dnes je 15.4.2021

Input:

Miestny prevádzkový poriadok pre technické zariadenia plynové

25.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Miestny prevádzkový poriadok pre technické zariadenia plynové

Ing. Tibor Dobšony

Obsah miestneho prevádzkového poriadku pre plynové zariadenia je stanovený v článku 18 STN 38 6405. Nižšie je uvedený príklad miestneho prevádzkového poriadku plynovej teplovodnej kotolne (obsahuje aj prevádzkové predpisy pre tlakové nádoby stabilné, ktoré môžu byť vydané aj ako všeobecné predpisy pre všetky tlakové nádoby v organizácii):


Príklad miestneho prevádzkového poriadku
plynovej teplovodnej kotolne

Organizácia:

MIESTNY PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

Zariadenie:

Palivo:

Umiestnenie:

Prevádzkovateľ zariadenia:

Prevádzkový poriadok vypracoval:

Prevádzkový poriadok schválil:

...................................

štatutárny zástupca organizácie

Dátum: .......................................

Platnosť od: ..................................

OBSAH

Obsah:

I. Dôležité adresy a telefónne čísla

II. Základné technické pojmy

III. Základné technické hodnoty zariadení kotolne

IV. Povinnosti prevádzkovateľa kotolne

V. Vonkajšie siete

VI. Palivové hospodárstvo

VII. Technický popis vykurovacej sústavy

VIII. Prevádzkové predpisy výrobcu kotla

IX. Obsluha kotolne a jej povinnosti

X. Prevádzková evidencia

XI. Obsluha tlakových nádob stabilných

XII. Bezpečnostné predpisy

Príloha: Návod na obsluhu regulácie kotlového okruhu Vitotronic 100

I. Dôležité adresy a telefónne čísla

Jednotné číslo záchrannej služby 112

Lekárska pohotovosť 155

Požiarny útvar 150

Polícia 158

Plynárenský podnik (miestne príslušný)

Vodárne a kanalizácie (miestne príslušný)

Energetický podnik (miestne príslušný)

Vedúci strediska

II. Základné technické pojmy

Kotolňa– samostatná budova, stavebný objekt, prístavok, miestnosť alebo vyhradený priestor, v ktorom je umiestnený jeden alebo viac kotlov s pomocným zariadením.

Teplovodný kotol– zariadenie, v ktorom sa ohrieva voda na najvyššiu výstupnú teplotu spaľovaním pevného, kvapalného alebo plynného paliva prípadne využitím elektrickej energie.

Plynové zariadenie pre kotolňu– súbor plynových zariadení začínajúcich plynovodnou prípojkou a končiacich plynovým kotlom.

Plynovodná prípojka– zariadenie, ktorým sa pripája odberné plynové zariadenie na plynovod. Siaha od plynovodu až k hlavnému uzáveru odberného plynového zariadenia.

Plynové zariadenie pre vykurovanie kotlov– pozostáva z týchto častí:

 • prívod plynu – začína hlavným uzáverom odberného plynového zariadenia a končí hlavným uzáverom plynového kotla,

 • regulačné, meracie, zabezpečovacie a odberné meracie zariadenia - zariadenia slúžiace k regulácii, meraniu pretlaku a teploty plynu, k meraniu spotreby plynu pre účtovanie dodávky a k zaisteniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky plynových zariadení,

 • odvzdušňovacie zariadenie – zariadenie slúžiace k bezpečnému odvzdušneniu alebo odplyneniu plynového potrubia,

 • výfukové potrubie – potrubie slúžiace k odvedeniu plynu od poistných, regulačných a odvzdušňovacích zariadení do voľného ovzdušia.

Hlavný uzáver kotolne– ručne ovládateľný uzáver slúžiaci k uzavretiu prívodu plynu do plynovej kotolne.

Hlavný uzáver plynového kotla - ručne ovládateľný uzáver na konci prívodu plynu pred kotlom, prípadne pred regulačným a odberným meracím zariadením, umiestnený na prívode plynu pre jednotlivé kotly. Je súčasťou plynového zariadenia kotla.

Plynový kotol– kotol opatrený plynovým alebo kombinovaným zariadením, ktoré sa skladá z:

 • hlavného uzáveru plynového kotla,

 • regulačného, zabezpečovacieho, poistného a meracieho zariadenia pre reguláciu kotla, meranie prevádzkových veličín prípadne i spotreby plynu,

 • spojovacieho plynového potrubia,

 • odvzdušňovacieho zariadenia a výfukového potrubia,

 • horáka vrátane jeho príslušenstva,

 • zariadenia pre odvod spalín (usmerňovača ťahu, zariadenia na meranie ťahu a teploty spalín).

Regulačná stanica plynu– súbor strojného zariadenia pre automatickú reguláciu vstupného pretlaku vykurovacieho plynu na nižší výstupný pretlak.

Regulátor tlaku plynu– zariadenie, ktoré znižuje vstupný pretlak privádzaného plynu a samočinne ho reguluje na určenú hodnotu výstupného pretlaku.

Regulačné a odberné meracie zariadenie– zariadenie pre: reguláciu pretlaku a množstva plynu v plynovode a jeho udržiavanie na stálej hodnote; meranie pretlaku, množstva a teploty plynu.

Plynárenské zariadenia– zariadenia zriaďované a prevádzkované plynárenskými podnikmi napr.: zariadenia pre rozvod vykurovacích plynov vrátane zariadení pre znižovanie tlaku plynu; plynovodné prípojky; meradlá vykurovacích plynov. Vo vykonávacích predpisoch sú stanovené prípady, keď zariadenia zriaďuje na svoje náklady iná organizácia napr. odberateľ plynu.

Odberné plynové zariadenie– zriaďuje a prevádzkuje ich na svoje náklady a pre svoju potrebu prevádzkovateľ týchto zariadení. Sú určené k odberu vykurovacích plynov z plynárenských zariadení. Odbernými plynovými zariadeniami sú: vnútrozávodné plynovody; domové plynovody; priemyselné regulačné stanice plynu; regulačné zariadenia priemyselných spotrebičov; samostatné regulátory tlaku plynu; tlakové stanice P-B; spotrebiče vykurovacích plynov s príslušenstvom.

Medze výbušnosti plynov– horľavé plyny môžu so vzduchom vytvárať zmesi horľavé (výbušné) alebo nehorľavé (nevýbušné). V horľavej zmesi je toľko plynu a vzduchu, že môže prebiehať prudká oxidácia t.j. horenie alebo výbuch. Oblasť zmesí, ktoré sú v daných podmienkach horľavé alebo výbušné je pre každé plynné palivo vymedzené hranicami označenými ako medze výbušnosti (vyjadrujú sa v objemových % paliva v zmesi so vzduchom):

 • horná medza výbušnosti – najvyššia možná koncentrácia paliva v zmesi so vzduchom, v ktorej ešte môže prebiehať horenie t.j. môže sa šíriť plameň,

 • dolná medza výbušnosti – najnižšia možná koncentrácia paliva v zmesi so vzduchom, pri ktorej sa ešte môže šíriť plameň.

Pracovník obsluhy– pracovník určený prevádzkovateľom na obsluhu zariadení, ktorý zodpovedá za bezpečnú a spoľahlivú prevádzku zariadení.

Obsluha zariadenia– pracovná činnosť spojená s bežnou prevádzkou zariadení napr.: uvádzanie zariadenia do prevádzky; sledovanie prevádzky; odstavovanie zariadenia z prevádzky; vedenie prevádzkového denníka a pod.

Prevádzkovateľ zariadenia– organizácia, ktorá má zariadenia v prevádzke a zodpovedá za jeho bezpečnú a spoľahlivú prevádzku.

Výhrevnosť paliva – množstvo tepla uvoľneného dokonalým spálením jednotkového množstva paliva, pričom voda vzniknutá pri spaľovaní je v stave pary (vodné pary spalín nie sú skondenzované).

III. Základné technické hodnoty zariadení kotolne

V nízkotlakovej kotolni je inštalovaný ….................... teplovodný plynový kotol typu ….................... na ústredné vykurovanie budovy …........................ a ohrev úžitkovej vody.

Nízkotlaková kotolňa je umiestnená v ….................... Zabezpečovacím zariadením plynového kotla v zmysle STN 06 0830 je …................................... Rozdeľovač výstupnej vykurovacej vody a zberač spätnej vody sú umiestnené ….................... miestnosti kotolne. Odvod spalín z kotlov je vedený dymovodom do ….....................

Technické hodnoty plynového kotla:

Výrobca:

Typ:

Počet kotlov:

Rok výroby:

Menovitý tepelný výkon kotla:

Technické hodnoty ohrievača vody:

Výrobca:

Typ:

Počet kotlov:

Rok výroby:

Menovitý tepelný výkon kotla:

Celkový tepelný výkon kotolne: 224 kW

Konštrukčný pretlak: 400 kPa

Menovitý pripojovací pretlak plynu: 2,1 kPa

Technické hodnoty zabezpečovacieho zariadenia (napríklad tlakovej expanznej nádoby s membránou bez cudzieho zdroja tlaku - expanzomata)

Objem:

Najvyšší pracovný pretlak:

Skúšobný pretlak pneumatický:

Plniaci pretlak plynu:

Najvyššia pracovná teplota:

IV. Povinnosti prevádzkovateľa kotolne

V zmysle § 12 vyhlášky SÚBP č.