dnes je 26.7.2021

Input:

Písmenové a grafické značenie v schémach elektroinštalácií

26.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

18.1 Písmenové a grafické značenie v schémach elektroinštalácií

doc. Ing. Dionýz Gašparovský

Označovanie funkčných jednotiek v schémach, elektrických inštaláciách a v rozvodných zariadeniach riešila norma STN 01 3306:1982 „Výkresy v elektrotechnike. Elektrotechnické schémy. Písmenno-číslicové označovanie”, ktorá je však od roku 2005 bez náhrady zrušená. Tvorbu technickej dokumentácie v elektrotechnike v súčasnosti rieši celý rad európskych noriem, ktoré sú prehľadne uvedené v kap. 13.4.1.

V tejto kapitole uvedieme stručný prehľad najdôležitejších písmenovo-číslicových a grafických označení používaných v schémach elektroinštalácií a na elektrických zariadeniach.

Prehľad písmenového značenia funkčných jednotiek je v tab. 13.6.1. Graficky sa jednotlivé prístroje a zariadenia kreslia v schémach v základnom stave, t. j. v stave bez pôsobenia vonkajších vplyvov (napätia, prúdu, tlaku, teploty). To znamená:

  • prístroje samočinne sa vracajúce do východiskovej polohy pôsobením pružiny (tlačidlá v nestlačenej polohe),

  • prístroje, ktoré sa samočinne nevracajú do východiskovej polohy, ale môžu zaujať viac polôh, sa kreslia v normálnej vypnutej polohe (prepínač v polohe 0),

  • prístroje ovládané elektromagneticky sa kreslia v polohe, ktorá zodpovedá stavu bez napätia (stýkač a relé bez pritiahnutej kotvy),

  • prístroje na indikáciu stavu sa kreslia v polohe bez pôsobenia média (tlakové spínače bez pôsobenia tlaku).

Do schém sa podľa potreby vpisujú typové označenia, technické údaje, menovité hodnoty a charakteristiky strojov a prístrojov podľa tabuľky 13.6.2. Tieto údaje sa tiež uvádzajú priamo na strojoch, prístrojoch a zariadeniach alebo sú súčasťou štítka.

Na prístrojoch a zariadeniach sa vo všeobecnosti udávajú tieto údaje:

  • identifikačné údaje: označenie výrobcu (text alebo logo), typové označenie (katalógové, výrobné alebo iné identifikačné číslo), číslo príslušnej normy,

  • menovité hodnoty (pozri tab. 13.6.2 a 13.6.3),

  • ďalšie prevádzkové a informačné údaje (počet pólov, schéma zapojenia a pozri tiež tab. 13.6.4).

Pre označenie svoriek prístrojov a zariadení platí tab. 13.6.5.

Počet a druh uvádzaných údajov priamo na prístrojoch a zariadeniach závisí od zložitosti aj veľkosti prístroja. Na malé prístroje nie je možné vypísať všetky potrebné údaje, preto je ich potrebné hľadať v príslušných katalógoch. Niektorí výrobcovia však okrem bežného obchodného katalógu vydávajú aj samostatný technický katalóg alebo technické listy, kde sa dajú nájsť aj podrobnejšie informácie o vlastnostiach alebo použití výrobku, napr. pokyny na montáž, inštaláciu alebo zapojenie, prevádzkové charakteristiky a pod.


Tabuľka č. 13.6.1 Prehľad písmenového značenia funkčných jednotiek

B Snímač, čidlo, detektor, mikrofón, kamera  
C Kondenzátor  
D Dátové obvody, logické obvody, pamäte  
E Žiarič (svietidlo, radiátor, laser)  
F Ochranný prístroj 
FA Istič  
FU Poistka  
FV Prepäťová ochrana (iskrište, bleskoistka, zvodič prepätia)  
FI Prúdový chránič  
G Generátor, dynamo, solárny článok, suchá batéria  
H Signalizačné zariadenie 
HA Zvuková (akustická) signalizácia (bzučiak, siréna, zvonček, húkačka)  
HL Svetelná signalizácia (žiarovka, tlejivka, LED dióda)  
K Relé 
KA Pomocné relé  
KD Bezkontaktné relé  
KH Návestné a oznamovacie relé  
KM Stýkač  
KT Časové relé  
L Rezerva (predtým tlmivka, reaktor, indukčnosť)  
M Motor, servomotor  
N Analógový člen alebo zariadenie  
P Merací prístroj 
PA Merací prístroj prúdu  
PF Merací prístroj frekvencie  
PV Merací prístroj napätia  
Q Spínač v energetických obvodoch, odpojovač 
QE Uzemňovač  
QF Motorový istič  
QM Vypínač  
QS Odpínač  
R Odpor, tlmivka  
S Spínač v oznamovacích a pomocných obvodoch 
SA Spínač v pomocných obvodoch (otočný, páčkový, tlačidlový), klávesnica, myš  
SB Tlačidlo (spínač so samočinným návratom)  
SQ Koncový vypínač  
T Transformátor, prevodník, zosilňovač 
TA Prístrojový transformátor prúdu  
TM Výkonový transformátor  
TV Transformátor napätia  
U Izolátor  
V Filter  
W Vodič, kábel, prípojnica, zbernica  
X Spojovací prvok 
XC Konektor, zásuvka, vidlica  
XJ Skúšobná svorka  
XP Kolík, vidlica  
XT Radová svorkovnica  


Tabuľka č. 13.6.2 Základné technické údaje elektrických strojov, prístrojov a zariadení

Sieť prúdová sústava (druh prúdu, počet fáz, frekvencia, napätie, skratová odolnosť)  
Transformátor prevod, výkon, spojenie vinutí, napätie nakrátko  
Motor napätie, výkon, frekvencia, počet fáz, rýchlosť otáčania, cos  
Spotrebič napätie, výkon  
Vypínač napätie, menovitý prúd, vypínací prúd  
Poistka, istič menovitý prúd  
Vodiče a káble druh izolácie, materiál jadra a izolácie, prierez, počet žíl  


Tabuľka č. 13.6.3. Prehľad najdôležitejších menovitých údajov udávaných v schémach a/alebo na prístrojoch

SYMBOL Význam 
I Prúd (všeobecne) 
In Menovitý prúd  
Ie Menovitý prevádzkový prúd  
Ith Dohodnutý teplotný prúd bez krytu  
Ithe Dohodnutý teplotný prúd v kryte  
Icm Menovitá zapínacia skratová schopnosť  
Icn Menovitá vypínacia skratová schopnosť  
Ic Podmienený skratový prúd  
Icw Menovitý krátkodobý výdržný prúd  
IΔn Menovitý reziduálny prúd  
U Napätie (všeobecne) 
Un Menovité napätie