dnes je 15.4.2021

Input:

Svetelné obvody

30.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3 Svetelné obvody

doc. Ing. Dionýz Gašparovský

PhD.

Definícia

Svetelný obvod

Obvod určený prevažne pre pevné pripojenie svietidiel, príp. pre pripojenie svietidiel na zásuvky ovládané spínačmi. Na tento obvod je tiež možné pripojiť zásuvky, a to v jednej miestnosti najviac jednu zásuvku. V každej obytnej miestnosti a v kuchyni, ktorá nie je pripojená na obvod pre obytné jadro, musí byť aspoň jeden vývod pripojený na svetelný obvod.

VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY

Na jeden svetelný obvod sa smie pripojiť toľko svietidiel, aby súčet ich menovitých prúdov neprekročil menovitý prúd predradeného istiaceho prístroja obvodu. Menovitý prúd svietidiel sa stanoví z maximálneho príkonu, pre ktorý sú svietidlá typizované. Minimálne a štandardné počty vývodov v jednotlivých miestnostiach sú v tab. 6.3.1.

Požiadavky na počet svetelných vývodov v jednotlivých miestnostiach

Tab 6.3.1

Miestnosť

 

Minimum v Sk

 

Minimumv EÚ

 

Štandard v EÚ

 

Zvýšený štandard v EÚ

 

Obývačka do 20 m2

 

1

 

1

 

2

 

3

 

Obývačka nad 20 m2

 

2

 

2

 

3

 

4

 

Kuchynský kút

 

2 + 1

 

2

 

2

 

2

 

Kuchyňa

 

2 + 1

 

2

 

3

 

3

 

Kúpeľňa do 4 m2

 

1 + 1

 

 

 

 

Kúpeľňa nad 4 m2

 

2 + 1

 

2

 

3

 

3

 

WC

 

1 + 1

 

1

 

1

 

2

 

Domáce práce

 

1 + 1

 

1

 

2

 

3

 

Hobby

 

1

 

1

 

2

 

2

 

Detská izba

 

1

 

1

 

2

 

2

 

Pracovňa

 

1

 

1

 

2

 

2

 

Chodba, predsieň

 

1

 

1

 

2

 

3

 

Terasa, átrium

 

1

 

1

 

1

 

1 – 2

 

Pivnica, povala

 

1

 

1

 

1

 

1

 

Spoločná pivnica, povala do 20 m2

 

1

 

 

 

 

Spoločná pivnica, povala nad 20 m2

 

2

 

 

 

 

Spoločné komunikačné priestory

 

1

 

 

 

 

Garáž, dielňa

 

1

 

 

 

 

Kotolňa

 

1

 

 

 

 

Poznámka

Číslo za znakom „+“ znamená vývod pre ventilátor (digestor)

V priestoroch s väčším počtom svietidiel (pokiaľ nie je nutné osvetľovať celú plochu súčasne) sa členia svetelné obvody na viac samostatne ovládaných skupín na dosiahnutie optimálnej regulácie osvetlenia.

Menovitý prúd ovládacieho prvku nesmie byť menší ako súčet menovitých prúdov všetkých svietidiel týmto prístrojom ovládaných. Ak sú do svetelného obvodu zaradené zásuvky ovládané vypínačmi, nesmie byť predradená poistka (istič) na väčší menovitý prúd ako je menovitý prúd spínača a ním ovládanej zásuvky. Svetelné zdroje sa zvlášť neistia; proti nadprúdu sa istí len ich prívodné vedenie.

Tam, kde je to z prevádzkových dôvodov žiaduce, zriaďujú sa bez ohľadu na počet svetelných vývodov aspoň dva svetelné obvody, aby pri poruche v jednom svetelnom obvode bolo možné zabezpečiť aspoň orientačné osvetlenie. Ide napr. o schodiská vysokopodlažných budov, verejne prístupné priestory, učebne a pod.

Spínače pre ovládanie svetelných obvodov sa umiestňujú:

  • pri vchodových dverách

  • v miestnosti ovládaného svetelného obvodu

  • na tej strane, kde sa dvere otvárajú (na strane kľučky)

Ak takéto umiestnenie spínačov neumožňujú prevádzkové alebo bezpečnostné podmienky, môžu byť umiestnené aj inde (napr. na rozvádzači alebo na rozvodnici pre ovládanie a pod.).

Kolískové spínače a ovládače sa osádzajú tak, aby do polohy „zapnuté“ bolo nutné stlačiť kolísku hore. Páčkové spínače sa osádzajú tak, aby sa zapínali pohybom páčky hore. Toto ustanovenie sa netýka striedavých a krížových prepínačov.

Pre zariadenia, kde sa zriaďujú svetelné obvody a svietidlá si volí užívateľ (napr. obytné miestnosti v budovách pre bývanie, vybrané kancelárie v rôznych objektoch a pod.), je potrebné, aby bol v každej miestnosti aspoň jeden vývod ovládateľný spínačom pri vstupe do miestnosti; tento vývod môže byť zakončený svietidlovou spojkou (na strope alebo na stene) alebo zásuvkou.

Vedenie svetelného obvodu sa istí ističmi alebo poistkami s menovitým prúdom najviac 25 A. Vedenie musí mať taký prierez, aby bolo predradeným istiacim prvkom istené proti preťaženiu aj skratu.

OBVODY PRE OSVETLENIE SPOLOČNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

Rozvody pre osvetlenie schodísk, nástupných miest výťahov, chodieb atď. sa vykonáva:

a) s jedným obvodom – svietidlá sú zapojené na jeden obvod

b) s dvoma obvodmi – svietidlá sú zapojené na dva obvody jednej fázy tak, aby pri poruche jedného obvodu bolo možné zabezpečiť orientačné osvetlenie s minimálnou intenzitou 2 lx z jedného obvodu

c) s dvoma alebo viac obvodmi – svietidlá sú zapojené na obvody napájané z dvoch, príp. troch fáz tak, aby pri poruche jedného obvodu bolo možné zabezpečiť orientačné osvetlenie s minimálnou intenzitou 2 lx z ostatných obvodov

d) núdzovým osvetlení, ktoré doplňuje jeden zo spôsobov osvetlenia uvedených v odstavcoch a), b) alebo c); núdzové osvetlenie sa napája zo zdroja nezávislého od siete (batéria alebo agregát) a zapína sa automaticky

Ovládanie osvetlenia spoločných komunikácií objektu sa rieši jedným z týchto variant:

  • V budovách, v ktorých toto osvetlenie ovládajú jednotliví užívatelia, musí byť ovládanie možné zo všetkých miest, kde je to z dôvodu bezpečnej prevádzky nutné.

  • V budovách, v ktorých je osoba poverená ovládaním tohoto osvetlenia, musí byť ovládanie riešené ako ústredné.

  • Kombinácia oboch predchádzajúcich spôsobov.

Ak je osvetlenie spoločných komunikácií ovládané samočinnými schodiskovými spínačmi, musí existovať možnosť zapnúť trvalé osvetlenie (napr. vypínačmi alebo prepínačmi). Ak je osvetlenie realizované spôsobom podľa odstavca b) alebo c) (pozri vyššie), nesmie prerušenie jedného obvodu pre osvetlenie spoločných komunikácií narušiť ovládanie ostatných obvodov. Pri ovládaní samočinnými schodiskovými spínačmi sa musí použiť ovládač so svetelnou signalizáciou ich umiestnenia (napr. ovládače so signálnou tlejivkou pre orientáciu).

ZAPOJENIE SVETELNÝCH OBVODOV

Všetky vedenia k svietidlám aj spínačom vychádzajú z podružného rozvádzača: Vhodné pri centralizovaných systémoch ovládania. Nevýhodou sú dlhé vedenia.

Odbočenie k svietidlám v spínačoch:

Málo používaný variant, pretože spínače sú mimo úrovne horizontálnych inštalačných zón a svietidlá sú umiestnené spravidla na strope (prípadne na stene, ale vyššie ako spínače). Vhodné len pri potrebe minimalizovať počet spojov v škatuliach.

Odbočenie k spínačom vo svietidlách:

Lepší spôsob ako odbočenie v spínačoch. Vhodné je zvlášť tam, kde sa ľahko realizujú rozvody v strope napr. pri sádrokartónových podhľadoch alebo pri povrchovej montáži v lištách.

Odbočenie k spínačom a svietidlám v inštalačných škatuliach:

Najpoužívanejší spôsob, škatulee sa umiestňujú vo výške hornej horizontálnej inštalačnej zóny. Kontakty v škatuliach sú ľahko kontrolovateľné. Najmenšie nároky na dĺžku vedení. Z estetických dôvodov však dnes klesá popularita tohoto spôsobu odbočenia.

PREHĽAD RADENIA DOMOVÝCH SPÍNAČOV

Domové spínače sú určené prevažne pre spínanie svetelných obvodov, môžu spínať aj iné pevne pripojené spotrebiče (ventilátor) v rámci menovitých zaťažovacích prúdov. Z konštrukčného hľadiska sú v súčasnosti najrozšírenejšie kolískové spínače s celoplošnou ovládacou kolískou.

Podľa svojho účelu sa spínače odlišujú usporiadaním spínacích kontaktov, ktoré sa vyjadrujú číslom radenia. Prehľad radení je v tab. 6.3.2. Radenie kontaktov spínača určuje v podstate jeho vnútornú konštrukciu z funkčného hľadiska a determinuje spôsob jeho použitia. Radenie kontaktov je označované číselne.

Jednopólové spínače sú najbežnejšie, používajú sa ovládanie jedného svetelného okruhu.

Sériový prepínač zapína a vypína dva obvody v kombinácii - jeden obvod – druhý obvod – oba obvody – vypnutá poloha.

Striedavý a krížový prepínač sa používajú na ovládanie jedného obvodu z viacerých miest napr. na schodiskách a na chodbách.

Prehľad radenia kontaktov pre domové spínače

Tab 6.3.2

Označenie radení 5A a 5B je dnes už nahradené novým značením (v tabuľke sú uvedené v zátvorke), t.j. 1+6 a 6+6. Označenie „S“ v čísle radenia predstavuje prístroj so signalizačnou tlejivkou, označenie „So“ predstavuje prístroj vybavený orientačnou tlejivkou. Rozdiel medzi signalizačou a orientačnou tlejivkou je v tom, že signalizačná tlejivka (S) je v prevádzke pri prítomnosti napájacieho napätia trvale, orientačná tlejivka (So) len pri vypnutom ovládanom spotrebiči. Orientačná tlejivka slúži pre rýchlu lokalizáciu domového prístroja aj v tme.

Okrem spínacích prístrojov uvedených v tabuľke existujú prirodzene aj ďalšie kombinácie s tlejivkami, bežné sú napr. radenia 1S, 1So, 1/0S, 1/0So, 2S, 6S, 6So alebo 7So. Okrem toho existujú aj menej používané radenia 6/2 (striedavý dvojpólový), 1+1 (dvojitý jednopólový - na rozdiel od radenia 5 má samostatné prívody), 0/1 (ovládač tlačidlový rozpínací), 2/0 (ovládač tlačidlový zapínací dvojpólový), 1/1A (ovládač tlačidlový zapínací s jednopólovým rozpínačom). Spínač radenia 4 (skupinový) sa vyrába v otočnom vyhotovení. Ovládajú sa ním dve skupiny spotrebičov s vypnutou polohou medzi skupinami. Výhodou je (na rozdiel od radenia 5), že naraz možno zopnúť len jeden z ovládaných skupín.

Do spínačov sa zapájajú krajné vodiče čiernej, hnedej alebo šedej farby. Výnimku tvoria spínače s tlejivkou, kam je potrebné priviesť aj vodič N.

SCHÉMY ZAPOJENIA

Domové spínače rôznych radení vyžadujú spravidla istú schému zapojenia spínaného spotrebiča na sieť, pritom niektoré typy radení sa používajú individuálne, iné v kombinácii. Príklady schém sú v tab. 6.3.3, môžu sa však vyskytovať aj alternatívne zapojenia.

Prirodzene, namiesto svietidla v schémach z tabuľky sa môže pripojiť aj iný obdobný spotrebič. Treba si však uvedomiť, pre aký typ záťaže je spínač vhodný. Žiarovková záťaž predstavuje nelineárny odpor (studené vlákno má iný odpor ako horúce vlákno), žiarivkové osvetlenie s klasickým predradníkom predstavuje induktívnú záťaž. Domové spínače majú spravidla menovitý prúd 10 A stanovený pre odporovú (najčastejšie žiarovkovú) záťaž. Pri zapojení do iných obvodov treba prúd patrične znižovať (napr. pri žiarivkovej záťaži so sériovou kompenzáciou na 50 % menovitého prúdu), inak môže dochádzať k lepeniu kontaktov alebo dokonca k zvareniu kontaktov v zapnutej polohe. Nové riešenia spínačov sú však už väčšinou konštrukčne riešené tak, že sú voči zvareniu kontaktov odolnejšie a možno ich zaťažovať menovitým prúdom aj pri žiarivkovej záťaži.

Spínač radenia 1 sa používa na jednoduché jednopólové spínanie spotrebiča, radenie 2 pre dvojpólové spínanie. Spínač radenia 5 sa najčastejšie používa na spínanie lustra s dvomi skupinami žiaroviek, prípadne na spínanie dvoch svietidiel v jednej miestnosti. Striedavý prepínač radenia 6 sa používa pre ovládanie osvetlenia na chodbe alebo schodisku z dvoch miest. Pokiaľ by bolo potrebné ovládať osvetlenie z viacerých miest (napr. na schodisku na každom poschodí), musia sa v kombinácii so striedavými prepínačmi použiť krížové, a to tak, že na konci schémy (nie nevyhnutne na konci trasy v priestore) sú vždy použité striedavé prepínače a medzi nimi vždy krížové prepínače. Príklad