dnes je 26.7.2021

Input:

Ako by mal vyzerať protokol o určení vonkajších vplyvov?

25.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Ako by mal vyzerať protokol o určení vonkajších vplyvov?

Ing. Ján Vencel

O určení vonkajších vplyvov a o opatreniach, ktoré určené vonkajšie vplyvy podmieňujú, sa musí zhotoviť písomný protokol. Protokol musí byť stručný, jednoznačný a musí z neho vyplývať zodpovednosť organizácie a osôb, ktoré vonkajšie vplyvy určili. K protokolu sa prikladajú prílohy obsahujúce napr. tabuľky vlastností nebezpečných látok, skúšobné protokoly a pod.

Súčasťou protokolu v určitých prípadoch sú aj ďalšie špecifické podklady, napr. pri prostredí s výbušnou plynnou atmosférou podľa STN EN 60079-10 (33 2320) sú prílohou protokolu údajové listy na určenie priestoru s nebezpečenstvom výbuchu, v miestnostiach na lekárske účely podľa STN 33 2140 je prílohou protokolu určenie typu miestnosti na lekárske účely.

Protokol musí byť súčasťou projektovej dokumentácie a počas existencie zariadenia, inštalácie alebo prevádzky sa musí archivovať. Údaje o vonkajších vplyvoch, ktoré sa hodnotia podľa požiadaviek iných STN, sa musia pripojiť k protokolu o určení vonkajších vplyvov.

Informatívny vzor protokolu je nasledovný:


Protokol o určení vonkajších vplyvov č. .......... /......

Vypracoval: .........................................................................................................................................

(Meno a názov organizácie)

Zloženie komisie:

 

 

 

 

 

Meno

 

 

Funkcia, odborná spôsobilosť, číslo osvedčenia

o odbornej spôsobilosti a pod.

 

 

Predseda:

 

 

...............................

 

 

 

 

Členovia:

 

 

...............................

 

 

 

 

...............................

 

 

 

 

...............................

 

 

 

 

...............................

 

 

 

 

...............................

 

 

 

 

Objekt:

uvedie sa názov alebo označenie budovy, stavby, priestranstva, konštrukcie a pod., zaisťujúce presnú identifikáciu objektu

Podklady použité na vypracovanie protokolu:

uvedú sa dispozície, čísla skúšobných protokolov atď.; ako podklad môže slúžiť aj prehliadka objektu

Prílohy:

tabuľky vlastností nebezpečných látok, skúšobné protokoly atď.

Opis technologického procesu a zariadenia:

opíše sa stručne technologický proces, dispozičné riešenie, rozhodujúce stroje a zariadenia, vplyvy pri neobvyklých prevádzkových stavoch zariadení

Rozhodnutie:

uvedie sa norma, podľa ktorej bolo prostredie stanovené, stanovia sa vonkajšie vplyvy v jednotlivých priestoroch a ich rozsahy a požadované opatrenia na zníženie nepriaznivých vplyvov; uvedú sa