dnes je 13.7.2020

Input:

Zákon č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii

30.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.5.9 Zákon č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii

Ing. Tamara Paceková

Zákon č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii

Nový zákon s účinnosťou od 01. 04. 2018

Predmetom zákona je úprava základných pojmov v súlade s nariadením (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Ú. v. ES L 316 14. 11. 2012) v platnom znení (ďalej len „nariadenie (EÚ) č. 1025/2012”), práv a povinností slovenského národného normalizačného orgánu, hlavných princípov a postupu pri tvorbe slovenských technických noriem, zapojenia zainteresovaných strán prostredníctvom technických komisií do tvorby slovenských technických noriem, nákladov na tvorbu slovenských technických noriem, poskytovania technických noriem, ochrany technických noriem a s tým súvisiaci dohľad nad dodržiavaním zákona a ukladanie pokút.

Cieľom zákona je ustanoviť samostatný a komplexný legislatívny rámec plne pokrývajúci oblasť technickej normalizácie, vychádzajúci z požiadaviek harmonizovanej európskej legislatívy a z požiadaviek aplikačnej praxe.

V zákone sa ďalej ustanovujú požiadavky, ktoré musí zabezpečiť slovenský národný normalizačný orgán, ktorým je úrad. Na zabezpečenie nezávislosti slovenského normalizačného orgánu je pri úrade zriadená Rada pre technickú normalizáciu (ďalej len „Rada”), ktorej poslaním je najmä dohliadanie na dodržiavanie zakladajúcich zásad normalizačnej činnosti ktorými sú koherencia, transparentnosť, otvorenosť, konsenzus, dobrovoľné uplatňovanie, nezávislosť od osobitných záujmov a efektívnosť uznaných Svetovou obchodnou organizáciou (WTO) v oblasti technickej normalizácie a citovaných v nariadení (EÚ) č. 1025/2012.

V zákone je uvedený postup slovenského národného normalizačného orgánu pri tvorbe slovenských technických noriem tak, aby bol chránený oprávnený záujem, návrh zákona zároveň upravuje oblasť poskytovania technických noriem.

Zákon naďalej predpokladá možnosť, aby orgány štátnej správy v rámci svojej pôsobnosti v nevyhnutných a odôvodnených prípadoch mohli používať odkazy na slovenské technické normy priamo v texte právneho predpisu. Táto možnosť je však podmienená včasným oznámením takéhoto zámeru slovenskému národnému normalizačnému orgánu a uhradením, resp. refundáciou nákladov súvisiacich so spracovaním a poskytovaním slovenských technických noriem slovenskému národnému normalizačnému orgánu. Toto sa netýka odkazov na slovenské technické normy v právnych prepisoch uvedené v poznámkach pod čiarou, ktoré majú podľa Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky informatívny charakter.

§ 14

Spôsob ochrany slovenskej technickej normy a technickej normalizačnej informácie

(1) Názov slovenská technická norma a značka „STN”, názov predbežná slovenská technická norma a značka „STN P” a názov technická normalizačná informácia a značka „TNI” sa nesmie použiť na označenie iného dokumentu.

(2) Úrad ako slovenský národný normalizačný orgán zabezpečí slovenskú technickú normu, technickú normalizačnú informáciu, inú technickú normu a jej zmenu a inú technickú normalizačnú informáciu v listinnej podobe ochrannými prvkami proti ich neoprávnenému rozmnožovaniu alebo rozširovaniu.

(3) Úrad ako slovenský národný normalizačný orgán zabezpečí slovenskú technickú normu a technickú normalizačnú informáciu v elektronickej podobe elektronickými nástrojmi s ochrannými prvkami proti ich neoprávnenému rozširovaniu alebo rozmnožovaniu.

(4) Neoprávnené rozmnoženie slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie je vyhotovenie kópie slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie alebo ich častí akýmkoľvek prostriedkom a v akejkoľvek forme bez súhlasu úradu ako slovenského národného normalizačného orgánu.

(5) Neoprávnené rozšírenie slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie je poskytnutie slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie alebo ich častí vrátane ponuky na ich poskytnutie akýmkoľvek spôsobom a v akejkoľvek forme bez súhlasu úradu ako slovenského národného normalizačného orgánu.

(6) Za neoprávnené rozmnoženie alebo neoprávnené rozšírenie slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie sa nepovažuje

a) citácia časti slovenskej technickej normy alebo časti technickej normalizačnej informácie, ak na citáciu časti slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie na základe žiadosti udelil súhlas úrad ako slovenský národný normalizačný orgán; žiadosť sa podáva prostredníctvom automatizovaného systému,

b) informácia o slovenskej technickej norme a technickej normalizačnej informácii, ktorá bola oznámená vo vestníku alebo na webovom sídle úradu podľa § 10 ods. 2.

(7) Úrad ako slovenský národný normalizačný orgán udelí súhlas na odplatné citovanie časti slovenskej technickej normy alebo časti technickej normalizačnej informácie bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o udelenie súhlasu. Žiadosť obsahuje najmä identifikáciu žiadateľa, účel a rozsah citácie časti slovenskej technickej normy alebo časti technickej normalizačnej informácie a názov slovenskej technickej normy alebo názov technickej normalizačnej informácie, ktorú požaduje citovať.

(8) Úrad ako slovenský národný normalizačný orgán udelí súhlas na bezodplatné citovanie časti slovenskej