Revízie, skúšky a prehliadky
Revízie, skúšky a prehliadky

 

Darček mesiaca
BOZP študentov pri práci so zdvíhacími zariadeniami a ochrana pred zásahom elektrickým prúdom

 

TÉMA MESIACA

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

Grafické značky v dwg. formáte pre:
- elektroinštalácie budov,
- systémy uloženia káblov,
- káblové distribučné systémy.

Program pre:
- prezeranie súborov formátu dwg,
- návrh osvetlenia,
- preklad elektrotechnických pojmov.

Prehľad platných noriem:
- bezpečnosť strojov,
- dopravné zariadenia,
- elektrické zariadenia.

V tejto sekcii sa nachádzajú ostatné praktické informácie, ktoré sú určené pre uľahčenie Vašej práce.

Katalóg firiem
Katalóg firiem

 

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Metódy merania magnetických vlastností magneticky mäkkých kovových a práškových materiálov použitím vzoriek kruhového tvaruGarancia

25.4.2019, Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Z fyziky vieme, že magneticky mäkké materiály musia mať veľmi úzku hysteréznu slučku s odpovedajúcou hodnotou koercitivity H C  
viac

SZČO a vypracovanie skrátenej transferovej dokumentácie v nadväznosti na DP v roku 2019Garancia

25.4.2019, Ing. Alena Zábojová, Zdroj: Verlag Dashöfer
SZČO predáva tovar jednoosobovej  s.r.o. , ktorá je mikro účtovnou jednotkou a v ktorej je podnikateľ konateľom: 1. Podnikateľ SZČO vypracuje  skrátenú transferovú dokumentáciu ? 2. V ktorom riadku DP k DzPFO typ B uvedie zvýšenie základu ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Bezpečnosť pri práci s materiálom a skladovanieGarancia

24.4.2019, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ako materiál sú označované hmotné prostriedky: suroviny, základný a pomocný materiál, náhradné dielce, nedokončené a hotové výrobky, odpad a podobne, ktoré sú predmetom montáže, manipulácie, prepravy a skladovania. Pre určenie ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Metódy merania magnetických vlastností amorfných pásov na báze železa pomocou jednoduchej skúšky plechuGarancia

23.4.2019, Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Štandardné magnetické materiály, používané v elektrotechnike, je možné zadeliť do 2 veľkých skupín a to: magneticky mäkké materiály (koercitivita 1 000 A/m). V rámci týchto hlavných skupín klasifikácie, pokiaľ je to vhodné, sa rozlišujú ...
viac

BOZP vo vybraných profesiáchGarancia

23.4.2019, Bc. Viktor Drugda, Zdroj: Verlag Dashöfer
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Školenie osôb pri obsluhe motorových vozíkovGarancia

23.4.2019, Ing. Vladimír Švec, Zdroj: Verlag Dashöfer
Motorové vozíky môže obsluhovať iba osoba, ktorá má na túto činnosť odbornú kvalifikáciu získanú absolvovaním základnej odbornej prípravy, úspešným vykonaním skúšky a je držiteľom platného Preukazu obsluhy motorového vozíka, vydaného osobou ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Náklady na rekonštrukciu nehnuteľnosti živnostníkom a uplatnenie odpisov ako daňového výdavku v roku 2019Garancia

23.4.2019, Ing. Ailina Hanková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Živnostník zrekonštruoval vlastnú nehnuteľnosť, v ktorej bude prevádzkovať obchod. Rekonštrukciu realizoval svojpomocne, teda na materiál má doklady, na prácu nie, keďže rekonštrukcia bola realizovaná ním samým a rodinným príslušníkom. Môže ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Dlhodobý finančný majetok v jednoduchom účtovníctve v roku 2019Garancia

18.4.2019, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Z účtovného hľadiska je pri určení kritéria dlhodobého majetku potrebné v súvzťažnosti so sústavou jednoduchého účtovníctva vychádzať predovšetkým z ustanovenia § 9 Opatrenia MF SR č.27076/2007-74 (ďalej iba „postupy účtovania”). V rámci ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Zákonné sociálne a zdravotné poistenie fyzických osôb a SZČO v roku 2019Garancia

16.4.2019, doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Verejné zdravotné poistenie a zákonné sociálne poistenie má predovšetkým charakter povinného poistenia fyzických osôb a je upravované právnymi normami SR takto: vznik, zánik, prerušenie, vylúčenie povinnosti byť poistený, ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Osobitné požiadavky na napájacie zariadenia elektrických ohrád v roku 2019Garancia

10.4.2019, Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Elektrický ohradník je zariadenie, ktoré sa používa na pastvinách a výbehoch pre zvieratá pre ochranu pred útekom z výbehu. Funguje na princípe uzavretia elektrického obvodu medzi ohradníkovým vodičom a zemou. Zviera má spravidla 4 nohy ...
viac
Najčítanejšie

Napäťové pásma elektrických inštaláciíArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Súvisiace normy STN 33 0110:2000 (33 2000) Napäťové pásma pre elektrické inštalácie budov STN EN 61140:2004 (33 2010) Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom. Spoločné hľadiská pre inštaláciu a zariadenia Pravidlá pre ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2017

Malé napätie SELV a PELVArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. PRINCÍP Pri tomto ochrannom opatrení sa používajú také malé napätia, že telový prúd je aj pri priamom dotyku živých častí pod prahom vnímania. Napätia sú v obvodoch SELV a PELV obmedzené po hornú medzi napäťového pásma I, t.j. ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2017

Elektronické oznamovanie kategórie práce 2 od 1.1.2019Garancia

19.10.2018, Ing. Alexander Sicher, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňom 1.7.2018 nadobudol účinnosť § 30 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z.z. , ktorý ustanovuje povinnosť zamestnávateľa oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro
Najnovšie Právne predpisy
  • 100/2019 Z.z. o spôsobe vyhotovenia jedinečného identifikátora a výške úhrady za jedinečný identifikátor v oblasti tabakových výrobkov (vyšlo dňa: 18.4.2019 v čiastke č. 41)
  • 101/2019 Z.z. novela vyhl. č. 525/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 24.4.2019 v čiastke č. 42)
  • 102/2019 Z.z. novela vyhl. č. 533/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 24.4.2019 v čiastke č. 42)
  • 103/2019 Z.z. novela vyhl. č. 554/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 24.4.2019 v čiastke č. 42)
  • 104/2019 Z.z. novela vyhl. č. 465/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 24.4.2019 v čiastke č. 42)
  • 105/2019 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 24.4.2019 v čiastke č. 42)
  • 106/2019 Z.z. ustanovuje zoznam oprávnených priemyselných odvetví, rozsah a štruktúra správy a spôsob poskytovania kompenzácie podnikateľom (vyšlo dňa: 24.4.2019 v čiastke č. 42)
  • 107/2019 Z.z. o podrobnostiach o výške príspevkov a o náležitostiach žiadostí o poskytnutie príspevkov poskytovaných v súvislosti s energetickou hospodárnosťou rodinných domov (vyšlo dňa: 24.4.2019 v čiastke č. 42)
  • 108/2019 Z.z. ustanovuje vzor oznámenia o výrobe destilátu (vyšlo dňa: 24.4.2019 v čiastke č. 42)
  • 109/2019 Z.z. novela vyhl. č. 378/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 24.4.2019 v čiastke č. 42)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
16.5.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2019. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
30.9.2019, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Získajte maximum informácií o základnej legislatíve o BOZP, o povinnostiach zamestnávateľov a zamestnancov pri vzniku pracovného úrazu, školského, aj iného úrazu, či choroby z povolania, ako aj o postupe pri hlásení a riešení pracovného úrazu. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: