Revízie, skúšky a prehliadky
Revízie, skúšky a prehliadky

 

Darček k Vášmu predplatnému
BOZP študentov pri práci so zdvíhacími zariadeniami a ochrana pred zásahom elektrickým prúdom

 

TÉMA MESIACA

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

Grafické značky v dwg. formáte pre:
- elektroinštalácie budov,
- systémy uloženia káblov,
- káblové distribučné systémy.

Program pre:
- prezeranie súborov formátu dwg,
- návrh osvetlenia,
- preklad elektrotechnických pojmov.

Prehľad platných noriem:
- bezpečnosť strojov,
- dopravné zariadenia,
- elektrické zariadenia.

V tejto sekcii sa nachádzajú ostatné praktické informácie, ktoré sú určené pre uľahčenie Vašej práce.

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

Katalóg firiem
Katalóg firiem

 

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

Najnovšie

Meranie a vyhodnotenie fotometrických údajov svetelných zdrojov a svietidielGarancia

17.6.2019, Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Jednotnou požiadavkou noriem z oblasti svetla a osvetlenia je metrologické posúdenie osvetľovacieho zariadenia. Spoľahlivosť získaných fotometrických údajov závisí od kalibrácie použitých fotometrov, zhody svetelných zdrojov a svietidiel ...
viac

Osvetlenie športovískGarancia

13.6.2019, Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Každý typ športu je jedinečný a tým sú aj dané osobitné podmienky a normy, ktoré musí osvetlenie splniť. Zároveň je zmysluplné, aby navrhovaný systém osvetlenia bol centrálne riadený a plne prispôsobiteľný požiadavkám prevádzkovateľa v  ...
viac

Požiadavky na inštalácie alebo priestory pre karavanové parky, kempingy a podobné priestoryGarancia

10.6.2019, Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Pojem „ kemping ” je (podľa vyhl. MH SR 419/2001 Z.z. ) ubytovacie zariadenie, ktoré umožňuje návštevníkom ubytovať sa vo vlastnom ubytovacom zariadení (napr. v stanoch, obytných prívesoch a pod.), prípadne v ubytovacom objekte ...
viac

Požiadavky na inštalácie na staveniskách a búraniskáchGarancia

6.6.2019, Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Na Slovensku je poslednej dobe pomerne čulý stavebný ruch, pričom sa využívajú stále nové a sofistikovanejšie stavebné alebo mechanické zariadenia s elektrickými súčasťami, teda je potrebné zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia ...
viac

Spracovanie, zber a odstránenie elektroodpaduGarancia

3.6.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa zákona o odpadoch č.  79/2015 Z. z.  je špecifikované spracovanie elektroodpadu, spätný zber, oddelený zber ako aj zberné miesto elektroodpadu a zberový podiel. Taktiež je dôležité odstránenie, ktoré môže byť manuálne, mechanické, ...
viac

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien v máji 2019 (triedy 33, 34, 36, 92)Garancia

31.5.2019, Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
STN 33 2000-5-56: 2019-05 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-56: Výber a stavba elektrických zariadení. Napájanie na bezpečnostné účely.*) STN 33 2000-7-722: 2019-05 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. ...
viac

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien v roku 2017, 2018 a 2019 (triedy 33, 34, 36, 92)Garancia

31.5.2019, Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
STN 33 2000-5-557/A11: 2017-01 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-557: Výber a stavba elektrických zariadení. Pomocné obvody.*) STN 33 2000-6: 2017-01 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 6: Revízia.* ...
viac

Rodinný dom alebo byt zriadený ako prevádzkareň v roku 2019Garancia

30.5.2019, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Môže byť rodinný dom alebo byt prevádzkarňou ? Legislatívna úprava: zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) Pohľad autora na ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Cvičný požiarny poplachGarancia

30.5.2019, Mgr. Kristína Iudita Kmety, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vznik požiaru či inej mimoriadnej udalosti v budovách kde sa nachádza veľké množstvo ľudí (bytové domy, hotely, administratívne budovy, nemocnice pod.) predstavuje vždy vysoké riziko, najmä z hľadiska prevedenia bezpečnej evakuácie ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

SZČO a transferové oceňovanie v roku 2019Garancia

29.5.2019, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Môj manžel je konateľom spoločnosti, nie majiteľom. Ja ako SZČO robím tejto firme účtovníctvo. Musím posielať transferovú dokumentáciu? Vysvetlenie definície závislých osôb - závislé osoby môžu vznikať na základe štyroch rôznych vzťahov - ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro
Najčítanejšie

Malé napätie SELV a PELVArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. PRINCÍP Pri tomto ochrannom opatrení sa používajú také malé napätia, že telový prúd je aj pri priamom dotyku živých častí pod prahom vnímania. Napätia sú v obvodoch SELV a PELV obmedzené po hornú medzi napäťového pásma I, t.j. ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2017

Bezpečnosť pri používaní brán a vrát s mechanickým pohonom; Požiadavky na brány a vráta, obsluhu a odbornú spôsobilosťArchív

30.11.2018, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Brány a vráta podľa miery ohrozenia v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými ...
viac
ZámokPrístupné pre: Revízie | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2016

STN 27 0143 - Zdvíhacie zariadenia. Prevádzka, údržba a opravyArchív

25.7.2018, Ing. Jaroslav Niskáč, Zdroj: Verlag Dashöfer
    Popis zisteného nedostatku     Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená     K zaisteniu spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky zdvíhacích zariadení, osôb a majetku je nutné predovšetkým: - organizačne zaistiť a písomne určiť osoby ...
viac
ZámokPrístupné pre: Revízie | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016

Ako by mal vyzerať protokol o určení vonkajších vplyvov?Archív

25.7.2018, Ing. Ján Vencel, Zdroj: Verlag Dashöfer
O určení vonkajších vplyvov a o opatreniach, ktoré určené vonkajšie vplyvy podmieňujú, sa musí zhotoviť písomný protokol. Protokol musí byť stručný, jednoznačný a musí z neho vyplývať zodpovednosť organizácie a osôb, ktoré vonkajšie vplyvy ...
viac
ZámokPrístupné pre: Revízie | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016

Napäťové pásma elektrických inštaláciíArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Súvisiace normy STN 33 0110:2000 (33 2000) Napäťové pásma pre elektrické inštalácie budov STN EN 61140:2004 (33 2010) Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom. Spoločné hľadiská pre inštaláciu a zariadenia Pravidlá pre ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2017
Najnovšie Právne predpisy
  • 76/2019 Z.z. o výške úhrady za poskytovanie technickej normy (vyšlo dňa: 11.3.2019 v čiastke č. 29)
  • 80/2019 Z.z. novela vyhl. č. 416/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 20.3.2019 v čiastke č. 31)
  • 96/2019 Z.z. novela zák. č. 555/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 18.4.2019 v čiastke č. 41)
  • 104/2019 Z.z. novela vyhl. č. 465/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 24.4.2019 v čiastke č. 42)
  • 106/2019 Z.z. ustanovuje zoznam oprávnených priemyselných odvetví, rozsah a štruktúra správy a spôsob poskytovania kompenzácie podnikateľom (vyšlo dňa: 24.4.2019 v čiastke č. 42)
  • 107/2019 Z.z. o podrobnostiach o výške príspevkov a o náležitostiach žiadostí o poskytnutie príspevkov poskytovaných v súvislosti s energetickou hospodárnosťou rodinných domov (vyšlo dňa: 24.4.2019 v čiastke č. 42)
  • 115/2019 Z.z. vykonáva niektoré ustanovenia zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravujúce servisné poukážky (vyšlo dňa: 1.5.2019 v čiastke č. 46)
  • 145/2019 Z.z. novela zák. č. 346/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 30.5.2019 v čiastke č. 56)
  • 161/2019 Z.z. o meradlách a metrologickej kontrole (vyšlo dňa: 12.6.2019 v čiastke č. 62)
  • 178/2019 Z.z. novela vyhl. č. 18/2017 Z. z. (vyšlo dňa: 20.6.2019 v čiastke č. 67)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
23.8.2019, Nitra
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2019. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
30.9.2019, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Získajte maximum informácií o základnej legislatíve o BOZP, o povinnostiach zamestnávateľov a zamestnancov pri vzniku pracovného úrazu, školského, aj iného úrazu, či choroby z povolania, ako aj o postupe pri hlásení a riešení pracovného úrazu. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: