dnes je 23.2.2020
Input:

Niektoré súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy pre uvedené vyhradené technické zariadenia

11.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Niektoré súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy pre uvedené vyhradené technické zariadenia

Ing. Tamara Paceková

Aktualizovala Ing. Tamara Paceková dňa 10.12.2018

Nariadenie vlády SR č. 308/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia v znení nariadenia vlády SR č. 449/2007 Z. z.

Nariadenie vlády SR č. 308/2004 Z. z. je nahradené novým nariadením vlády Slovenskej republiky č. 148/2016 Z. z. o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu.

Účinnosť od 20. apríla 2016.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 148/2016 Z. z. o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu predkladá predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa bodu B.64. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 484 z 24. septembra 2014 k Návrhu na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci, zodpovedných za prebratie a aplikáciu smerníc.

Toto nariadenie vlády Slovenskej republiky je technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody, ktorý je obsahovo prepojený s rámcovým zákonom č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. (Od 1. 4. 2018 zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Citované nariadenie vlády Slovenskej republiky je aproximačným nariadením vlády Slovenskej republiky vydaným podľa § 2 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky. Cieľom návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky je transponovať do právneho poriadku Slovenskej republiky smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/35/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu (Ú. v. EÚ L 96, 29. 3. 2014) (ďalej len „smernica 2014/35/EÚ“) a zabezpečiť tak kompatibilitu právneho poriadku Slovenskej republiky s právom Európskej únie.

Cieľom smernice 2014/35/EÚ je ochrana spotrebiteľa, a to vo forme technického predpisu, zavedením základných požiadaviek na elektrické zariadenia. Právna úprava uvádzania elektrických zariadení na trh bola doposiaľ upravená v práve Európskej únie smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/95/ES z 12. decembra 2006 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia (Ú. v. EÚ L 374, 27. 12. 2006) ako nástroj harmonizácie práva, s cieľom zaručiť voľný pohyb elektrických zariadení na vnútornom trhu Európskej únie a súčasne zabezpečiť vysokú úroveň ochrany zdravia a bezpečnosti, ochranu spotrebiteľov, ako aj profesionálnych koncových užívateľov. Uvedenú smernicu bolo potrebné podstatne prepracovať a dať do súladu s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008) a rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008/ES z 9. júla 2008 o spoločnom rámci na uvádzanie výrobkov na trh a o zrušení rozhodnutia 93/465/EHS (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8. 2008).

Nariadenie vlády SR č. 127/2016 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite

Nariadením vlády SR č. 127/2016 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite sa zrušuje nariadenie vlády SR č. 194/2005 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite v znení nariadenia vlády SR č. 318/2007 Z. z.

Účinnosť od 20. apríla 2016

Cieľom návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky je transponovať do právneho poriadku Slovenskej republiky smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na elektromagnetickú kompatibilitu (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 96, 29.3.2014) a zabezpečiť tak kompatibilitu právneho poriadku Slovenskej republiky s právom Európskej únie.

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky je technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody, ktorý je obsahovo prepojený s rámcovým zákonom č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. (Od 1. 4. 2018 zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Cieľom smernice 2014/30/EÚ je ochrana spotrebiteľa, a to vo forme technického predpisu, zavedením základných požiadaviek na zariadenia, pri ktorých sa posudzuje elektromagnetická kompatibilita. Právna úprava elektromagnetickej kompatibility zariadení bola doposiaľ upravená v práve Európskej únie smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/108/ES z 15. decembra 2004 o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na elektromagnetickú kompatibilitu a o zrušení smernice 89/336/EHS (Text s významom pre EHP) ako nástroj harmonizácie práva, s cieľom zaručiť voľný pohyb zariadení na vnútornom trhu Európskej únie a súčasne zabezpečiť vysokú úroveň ochrany zdravia a bezpečnosti, ochranu spotrebiteľov, ako aj profesionálnych koncových užívateľov.

Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko

Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov

Nariadenie vlády SR č. 393/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí

Nariadenie vlády SR č. 149/2016 Z. z. o zariadeniach a ochranných systémoch určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu

Nariadením vlády SR č. 149/2016 Z. z. sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 117/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zariadení a ochranných systémov určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2002 Z. z.

Účinnosť od 20. apríla 2016.

Návrh