Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

251/2012 Z.z., Zákon o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.1.2020

251/2012 Z.z.
Zákon
z 31. júla 2012
o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
391/2012 Z.z.
1. 1. 2013
mení § 28 a § 31
352/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
382/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení § 2, § 27 a § 41
102/2014 Z.z.
1. 5. 2014
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
102/2014 Z.z.
13. 6. 2014
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
321/2014 Z.z.
1. 12. 2014
mení a dopĺňa 28 novelizačných bodov
91/2016 Z.z.
1. 7. 2016
dopĺňa § 7 a § 96c
315/2016 Z.z.
1. 2. 2017
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
315/2016 Z.z.
1. 8. 2017
dopĺňa § 10
162/2018 Z.z.
1. 7. 2018
mení a dopĺňa 68 novelizačných bodov
162/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení § 64, §76 a § 95
177/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa § 7 a poznámku pod čiarou
309/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa 67 novelizačných bodov
309/2018 Z.z.
1. 1. 2020
mení a dopĺňa § 34, § 37 a poznámku pod čiarou
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a) podmienky na podnikanie v energetike,
b) prístup na trh, práva a povinnosti účastníkov trhu v energetike,
c) opatrenia zamerané na zabezpečenie bezpečnosti dodávky elektriny a plynu a fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a vnútorného trhu s plynom,
d) práva a povinnosti osôb, ktorých práva a povinnosti môžu byť dotknuté účastníkmi trhu v energetike,
e) výkon štátnej správy v energetike,
f) výkon štátneho dozoru a kontroly nad podnikaním v energetike.
Základné ustanovenia
§ 2
Na účely tohto zákona sa rozumie
a) všeobecne
1. energetikou elektroenergetika, plynárenstvo, preprava pohonných látok alebo ropy potrubím, plnenie tlakových nádob so skvapalneným plynným uhľovodíkom (ďalej len „tlaková nádoba”) a rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka,
2. vymedzeným územím územie Slovenskej republiky, v ktorom je prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy povinný zabezpečiť prenos elektriny alebo distribúciu elektriny alebo v ktorom je prevádzkovateľ prepravnej siete alebo prevádzkovateľ distribučnej siete povinný zabezpečiť prepravu plynu alebo distribúciu plynu,
3. časťou vymedzeného územia časť územia Slovenskej republiky, v ktorom je prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy povinný zabezpečiť prenos elektriny alebo distribúciu elektriny alebo v ktorom je prevádzkovateľ prepravnej siete alebo prevádzkovateľ distribučnej siete povinný zabezpečiť prepravu plynu alebo distribúciu plynu,
4. územím Európskej únie vymedzené územie a územia ostatných členských štátov Európskej únie a zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát”),
5. územím tretích štátov územie, ktoré nie je územím Európskej únie,
6. bezpečnosťou dodávky elektriny a plynu schopnosť sústavy a siete zásobovať koncových odberateľov elektriny a koncových odberateľov plynu, zabezpečenie technickej bezpečnosti energetických zariadení a rovnováhy ponuky a dopytu elektriny a plynu na vymedzenom území alebo jeho časti,
7. vnútorným trhom trh s elektrinou alebo trh s plynom, ktorý sa realizuje na území Európskej únie,
8. prepojením sústavy alebo siete prepojenie
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: