Revízie, skúšky a prehliadky
Revízie, skúšky a prehliadky

 

Darček k Vášmu predplatnému
BOZP študentov pri práci so zdv. zariadeniami a ochrana pred zásahom el. prúdom

 

TÉMA MESIACA

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

Grafické značky v dwg. formáte pre:
- elektroinštalácie budov,
- systémy uloženia káblov,
- káblové distribučné systémy.

Program pre:
- prezeranie súborov formátu dwg,
- návrh osvetlenia,
- preklad elektrotechnických pojmov.

Prehľad platných noriem:
- bezpečnosť strojov,
- dopravné zariadenia,
- elektrické zariadenia.

V tejto sekcii sa nachádzajú ostatné praktické informácie, ktoré sú určené pre uľahčenie Vašej práce.

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

Katalóg firiem
Katalóg firiem

 

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Ističe určené na prevádzku pri striedavom prúdeGarancia

4.7.2019, Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ističe sú určené na ochranu proti nadprúdom v elektrických rozvodoch a zariadeniach. Jeho hlavnou výhodou oproti poistke je, že je ho možné znova zopnúť a používať bez potreby výmeny jeho častí. Ističe sa vyrábajú pre rôzne prúdové ...
viac

Elektrické inštalácie v karavanoch a v motorových karavanochGarancia

1.7.2019, Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Karavan alebo tiež obytný príves za auto, je pre mnohých ľudí obľúbený spôsob cestovania. Pochvaľujú si pružnosť a pohodlie, pretože sú pánmi vlastného času a môžu ísť a spať takmer kdekoľvek. S prichádzajúcou dovolenkovou sezónou ich ...
viac

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien v júny 2019 (triedy 33, 34, 36, 92)Garancia

28.6.2019, Ing. Dušan Medveď, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
STN 33 2000-7-704: 2019-06 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-704: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Inštalácie na staveniskách a búraniskách. STN 33 2000-7-708: 2019-06 (33 2000) Elektrické ...
viac

Uvoľnenie podmienok pri zahrnovaní vybraných nákladov do základu dane po zaplatení od 1. 1. 2020Garancia

25.6.2019, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ministerstvo financií SR koncom apríla 2019 predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona o dani z príjmov s predpokladanou účinnosťou od roku 2020, resp. 2021. Návrh novely obsahuje nielen spresňujúce body, ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Faktory ovplyvňujúce zisk firmyGarancia

24.6.2019, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer
V analýzach ekonomickej pozície firmy majú významnú pozíciu tie ukazovatele, ktoré podrobnejšie hodnotia faktory, ktoré ovplyvňujú zisk, ale aj ukazovatele, ktoré posudzujú vplyv dosahovanej ziskovosti na úroveň bonity, solventnosti a ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Pripravované novinky v zákone o dani z príjmov - zmena podmienok odpočtu daňovej straty od 1. 1. 2020Garancia

24.6.2019, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ministerstvo financií SR koncom apríla 2019 predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona o dani z príjmov s predpokladanou účinnosťou od roku 2020, resp. 2021. Návrh novely obsahuje nielen spresňujúce body, ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Archivácia účtovných záznamov podľa zákona o účtovníctve v roku 2019Garancia

21.6.2019, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účtovné záznamy Účtovnú dokumentáciu účtovnej jednotky podľa  § 31 ods. 1  zákona o účtovníctve tvorí súhrn všetkých účtovných záznamov. Účtovným záznamom sa podľa  § 4 ods. 5  zákona o účtovníctve rozumie údaj, ktorý je nositeľom ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Zahraničná pracovná cesta v roku 2019Garancia

21.6.2019, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri vyslaní zamestnanca na zahraničnú pracovnú cestu je zamestnávateľ v zmysle  § 3 zákona č. 283/2002 Z. z.  o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov povinný písomne určiť: miesto nástupu na zahraničnú pracovnú cestu, miesto ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Dohoda o brigádnickej práci študenta v roku 2019Garancia

20.6.2019, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dohoda o brigádnickej práci študenta je tak, ako aj iné dohody, pracovnoprávny vzťah uzatvorený mimo pracovného pomeru. Zamestnávateľ ju môže v zmysle  § 223 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z.  Zákonníka práce v znení neskorších predpisov ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro

Porovnanie postavenia spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným a tichého spoločníkaGarancia

20.6.2019, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Zuzana Nevolná, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Zuzana Bartová; JUDr. Zuzana Nevolná; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Platná právna úprava umožňuje, aby sa fyzické osoby i právnické osoby zúčastňovali na podnikaní spoločnosti s ručením obmedzeným buď formou priamej účasti v nich ako riadni spoločníci, ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie | Revízie a elektro
Najčítanejšie

Malé napätie SELV a PELVArchív

30.9.2017, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. PRINCÍP Pri tomto ochrannom opatrení sa používajú také malé napätia, že telový prúd je aj pri priamom dotyku živých častí pod prahom vnímania. Napätia sú v obvodoch SELV a PELV obmedzené po hornú medzi napäťového pásma I, t.j. ...
viac
ZámokPrístupné pre: Elektro | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2017

Bezpečnosť pri používaní brán a vrát s mechanickým pohonom; Požiadavky na brány a vráta, obsluhu a odbornú spôsobilosťArchív

30.11.2018, Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Brány a vráta podľa miery ohrozenia v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými ...
viac
ZámokPrístupné pre: Revízie | Revízie a elektro

STN 27 0143 - Zdvíhacie zariadenia. Prevádzka, údržba a opravyArchív

25.7.2018, Ing. Jaroslav Niskáč, Zdroj: Verlag Dashöfer
    Popis zisteného nedostatku     Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená     K zaisteniu spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky zdvíhacích zariadení, osôb a majetku je nutné predovšetkým: - organizačne zaistiť a písomne určiť osoby ...
viac
ZámokPrístupné pre: Revízie | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016

TPP 704 01 - Odberné plynové zariadenia na zemný plyn v budováchArchív

25.7.2018, Ing.Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer
    Popis zisteného nedostatku     Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená     Odberné plynové zariadenie nie je chránené proti nebezpečnému dotykovému napätiu     čl. 3.6 TPP 704 01     Odberné plynové zariadenie nie je vodivo prepojené     ...
viac
ZámokPrístupné pre: Revízie | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016

Miestny prevádzkový poriadok pre technické zariadenia plynovéArchív

25.7.2018, Ing. Tibor Dobšony, Zdroj: Verlag Dashöfer
Obsah miestneho prevádzkového poriadku pre plynové zariadenia je stanovený v článku 18 STN 38 6405. Nižšie je uvedený príklad miestneho prevádzkového poriadku plynovej teplovodnej kotolne (obsahuje aj prevádzkové predpisy pre tlakové nádoby ...
viac
ZámokPrístupné pre: Revízie | Revízie a elektro
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016
Najnovšie Právne predpisy
  • 96/2019 Z.z. novela zák. č. 555/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 18.4.2019 v čiastke č. 41)
  • 104/2019 Z.z. novela vyhl. č. 465/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 24.4.2019 v čiastke č. 42)
  • 106/2019 Z.z. ustanovuje zoznam oprávnených priemyselných odvetví, rozsah a štruktúra správy a spôsob poskytovania kompenzácie podnikateľom (vyšlo dňa: 24.4.2019 v čiastke č. 42)
  • 107/2019 Z.z. o podrobnostiach o výške príspevkov a o náležitostiach žiadostí o poskytnutie príspevkov poskytovaných v súvislosti s energetickou hospodárnosťou rodinných domov (vyšlo dňa: 24.4.2019 v čiastke č. 42)
  • 115/2019 Z.z. vykonáva niektoré ustanovenia zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravujúce servisné poukážky (vyšlo dňa: 1.5.2019 v čiastke č. 46)
  • 145/2019 Z.z. novela zák. č. 346/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 30.5.2019 v čiastke č. 56)
  • 161/2019 Z.z. o meradlách a metrologickej kontrole (vyšlo dňa: 12.6.2019 v čiastke č. 62)
  • 178/2019 Z.z. novela vyhl. č. 18/2017 Z. z. (vyšlo dňa: 20.6.2019 v čiastke č. 67)
  • 202/2019 Z.z. ustanovuje podmienky účasti v aukcii na výber výkupcu elektriny a určenie výšky odmeny výkupcu elektriny (vyšlo dňa: 10.7.2019 v čiastke č. 75)
  • 203/2019 Z.z. novela vyhl. č. 465/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 10.7.2019 v čiastke č. 75)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
23.8.2019, Nitra
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2019. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
30.9.2019, Bratislava
Lektor: Ľubica Kuševová
Získajte maximum informácií o základnej legislatíve o BOZP, o povinnostiach zamestnávateľov a zamestnancov pri vzniku pracovného úrazu, školského, aj iného úrazu, či choroby z povolania, ako aj o postupe pri hlásení a riešení pracovného úrazu. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: