dnes je 13.7.2020

Input:

555/2005 Z.z., Zákon o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.5.2019

555/2005 Z.z.
ZÁKON
z 8. novembra 2005
o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
17/2007 Z.z.
15. 1. 2007
mení §8, § 11
476/2008 Z.z.
1. 1. 2009
dopĺňa §7 a § 9
300/2012 Z.z.
1. 1. 2013
mení a dopĺňa 35 novelizačných bodov
277/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
277/2015 Z.z.
1. 1. 2017
dopĺňa § 9e
144/2017 Z.z.
15. 6. 2017
mení a dopĺňa 21 novelizačných bodov
177/2018 Z.z.
1. 9. 2018
mení § 9d a poznámku pod čiarou
96/2019 Z.z.
1. 5. 2019
mení a dopĺňa 27 novelizačných bodov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon ustanovuje postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov a pôsobnosť orgánov verejnej správy.
§ 2
Postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov
(1) Postupmi a opatreniami na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov sú:
a) jednotná metodika výpočtu integrovanej energetickej hospodárnosti budovy (ďalej len „výpočet”),
b) určenie a uplatňovanie minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť
1. nových budov,
2. existujúcich budov pri ich významnej obnove,
3. stavebných konštrukcií a prvkov tvoriacich ich časť, ktoré oddeľujú vnútorné prostredie budov od vonkajšieho prostredia (ďalej len „obalová konštrukcia”) a
4. technických systémov vykurovania, prípravy teplej vody, vetrania, chladenia a osvetlenia budov a ich kombinácie (ďalej len „technický systém”),
c) povinná energetická certifikácia budov a systém kontroly energetických certifikátov,
d) vypracúvanie národných plánov zameraných na zvyšovanie počtu budov s takmer nulovou potrebou energie (ďalej len „národný plán”).
(2) Postupy a opatrenia podľa odseku 1 sa nevzťahujú na
a) budovy a pamätníky chránené z dôvodu architektonickej alebo historickej hodnoty alebo ako súčasť charakteristického prostredia, pri ktorých by dodržanie požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov neprijateľne zmenilo ich charakter alebo vzhľad,
b) kostoly a iné budovy používané ako miesta na bohoslužby alebo na náboženské podujatia,
c) budovy, ktoré sú dočasnými stavbami s plánovaným časom užívania kratším ako dva roky,
d) priemyselné stavby, dielne a nebytové poľnohospodárske budovy s nízkou spotrebou energie,
e) bytové budovy, ktoré sú určené na užívanie menej než štyri mesiace v roku alebo na obmedzené užívanie počas roka s očakávanou spotrebou energie nižšou ako 25 % spotreby pri celoročnom užívaní,
f) samostatne stojace budovy, ktorých úžitková plocha je menšia ako 50 m2.
(3) Budovou na účely tohto zákona je zastrešená stavba so stenami, v ktorej sa používa energia na úpravu vnútorného prostredia. Budovou sa rozumie stavba ako celok alebo jej časť, ktorá bola projektovaná alebo zmenená na samostatné užívanie (ďalej len „samostatná časť”).
(4) Budovami podľa odseku 2 písm. a) sú najmä budovy
a) vyhlásené za národné kultúrne pamiatky, 1)
b) v pamiatkovej rezervácii alebo v pamiatkovej zóne ako súčasť historického sídelného usporiadania,
c) uvedené do užívania pred 1. januárom 1947.
(5) Novou budovou na účely tohto zákona je budova, ktorej energetická hospodárnosť sa ovplyvňuje v projekte stavby alebo počas výstavby.
(6) Existujúcou budovou na účely tohto zákona je užívaná budova, ktorej energetická hospodárnosť sa dá vypočítať z údajov, ktoré sú známe alebo sa dajú zistiť prehliadkou a meraním.
(7) Významnou obnovou budovy sú stavebné úpravy2) existujúcej budovy, ktorými sa vykonáva zásah do jej obalovej konštrukcie v rozsahu viac ako 25 % jej plochy, najmä zateplením obvodového plášťa a strešného