dnes je 28.5.2023

Input:

Zákon č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii

21.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.5.9 Zákon č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii

Ing. Tamara Paceková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Nový zákon s účinnosťou od 01. 09. 2022

Predmetom zákona je úprava základných pojmov v súlade s nariadením (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Ú. v. ES L 316 14. 11. 2012) v platnom znení (ďalej len „nariadenie (EÚ) č. 1025/2012“), práv a povinností slovenského národného normalizačného orgánu, hlavných princípov a postupu pri tvorbe slovenských technických noriem, zapojenia zainteresovaných strán prostredníctvom