dnes je 10.7.2020

Input:

Priestory s nebezpečenstvom výbuchu horľavých prachov

29.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

20.3 Priestory s nebezpečenstvom výbuchu horľavých prachov

doc. Ing. Dionýz Gašparovský

V prevádzkach s veľkou prašnosťou (mlyny, píly, stolárske dielne a pod.) môže dôjsť k výbuchu zmesi horľavých prachov so vzduchom, ak koncentrácia prachu v tejto zmesi dosiahne určitú hodnotu. Ak teplota prachu usadeného na povrchu elektrického zariadenia dosiahne teplotu vznietenia rozvíreného prachu, vo vnútri zariadenia dôjde k vznieteniu a môže dôjsť k výbuchu.

Požiadavky na konštrukciu elektrických zariadení určených do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu zmesi prachov sú uvedené v normách STN EN 60079-0, STN EN 60079-14 a STN EN 61241-17. Oblasti ohrozené výbuchom horľavých prachov sa delia do týchto kategórií:

Zóna 20: Priestor, v ktorom je výbušná atmosféra rozvíreného prachu a vzduchu prítomná trvale, dlhý čas alebo často. Stupeň krytia musí byť aspoň IP 6X. Označenie zariadenia: II 1 D.


PRÍKLAD

Vnútorné priestory zásobníkov, nádob a potrubí.

Zóna 21: Priestor, v ktorom môže vzniknúť výbušná atmosféra rozvíreného prachu so vzduchom v normálnej prevádzke iba príležitostne. Stupeň krytia musí byť aspoň IP 6X. Označenie zariadenia: II 2 D.


PRÍKLAD

Miesta nasýpania a vysýpania prašného materiálu, miesta ukladania vrstiev prachu, ktoré môžu v normálnej prevádzke spôsobiť vznik výbušnej koncentrácie horľavého prachu so vzduchom.

Zóna 22: Priestor, v ktorom za normálnej prevádzky nie je pravdepodobný vznik výbušnej atmosféry rozvíreného prachu so vzduchom. Ak takýto stav vznikne, má len krátke trvanie. Stupeň krytia musí byť aspoň IP 5X. Označenie zariadenia: II 3 D.


PRÍKLAD

Okolie zariadení a ochranných systémov, z ktorých môže v dôsledku netesnosti unikať prašná látka a vytvárať vrstvy usadeného prachu.


POZNÁMKA

Priestorové vymedzenie zón musí byť pre konkrétny prípad súčasťou protokolárne určených vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51 vrátane príslušných údajových listov podľa STN-EN 60079-10-1 a STN-EN 60079-10-2.

Zariadenia do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu sa musia vyberať na základe:

  • protokolov o určení vonkajších vplyvov,

  • výkresov s vyznačením jednotlivých zón (typ a veľkosť),

  • vlastností prítomného prachu, elektrickej rezistivity, teploty vznietenia vrstvy prachu podľa STN EN 60079-10-2 pre hrúbku vrstvy 5 mm,

  • maximálnej povrchovej