dnes je 8.8.2020

Input:

Bezpečnosť pri používaní brán a vrát s mechanickým pohonom; Požiadavky na brány a vráta, obsluhu a odbornú spôsobilosť

30.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.8 Bezpečnosť pri používaní brán a vrát s mechanickým pohonom; Požiadavky na brány a vráta, obsluhu a odbornú spôsobilosť

Ing. Tamara Paceková

Brány a vráta podľa miery ohrozenia v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia (ďalej len „vyhláška”) patria do skupiny B, s vyššou mierou ohrozenia. Zároveň vyhláška ustanovuje túto skupinu ako vyhradené technické zariadenia.

Vyhradeným technickým zariadením zdvíhacím skupiny B písm. f) je zvislá posuvná brána s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 2, 7 m.

Sprievodnú technickú dokumentáciu poskytovanú na používanie vyhradeného technického zariadenia zabezpečí dodávateľ vyhradeného technického zariadenia v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami.

Sprievodná technická dokumentácia vyhradeného technického zariadenia obsahuje:

a) údaje identifikujúce výrobcu alebo dodávateľa, základné údaje o technickom zariadení najmenej:

a) názov vyhradeného technického zariadenia,

b) typové označenie,

c) meno, priezvisko a miesto podnikania výrobcu, ak ide o fyzickú osobu, a názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie a právnu formu výrobcu, ak ide o právnickú osobu,

d) výrobné číslo,

e) rok výroby,

f) umiestnenie,

g) základné technické parametre, ktoré sú pre vyhradené technické zariadenie zdvíhacie

a. nosnosť,

b. zdvih,

c. menovitá rýchlosť,

d. rozpätie, vyloženie,

e. ovládanie,

f. druh pohonu,

a charakteristiku prostredia, v ktorom môže zariadenie pracovať,

b) pokyny na používanie alebo odkazy na predpisy, ktoré obsahujú

1. prípustný spôsob používania,

2. návod na obsluhu, nastavovanie, údržbu, opravy, prehliadky a skúšky vrátane výkresov a schém potrebných na vykonávanie týchto činností a ochranných opatrení, ktoré sa musia vykonať pri týchto činnostiach,

3. požiadavky na vedenie technickej dokumentácie a dokladov,

4. požiadavky na odbornú spôsobilosť osôb vykonávajúcich obsluhu, nastavovanie, údržbu, opravy, prehliadky a skúšky,

5. návod na montáž, vyskúšanie a podmienky uvedenia technického zariadenia do prevádzky,

6. požiadavky na zabezpečenie stability technického zariadenia počas prepravy, montáže, používania, počas skúšania, počas predvídateľných porúch, demontáže a podľa potreby aj v čase mimo jeho prevádzky,

7. zoznam náhradných dielov a príslušenstva,

c) preberacie dokumenty, a to

1. pasport, revíznu knihu alebo iný dokument technického zariadenia v rozsahu určenom

bezpečnostnotechnickými požiadavkami,

2. odborné stanovisko k dokumentácii, ak bolo vydané,

3. doklad o súlade technického zariadenia s bezpečnostnotechnickými požiadavkami,

4. osvedčenie o typovej skúške technického zariadenia, ak bola vykonaná,

5. osvedčenie o úradnej skúške alebo inej skúške vykonanej oprávnenou právnickou osobou alebo o skúške vykonanej revíznym technikom výrobcu alebo revíznym technikom,

6. atesty, certifikáty a iné.

Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri prevádzke technického zariadenia

Zamestnávateľ, fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom a iné osoby podľa zákona 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, ktorí na plnenie svojich úloh používajú technické zariadenie zabezpečia bezpečnosť technického zariadenia, ak pri jeho prevádzke dodržiavajú bezpečnostnotechnické požiadavky a

a) vedú sprievodnú technickú dokumentáciu technického zariadenia vrátane dokladov o vykonaných prehliadkach, kontrolách a skúškach,

b) vedú evidenciu vyhradeného technického zariadenia s údajmi podľa prílohy č. 4 vyhlášky zodpovedajúcu skutočnému stavu,

c) zabezpečia vykonanie kontroly stavu bezpečnosti technického zariadenia podľa § 9 vyhlášky.

Kontrola stavu bezpečnosti technického zariadenia podľa vyhlášky

Stav bezpečnosti technického zariadenia sa kontroluje

a) odbornou prehliadkou a odbornou skúškou vykonanou revíznym technikom,

b) inými prehliadkami a skúškami osobou na opravu a osobou určenou prevádzkovateľom podľa bezpečnostnotechnických požiadaviek.

Kontrola stavu bezpečnosti technického zariadenia sa vykonáva podľa vyhlášky, bezpečnostnotechnických požiadaviek a sprievodnej technickej dokumentácie

a) počas montáže a po ich dokončení,

b) po inštalovaní na mieste budúcej prevádzky pred prvým uvedením do prevádzky a po inštalovaní na inom mieste,

c) pred opätovným uvedením do prevádzky

1. po odstavení dlhšom ako jeden rok,

2. po demontáži a opätovnej montáži, ktorou môže byť ovplyvnený stav bezpečnosti,

3. po rekonštrukcii a oprave; po oprave technického zariadenia elektrického, ak bola potrebná zmena istenia,

4. ak jeho používanie bolo zakázané inšpektorom práce,

d) počas prevádzky podľa prevádzkových podmienok na základe posúdenia rizika, najmenej v ustanovených lehotách.

Pred začatím kontroly stavu bezpečnosti technického zariadenia prevádzkovateľ po dohode s dodávateľom pripraví technické zariadenie na vykonanie kontroly a podľa potreby zabezpečí nevyhnutné ochranné opatrenia, najmä odpojenie od prívodu energie, meranie, obmedzenie počtu prítomných osôb.

Osoba, ktorá vykonala kontrolu stavu bezpečnosti technického zariadenia, vyhotoví o výsledku kontroly doklad, ktorý odovzdá prevádzkovateľovi. Doklad o výsledku kontroly stavu bezpečnosti technického zariadenia sa priloží k technickej dokumentácii technického zariadenia.

Obsluha vyhradeného technického zariadenia zdvíhacieho

Obsluhovať vyhradené technické zariadenie určené bezpečnostnotechnickými požiadavkami, skupiny Bf – zvisle posuvná brána, môže osoba na obsluhu vyhradeného technického zariadenia, ktorá má písomný doklad o overení odborných vedomostí vyhotovený revíznym technikom.

Oprava, rekonštrukcia a montáž vyhradeného technického zariadenia

Vyhradené technické zariadenie skupiny Bf – zvisle posuvná brána, môže opravovať, rekonštruovať a montovať do funkčného celku na mieste jeho budúcej prevádzky osoba na opravu, ktorá má písomný doklad o overení odborných vedomostí vyhotovený revíznym technikom.

Odborné prehliadky a odborné skúšky zvislej posuvnej brány s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 2, 7 m počas prevádzky sa vykonávajú v zmysle prílohy č. 7 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a to:

A. skúška po rekonštrukcii; montážna skúška, vykonáva ju revízny technik,

B. prehliadka a skúška po oprave; vykonáva ju revízny technik/prevádzkovateľom určená osoba,

C. odborná prehliadka, vykonáva ju revízny technik v lehotách podľa technických podmienok výrobcu,

D. odborná skúška, vykonáva ju revízny technik v lehotách podľa technických podmienok výrobcu.

Minimálné požiadavky na zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri používaní brána vrát s mechanickým pohonom sa uvádza v norme: STN EN 12453 (74 6458): December 2002;Bezpečnosť pri používaní brán a vrát s mechanickým pohonom ; Požiadavky.

Táto norma stanovuje funkčné požiadavky s ohľadom na bezpečnosť pri používaní pre všetky typy motoricky ovládaných vrát a závor určených pre osadenie do miest s pohybom osôb, ktorých hlavným účelom je bezpečný prístup tovaru a vozidiel, doprevádzaných osobami, v priemyslových, komerčných alebo obytných objektoch.

Neplatí pre:

- vráta plavebných komôr a prístavov;

- dvere a vráta výťahov;

- dvere vo vozidlách;

- opancierované dvere;

- dvere a vráta pre zvieratá v zoologických záhradách;

- divadelné opony;

- turniketové dvere akejkoľvek veľkosti;

- dverové krídla s vodorovným pohybom o šírke menšej ako 2,5 m a ploche menšej ako 6,25
m2, určené pre chodcov;

- dvere a vráta mimo dosah osôb (napríklad zábrany portálových žeriavov);

- železné závory;

- závory, používané výlučne pre vozidla.

Špecifické použitie

Vráta a závory môžu byť posuvné, zvisle skladacie, vyklápacie, otočné, rolovacie, zvisle posuvné a ďalšie typy s mnohými variantmi pre každý typ. Pokiaľ nie je stanovené inak, slovo „vráta“ sa vzťahuje k týmto typom a variantom vrát a závor.

Následné sú motoricky ovládané vráta brána ako celok. Niektoré vráta môžu byť výsledkom

zavedenia pohonnej jednotky na ručné ovládané vráta. V tomto prípade platí táto norma pre kompletnú konečnú montáž.

Požiadavky na špecifické vlastnosti (ako je požiarna odolnosť, odolnosť proti výbuchu, zvuk, funkcie únikovej cesty, odolnosť proti vlámaniu alebo tepelná izolácia, atď.), ktoré sú požadované pre určité vráta k splneniu, nie sú v tejto norme špecifikované. Pokiaľ špecifikácia v norme na špeciálne vlastnosti niektorých vrát sú v rozpore s požiadavkou tejto norme, potom táto norma ma prednosť.

Termíny a definície

Pre účely tejto normy sa používajú termíny a definície podľa EN 12433-1, EN 12433-2 a prEN 12978:2000 spoločne s nasledujúcimi definíciami:

vlastné ochranné zariadenie: ochranné zariadenie spojené s riadiacim systémom, ktoré je ovládané rôznymi vstupnými alebo výstupnými charakteristikami vlastného riadenia, za účelom zaistenia ochrany pred nebezpečím,

domové garážové vráta: vráta používané v domovej garáži, ktoré sú používané len jednou samostatnou domácnosťou a vráta nevystupujú do verejnej plochy.

Nebezpečie, nebezpečné situácie a nebezpečné udalosti. Všeobecne

Hlavnou funkciou vrát je otvorenie a uzatvorenie otvoru. Bežný pohyb vrát môže vyvolávať nebezpečné situácie pre osoby, tovar a vozidla v ich blízkom okolí, ktoré nemohli byť vylúčené konštrukciou vrát.

Možné nebezpečia sú závisle na stave vrát a spôsobe používania vrát.

Pokiaľ sú vráta a zariadenie v prevádzkyschopnom stave a správne používané (napr. ako špecifikuje výrobca v návode k ovládaniu) alebo nesprávnym zachádzaním v predvídateľných situáciách, potom nebezpečia, ktoré môžu byť vytvorené motoricky ovládanými vratami sú nasledujúce:

Nebezpečie spôsobené na miestach rozdrvením, strihu a vtiahnutím

Nebezpečné miesto je považované za existujúce až do výšky 2,5 m nad podlahou alebo akoukoľvek stálou prístupovou úrovňou, a pokiaľ sa vyskytuje:

- medzi hlavnou uzatváracou hranou akýchkoľvek vrát a opačnou hranou, a medzi vedľajšími
uzatváracími hranami otočných, skladacích, vyklápacích a posuvných vrát a opačnými
hranami;

- medzi uzatváracími hranami a prekážkami v dosahu uzatváracej plochy krídla;

- medzi krídlami posunujúcimi sa navzájom;

- medzi krídlami a obvodom otvoru na krídlach a pevných častiach v blízkom okolí;

- medzi medzerami a otvormi v krídle, ktorých veľkosť sa mení počas pohybu krídla;

- na častiach krídla, ktoré vystupujú;

- na pohyblivých častiach pohonu, ktoré sú schopné spôsobiť zranenie.

Nebezpečie spôsobené zdvihnutím osôb vrátami

Pokiaľ motoricky ovládané vráta, ktoré sa otvárajú hore, môžu zdvihnúť dospelého alebo dieťa, toto môže viesť k predvídateľnému nesprávnemu zaobchádzaniu, ktoré môže vytvoriť nebezpečnú situáciu, obzvlášť, kedy sú vráta umiestnené vo verejnej ploche. Vráta môžu vždy spôsobiť zdvihnutie osoby, a preto je nebezpečné miesto považované za existujúce, bez ohľadu na jeho výšku nad podlahou, v nasledujúcich miestach:

- medzi krídlami a pevnými časťami v blízkom okolí;

- v okolí hriadeľa alebo zdvíhacích vretien rolovacích vrát.

Nebezpečie spôsobené narazením

Nárazy medzi pohybujúcimi sa vrátami a osobou môžu byť nebezpečné vplyvom nárazovej sily krídla vrát.

Nebezpečia spôsobené pohonom alebo zdrojom energie

Pohon alebo zdroj energie používaný na motorické ovládanie môže vyvolať nebezpečie ako je:

- úraz elektrickým prúdom;

- požiar z prehriatia;

- roztrhnutie spôsobené hydraulickým alebo pneumatickým tlakom;

- porucha elektrických, pneumatických alebo hydraulických zariadení;

- pohyb krídla vrát po vypnutí pohonu;

- porucha bezpečnostného zariadenia.

Ručné ovládanie

Pokiaľ musia byť motoricky ovládané vráta uvedené do pohybu ručne (napr. v prípade poškodenia zdroja energie), môžu nastať nebezpečné situácie:

- môže sa počas ručného ovládania objaviť motorické ovládanie;

- kľuka alebo zariadenie na ručné ovládanie nie je správne tvarované alebo umiestnené;

- nutný ručný výkon nie je prispôsobený schopnosti ľudského tela.

Iné nebezpečia

Mimo nebezpečia popísaného vyššie, nasledujúce nebezpečia môžu pravdepodobne vytvoriť nebezpečné situácie-

Dvierka

Pokiaľ sú dvierka súčasťou hlavného krídla motoricky ovládaných vrát a nie sú v uzatvorenej polohe, môže dôjsť k nebezpečnej situácií.

Zachytenie

Nebezpečie zachytenia môžu existovať v oblasti medzi motoricky ovládanými vrátami alebo v miestnostiach, kde sú motoricky ovládaná vráta jediným prostriedkom úniku.


Zaistenie bezpečných vzdialeností pre zabránenie rozdrvenia môže mať vplyv na vytvorenie miest, kde môže nastať zachytenie.

Dobeh krídla

Pokiaľ môže krídlo motoricky ovládaných vrát prekročiť jeho koncové polohy, potom krídlo môže spadnúť a takto vyvolať nebezpečnú situáciu.

Nebezpečia spôsobené, pokiaľ vráta nie sú v prevádzkyschopnom stave, ale sú použité správne

Abnormálny stav vrát môže viesť k neúmyselnému pohybu krídla vrát, ktoré môžu vyvolať nebezpečnú situáciu. Nebezpečná situácia vzniká najme, pokiaľ:

- môžu krídla vyskočiť von z vodítok (napr. koľajníc, klzných (posuvných) dráh, závesov);

- zdvihnuté krídlo vrát môže neúmyselne vypadnúť i následkom mechanickej poruchy.

Nebezpečia spôsobené, pokiaľ vráta nie sú v prevádzkyschopnom stave a nie sú použité

správne

Nebezpečia vznikajúce z nesprávneho používania motoricky ovládaných vrát, ktoré nie sú v prevádzkyschopnom stave, sú nepredvídateľné, a preto sa neuvažujú.

Nebezpečia spôsobené uzamykacím zariadením

Vplyv uzamykacieho zariadenia a pohonu môže mať za následok nebezpečnú situáciu, napr. mechanické poškodenie, vykoľajenie.

Vplyv typu použitia na úroveň rizík

Poloha vrát a typ ovládania vrát môže mať vplyv na úroveň rizík vyvolaných motoricky ovládanými vrátami.

Táto úroveň rizík sa zvyšuje, pokiaľ:

- sú schopné použiť vráta deti, zdravotne postihnuté alebo staršie osoby;

- nie je možné poučiť, preškoliť alebo sledovať užívateľa vrát;

- nie je možné vybrať osoby, ktoré môžu samé ovládať vráta (oprávnené osoby);

- počet osôb, ktoré sa môžu dostať do styku s motoricky ovládanými vrátami, je vysoký;

- počet užívateľov alebo frekvencia používania je vysoká;

- stupeň automatizácie je vysoký.

Naopak je úroveň rizík znížená, pokiaľ sú vráta používané obmedzeným počtom užívateľov, a nie sú opatrené žiadnou automatickou funkciou a neotvárajú sa priamo do verejnej plochy, t.j. neautomatické domové garážové vráta, používané len jedinou domácnosťou, nevyčnievajúce priamo do verejnej plochy.

Všeobecne

Bezpečnostné opatrenia pre ochranu osôb musia byť považované za dostatočné tiež pre ochranu tovaru a vozidiel.

Vylúčenie alebo bezpečnostná ochrana nebezpečia spôsobených na miestach rozdrvenia, strihu a vtiahnutia

Všetky nebezpečné miesta musia byť vylúčené alebo zaistené.

Toto môže byť dosiahnuté nasledujúcim jediným opatrením alebo kombináciou nasledujúcich opatrení:

- vytvorením bezpečných vzdialeností;

- inštalovaním ochranných zariadení ako napríklad krytu, vek, celkom uzatvorených ochranných krytov, pevných ochranných krídel;

- vhodným tvarovaním všetkých povrchov krídla a časti, ktoré vystupujú;

- ovládaním vrát tipovacím zariadením;

- obmedzením síl vytvorených krídlom vrát pri stretnutí s osobou alebo prekážkou;

- inštalovaním snímacieho ochranného zariadenia (PSPE nebo ESPE).

Pre vráta s obmedzenou úrovňou rizík, môže byť akceptované len zaistenie pohybu hlavnej hrany.

Bezpečné vzdialenosti

Miesta rozdrvenia, strihu a vtiahnutia sú vylúčené, pokiaľ sú zaistené bezpečné vzdialenosti, ktoré sa vzťahujú k ohrozeným častiam ľudského tela.

Pokiaľ sú bezpečné vzdialenosti závislé na montáži a stavebných podmienkach musí byť v montážnom návode presne popísaná metóda zaisťujúca, aby boli bezpečné vzdialenosti po dokončení montáže účinné.

Bezpečné vzdialenosti nemôžu byť aplikované na zaistenie hlavnej uzatváracej hrany.

Ochranné zariadenia

Ochranné zariadenia, ako napríklad kryty, veka, celkom uzatvorené ochranné kryty, pevné ochranné krídla (dosky), musia byť navrhnuté pri splnení nasledujúcich požiadaviek:

- nebezpečné miesta sú zaistené až do výšky 2,5 m nad podlahou alebo akoukoľvek inou
stálou prístupovou úrovňou; .

- sú pevné a pružné pri rešpektovaní ich funkcií spojených s bezpečnosťou;

- môžu byť uvoľnené len s náradím;

- nemôžu vyvolať ďalšie nebezpečia;

a

- nemôžu byť ľahko zničené, obísť alebo urobiť neúčinnými.

Tvarovanie krídiel vrát a časti, ktoré vystupujú

Pri návrhu krídla vrát musia byť vylúčené ostré hrany.

Vystupujúce časti, ktoré môžu spôsobiť poranenie, musia byť vylúčené konštrukciou krídla vrát.


Zranenia spôsobené vystupujúcimi časťami môžu byť vylúčené, napr. vhodným tvarovaním alebo krytom.

Tipovacie zariadenie

Tipovacie zariadenia musia byť konštruované a použité pri splnení nasledujúcich požiadaviek:

- krídlo vrát musí zastaviť, pokiaľ je vypnuté ručné ovládacie zariadenie. Vzdialenosť dobehu
krídla vrát po vypnutí ovládania nesmie byť> 50 mm, pokiaľ je medzera otvoru ≤ 500 mm, a
nesmie byť> 100 mm pokiaľ je medzera otvoru > 500 mm. Prípadne musí byť krídlo vrát
opatrené deformovateľnou uzatváracou hranou, ktorá musí mať vhodnú deformáciu väčšiu
než celková brzdná dráha a nesmie mať za následok statickú silu väčšiu než 150 N na
skúšobnom telese o priemere 80 mm;

- krídlo nesmie byť uvedené do pohybu iným ručným ovládaním než tipovacím zariadením;

- osoba ovládajúca vráta musí mať dokonalý výhľad na vráta a okolie vrát počas pohybu
krídla a sama nesmie byť v nebezpečnej polohe;

POZNAMKA: Diaľkové ovládacie zariadenia môžu byť použité ako tipovacie zariadenia len, ak sú navrhnuté pri splnení požiadavky špecifikovanej v tretej odrážke.

- ručné ovládacie prvky musia vyhovovať požadavkam normy;

- rýchlosť hlavnej hrany musí byť < 0,5 m/s. V prípade dvoch hlavných hrán, napr. dvojitých
skladacích vrát, rýchlosť uzatvárania medzery nesmie prekročiť 0,5 m/s;

- ovládanie vrát neoprávnenou osobou ako je špecifikované v norme, musí byť zabránené
technickými prostriedkami alebo určenou organizáciou.

Ak sú tieto požiadavky splnené, potom ďalšie bezpečnostné zariadenie pre bezpečnostnú ochranu miest rozdrvenia, strihu a vtiahnutia nie sú potrebné.

Obmedzenie síl

Sily je potrebné považovať za bezpečné, ak hodnoty špecifikované v norme pri meraní podľa

EN 12445 s prístrojom s pružinou prostredníctvom dosky o priemere 80 mm nie sú prekročené. Pružina musí mať tuhosť 500 N/mm a čas stúpania/klesania zosilňovača nesmie byť > 5 ms.

Zariadenie na obmedzenie síl

Pokiaľ je dosiahnuté obmedzenie síl pomocou ochranného zariadenia, také zariadenie musí byť navrhnuté pri splnení požiadaviek špecifikovaných v norme a v prEN 12978:2000.

Bezpečnostná ochrana miest rozdrvenia obmedzením síl

Miesta rozdrvenia môžu byť zaistené obmedzením síl.

Spätná funkcia, ak existuje, môže byť vylúčená, ako náhle je medzera pri zatváraní < 50 mm pre vráta so zvislým pohybom a < 25 mm pre vráta s vodorovným pohybom.

Bezpečnostná ochrana miest strihu obmedzením sily

Miesta strihu vyskytujúce sa medzi vedľajšími uzatváracími hranami môže byť zaistené obmedzením síl, meranej na vedľajšej uzatváracej hrane, nie menších než 150 N u statických a nie menších než 400 N u dynamických a k tomu ešte:

- buď vzdialenosť najmenej 25 mm medzi obidvoma míňajúcimi sa hranami;

- alebo míňajúce sa hrany musia byť dodané s oblými hranami s polomerom najmenej 2 mm
pre každú hranu a kombinovaným polomerom (súčet 2 polomerov) najmenej 6 mm (napr.
najmenej 2 mm + 4 mm alebo 3mm + 3 mm).

Bezpečnostná ochrana miest vtiahnutia obmedzením sily

Miesta vtiahnutia nemôžu byť bežne zaistené len obmedzením síl. Preto nemôžu byť vzaté v úvahu hodnoty v norme ako odpovedajúce pre ochranu miest vtiahnutia.

Snímacie ochranné zariadenie

Pri bežnom ovládaní, tlakové snímacie ochranné zariadenie (PSPE), elektro-snímacie ochranné zariadenie (ESPE) a vlastné (vstavané v pohone) ochranné zariadenie musí byť navrhnuté tak, že:

a) pokiaľ je v prevádzkyschopnom stave, reaguje na uvoľnenie príslušným výstupným signálom(mi)

- pokiaľ je časť osoby v detekčnej zóne ESPE;

- alebo pokiaľ osoba používa aktívnu silu na nejakom mieste na aktívnej ploche so snímačom (snímacím prvkom) PSPE;

- alebo pokiaľ uzatvára skúšobné teleso umiestnené v ľubovoľnom uhle medzi 90° a 45° v smere pohybu, ak signál zo snímacej jednotky je v špecifikovanom rozmedzí signálu pre vlastné systémy.

b) ovládací príkaz pre zastavenie nebezpečného pohybu krídla ( v uzatvorenom stave výstupným signálom spínacieho zariadenia) je vykonávaný tak dlho, dokedy je spustené ochranné zariadenie, alebo než je daný signál pre spätný smer pohybu krídla vrát.

c) zariadenie bude zabraňovať silám privádzaným v každom mieste hlavnej a/alebo vedľajšej
hrany mimo uvedených v norme, alebo bude zaistené, že sa za žiadnych okolnosti osoba
nemôže dotýkať pohybujúceho sa krídla vrát. Pri PSPE môžu byť sily prekročené pri
krajných 30 mm na každom konci, ale zariadenie musí zostať aktívne;

d) nebezpečná miesta sú zaistené až do výšky 2,50 m nad podlahu takým spôsobom. že sa nevyskytujú nechránené zóny nebezpečných miest;

e) ak sa vyskytnú jednotlivé závady u súčiastok medzi snímacou jednotkou a ovládaním vrát (t.j. prepojovacie prvky, ovládanie monitorovacej funkcie, OSSD), ktoré zabraňuje ovládaciemu signálu v zastavení pohybu krídla vrát:

- buď si udrží ich ochrannú funkciu podľa kategórie 3 alebo 4 v EN 954-1;

- alebo monitoruje podľa kategórie 2 v EN 954-1, s prípustnou odchýlkou, že kontrola bezpečnostnej funkcie môže byť prevedená najpozdejšie v jednej z koncových polôh krídla, t.j. kontrola sa nemusí uskutočniť pred nebezpečným pohybom krídla. Ak sa objaví závada, príslušný signál musí iniciovať príkaz na zabránenie akéhokoľvek ďalšieho nebezpečného pohybu krídla, alebo ovládanie musí zopnúť automaticky tipovacie zariadenie

f) ak sa vyskytnú jednotlivé závady v snímacej jednotke zabraňujúcej ovládaciemu signálu v zastavení pohybu krídla:

- buď si udrží jeho ochrannú funkciu podľa kategórie 3 alebo 4 v EN 954-1;

- alebo monitoruje podľa kategórie 2 v EN 954-1, s prípustnou odchýlkou. že kontrola bezpečnostnej funkcie môže byť prevedená najneskoršie v jednej z koncových polôh krídla, t.j. kontrola sa nemusí uskutočniť pred nebezpečným pohybom krídla. Ak sa objaví závada, príslušný signál musí iniciovať príkaz na zabránenie akéhokoľvek ďalšieho nebezpečného pohybu krídla, alebo ovládanie musí zopnúť automaticky tipovacie zariadenie. Ak nemôžu byť zaistené pravidelnými kontrolami všetky možné prípady v neaktívnej oblasti v intervale nie väčšom než šesť mesiacov, pokrytie všetkých aktívnych oblastí musí byť špecifikovane v návodoch na údržbu vrát.


Pravidelné kontroly špecifikované v návodoch môžu byť prevedené užívateľom alebo akoukoľvek inou organizáciou .

g) vyhovujú požiadavkám prEN 12978:2000.

Bezpečnostná ochrana proti nebezpečiu spôsobeným zdvihnutím osoby vrátami

Nebezpečné situácie popísané v norme pre vráta so zvislým pohybom sa musia vylúčiť:

- obmedzením síl použiteľných na krídlo vrát alebo

- zabránením každému posunutiu alebo začínajúcemu zdvíhaniu vrát

alebo

- montážou tipovacieho zariadenia v kombinácií s kľúčovým spínačom alebo podobného

alebo

- zastavením pohybu vrát ochranným zariadením, pokiaľ je zdvihnutá nejaká osoba a skôr než sa ocitne nejaká časť osoby v nebezpečných polohách, napr. na preklade alebo iných pevných častiach budovy alebo častiach mechanizmu vrát.

Bezpečnostná ochrana proti nebezpečiu narazením

Zranenie osôb spôsobené nárazom pohybujúceho sa krídla vrát, pre vráta neovládané tipovacím zariadením podľa normy, sa musí vylúčiť:

- obmedzením dynamickej sily vyvolané krídlom vrát na hodnoty špecifikované v norme merané podľa EN 12445

alebo

- zaistením, že sa za žiadnych okolnosti osoba nemôže dotýkať pohybujúceho sa krídla vrát.


Vozidla pohybujúce sa príliš vysokou rýchlosti v porovnaním s rýchlosťou a polohou krídla vrát, môžu prísť do kontaktu s pohybujúcimi sa vrátami, tak že si spôsobia poškodenie vrát. Ak sa predpokladá, že toto môže nastať so všetkými automaticky ovládanými vrátami, také situácie sa nemôžu vyhnúť ani zaistiť normalizovaným riešením.

V závislosti na stavebných podmienkach môže byť najme pre automatické diaľkovo ovládané vráta užitočné nasledujúce:

a) zaistiť primerane osvetlenie plochy, kde sú vráta osadzované tým účelom, aby sa zabránilo ich pohybu za tmy;

b) inštalovať značku za tým účelom, aby bol užívateľ informovaný o automatickom ovládaní;

c) dať predbežné výstražne signály za tým účelom. aby informovali že sa vráta pohybujú alebo sa chystajú do pohybu, napr. Prerušovaným svetlom (blikajúce) s alebo bez predzáblesku;

d) inštalovaním dopravných svetiel za tým účelom, aby riadila prevádzku vozidiel, pokiaľ je to za potrebné;

e) začleniť do konštrukcie vrát protizlomovú funkciu za tým účelom, aby sa znížila úroveň poškodenia vrát, ktorá môžu vzniknúť narazením;

f) inštalovať prídavné zaťaženie na zaistenie predbežné detekcie vozidiel, tak aby poskytli čas na spätný pohyb krídla vrát;

Pretože tieto výstrahy alebo funkcie nezvyšujú bezpečnosť vrát, ale iba znižujú riziko výskytu nejakých predvídateľných možných nebezpečných situácií následkom vonkajších faktorov, nie je možné požadovať ako bezpečnostné opatrenia pre vráta. Mali by byť požadované užívateľom vrát alebo budú požadované zvláštnymi národnými predpismi. ktoré by nemali ovplyvňovať ďalšie bezpečnostné požiadavky.

Pohonné systémy a zdroj energie

Všetky nebezpečia popísané v norme musia byť vylúčené alebo zaistené.

Elektrické pohonné jednotky

Elektrické pohonné jednotky pre všetky typy vrát musia splňovať požiadavky EN 60335-1: 1994, ktoré sa aplikujú s nasledujúcimi výnimkami a doplnkami uvedenými v norme a:

- pokiaľ musí byť prevedená skúška vrát, sú použité a nastavené podľa montážneho návodu
pre skúšku vrát, predpísané ako vyhovujúce pre inštaláciu pohonu, ktoré dávajú najnepriaznivejšie podmienky;

- skúšky sú prevedené v mieste bez prievanu a obvykle pri teplote +20 °C ±5 °C. Pokiaľ má teplota vplyv na funkčnosť, príslušná skúška bezpečnosti musí byť prevedená s najnepriaznivejšou teplotou z rozsahu teploty špecifikovaného výrobcom;

- kde je predpísaná možnosť prevedenia skúšky bez vrát takým spôsobom, že skúška môže byť prevedená s doskou alebo podobným zariadením najnepriaznivejšej veľkosti

a zaťažením s údajmi výrobcu, simulujúce vráta;

- pohony alebo časti pohonu, ktoré môžu byť vystavené vonkajším podmienkam musia byť najmenej IPX4;

- menovitý výkon sily alebo krútiaceho momentu musí byť vyznačený;

- časti oddelených od časti pod prúdom, základná izolácia sa môže dotýkať len počas zoraďovania, ak je náradie potrebné k získaniu prístupu k zoraďovacím prostriedkom;

- miesto stanovenia strednej hodnoty sa príkon stanoví ako maximálna hodnota, pričom sa
účinok nárazového prúdu neuvažuje;

- pohony, ktoré sú navrhnuté pre nepretržitú prevádzku sú ovládané po sebe idúcimi prevádzkovými cyklami, dokiaľ sa nedosiahne podmienok ustáleného stavu. Iné pohony sú prevádzkované s 5 cykly otvorenia a zatvorenia alebo stanoveným počtom prevádzkových cyklov (tým, ktorý je väčší), simulujúci ovládanie vrát o najnepriaznivejšiu veľkosť a váhe

podľa špecifikácie výrobcu, bez kľukovej fázy;

- po každej skúške musí pohon, pokiaľ môže byť ešte ovládaný, vyhovovať prEN 12453:2000;

- azbest nesmie byť použitý na výrobu pohonu;

- počet ovládacích cyklov pre spínače, ktoré vypnú zariadenie pri ručnom spúšťaní je 300;

- prívodná šnúra pohonu pre vonkajšie použitie nesmie byť dimenzovaná menej než akákoľvek pružná šnúra s polychloroprenovým plášťom (kód označenia 245 IEC 57 podľa IEC 60245-4;

Pre časti určené na vonkajšiu inštaláciu je zhoda overovaná skúškou slanou mlhou podľa EN 60068-2-52, pri použití stupňa 2.

Pred skúškou sú povlaky poškrabané pomocou prostriedku z tvrdeného oceľového hrotu, ktorých koniec má tvar kužeľa s uhlom 40° a polomerom 0,25 ±0,02 mm. Hrot je zaťažovaný tak, že sila vynaložená v jeho osi je 10 ±0,5 N. Škrabance sú prevedené ťahom
hrotu cez povrch povlaku rýchlosťou približne 20 mm/s. Päť škrabancov je prevedených najmenej 5 mm od seba a najmenej 5 mm od okrajov.

Po skúške nesmie mať prístroj zhoršenie také, aby zhoda s touto normou, nebola narušená. Povlak nesmie byť rozbitý a nesmie byť uvoľnený od kovového povrchu.

Elektrické zariadenie

Vonkajšie elektrické zariadenie riadiacej jednotky musí byť navrhnuté a konštruované s ohľadom na EN 60204-1: 1997 s nasledujúcimi výnimkami alebo doplnkami:

- zvláštna dohoda medzi dodávateľom a odberateľom môže byť nevyhnutná pri používaní, kedy sa teplota odchýli v rozsahu od +5 °C do +40 °C;

- nie je použiteľný v prípadoch, kedy sa automatické spínanie prepne na tipovacie zariadenie následkom zistenej poruchy ochranného zariadenia;

- obmedzenie rýchlosti pohybu alebo sily alebo obmedzením rozsahu pohybu nie sú dovolené v prípadoch, kde je potreba zastaviť jednu alebo viac bezpečnostných ochrán;

- spustenie nebezpečného ovládania, akýmkoľvek iným spôsobom než tipovacím zariadením musí byť možné len tam, kde sú všetky bezpečnostné ochrany na mieste a bezporuchovosť bola zistená podľa čl.5.1.1 prEN 12453:2000. Vhodné blokovanie musí poskytnúť zaistenie

správneho následného spustenia;

- kábel bez riadiacich funkcií nesmie byť činný v režime tipovacieho zariadenia, ak riadenie

je spôsobilé ovládania len pokiaľ sú vráta v priamom výhľadu.


Zariadenie núdzového zastavenia na každom ovládacom riadiacom stanovisku

môže spôsobiť problémy pretože môže byť nesprávne použité a preto môže zabrániť
bežnej prevádzke vrát.

Hydraulické pohonné jednotky

Hydraulické pohonné jednotky musia predovšetkým splňovať požiadavky EN 982.

Hydraulické pohonné systémy musia byť opatrené prostriedkami. ktoré ich chránia proti pretlaku a prostriedky, ktoré zaisťujú pripojenie meradla.

Pohonné systémy musia byť schopné odolávať trojnásobku pracovného tlaku.

Konštrukcia musí byť riešená tak, že pokiaľ sa objaví celková strata tlaku v systéme, vráta zastavia podľa normy alebo pokračujú v pohybu normálnou rýchlosťou až do