Revízie, skúšky a prehliadky
Revízie, skúšky a prehliadky

 

Darček mesiaca
Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien

 

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

Grafické značky v dwg. formáte pre:
- elektroinštalácie budov,
- systémy uloženia káblov,
- káblové distribučné systémy.

Program pre:
- prezeranie súborov formátu dwg,
- návrh osvetlenia,
- preklad elektrotechnických pojmov.

Prehľad platných noriem:
- bezpečnosť strojov,
- dopravné zariadenia,
- elektrické zariadenia.

V tejto sekcii sa nachádzajú ostatné praktické informácie, ktoré sú určené pre uľahčenie Vašej práce.

Katalóg firiem
Katalóg firiem

 

OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Fajčenie a ochrana zdravia v gastroprevádzkachGarancia

20.2.2019, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákonom o „nefajčení”, sa aj gastroprevádzky prispôsobili svetovému trendu. Podľa dostupných údajov je v dyme z tabaku identifikovaných viac ako šesťdesiat látok s karcinogénnymi účinkami. Sú obsiahnuté priamo v tabaku alebo vznikajú ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na lešeniachGarancia

18.2.2019, Ing. Vladimír Švec, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zabezpečenie proti pádu Pri práci vo výške a nad voľnou hĺbkou sa na všetkých pracoviskách a komunikáciách osoba vykonávajúca práce zabezpečuje proti pádu kolektívnym zabezpečením alebo osobným ochranným pracovným prostriedkom proti pádu a) ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Novela zákona o energetickej hospodárnosti budov prešla do druhého čítaniaGarancia

13.2.2019, Zdroj: SITA
Štát bude poskytovať príspevok na novostavby rodinných domov s takmer nulovou potrebou energie, čím chce motivovať ľudí k zintenzívneniu výstavby takýchto rodinných domov. Štát bude poskytovať príspevok na novostavby rodinných domov s takmer nulovou ...
viac

Charakteristika finančnej leverage firmy v roku 2019Garancia

12.2.2019, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pre zvýšenie komplexnosti analýzy ekonomickej pozície firmy je dôležité aj hodnotenie vývoja úrovne jej finančnej zaťaženosti. Ide o mieru financovania reprodukcie prevádzkového cyklu cudzími zdrojmi. Má veľmi úzku väzbu na prevádzkovú ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Novela zákona o dani z príjmov od 1. 2. 2019Garancia

12.2.2019, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon o dani z príjmov bol od 1. februára 2019 doplnený aj na základe novely č.  4/2019 Z. z. , ktorou sa novelizuje zákon č.  321/2014 Z. z.  o energetickej efektívnosti. Zákon o energetickej efektívnosti definuje zmluvu energetickej ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Elektrická požiarna signalizácia - dymové bodové hlásičeGarancia

11.2.2019, Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Dušan Medveď, PhD. Po pripojení elektrického napätia medzi dve elektródy vzniká v okolí elektrické pole. Ióny sú priťahované k elektródam s opačným elektrickým nábojom, niektoré ióny kolidujú a následne tzv. rekombinujú, ale celkovo je výsledkom pripojenia ...
viac

Skúšanie požiarneho nebezpečenstva - Relevantnosť skúšobných metódGarancia

11.2.2019, Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Dušan Medveď, PhD. Riziko požiaru je potrebné uvažovať pri všetkých elektrotechnických obvodoch. Cieľom pri navrhovaní súčiastok, obvodov a zariadení, ako aj pri voľbe materiálov, je znížiť pravdepodobnosť požiaru, a to aj v prípade predvídateľného ...
viac

Porovnanie zmien v Zákonníku práce v roku 2018 a 2019Garancia

11.2.2019, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
V roku 2018 a od 1. 1. 2019 nadobudli účinnosť tri zákony, ktoré novelizovali Zákonník práce ( ZP ): - zák. č.  63/2018 Z. z.  s účinnosťou od 1. 5. 2018 - 31. 12. 2018, - zák. č.  347/2018 Z. z.  s účinnosťou od 1. 1. 2019, - zák. č.  ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

S. r. o. a novela Občianskeho zákonníka od 1. januára 2019Garancia

8.2.2019, JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Keďže s. r. o. vystupuje nielen v obchodnoprávnych vzťahoch, ale často aj v spotrebiteľských, resp. širšie občianskoprávnych vzťahoch, tak zmeny v občianskoprávnej oblasti zásadným spôsobom ovplyvňujú aj podnikanie s. r. o. a jej ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Na čo si dať pozor pri uzatváraní roka 2018 z účtovného hľadiskaGarancia

8.2.2019, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účtovná závierka je štruktúrovaná prezentácia skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, poskytovaná osobám, ktoré tieto informácie využívajú. Účtovná jednotka musí používať v jednom účtovnom období rovnaké účtovné metódy a účtovné zásady. ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro
Najčítanejšie

STN 27 0143 - Zdvíhacie zariadenia. Prevádzka, údržba a opravyArchív

25.7.2018, Ing. Jaroslav Niskáč, Zdroj: Verlag Dashöfer
    Popis zisteného nedostatku     Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená     K zaisteniu spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky zdvíhacích zariadení, osôb a majetku je nutné predovšetkým: - organizačne zaistiť a písomne určiť osoby ...
viac
ZámokPrístupné pre: Revízie | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016

Bezpečnosť pri používaní brán a vrát s mechanickým pohonom; Požiadavky na brány a vráta, obsluhu a odbornú spôsobilosťGarancia

30.11.2018, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Brány a vráta podľa miery ohrozenia v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými ...
viac
ZámokPrístupné pre: Revízie | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2016

STN 07 0703 - Plynové kotolneArchív

25.7.2018, Ing.Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer
    Popis zisteného nedostatku     Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená     Vetranie plynovej kotolne nezaručuje trojnásobnú výmenu vzduchu v priestore kotolne za hodinu     čl. 29 STN 07 0703     V kotolni s prirodzeným odťahom spalín je ...
viac
ZámokPrístupné pre: Revízie | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien v roku 2019 (triedy 33, 34, 36, 92)Garancia

9.1.2019, Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
STN 33 2000-5-557/A11: 2017-01 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-557: Výber a stavba elektrických zariadení. Pomocné obvody.*) STN 33 2000-6: 2017-01 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 6: Revízia.* ...
viac

Malé napätie SELV a PELVArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. PRINCÍP Pri tomto ochrannom opatrení sa používajú také malé napätia, že telový prúd je aj pri priamom dotyku živých častí pod prahom vnímania. Napätia sú v obvodoch SELV a PELV obmedzené po hornú medzi napäťového pásma I, t.j. ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2017
Najnovšie Právne predpisy
  SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
  25.2.2019, Bratislava
  Lektor: Ing. Peter Gallovič
  Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2019. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
  12.3.2019, Žilina
  Lektor: Ľubica Kuševová
  Získajte maximum informácií o základnej legislatíve o BOZP, o povinnostiach zamestnávateľov a zamestnancov pri vzniku pracovného úrazu, školského, aj iného úrazu, či choroby z povolania, ako aj o postupe pri hlásení a riešení pracovného úrazu. Prihláška tu!
   Váš názor
  Čo by ste zmenili na tomto portáli?
   Úspešne odoslané
  Input: