné brať do úvahy každú jednotlivú hodnotu napätia vyskytujúcu sa v praxi. Preto boli zadefinované pravidlá pre jednotné stanovenie vhodných napäťových pásiem.

Prehľad napäťových pásiem pre elektrické inštalácie

Tab. 3.4.1.1

Pásmo

 

Tradičné označenie 1)

 

Medzinár. označenie

 

NÁZOV

slovenský

 

NÁZOV

anglický

 

I

 

mn

 

ELV

 

Malé napätie

 

Extra Low Voltage

 

II

 

nn

 

LV

 

Nízke napätie

 

Low Voltage

 

A

 

vn

 

HV

 

Vysoké napätie

 

High Voltage

 

B

 

vvn

 

VHV

 

Veľmi vysoké napätie

 

Very High Voltage

 

C

 

zvn

 

EHV

 

Zvlášť vysoké napätia

 

Extra High Voltage

 

D

 

uvn

 

UHV

 

Ultra vysoké napätie

 

Ultra High Voltage

 

Pásmo

 

Menovité napätie AC 2)

 

Menovité napätie DC 2)

 

Uzemnená sieť

 

Izolovaná sieť

 

Uzemnená sieť

 

Izolovaná sieť

 

vodič-zem

 

vodič-vodič

 

vodič-vodič

 

vodič-zem

 

vodič-vodič

 

vodič-vodič

 

I

 

U ≤ 50 V

 

U ≤ 120 V

 

II

 

50 < U ≤ 600 V

 

50 < U ≤ 1 000 V

 

120 < U ≤ 900 V

 

120 < U ≤ 1 500 V

 

A

 

0,6 < U ≤ 30 kV

 

1 < U ≤ 52 kV

 

 

 

 

B

 

30 < U ≤ 171 kV

 

52 < U ≤ 300 kV

 

 

 

 

C

 

 

300 < U ≤ 800 kV

 

 

 

 

 

D

 

 

U < 800 kV

 

 

 

 

 

1) Tradičné označenie uvádzame pre úplnosť, nakoľko sa v praxi s týmto označením môžeme ešte stále stretnúť. Tradičné označenie však už bolo nahradené medzinárodným označením.

2) AC = striedavá sústava (alternating current), DC = jednosmerná sústava (direct current)

Poznámka

Poznámky k tabuľke 3.4.1.1:

  • Pre neúčinne uzemnené sústavy platia rovnaké napäťové pásma ako pre izolované sústavy.

  • Ak je v striedavých sieťach (AC) neutrálny vodič vyvedený, izolácia elektrického zariadenia zapojeného medzi krajný a neutrálny vodič sa dimenzuje na zodpovedajúce napätie medzi krajnými vodičmi.

  • Ak je v jednosmerných sieťach (DC) stredný vodič vyvedený, izolácia elektrického zariadenia zapojeného medzi krajný a stredný vodič sa dimenzuje na zodpovedajúce napätie medzi krajnými vodičmi.

  • Hodnoty v tabuľke sa v prípade jednosmerných sietí vzťahujú na jednosmerné napätie bez zvlnenia

Napäťové pásma v tab. 3.4.1.1 sú dané hodnotou menovitého napätia elektrickej inštalácie:

Definícia

Menovité napätie inštalácie

Napätie, ktorým je inštalácia (alebo časť inštalácie) označená.

Skutočná hodnota napätia sa môže odlišovať od menovitého napätia v rámci normálnych tolerancií. Hodnoty prechodových napätí, ktoré môžu vznikať napríklad pri spínaní alebo dočasné odchýlky napätia pri poruchách v sieti sa neberú do úvahy.

Pre elektroinštalácie majú najväčší význam siete nízkeho napätia do 1 000 V (v prípade jednosmerných sietí do 1 500 V), ale čoraz častejšie sa presadzujú aj malé napätia do 50 V (v jednosmerných sústavách do 120 V) na riadiace účely, signalizáciu, ale aj bodové svetelné zdroje. Tab. 3.4.1.1 uvádza prehľad napäťových pásiem pre striedavé aj jednosmerné sústavy.

Pásmo I zahŕňa:

  • Elektrické inštalácie, v ktorých ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri stanovených podmienkach je zabezpečená hodnotou napätia;

  • Elektrické inštalácie, v ktorých je napätie obmedzené z prevádzkových dôvodov (napríklad telekomunikačné, signalizačné, bezpečnostné a riadiace systémy).

Pásmo II zahŕňa napätia v domových, obchodných a priemyselných inštaláciách. Toto pásmo zahŕňa aj všetky napätia verejných distribučných sietí.

Napäťové pásma slúžia predovšetkým pre potreby elektrických inštalácií, možno ich však použiť aj na definovanie požiadaviek na elektrické zariadenia.

Niektoré predpísané podmienky sa môžu meniť v závislosti od napätia aj v rámci jedného napäťového pásma. Preto sa zavádzajú aj doplnkové medze pre špeciálne