dnes je 26.7.2021

Input:

TPP 704 01 - Odberné plynové zariadenia na zemný plyn v budovách

25.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

TPP 704 01 - Odberné plynové zariadenia na zemný plyn v budovách

Ing.Tibor Dobšony


 

 

Popis zisteného nedostatku

 

 

Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená

 

 

Odberné plynové zariadenie nie je chránené proti nebezpečnému dotykovému napätiu

 

 

čl. 3.6 TPP 704 01

 

 

Odberné plynové zariadenie nie je vodivo prepojené

 

 

čl. 3.6 TPP 704 01

 

 

Odberné plynové zariadenie nie je uzemnené

 

 

čl. 3.6 TPP 704 01

 

 

Pred odberným plynovým zariadením v byte je inštalovaný hadicový kohút

 

 

čl. 5.3.4 TPP 704 01

 

 

Pred hadicovým kohútom nie je inštalovaná uzatváracia armatúra

 

 

čl. 5.3.4 TPP 704 01

 

 

Nie je inštalovaný uzáver pred každým plynovým spotrebičom

 

 

čl. 5.5.1 TPP 704 01

 

 

Pružné pripojenie spotrebičov nie je zabezpečené proti samovoľnému uvoľneniu

 

 

čl. 5.5.1 TPP 704 01

 

 

Hadice na pružné pripojenie plynových spotrebičov neboli vyrobené a schválené podľa príslušných predpisov

 

 

čl. 5.5.2 TPP 704 01

 

 

Pred stúpacími vedeniami plynu (resp. na ich začiatku) nie sú inštalované uzávery

 

 

čl. 5.8.1 bod a) TPP 704 01

 

 

Na domovom plynovode pred plynomerom nie je inštalovaný uzáver

 

 

čl. 5.8.1 bod b) TPP 704 01

 

 

Na domovom plynovode pred a za regulátorom tlaku plynu nie je inštalovaný uzáver

 

 

čl. 5.8.1 bod d) TPP 704 01

 

 

Pred každým plynovým spotrebičom v tej istej miestnosti nie je inštalovaný uzáver

 

 

čl. 5.8.1 bod e) TPP 704 01

 

 

Na domovom plynovode určenom na technologické účely pred každou samostatnou odbočkou nie je inštalovaný uzáver

 

 

čl. 5.8.1 bod f) TPP 704 01

 

 

Umiestnenie uzáverov nezabezpečuje ľahkú ovládateľnosť a prístupnosť na vykonávanie údržby, kontroly a opráv

 

 

čl. 5.8.2 TPP 704 01

 

 

Snímateľné prvky uzáverov nie sú umiestnené v ich blízkosti

 

 

čl. 5.8.3 TPP 704 01

 

 

Uzáver plynového spotrebiča je vzdialená od spotrebiča viac ako

 

 

čl. 5.8.4 TPP 704 01

 

 

Uzáver plynového spotrebiča nie je umiestnený v tej istej miestnosti ako spotrebič

 

 

čl. 5.8.4 TPP 704 01

 

 

Uzáver pre infražiariče nie je ovládateľný z podlahy resp. z plošiny

 

 

čl. 5.8.4 TPP 704 01

 

 

V mieste, kde je plynovodná prípojka v dosahu aktívnej protikoróznej ochrany nie je inštalovaný izolačný spoj

 

 

čl. 5.10.1 TPP 704 01

 

 

V mieste nebezpečenstva preniknutia blúdivých prúdov na domový plynovod nie je inštalovaný izolačný spoj

 

 

čl. 5.10.1 TPP 704 01

 

 

Domový plynovod vedený po vonkajšej obvodovej stene budovy vo svojej časti slúži ako nosná konštrukcia

 

 

čl. 6.1.4 bod a) TPP 704 01

 

 

Domový plynovod vedený po vonkajšej obvodovej stene budovy má rozoberateľné spoje

 

 

čl. 6.1.4 bod c) TPP 704 01

 

 

Domový plynovod vedený po vonkajšej obvodovej stene budovy nemá možnosť dilatácie

 

 

čl. 6.1.4 bod d) TPP 704 01

 

 

Domový plynovod vedený po vonkajšej obvodovej stene budovy nie je chránený proti blesku a statickej elektrine

 

 

čl. 6.1.4 bod e) TPP 704 01

 

 

Domový plynovod vedený po vonkajšej obvodovej stene budovy nie je prístupný na vykonávanie kontroly a údržby plynovodu

 

 

čl. 6.1.4 bod f) TPP 704 01

 

 

Domový plynovod vedený po vonkajšej obvodovej stene budovy nie je chránený proti vplyvu vonkajšieho prostredia (protikorózna ochrana; ochrana proti mechanickému poškodeniu)

 

 

čl. 6.1.4 bod g) TPP 704 01

 

 

Domový plynovod vedený pod omietkou vonkajšej obvodovej steny budovy je zabetónovaný v monolitickej konštrukcii

 

 

čl. 6.1.5 TPP 704 01

 

 

Domový plynovod vedený pod omietkou vonkajšej obvodovej steny budovy má rozoberateľné spoje

 

 

čl. 6.1.5 TPP 704 01

 

 

Poloha domového plynovodu vedeného pod omietkou vonkajšej obvodovej steny budovy nebola po montáži zameraná a schematicky zakreslená do dokumentácie rozvodu plynu

 

 

čl. 6.1.5 TPP 704 01

 

 

Prechod domového plynovodu do objektu (okrem jeho častí uložených pod omietkou) sa zhotoví chráničkou a zabezpečí proti možnému prieniku plynu do budovy

 

 

čl. 6.2.1 TPP 704 01

 

 

Pri uložení plynovodu do chráničky chránička nie je napevno zabudovaná do steny budovy

 

 

čl. 6.2.3 TPP 704 01

 

 

Pri uložení plynovodu do chráničky chránička nepresahuje na oboch koncoch aspoň stenu budovy

 

 

čl. 6.2.3 TPP 704 01

 

 

Domový plynovod v chráničke nie je uložený centricky

 

 

čl. 6.2.3 TPP 704 01

 

 

Pri uložení domového plynovodu do chráničky nie je plynotesne zabránené prenikaniu plynu a vlhkosti do budovy vhodným tesniacim materiálom

 

 

čl. 6.2.3 TPP 704 01

 

 

Chránička a plynovod v chráničke nie sú chránené proti korózii

 

 

čl. 6.2.3 TPP 704 01

 

 

Na domovom plynovode v chráničke sú vyhotovené spoje

 

 

čl. 6.2.3 TPP 704 01

 

 

Domový plynovod nie je dostatočne prichytený – prehýba sa a deformuje

 

 

čl. 6.3.2 TPP 704 01

 

 

Domový plynovod vedený v podlahe je vyhotovený nesprávnym spôsobom

 

 

čl. 6.3.3 TPP 704 01

 

 

Pri vedení domového plynovodu v súbehu a pri križovaní s inými potrubiami nie je dodržaná minimálna vzdialenosť domového plynovodu od ostatných potrubí

 

 

čl. 6.3.4 TPP 704 01

 

 

Domový plynovod je pripevnený k iným potrubiam

 

 

čl. 6.3.6 TPP 704 01

 

 

Vnútorný plynovod nie je chránený proti korózii

 

 

čl. 6.3.7 TPP 704 01

 

 

Domový plynovod je vedený vetracími šachtami

 

 

čl. 6.3.8 bod a) TPP 704 01

 

 

Domový plynovod je vedený povalou

 

 

čl. 6.3.8 bod b) TPP 704 01

 

 

Domový plynovod je vedený komínovým murivom

 

 

čl. 6.3.8 bod c) TPP 704 01

 

 

Domový plynovod je vedený za (pod) pevne zabudovanými predmetmi

 

 

čl. 6.3.8 bod d) TPP 704 01

 

 

Domový plynovod je vedený chránenými únikovými cestami

 

 

čl. 6.3.8 bod f) TPP 704 01

 

 

Domový plynovod je vedený v schodiskových stupňoch v stropoch

 

 

čl. 6.3.8 bod g) TPP 704 01

 

 

Domový plynovod je vedený v podlahe obytných priestorov

 

 

čl. 6.3.8 bod h) TPP 704 01

 

 

Pri výmene domového plynovodu nebolo odstránené staré potrubie vedené pri povrchu

 

 

čl. 6.6.9 TPP 704 01

 

 

Nepoužívané odbočky domového plynovodu nie sú plynotesne uzatvorené

 

 

čl. 6.6.9 TPP 704 01

 

 

Na domovom plynovode, na ktorom boli vykonané práce a zmeny, nebola vykonaná tlaková skúška

 

 

čl. 7.1 TPP 704 01

 

 

Pri predĺžení domového plynovodu o viac ako nebola vykonaná tlaková skúška pevnosti a tesnosti

 

 

čl. 7.3 TPP 704 01

 

 

Pri predĺžení domového plynovodu o menej ako nebola vykonaná tlaková skúška tesnosti

 

 

čl. 7.4 TPP 704 01

 

 

Pred tlakovou skúškou domového plynovodu nebola vykonaná kontrola súladu vyhotovenia plynovodu s projektovou dokumentáciou

 

 

čl. 7.5 TPP 704 01

 

 

Pred tlakovou skúškou domového plynovodu nebolo vykonané jeho prečistenie

 

 

čl. 7.5 TPP 704 01

 

 

Vstupné pripojenie spotrebičov nebolo podrobené tlakovej skúške tesnosti a pri montáži spotrebiča tiež nebola vykonaná skúška tesnosti spojov prevádzkovým tlakom plynu s kontrolou penotvorným roztokom resp. detektorom

 

 

čl. 7.14 TPP 704 01

 

 

Na domovom plynovode bezprostredne po napustení plynu nebola vykonaná skúška prevádzkyschopnosti plynovodu

 

 

čl. 9.4 TPP 704 01

 

 

Prevádzkovateľ domového plynovodu nemá určenú osobu zodpovednú za jeho prevádzku

 

 

čl. 9.7 TPP 704 01

 

 

Prevádzkovateľ domového plynovodu nemá zabezpečené vykonávanie prehliadok a kontrol plynovodu v zmysle STN 38 6405

 

 

čl. 10.1 TPP 704 01

 

 

Po skončení utesňovacích prác nebola preukázateľne preverená priechodnosť všetkých častí plynovodu a armatúr

 

 

čl. 10.8 TPP 704 01

 

 

Do domového plynovodu bol napustený plyn bez vykonanie skúšky tesnosti

 

 

čl. 10.8 TPP 704 01

 

 

Pri zmene priestoru (stavebné úpravy; výmena okien a dverí ovplyvňujúce spôsob a rozsah vetrania, prívod vzduchu pre spaľovanie a odvod spalín), v ktorom sú umiestnené plynové spotrebiče, nebolo vykonané opätovné posúdenie všetkých požiadaviek pre bezpečné a spoľahlivé používanie spotrebičov

 

 

čl. 11.1.5 TPP 704 01

 

 

Plynový spotrebič nie je pripevnený tak, aby sa nemohol samovoľne uvoľniť

 

 

čl. 11.3.1 TPP 704 01

 

 

Ovládacie prvky spotrebičov umiestnených v miestnostiach, ktoré slúžia ako zhromaždisko osôb, nie sú zabezpečené proti nedovolenej manipulácii

 

 

čl. 12.1.4 TPP 704 01

 

 

Spotrebiče v zhotovení A s varnými horákmi bez poistiek plameňa s celkovým príkonom väčším ako 15 kW sú umiestnené v priestoroch, ktoré nie sú trvale vetrané pomocou vetracieho zariadenia

 

 

čl. 12.2.1.3 TPP 704 01

 

 

Spotrebiče v zhotovení A nie sú umiestnené v trvale vetrateľných priestoroch

 

 

čl. 12.2.1.3 TPP 704 01

 

 

Spotrebič v zhotovení A je umiestnený v kúpeľni (sprchovacom kúte)

 

 

čl. 12.2.1.4 bod a) TPP 704 01