Revízie, skúšky a prehliadky
Revízie, skúšky a prehliadky

 

Darček mesiaca
Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien v septembri roku 2018 (triedy 33, 34, 36, 92)

 

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

Grafické značky v dwg. formáte pre:
- elektroinštalácie budov,
- systémy uloženia káblov,
- káblové distribučné systémy.

Program pre:
- prezeranie súborov formátu dwg,
- návrh osvetlenia,
- preklad elektrotechnických pojmov.

Prehľad platných noriem:
- bezpečnosť strojov,
- dopravné zariadenia,
- elektrické zariadenia.

V tejto sekcii sa nachádzajú ostatné praktické informácie, ktoré sú určené pre uľahčenie Vašej práce.

Katalóg firiem
Katalóg firiem

 

OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Uzatvorenie zmluvy z dodávateľskou firmou na sevis ZZ - výťahov v roku 2018

3.10.2018, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Naša firma pripravuje uzatvorenie zmluvy z dodávateľskou firmou na sevis ZZ - výťahov. Z 12 zamestnancov externej firmy majú len dvaja osvedčenie vydané TI na opravu VTZZ skupiny Z /osobný,nákladný výťah s povolenou dopravou osôb skupiny A/. ...
viac

Účtovanie bezodplatného prevodu majetku SZČO do s. r. o. v roku 2018Garancia

1.10.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
SZČO - FO si založila s. r. o. a majetok, tovar, pohľadávky chce previesť do s. r. o. Akým spôsobom sa u FO účtuje tento bezodplatný prevod? FO účtuje v podvojnom účtovníctve. Ak živnostník účtuje v sústave podvojného účtovníctva, potom v  ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Vyradenie neuhradenej pohľadávky v jednoduchom účtovníctve v roku 2018Garancia

28.9.2018, Ing. Marcela Prajová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prosím o radu pri pohľadávkach v jednoduchom účtovníctve. U klienta mám pohľadávky z roku 2011,2014,2016. Firmy pri vyzvaní, aby zaplatili faktúry nereagovali, alebo odmietli zaplatiť. Prosím Vás je možné pohľadávky pri záverečných ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Odvody starobného dôchodcu SZČO pri opätovnom podnikaní v roku 2018Garancia

26.9.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
SZČO ako starobný dôchodca má prerušené podnikanie od r. 2015 a chce začať znovu podnikať od 15.07.2018. 1. Aké odvody bude platiť do SP a ZP od 15.07.2018? 2. Aké odvody bude platiť do SP a ZP od 15.07.2018 ak je súčasne aj zamestnancom? ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Posúdenie zdravotného rizika z expozície vibráciámGarancia

24.9.2018, RNDr. Miroslava Kordošová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Riziko v dôsledku expozície vibráciám pri práci závisí od druhu prenosu vibrácií na zamestnanca. Preto sa hodnotenie vibrácií v pracovnom prostredí z hľadiska ochrany zdravia vykonáva v závislosti od toho, či ide o vibrácie ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Účtovanie mobilného telefónu v jednoduchom účtovníctve v roku 2018Garancia

24.9.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Fyzické osoby podnikatelia využívajú pri svojej podnikateľskej činnosti mobilný telefón, pri ktorom však musia vedieť preukázať, či sa na 100 % používa na podnikateľskú činnosť. Podľa § 2 písm. i) zákona o dani z príjmov je daňovým výdavkom ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Živnostníci a prenájom nehnuteľností v roku 2018Garancia

19.9.2018, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jednou z foriem podnikania, ktoré sú v podmienkach Slovenskej republiky najviac rozšírené, je prevádzkovanie živnosti. Pod pojmom živnosť sa v súlade s legislatívou rozumie sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Odsúhlasenie viacerých zmien v energetickej legislatíve v roku 2018

17.9.2018, Ing. Dušan Medveď PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
22. augusta 2018 schválila vláda súbor noviel zákonov predložených ministerstvom hospodárstva (MH). 22. augusta 2018 schválila vláda súbor noviel zákonov predložených ministerstvom hospodárstva (MH). Medzi zmenami je aj reforma ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Pasívne infračervené detektory

12.9.2018, Ing. Dušan Medveď PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Pasívny infračervený detektor (Passive Infrared Detector) je detektor širokého spektra infračerveného žiarenia vyžarovaného človekom. Pasívne infračervené detektory pohybu patria medzi najpoužívanejšie komponenty elektrických ...
viac

Špecifické požiadavky na prenosné pokosové píly

12.9.2018, Ing. Dušan Medveď PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
V lete 2018 došlo k vydaniu aktualizácie normy zaoberajúcej sa elektrickým ručným náradím, konkrétne osobitnými špecifikáciami pre prenosné pokosové píly a to STN EN 62841-3-9/A11: 2018-07 (36 1560) Elektrické ručné náradie, prenosné ...
viac
Najčítanejšie

STN 27 0143 - Zdvíhacie zariadenia. Prevádzka, údržba a opravyGarancia

25.7.2018, Ing. Jaroslav Niskáč, Zdroj: Verlag Dashöfer
    Popis zisteného nedostatku     Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená     K zaisteniu spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky zdvíhacích zariadení, osôb a majetku je nutné predovšetkým: - organizačne zaistiť a písomne určiť osoby ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Napäťové pásma elektrických inštaláciíArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Súvisiace normy STN 33 0110:2000 (33 2000) Napäťové pásma pre elektrické inštalácie budov STN EN 61140:2004 (33 2010) Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom. Spoločné hľadiská pre inštaláciu a zariadenia Pravidlá pre ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2015

STN 07 0703 - Plynové kotolneGarancia

25.7.2018, Ing.Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer
    Popis zisteného nedostatku     Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená     Vetranie plynovej kotolne nezaručuje trojnásobnú výmenu vzduchu v priestore kotolne za hodinu     čl. 29 STN 07 0703     V kotolni s prirodzeným odťahom spalín je ...
viac
ZámokPrístupné pre: Revízie | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Bezpečnosť pri používaní brán a vrát s mechanickým pohonom; Požiadavky na brány a vráta, obsluhu a odbornú spôsobilosťGarancia

3.1.2018, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Bezpečnosť pri používaní brán a vrát s mechanickým pohonom Požiadavky na brány a vráta, obsluhu a odbornú spôsobilosť Brány a vráta podľa miery ohrozenia v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. ...
viac
ZámokPrístupné pre: Revízie | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2016 | 2015

Miestny prevádzkový poriadok pre technické zariadenia plynovéGarancia

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer
Obsah miestneho prevádzkového poriadku pre plynové zariadenia je stanovený v článku 18 STN 38 6405. Nižšie je uvedený príklad miestneho prevádzkového poriadku plynovej teplovodnej kotolne (obsahuje aj prevádzkové predpisy pre tlakové nádoby ...
viac
ZámokPrístupné pre: Revízie | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Najnovšie Právne predpisy
  • 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch (vyšlo dňa: 14.4.2018 v čiastke č. 41)
  • 158/2018 Z.z. o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov (vyšlo dňa: 7.6.2018 v čiastke č. 57)
  • 162/2018 Z.z. novela zák. č. 251/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 14.6.2018 v čiastke č. 59)
  • 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) (vyšlo dňa: 22.6.2018 v čiastke č. 63)
  • 199/2018 Z.z. novela vyhl. č. 465/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 4.7.2018 v čiastke č. 69)
  • 204/2018 Z.z. novela vyhl. č. 21/2017 Z. z. (vyšlo dňa: 12.7.2018 v čiastke č. 72)
  • 205/2018 Z.z. novela vyhl. č. 248/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 12.7.2018 v čiastke č. 72)
  • 206/2018 Z.z. novela vyhl. č. 223/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 12.7.2018 v čiastke č. 72)
  • 207/2018 Z.z. novela vyhl. č. 18/2017 Z. z. (vyšlo dňa: 12.7.2018 v čiastke č. 72)
  • 220/2018 Z.z. novela zák. č. 58/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 20.7.2018 v čiastke č. 75)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
24.10.2018, Žilina
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2019. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
12.3.2019, Žilina
Lektor: Ľubica Kuševová
Získajte maximum informácií o základnej legislatíve o BOZP, o povinnostiach zamestnávateľov a zamestnancov pri vzniku pracovného úrazu, školského, aj iného úrazu, či choroby z povolania, ako aj o postupe pri hlásení a riešení pracovného úrazu. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: