dnes je 12.7.2024

Input:

Ročná, spoločná previerka BOZP v roku 2024

22.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.04.2.1 Ročná, spoločná previerka BOZP v roku 2024

Ing. Lukáš Židík


Otázka:

Zákon č. 124/2006 Z. z.§ 9 Kontrolná činnosť hovorí, že zamestnávateľ je povinný sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov.

Jednoročný časový rámec je stanovený praxou, súvisí s preukázateľnosťou vykonávaných kontrol zamestnávateľom.  Legislatívne jednoročný časový rámec nie je stanovený.

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pohľad autora na problematiku:

Pri výkone kontrol sa IP opiera o § 9 Zákona, kde sú presne popísané všetky náležitosti, ktoré je potrebné kontrolovať zo strany zamestnávateľa. Ide

Najnovšie články
viac článkov